Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Tempele e tla senngwa

(Math. 24:1-14; Luka 21:5-19)

131E rile a tswa mo Tempeleng, mongwe wa barutwa ba gagwe a mo raya a re: “Moruti, bona majwe a, le dikago tse, di dintle jang ne!”

2Jesu a mo raya a re: “A o bona dikago tse dikgolo tse? Ga go nke go lesiwa lentswe lepe le tlhatlaganye le le lengwe, le le se kitlang le digwa.”

Ditlalelo tsa metlha ya bofelo

3Ya re a ntse mo Thabeng ya Diolefa, go lebagana le Tempele, Petoro le Jakobo le Johane le Andrea ba mmotsa kwa thoko ba re: 4“Re bolelele gore dilo tse, di tla nna leng? Gape sesupo sa nako e dilo tsotlhe tse, di tla dirafalang ka botlalo ka yona ke sefe?”

5Mme Jesu a simolola go bua nabo a re: “Lo itise gore lo se ka lwa timediwa ke ope. 6Ba bantsi ba tla tla ka leina la me, mongwe le mongwe a ipitsa a re: ‘Ke nna ene Keresete;’ mme ba tla timetsa ba bantsi. 7Mme e re lo utlwela dintwa le medumo ya dintwa, lo se ka lwa tshoga; dilo tse, di tshwanetse go dirafala; mme e tla bo e ise e nne bokhutlo. 8Gonne setšhaba se tla tsogela setšhaba, le bogosi bo tla tsogela bogosi; go tla nna dithoromo tsa lefatshe kwa le kwa le ditlala le dikhuduego; dilo tse ke tshimologo fela ya maralalo.

9“Mme lona lo itise; gonne ba tla lo tsenya mo makgotleng; lo tla bediwa mo disenagogeng, lo tla emisiwa fa pele ga balaodi le dikgosi ka ntlha ya me go nna tshupo mo go bone. 10Mme Efangele e tshwanetse go rerelwa merafe yotlhe pele.

13:10
Mar. 16:15
11E re fa ba lo isa go lo tsenya mo lekgotleng, lo se ka lwa itshwenya go sa le kwa pele ka ga se lo tla se buang; se lo tla se newang ka nako eo, lo se bue. Gonne e tla bo e se lona ba lo buang, mme e le Mowa o o Boitshepo. 12Motho o tla neela morwa-rraagwe mo losong, le rra-ngwana o tla neela ngwana wa gagwe, le bana ba tla tsogela batsadi ba bone, ba ba neela polaong. 13Lo tla tlhoiwa ke botlhe ka ntlha ya leina la me; mme yo o itshokelang go ya bofelong, ke ene yo o tla pholosiwang.

Dipitlagano tse dikgolo

(Math. 24:15-28; Luka 17:21-31; 21:20-24)

14“E re fa lo bona makgapha a tshenyego, e bong mongwe yo o emeng fa a sa tshwanelang go ema teng” – a yo o buisang a ele tlhoko – “foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng.

13:14
Dan. 9:27
12:4,10
15Le yo o mo godimo ga ntlo a a se fologe, le fa e le go tsena mo teng go tsaya sengwe mo ntlong ya gagwe. 16Le yo o kwa tshimong a a se boele kwa morago go tsaya kobo ya gagwe.

17“A tatlhego wee ya ba baimana le ba ba amusang ka malatsi ao! 18Mme lo rapele gore dilo tse, di se dirafale go le mariga. 19Gonne malatsi ao e tla nna a pitlagano, jaaka go ise go ke go nne go tloga ka tshimologo ya tlholego e Modimo o e tlhodileng go tla nakong eno; le gona ga go nke go tlhola go nna jalo ka motlha ope.

13:19
Dan. 12:1
20Mme fa Morena a ka bo a sa khutshwafatse malatsi ao, go ka bo go sa pholosiwe motho ope; mme o khutshwafaditse malatsi ka ntlha ya baitlhaolelwi ba o ba itlhaoletseng.

