Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Johane Mokolobetsi

(Math. 3:1-12; Luka 3:1-18; Joh. 1:19-30)

11Efangele ya ga Jesu Keresete, Morwa Modimo, e simologile 2fela jaaka go kwadilwe mo go Jesaya moporofeti ga twe:

“Bonang, ke roma morongwi

wa me go go etelela pele

yo o tla go baakanyetsang tsela.

1:2
Math. 11:10
Mal. 3:1

3Lentswe la yo o tlhabang mokgosi

mo sekakeng la re:

‘Baakanyang tsela ya Morena,

siamisang mebila ya gagwe!’ ”

1:3
Jes. 40:3

4Johane o ne a tla jalo, a kolobetsa kwa sekakeng, a rera kolobetso ya tlhabologo go isa boitshwarelong jwa dibe. 5Botlhe ba naga ya Jutea le botlhe ba Jerusalema ba tswela kwa go ene, ba kolobediwa ke ene mo nokeng ya Joretane, ba ipobola dibe tsa bone.

6Johane o ne a apere kobo ya boboa jwa kammele, le moitlamo wa letlalo mo lethekeng la gagwe, a ja tsie le dinotshe tsa naga. 7A rera a re: “Morago ga me go tla yo o nang le thata bogolo go nna, yo ke sa tshwanelang go inama, ka funolola kgole ya ditlhako tsa gagwe. 8Nna ke lo kolobetsa ka metsi; mme ene o tla lo kolobetsa ka Mowa o o Boitshepo.”

Kolobetso ya ga Jesu le go raelwa ga gagwe

(Math. 3:13 – 4:11; Luka 3:21,22; 4:1-13; Joh. 1:31-34)

9Mo malatsing ao Jesu a tswa kwa Nasaretha wa Galelea, a kolobediwa ke Johane mo Joretane.

1:9
Luka 2:51
10Ya re a tswa mo metsing, a akofa a bona magodimo a bulega, le Mowa o tswa teng, o fologela mo go ene jaaka lephoi. 11Lentswe la tswa kwa magodimong la re: “O Morwaake yo o rategang yo ke go itumelelang.”
1:11
Mar. 9:7

12Jaanong Mowa wa akofa wa mo kgweeletsa kwa sekakeng. 13A nna kwa sekakeng malatsi a le 40, a ntse a raelwa ke Satane, a nna teng le diphologolo; mme baengele ba mo direla.

Go bidiwa ga barutwa ba ntlha

(Math. 4:12-22; Luka 4:14-15; 5:1-11; Joh. 1:35-51)

14E rile Johane a sena go golegwa, Jesu a ya kwa Galelea, a rera Efangele ya Modimo. 15A re: “Sebaka se weditswe, puso ya Modimo e atametse. Tlhabologang lo dumele Efangele!”

1:15
Bagal. 4:4

16Ya re a tsamaya fa letsheng la Galelea, a bona Simone le Andrea morwa-rraagwe Simone, ba latlhela letloa mo letsheng; gonne e ne e le batshwari ba ditlhapi. 17Jesu a ba raya a re: “Tlaang lo ntshaleng morago! Ke tla dira gore lo nne batshwari ba batho.” 18Ba akofa ba tlogela matloa a bone, ba mo sala morago.

19Ya re a ya fa pelenyana, a bona Jakobo wa ga Sebeteo, le Johane morwa-rraagwe, ba le bone ba ne ba le mo mokorong, ba roka matloa. 20A akofa a ba bitsa; ba tlogela Sebeteo rraabo mo mokorong, a na le barapiwa, ba mo sala morago.

Phodiso ya yo o tsenyweng ke mowa o o bosula mo Kaperenaume

(Math. 4:13; Luka 4:31-37)

21Jaanong ba tsena mo Kaperenaume. Ya re ka Sabata a akofa a tsena mo senagogeng, a ruta. 22Mme batho ba gakgamalela thuto ya gagwe; gonne o ne a ba ruta jaaka yo o nang le thata, e seng jaaka Baitsedikwalo.

