Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Phodiso ya yo o suleng mhama

(Math. 9:1-8; Luka 5:17-26)

21Morago ga malatsi mangwe a boa a tsena mo Kaperenaume; mme ga utlwala, fa a le kwa lapeng. 2Jaanong ga phuthega batho ba bantsi, ga ba ga tlhokafala manno tota le fa mojako, mme a ba bolelela Lefoko. 3Ga ba ga tla bangwe, ba tsisa mongwe yo o suleng mhama go ene, a rwelwe ke batho ba le bane. 4Ya re ba palelwa ke go mo isetsa kwa go ene ka ntlha ya bontsi, ba rutla thulelo, fa a leng teng; ya re ba sena go phunya, ba folosa bolao jo motho yo o suleng mhama o neng a letse mo go jona. 5Ya re Jesu a bona tumelo ya bone, a raya yo o suleng mhama a re: “Ngwanaka, dibe tsa gago o di itshwaretswe.”

6Mme bangwe ba Baitsedikwalo ba ne ba ntse teng, ba akanya mo dipelong tsa bone ba re: 7“Yo, o buelang jaana? O a kgala! Ke mang yo o nang le thata go itshwarela dibe, fa e se Modimo o le osi?”

2:7
Jes. 43:25

8Ya re ka Jesu a lemoga ka bonako mo moweng wa gagwe gore ba akanya jalo mo teng ga bone, a ba raya a re: “Lo akanyetsang jalo mo dipelong tsa lona? 9Mo go botlhofo ke gofe? A ke go raya yo o suleng mhama o re: ‘Dibe tsa gago o di itshwaretswe’; gongwe go re: ‘Tsoga o tsee bolao jwa gago, o tsamae’? 10Mme lo tla lemoga gore Morwa-Motho o na le thata mo lefatsheng go itshwarela dibe!” Jaanong a raya yo o suleng mhama a re: 11“Ke go raya ke re: Tsoga o tsee bolao jwa gago, o boele kwa gae!”

12Mme a tsoga, a tsaya bolao jwa gagwe ka bonako, a tswa fa pele ga bone botlhe, mo botlhe ba bileng ba gakgamala, ba galaletsa Modimo ba re: “Ga re ise re ke re bone se se ntseng jaana.”

Go bidiwa ga Lefi

(Math. 9:9-13; Luka 5:27-32)

13A ba a tloga, a boela kwa letsheng, mme lesomo lotlhe la batho la tla kwa go ene, mme a ba ruta. 14Ya re a feta, a bona Lefi, morwa Alefeo a ntse mo ntlong ya kgethelo; a mo raya a re: “Ntshala morago!” A nanoga a mo sala morago.

15Ya re Jesu a ntse fa dijong mo ntlong ya ga Lefi, bakgethisi ba bantsi le baleofi ba nna fa dijong nae le barutwa ba gagwe; gonne e ne e le ba bantsi ba ba mo setseng morago. 16Jaanong ya re Baitsedikwalo ba setlhopha sa Bafarisai ba bona, fa a ja le baleofi le bakgethisi, ba raya barutwa ba gagwe ba re: “Ke go reng, fa a ja le bakgethisi le baleofi?”

17Ya re Jesu a utlwa, a ba raya a re: “Ba ba itekanetseng ga ba batle ngaka, e batlwa ke ba ba lwalang. Ga ke a tla go bitsa basiami, ke tsile go bitsa baleofi.”

Ka ga go itima dijo

(Math. 9:14-17; Luka 5:33-39)

18Ka sebaka seo barutwa ba ga Johane le Bafarisai ba ne ba itima dijo. Jaanong ba tla, ba mo raya ba re: “Ke go reng, fa barutwa ba ga Johane le barutwa ba Bafarisai ba itima dijo, mme barutwa ba gago bone ba sa dire jalo?”

19Jesu a ba raya a re: “A batho ba lenyalo ba ka itima dijo, monyadi a sa ntse a na nabo? Fa ba sa ntse ba na le monyadi, ga ba ka ke ba itima dijo. 20Mme malatsi a tla tla, mogang monyadi a tla bong a tlositswe mo go bone; ke gona mo malatsing ao ba tla itimang dijo.

21“Ga go ope yo o ka rokelelang sebata sa lesela le lešwa mo seaparong se se onetseng; fa go ka dirwa jalo, sebata se sešwa se tla gagola seaparo se se onetseng, mme legago le oketsege. 22Le gona ga go ope yo o ka tshelang weine e ntšhwa mo makukeng a a onetseng; fa go ka dirwa jalo, weine e tla phantsha makuka, mme weine e senyege mmogo le makuka; mme weine e ntšhwa e tshelwa mo makukeng a mašwa.”

Jesu ke Morena wa Sabata

(Math. 12:1-8; Luka 6:1-5)

23E rile Jesu a ralala masimo ka Sabata, barutwa ba gagwe ba simolola go roba diako, ba ntse ba tsamaya. 24Bafarisai ba mmotsa ba re: “Bona, ba direlang se se sa letlelelwang ka Sabata?”

25Ene a ba araba a re: “A ga lo ise lo ke lo buise se Dafita o kileng a se dira, fa a tlhoka, mme a tshwerwe ke tlala, le ba ba neng ba na nae? 26Jaaka a ne a tsena mo ntlong ya Modimo, Abjathare e le moperesiti yo mogolo, a ba a ja dinkgwe tsa tshupo tse di sa letlelelwang go jewa ke ope, fa e se baperesiti fela, a ba a fa le bone ba ba neng ba na nae?”

2:26
1 Sam. 21:7
Lef. 24:9

27A ba a ba raya a re: “Sabata o dirilwe ka ntlha ya motho, e seng motho ka ntlha ya Sabata.”

2:27
Doit. 5:14
28Ka moo he, Morwa-Motho ke Morena le wa Sabata.