21“Metlheng eo e re fa mongwe a lo raya a re: ‘Bonang, Keresete ke yo; bonang, ke yole!’ lo se ka lwa dumela. 22Gonne go tla tsoga bokeresete ba maaka le baporofeti ba maaka; ba tla dira ditshupo le dikgakgamatso gore fa go ka kgonega ba timetse batlhaolwi. 23Mme lona lo itise! Ke lo boleletse tsotlhe go sa le gale.

Go tla gape ga Morwa-Motho

(Math. 24:29-41; Luka 21:25-33)

24“Mo malatsing ao, morago ga pitlagano eo, letsatsi le tla fifala, le ngwedi ga o nke o ntsha lesedi la ona. 25Le dinaledi di tla wa kwa legodimong, le dithata tse di mo magodimong di tla reketlisiwa. 26Ke gona ba tla bonang Morwa-Motho a tla mo marung ka thata e kgolo le ka kgalalelo. 27Foo o tla roma baengele ba gagwe, a phutha batlhaolwi ba gagwe kwa ntlheng tse nne, go tswa sekhutlong sa lefatshe go ya sekhutlong sa legodimo.

13:27
Math. 13:41

Ka ga se mofeie o se rutang

28“Ithuteng setshwantsho ka mofeie: E a re fa dikala tsa ona di setse di le dinana, di kukunya matlhare, lo a bo lo itse gore selemo se gaufi. 29Le gona jalo e re fa lo bona tseo di dirafala, itseng gore o gaufi fa mejako. 30Ammaaruri ke lo raya ke re: Mofuta o ga o nke o fela, go tsamae dilo tsotlhe tse, di dirafale. 31Legodimo le lefatshe di tla fela, mme mafoko a me ga a nke a fela. 32Ka ga letsatsi la teng le nako ya teng ga go itse ope, le e seng baengele legodimong, le e seng Morwa, fa e se Rara fela.

Ka ga go itisa

(Math. 24:42-44; Luka 12:37-40; 21:34-36)

33“Itiseng lo se itebale, lo rapele; gonne ga lo itse gore go tla dirafala leng. 34Go tshwana le motho yo o ileng leetong, a tlogela ntlo ya gagwe, a neela batlhanka ba gagwe go laola, mongwe le mongwe tiro ya gagwe, a laela molebeledi wa kgoro gore a dise.

13:34
Math. 25:14
Luka 19:12
35Ka moo disang; gonne ga lo itse gore morena wa ntlo o tla tla leng, a maitsiboa gongwe bosigogare, gongwe fa mokoko o lela, gongwe ka masa,
13:35
Luka 12:38
36e se re gongwe a tla ka tshoganyetso, a fitlhela lo robetse. 37Mme se ke se lo rayang ke se raya botlhe, ka re: Disang!”

14

Kgakololano ya baperesiti ba bagolo

(Math. 26:1-5; Luka 22:1,2)

141E rile moletlo wa Paseka, wa Dinkgwe tse di sa bedisiwang o saletswe ke malatsi a mabedi, baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo ba batla ka fa ba ka mo tshwarang ka teng ka maano le go mmolaya. 2Fela ba re: “E seng mo moletlong, e se re gongwe ga nna pheretlhego mo bathong.”

Jesu o tlodiwa kwa Bethania

(Math. 26:6-13; Joh. 12:1-8)

3E rile a le kwa Bethania mo ntlong ya ga Simone wa molepero, a ntse fa dijong, ga tla mosadi, a tshotse lebotlolonyana la alabasetere le na le setlolo sa lookwane lwa narete lo lo sa pekwang sa tlhotlhwa e e kwa godimo, a thuba lebotlolonyana, a se tshela mo tlhogong ya gagwe. 4Mme ga bo go le bangwe teng ba ba ngongoregang, ba raana ba re: “Tshenyo e ya setlolo ke ya go reng? 5Kana setlolo se, se ka bo se rekisitswe ka diranta di le 100, tsa newa bahumanegi.” Ba be ba mo nyatsa.