1:22
Math. 7:28,29

23Ka motlha oo ga bo go le motho yo o nang le mowa o o itshekologileng mo senagogeng sa bone, a goa a re: 24“O na le eng le rona, Jesu wa Nasaretha? A o tsile go re isa tatlhegong? Ke itse gore o mang; o Moitshepi wa Modimo.”

1:24
Mar. 5:7
Pes. 16:10

25Jesu a o kgalemela a re: “Didimala o tswe mo go ene!”

26Ya re mowa o o itshekologileng o mo rutlarutla, wa goa ka lentswe le legolo, wa tswa mo go ene.

1:26
Mar. 9:26
27Botlhe ba gakgamala, mo ba bileng ba botsanya ba re: “Ke eng se? Ke thuto e ntšhwa e e nang le thata. Le mewa e e itshekologileng o a e laola, mme e a mo utlwa.”

28Mme tumo ya gagwe ya akofa ya tswela ntlheng tsotlhe mo tikologong yotlhe ya Galelea.

Jesu o fodisa balwetse

(Math. 8:14-17; 4:23; Luka 4:38-44)

29E rile ba sena go tswa mo senagogeng, ba akofa ba tsena mo ntlong ya ga Simone le Andrea, ba na le Jakobo le Johane. 30Mogwagwadia Simone a bo a letse fa fatshe, a tuka bolelo, mme ba akofa ba mo mmolelela. 31Jesu a mo atamela, a mo tshwara seatleng, a mo kakatlolola; mogote wa mo tlogela, a ba a ba direla.

32Ya re go le maitsiboa, letsatsi le phirima, ba isa go ene botlhe ba ba lwalang le ba ba tsenyweng ke medemone. 33Motse otlhe wa bo o phuthegetse fa mojako. 34A fodisa ba bantsi ba ba lwalang malwetse a mefutafuta, a kgarameletsa medemone e mentsi ntle; mme a se ka a letlelela medemone go bua; gonne e ne e mo itse.

1:34
Luka 4:41
Dit. 16:17,18

35Ya re ka moso, go sa le bosigo, a tsoga, a tswela kwa ntle, a ya kwa felong fa go senya, a rapela teng. 36Simone le ba ba nang nae ba mo latela. 37Ba mo fitlhela, ba mo raya ba re: “Botlhe ba a go batla.”

38A ba raya a re: “A re yeng go sele, kwa metsaneng e e gaufi, gore le gona koo ke rere Efangele; gonne ke sona se ke se tletseng.”

39A ya a rera mo disenagogeng tsa bone kwa Galelea yotlhe, a kgarameletsa medemone kwa ntle.

Phodiso ya molwetse wa lepero

(Math. 8:2-4; Luka 5:12-16)

40Jaanong ga tla molwetse wa lepero kwa go ene, a mo rapela, a mo khubamela, a mo raya a re: “Fa o rata, o ka mphepafatsa.” 41Jesu a tlhomoga pelo, a ntsha letsogo, a mo ama, a mo raya a re: “Ke a rata, phepafala!” 42Lepero la akofa la mo tlogela, a fola. 43Mme Jesu a mo laela thata, a akofa a mo rebola,

1:43
Mar. 3:12
7:36
44a mo raya a re: “Itise gore o se ka wa bolelela ope sepe! Mme tsamaya o ipontshe moperesiti, o be o ntshetse phepafalo ya gago tse Moše o di laotseng, go nna tshupo mo go bone.”
1:44
Lef. 14:2-32

45Mme ene ya re a tswa, a simolola go bolela tse dintsi le go utlwatsa tiro eo, mo Jesu a neng a sa tlhole a kgona go tsena mo motseng a bonwa, mme a nna kwa ntle mo mafelong a a senya. Mme batho ba tla go ene, ba tswa ntlheng tsotlhe.