14:5
Doit. 15:11

6Mme Jesu a re: “Mo leseng! Lo mo tshwenyetsang? O dirile tiro e e molemo mo go nna. 7Kana bahumanegi lo na nabo ka metlha yotlhe, mme fa lo rata, lo ka ba direla molemo; mme nna ga lo na le nna ka gale. 8O dirile ka fa a kgonang ka teng; o tloleditse mmele wa me phitlho go sa le kwa pele. 9Ammaaruri ke lo raya ke re: Gongwe le gongwe kwa Efangele e tla rerwang teng mo lefatsheng lotlhe, le sona se ene a se dirileng se tla bolelwa teng gore a gopolwe ka sona.”

Tuelo ya tshwariso

(Math. 26:14-16; Luka 22:3-6)

10Jaanong Jutase Isekariote, mongwe wa ba ba 12, a tloga a ya kwa baperesiting ba bagolo gore a tle a mo ba neele. 11Ya re bone ba utlwa, ba itumela, ba mo solofetsa gore ba tla mo naya madi. Jaanong a batla sebaka se se lebanyeng sa go mo tshwarisa.

Jesu le barutwa ba ja Tlolaganyo

(Math. 26:17-25; Luka 22:7-23; Joh. 13:21-30)

12E rile ka letsatsi la ntlha la Dinkgwe tse di sa bedisiwang la go tlhajwa ga kwana ya Tlolaganyo, barutwa ba gagwe ba mo raya ba re: “O rata ra ya go baakanya kae gore ò jele Tlolaganyo teng?”

13Ke fa a roma ba le babedi ba barutwa ba gagwe, a ba raya a re: “Yaang mo motseng, mme motho mongwe o tla kgatlhana le lona, a rwele nkgo ya metsi; lo mo sale morago, 14mme kwa a tla tsenang teng, lo ree mong wa ntlo lo re: ‘Moruti a re: Ntlwana ya me ya baeti e kae, kwa nka jelang Tlolaganyo teng le barutwa ba me?’

14:14
Mar. 11:3
15Ene o tla lo supetsa ntlwana e kgolwane e e fa godimo, e beilwe mesamo, e baakantswe; lo re baakanyetse teng.”

16Barutwa ba ya, ba fitlha mo motseng, ba fitlhela go ntse fela jaaka a ba boleletse, ba be ba baakanyetsa Tlolaganyo.

17Ya re go le maitsiboa, a tla le ba ba 12. 18Ya re ba ntse fa dijong ba ja, Jesu a bua a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Mongwe wa lona o tla ntshwarisa, e bong yo o jang le nna.”

19Ba simolola go hutsafala, ba mmotsa ka tatelano ba re: “A ke nna?”

20A ba araba a re: “Ke mongwe wa ba ba 12 yo o inang thathana le nna mo mogopong. 21Fa e le Morwa-Motho, o tsamaya fela ka fa go kwadilweng ka ga gagwe ka teng; mme go latlhega motho yoo, yo o tshwarisang Morwa-Motho! Go ka bo go le botoka mo go ene, fa a ka bo a se ka a tsalwa.”

Tlhomamiso ya Selalelo se se Boitshepo

(Math. 26:26-30; Luka 22:14-20; 1 Bakor. 11:23-25)

22Jaanong ya re ba ja, a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se ba naya a re: “Tsayang lo je! Se ke mmele wa me.”

14:22
1 Bakor. 11:23-25

23A ba a tsaya senwelo, a leboga, a se ba neela, mme ba nwa botlhe ka sona. 24A ba raya a re: “Se ke madi a me a kgolagano e ntšhwa a a tshololwang ka ntlha ya ba bantsi. 25Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga nke ke tlhola ke nwa ga leungo la moweine, go ya go fitlha mo letsatsing leo, le ke tla le nwang le le lešwa ka lone mo pusong ya Modimo.”

26Ya re ba sena go opela difela

14:26
Ke Pes. 113 – 118.
tsa Tlolaganyo, ba tswela kwa Thabeng ya Diolefa.

Petoro o a bolelelwa

(Math. 26:30-35; Luka 22:31-34; Joh. 13:36-38)

27Jaanong Jesu a ba raya a re: “Lo tla kgotšwa lotlhe; gonne go kwadilwe ga twe: ‘Ke tla itaya modisa, mme dinku di tla faladiwa.’

14:27
Sag. 13:7
28Mme e tla re ke sena go tsosiwa, ke lo etelele pele go ya kwa Galelea.”
14:28
Mar. 16:17

29Petoro a mo raya a re: “Le fa botlhe ba ka kgotšwa, nna ga nka ke.”

30Jesu a mo raya a re: “Ammaaruri ke go raya ke re: Kajeno mo bosigong jono, wena o tla intatola gararo, mokoko o ise o lele gabedi.”

14:30
Joh. 13:38

31Mme ene a gatelela thata a re: “Le fa ke tshwanetse go swa nao, ga nkitla ke go itatola ka gope.” Mme botlhe ba bua fela jalo le bone.

Jesu kwa Getsemane

(Math. 26:36-46; Luka 22:40-46)

32Jaanong ba fitlha felong fa go bidiwang Getsemane; mme a raya barutwa ba gagwe a re: “Salang fa, ke sa ntse ke ya go rapela.”

14:32
Joh. 18:1
33A ba a tsaya Petoro le Jakobo le Johane, a ya nabo; a simolola go rerega le go tlalelwa. 34A ba raya a re: “Mowa wa me o hutsafetse thata mo go isang losong; salang fa, lo se robale.”
14:34
Joh. 12:27

35Jaanong a ya fa pelenyana, a wela fa fatshe, a rapela gore fa go ka kgonega, nako e, e mo fete. 36A ba a re: “Abba, Rra, dilo tsotlhe o a di kgona; tlosa senwelo se fa go nna. Fela go se nne ka fa go rateng ga me, go nne ka fa go rateng ga gago.”

14:36
Mar. 10:38

37Jaanong a tla, a fitlhela ba robetse; a raya Petoro a re: “Simone, a o robetse? A o ne o sa kgone go itisa ka nako e le nngwe fela? 38Tlhokomelang, lo rapele, gore lo se tsene mo thaelong; mowa ona o tlhaga, mme nama e bokoa.”

39A boa a ya gape, a rapela, a bua ona mafoko ao. 40A ba a tla gape, a ba fitlhela ba robetse, gonne matlho a bone a ne a bokaletse, ba sa itse se ba ka se mo arabang.

41A tla lwa boraro, a ba raya a re: “A lo sa ntse lo robetse le go ikhutsa? Go lekanye, nako e fitlhile; bonang, Morwa-Motho o neelwa mo diatleng tsa baleofi. 42Tsogang, re tsamaeng! Bonang, yo o ntshwarisang o atametse.”

Jesu o a tshwarwa

(Math. 26:47-56; Luka 22:47-53; Joh. 18:2-18)

43Ya re ka bonako, a sa ntse a bua, ga tla Jutase, mongwe wa ba ba 12, a na le ba bantsi, ba tshotse ditšhaka le melamu, ba romilwe ke baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo le bagolo ba morafe. 44Jaanong motshwarisi o ne a ba neile sekao a re: “Yo ke tla mo atlang ke ene; lo mo tshware, lo tsamae ka ene, a a se tšhomoge.”

45Ya re a fitlha, a akofa a tla kwa go ene a re: “Rabbi!14:45 Ke go re: Moruti.” a ba a mo atla. 46Ke fa ba mo tsenya diatla, ba mo tshwara. 47Mme mongwe wa ba ba emeng teng a somola tšhaka, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe. 48Jesu a ba raya a re: “A lo bolotse ka ditšhaka le melamu go ntshwara, jaaka e kete ke senokwane? 49Ke ne ke na le lona ka malatsi otlhe mo Tempeleng, ke ruta, mme ga lo a ka lwa ntshwara; mme go direga gore Dikwalo di dirafale.”