2

Phodiso ya yo o suleng mhama

(Math. 9:1-8; Luka 5:17-26)

21Morago ga malatsi mangwe a boa a tsena mo Kaperenaume; mme ga utlwala, fa a le kwa lapeng. 2Jaanong ga phuthega batho ba bantsi, ga ba ga tlhokafala manno tota le fa mojako, mme a ba bolelela Lefoko. 3Ga ba ga tla bangwe, ba tsisa mongwe yo o suleng mhama go ene, a rwelwe ke batho ba le bane. 4Ya re ba palelwa ke go mo isetsa kwa go ene ka ntlha ya bontsi, ba rutla thulelo, fa a leng teng; ya re ba sena go phunya, ba folosa bolao jo motho yo o suleng mhama o neng a letse mo go jona. 5Ya re Jesu a bona tumelo ya bone, a raya yo o suleng mhama a re: “Ngwanaka, dibe tsa gago o di itshwaretswe.”

6Mme bangwe ba Baitsedikwalo ba ne ba ntse teng, ba akanya mo dipelong tsa bone ba re: 7“Yo, o buelang jaana? O a kgala! Ke mang yo o nang le thata go itshwarela dibe, fa e se Modimo o le osi?”

2:7
Jes. 43:25

8Ya re ka Jesu a lemoga ka bonako mo moweng wa gagwe gore ba akanya jalo mo teng ga bone, a ba raya a re: “Lo akanyetsang jalo mo dipelong tsa lona? 9Mo go botlhofo ke gofe? A ke go raya yo o suleng mhama o re: ‘Dibe tsa gago o di itshwaretswe’; gongwe go re: ‘Tsoga o tsee bolao jwa gago, o tsamae’? 10Mme lo tla lemoga gore Morwa-Motho o na le thata mo lefatsheng go itshwarela dibe!” Jaanong a raya yo o suleng mhama a re: 11“Ke go raya ke re: Tsoga o tsee bolao jwa gago, o boele kwa gae!”

12Mme a tsoga, a tsaya bolao jwa gagwe ka bonako, a tswa fa pele ga bone botlhe, mo botlhe ba bileng ba gakgamala, ba galaletsa Modimo ba re: “Ga re ise re ke re bone se se ntseng jaana.”

Go bidiwa ga Lefi

(Math. 9:9-13; Luka 5:27-32)

13A ba a tloga, a boela kwa letsheng, mme lesomo lotlhe la batho la tla kwa go ene, mme a ba ruta. 14Ya re a feta, a bona Lefi, morwa Alefeo a ntse mo ntlong ya kgethelo; a mo raya a re: “Ntshala morago!” A nanoga a mo sala morago.

15Ya re Jesu a ntse fa dijong mo ntlong ya ga Lefi, bakgethisi ba bantsi le baleofi ba nna fa dijong nae le barutwa ba gagwe; gonne e ne e le ba bantsi ba ba mo setseng morago. 16Jaanong ya re Baitsedikwalo ba setlhopha sa Bafarisai ba bona, fa a ja le baleofi le bakgethisi, ba raya barutwa ba gagwe ba re: “Ke go reng, fa a ja le bakgethisi le baleofi?”

17Ya re Jesu a utlwa, a ba raya a re: “Ba ba itekanetseng ga ba batle ngaka, e batlwa ke ba ba lwalang. Ga ke a tla go bitsa basiami, ke tsile go bitsa baleofi.”

Ka ga go itima dijo

(Math. 9:14-17; Luka 5:33-39)

18Ka sebaka seo barutwa ba ga Johane le Bafarisai ba ne ba itima dijo. Jaanong ba tla, ba mo raya ba re: “Ke go reng, fa barutwa ba ga Johane le barutwa ba Bafarisai ba itima dijo, mme barutwa ba gago bone ba sa dire jalo?”