50Foo barutwa ba mo tlogela botlhe, ba tshaba.

51Lekau lengwe la mo latela, le apere lesela fela, mme ba le tshwara. 52La ba la tlogela lesela, la tshaba le sa apara.

Jesu mo kgotleng

(Math. 26:57-68; Luka 22:54,55,63-71; Joh. 18:19-24)

53Jaanong ba gogela Jesu kwa moperesiting yo mogolo; baperesiti ba bagolo botlhe le bagolo ba morafe le Baitsedikwalo ba phuthegela fa go ene. 54Petoro a latela Jesu a le kgakala nae, a tsena mo teng ga lelapa la moperesiti yo mogolo; a feta a nna le batlhanka, a ikomosa fa molelong. 55Mme baperesiti ba bagolo le botlhe ba lekgotla ba batla tshupo ka ga Jesu gore ba tle ba mmolae; mme ba se ka ba e bona. 56Gonne ba bantsi ba ne ba supa maaka ka ga gagwe, fela ditshupo tsa bone tsa bo di fapaana.

57Ke fa go ema bangwe, ba supa maaka ka ga gagwe ba re: 58“Re mo utlwile a re: ‘Ke tla senya Tempele e, e e dirilweng ka diatla, ke aga e sele malatsing a le mararo e e sa dirweng ka diatla.’ ”

14:58
Joh. 2:19
59Mme le ka mokgwa oo ditshupo tsa bone tsa se ka tsa utlwana.

60Foo moperesiti yo mogolo a ema fa gare, a botsa Jesu a re: “A ga o arabe sepe? Ke eng se bao ba se supang ka ga gago?”

61Mme a didimala, a se ka a araba sepe. Gape moperesiti yo mogolo a mmotsa a re: “A o Keresete, Morwaa-ona o o bakwang?”

14:61
Mar. 15:5
Jes. 53:7

62Jesu a re: “Ke nna; mme lo tla bona Morwa-Motho a ntse ka fa letsogong le le jang la thata ya Modimo, a tla ka maru a legodimo.”

63Foo moperesiti yo mogolo a ikgagola diaparo a re: “Re sa batlelang basupi? 64Lo utlwile kgalo e; lo gopolang?”

Mme botlhe ba mo atlhola ba re, o tshwanetswe ke loso.

14:64
Joh. 19:7

65Bangwe ba simolola go mo kgwela mathe le go mo fapa sefatlhego le go mo kata ka matswele le go mo raya ba re: “Re bolelele!” Le batlhanka ba mo faphola marama.

Petoro o itatola Morena

(Math. 26:69-75; Luka 22:54-62; Joh. 18:17,25-27)

66Ya re Petoro a le kwa tlase mo lapeng, ga tla lengwe la malata a moperesiti yo mogolo; 67ya re le bona Petoro a ikomosa, la mo leba la re: “Le wena o ne o na le Jesu wa Nasaretha.”

68Mme a latola a re: “Ga ke itse se o se buang, le fa e le go se tlhaloganya.” A ba a tswela kwa lapeng la ka fa ntle; mme mokoko wa lela.

69Ya re letata le mmona gape, la simolola go raya ba ba emeng teng la re: “Yo ke mongwe wa bone.” 70A boa a latola.

Gape ya re morago ga sebakanyana ba ba emeng teng ba raya Petoro ba re: “Ammaaruri o mongwe wa bone; gonne le wena o Mogalelea.”

71Jaanong a simolola go rogaka, a ba a ikana a re: “Ga ke itse motho yo lo buang ka ga gagwe.”

72Mme mokoko wa akofa wa lela lwa bobedi. Ke fa Petoro a gakologelwa lefoko la ga Jesu, le a le mo reileng a re: “E tla re mokoko o ise o lele gabedi, o bo o intatotse gararo.” Ya re a akanya jalo, a lela.

15

Jesu fa pele ga Pilato

(Math. 27:1,2,11-14; Luka 23:1-5; Joh. 18:28-38)

151E rile ka moso phakela baperesiti ba bagolo ba na le bagolo ba morafe le Baitsedikwalo le botlhe ba lekgotla ba akofa ba dumelana; mme ya re ba sena go golega Jesu, ba ya go mo neela Pilato.

15:1
Math. 27:1,2
Luka 22:66
23:1
Joh. 18:28
2Pilato a mmotsa a re: “A ke wena kgosi ya Bajuta?”

A mo araba a re: “O bolela jalo.”

3Baperesiti ba bagolo ba mmaya melato ka dilo tse dintsi. 4Pilato a mmotsa gape a re: “A ga o arabe sepe? Kana ba go baya melato e e kana kang!”

5Mme Jesu a se ka a tlhola a araba sepe, Pilato a ba a tla a gakgamala.

15:5
Mar. 14:61
Jes. 53:7

Jesu o atlholelwa loso

(Math. 27:15-26; Luka 23:13-25; Joh. 18:39 – 19:16)

6Jaanong e ne e a tle e re ka moletlo a ba gololele mogolegwi yo ba mo kopang. 7Ga bo go le mongwe yo o bidiwang Barabase, a golegilwe le ba ba dirileng khuduo, ba e rileng mo khuduong ba bolaya motho. 8Jaanong lesomo la tlhatlogela teng, la simolola go mo kopa gore a dire ka fa a tle a ba direle ka teng. 9Pilato a ba fetola a re: “A lo rata ka lo gololela kgosi ya Bajuta?” 10A re jalo, gonne o ne a itse gore baperesiti ba bagolo ba mo neetse tshekisong ka lefufa.

15:10
Joh. 11:48

11Mme baperesiti ba bagolo ba tlhotlheletsa batho gore bogolo a ba gololele Barabase. 12Pilato a ba fetola gape a re: “Mme jaanong ke tla dirang ka ene yo lo mmitsang Kgosi ya Bajuta?”

13Ba goa gape ba re: “Mmapolele sefapaanong!”

14Mme Pilato a ba raya a re: “Naare o dirile bosula bofe?”

Ba goa thata thata ba re: “Mmapolele sefapaanong!”

15Ya re ka Pilato a rata go kgatlha bontsi, a ba gololela Barabase; mme ya re a sena go seola Jesu, a mo neela gore a bapolwe.

Batlhabani ba sotla Jesu

(Math. 27:27-31; Joh. 19:2,3)

16Ke fa batlhabani ba mo isa kwa teng ga lelapa, e bong kwa kagong ya molaodi, ba be ba phutha mophato otlhe. 17Ba mo apesa kobo e khibidu, ba loga serwalo sa mitlwa, ba se mo rwesa; 18ba simolola go mo dumedisa ba re: “Dumela, Kgosi ya Bajuta!” 19Le gona ba mmetsa mo tlhogong ka lotlhaka, ba mo kgwela mathe, ba wa ka mangole, ba mo obamela. 20Ya re ba sena go mo sotla, ba mo apola kobo e khibidu, ba boa ba mo apesa diaparo tsa gagwe. Jaanong ba mo gogela kwa ntle, gore ba mmapole.

Papolo ya Morena

(Math. 27:32-56; Luka 23:26-49; Joh. 19:16-30)

21Foo ba pateletsa mongwe yo o fetang a tswa kwa nageng, e bong Simone wa Kirene, rraagwe Aleksantere le Rufo, gore a mo sikarele sefapaano.