19Jesu a ba raya a re: “A batho ba lenyalo ba ka itima dijo, monyadi a sa ntse a na nabo? Fa ba sa ntse ba na le monyadi, ga ba ka ke ba itima dijo. 20Mme malatsi a tla tla, mogang monyadi a tla bong a tlositswe mo go bone; ke gona mo malatsing ao ba tla itimang dijo.

21“Ga go ope yo o ka rokelelang sebata sa lesela le lešwa mo seaparong se se onetseng; fa go ka dirwa jalo, sebata se sešwa se tla gagola seaparo se se onetseng, mme legago le oketsege. 22Le gona ga go ope yo o ka tshelang weine e ntšhwa mo makukeng a a onetseng; fa go ka dirwa jalo, weine e tla phantsha makuka, mme weine e senyege mmogo le makuka; mme weine e ntšhwa e tshelwa mo makukeng a mašwa.”

Jesu ke Morena wa Sabata

(Math. 12:1-8; Luka 6:1-5)

23E rile Jesu a ralala masimo ka Sabata, barutwa ba gagwe ba simolola go roba diako, ba ntse ba tsamaya. 24Bafarisai ba mmotsa ba re: “Bona, ba direlang se se sa letlelelwang ka Sabata?”

25Ene a ba araba a re: “A ga lo ise lo ke lo buise se Dafita o kileng a se dira, fa a tlhoka, mme a tshwerwe ke tlala, le ba ba neng ba na nae? 26Jaaka a ne a tsena mo ntlong ya Modimo, Abjathare e le moperesiti yo mogolo, a ba a ja dinkgwe tsa tshupo tse di sa letlelelwang go jewa ke ope, fa e se baperesiti fela, a ba a fa le bone ba ba neng ba na nae?”

2:26
1 Sam. 21:7
Lef. 24:9

27A ba a ba raya a re: “Sabata o dirilwe ka ntlha ya motho, e seng motho ka ntlha ya Sabata.”

2:27
Doit. 5:14
28Ka moo he, Morwa-Motho ke Morena le wa Sabata.

3

Monna wa letsogo le le omeletseng

(Math. 12:9-21; Luka 6:6-11; 6:17-19)

31Jaanong a tsena gape mo senagogeng. Ga bo go le motho teng yo o nang le letsogo le le omeletseng. 2Ba mo lepa gore a o tla mo fodisa ka Sabata, gore ba tle ba mmee molato. 3Jesu a raya motho yo o nang le letsogo le le omeletseng a re: “Emela fa gare.” 4A ba botsa a re: “A go letleletswe go dira molemo ka Sabata, gongwe go dira bosula, go pholosa motho, gongwe go mmolaya?”

Mme ba didimala fela. 5Jaanong a ba leba tikologong ka bogale, a tlhokofadiwa ke bothata jwa dipelo tsa bone, a raya motho yoo a re: “Otlolola letsogo!” A le otlolola; la ba la fola.

3:5
Joh. 11:33
6Jaanong Bafarisai ba tswela kwa ntle, ba akofa ba gakololana le ba ba gogang le Herote ka ga gagwe, gore ba tle ba mmolae.
3:6
Math. 22:16

7Jesu a thobela kwa letsheng, a na le barutwa ba gagwe; mme bontsi jo bogolo jwa batho jwa mo latela, jo bo tswang kwa Galelea le kwa Jutea, 8le kwa Jerusalema le kwa Idumea le kwa moseja ga Joretane le kwa tikologong ya Tiro le Sitone, mme ga tla bontsi jo bogolo kwa go ene, ka ba utlwetse dilo tsotlhe tse a di dirang.

3:8
Math. 4:25
9Ke fa a bua le barutwa ba gagwe gore mokorwana o mo lete ka ntlha ya bontsi, gore bo se mo pitlaganye; 10gonne o ne a fodisa ba bantsi, mo ba bileng ba mo kgotlhaganela botlhe ba ba nang le matlhoko gore ba mo ame. 11Le mewa e e itshekologileng, e ne ya re e mmona, e wele fa fatshe fa pele ga gagwe, e goe e re: “Wena o Morwa Modimo.”
3:11
Luka 4:41

12Mme a e laela thata gore e se ka ya mo senola.