15:21
Baroma 16:13
22Ba mo isa kwa felong fa go tweng Golegotha, mo phetolong ke go re: “Felo ga logata.” 23Ba mo naya weine e tlhakantswe le mera; mme a se ka a e nwa.
15:23
Pes. 69:22
24Jaanong ba mmapola, ba be ba kgaogana diaparo tsa gagwe ka go di tlhamela tengwa gore mongwe le mongwe a tsee sa gagwe.
15:24
Pes. 22:19
25E ne e le nako ya borobongwe fa ba mmapola. 26Sekwalo sa molato wa gagwe sa bo se kwadilwe fa godimo se re: “KGOSI YA BAJUTA.” 27Ba bapola dinokwane di le pedi nae, sengwe ka fa letsogong la gagwe le le jang, se sengwe ka fa go la molema. 28Lokwalo lwa ba lwa dirafala lo lo reng: O baletswe le baikepi.
15:28
Jes. 53:12

29Ba ba fetang ba mo kgala, ba thukhutha ditlhogo ba re: “Auwi, wena yo o senyang Tempele, o be o e age ka malatsi a le mararo,

15:29
Mar. 14:58
30ipholose, o fologe mo sefapaanong.”

31Baperesiti ba bagolo le bone le Baitsedikwalo ba sotla fela jalo, ba raana ba re: “O ne a thusa ba bangwe, mme o palelwa ke go ithusa. 32A Keresete, Kgosi ya Iseraele, a fologe jaanong mo sefapaanong gore re bone, re tle re dumele.”

Le ba ba bapotsweng nae ba mo kgoba.

15:32
Math. 16:1,4

Loso lwa ga Jesu

(Math. 27:45-56; Luka 23:44-49; Joh. 19:28-30)

33Ya re ka nako ya motshegare ga nna lefifi mo lefatsheng lotlhe go ya nakong ya boraro thapama. 34Ya re ka nako ya boraro thapama Jesu a kua ka lentswe le legolo a re: “Eloi, Eloi, lama sabagathani?” fa go fetolwa ke go re: “Modimo wa me, Modimo wa me, o ntlogeletseng?”

15:34
Pes. 22:2

35Ba bangwe ba bone ba ba emeng teng, ya re ba utlwa, ba bua ba re: “Utlwang, o bitsa Elia.” 36Mongwe a taboga, a ina ngami mo motatseng, a e tlhomela mo lotlhakeng, a mo nosa a re: “Lesang, re boneng gore a Elia o tla tla go mo pagolola.”

37Mme Jesu a goa ka lentswe le legolo, a ntsha mowa.

38Ke fa lesire la Tempele le gagoga, go simolola kwa godimo go ya kwa tlase. 39Mme molaodi-wa-lekgolo yo o emeng fa teng a lebaganye nae, ya re a bona gore o ntshitse mowa ka mokgwa oo, a bua a re: “Ammaaruri, motho yo e ne e le Morwa Modimo.”

40Le gona ga bo go le basadi teng, ba lebile ba le kwa kgakala; mo go bone go le Maria Magtalena le Maria mmaagwe Jakobo yo mmotlana le Jose, le Salome,

15:40
Luka 8:2,3
41ba e rileng a le kwa Galelea, ba mo sala morago, ba mo direla; le basadi ba bangwe ba bantsi ba ba ileng kwa Jerusalema le ene.

Phitlho ya Morena

(Math. 27:57-61; Luka 23:50-56; Joh. 19:38-42)

42E rile jaanong go setse go le maitsiboa, ka e le la iketleetso, e bong letsatsi le le latelwang ke la Sabata, 43ga tla Josefa wa Arimathea, e le mongwe yo o tlotlegang wa lekgotla, yo le ene o ne a lebeletse puso ya Modimo; a tsena ka bopelokgale kwa go Pilato, a kopa serepa sa ga Jesu. 44Pilato a gakgamala, fa a setse a sule. A bitsa molaodi-wa-lekgolo, a mmotsa gore a e setse e le sebaka a ntse a sule. 45Ya re a sena go utlwa mo molaoding-wa-lekgolo, a neela Josefa serepa. 46Yo a reka lesela, a mo pagolola, a mo phuthela ka lone, a ba a mmaya mo lebitleng le le neng le gabilwe mo lefikeng; a ba a pitikela lentswe mo mojakong wa lone. 47Maria Magtalena le Maria mma Jose ba bona fa a fitlhilweng teng.