3:12
Mar. 1:34

Go bidiwa ga ba ba 12

(Math. 10:1-4; Luka 6:12-16)

13Jaanong a tlhatlogela mo thabeng, a ipiletsa ba a ratang go ba bitsa; mme ba tla go ene. 14A tlhoma ba le 12 gore ba nne nae, le gore a tle a ba rome go rera, 15mme ba nne le thata ya go kgarameletsa medemone kwa ntle.

16A tlhoma ba ba 12 ke ba: Simone; ene a mo okeletsa leina la Petoro; 17le Jakobo, morwa Sebeteo, le Johane, morwa-rraagwe Jakobo; bone a ba okeletsa leina la Boaneregese, ke go re: Bomorwa tumo ya maru;

3:17
Luka 9:54
18le Andrea le Filipo le Baretolomeo le Matheo le Thomase le Jakobo, morwa Alefeo, le Thateo le Simone wa Kana, 19le Jutase Isekariote, e bong yo o mo tshwarisitseng.

Baitsedikwalo ba kgala Modimo

(Math. 12:24-32; Luka 11:15-22; 12:10)

20Jaanong a tsena mo ntlong. Mme lesomo la batho la kgobokana gape, mo ba bileng ba palelwa le ke go ja dijo. 21E rile ba ga gabo ba utlwa, ba bolola go mo tshwara; gonne ba ne ba re: “Ga a itse se a se dirang.”

22Baitsedikwalo ba ba tsileng, ba tswa Jerusalema, bone ba re: “O na le Beelsebule, mme o kgarameletsa medemone ntle ka molaodi wa medemone.”

23Mme a ba ipiletsa, a bua nabo ka ditshwantsho a re: “Satane o ka kgarameletsa Satane ntle jang? 24Fa bogosi bo ikgaogantse ditlhopha tse di lwang, bogosi joo ga bo ka ke jwa tlhomama. 25Fa ba lapa ba ikgaogantse, lelapa ga le ka ke la tlhomama. 26Fa Satane a itwantsha, a ikgaoganya, ga a ka ke a tlhomama mme o fedile.

27“Ga go na ope yo o ka tsenang mo ntlong ya senatla, a thopa thoto ya sona, fa a sa golege senatla seo pele; ke gona a ka thukhuthang ntlo ya sona dilo.

28“Ammaaruri ke lo raya ke re: Bana ba batho ba ka itshwarelwa dibe tsotlhe le dikgalo tsotlhe tse ba ka kgalang ka tsona; 29fela yo o tla kgalang Mowa o o Boitshepo, ga a na go itshwarelwa ka bosenabokhutlo; o molato wa sebe se se sa khutleng.” 30A re jalo ka gonne ba ne ba re, o na le mowa o o itshekologileng.

3:30
Mar. 3:22

Ba ga gabo Jesu ba nnete

(Math. 12:46-50; Luka 8:19-21)

31Jaanong ga tla mmaagwe le bomonnawe; ya re ba eme kwa ntle, ba roma kwa go ene go mmitsa. 32Mme batho ba bantsi ba bo ba dutse ba mo dikanyeditse. Ke fa ba mo raya ba re: “Bona, mmaago le bomonnao le bokgaitsadio ba kwa ntle, ba a go batla.”

33A ba fetola a re: “Mmê ke mang, le bonnake ke bomang?” 34A ba a leba ba ntseng fa fatshe, ba mo dikanyeditse a re: “Bonang, mmê le bonnake ke ba! 35Gonne mongwe le mongwe yo o dirang thato ya Modimo, ke ene nnake le kgaitsadiake le mmê.”