Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Kgakololano ya baperesiti ba bagolo

(Math. 26:1-5; Luka 22:1,2)

141E rile moletlo wa Paseka, wa Dinkgwe tse di sa bedisiwang o saletswe ke malatsi a mabedi, baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo ba batla ka fa ba ka mo tshwarang ka teng ka maano le go mmolaya. 2Fela ba re: “E seng mo moletlong, e se re gongwe ga nna pheretlhego mo bathong.”

Jesu o tlodiwa kwa Bethania

(Math. 26:6-13; Joh. 12:1-8)

3E rile a le kwa Bethania mo ntlong ya ga Simone wa molepero, a ntse fa dijong, ga tla mosadi, a tshotse lebotlolonyana la alabasetere le na le setlolo sa lookwane lwa narete lo lo sa pekwang sa tlhotlhwa e e kwa godimo, a thuba lebotlolonyana, a se tshela mo tlhogong ya gagwe. 4Mme ga bo go le bangwe teng ba ba ngongoregang, ba raana ba re: “Tshenyo e ya setlolo ke ya go reng? 5Kana setlolo se, se ka bo se rekisitswe ka diranta di le 100, tsa newa bahumanegi.” Ba be ba mo nyatsa.

14:5
Doit. 15:11

6Mme Jesu a re: “Mo leseng! Lo mo tshwenyetsang? O dirile tiro e e molemo mo go nna. 7Kana bahumanegi lo na nabo ka metlha yotlhe, mme fa lo rata, lo ka ba direla molemo; mme nna ga lo na le nna ka gale. 8O dirile ka fa a kgonang ka teng; o tloleditse mmele wa me phitlho go sa le kwa pele. 9Ammaaruri ke lo raya ke re: Gongwe le gongwe kwa Efangele e tla rerwang teng mo lefatsheng lotlhe, le sona se ene a se dirileng se tla bolelwa teng gore a gopolwe ka sona.”

Tuelo ya tshwariso

(Math. 26:14-16; Luka 22:3-6)

10Jaanong Jutase Isekariote, mongwe wa ba ba 12, a tloga a ya kwa baperesiting ba bagolo gore a tle a mo ba neele. 11Ya re bone ba utlwa, ba itumela, ba mo solofetsa gore ba tla mo naya madi. Jaanong a batla sebaka se se lebanyeng sa go mo tshwarisa.

Jesu le barutwa ba ja Tlolaganyo

(Math. 26:17-25; Luka 22:7-23; Joh. 13:21-30)

12E rile ka letsatsi la ntlha la Dinkgwe tse di sa bedisiwang la go tlhajwa ga kwana ya Tlolaganyo, barutwa ba gagwe ba mo raya ba re: “O rata ra ya go baakanya kae gore ò jele Tlolaganyo teng?”

13Ke fa a roma ba le babedi ba barutwa ba gagwe, a ba raya a re: “Yaang mo motseng, mme motho mongwe o tla kgatlhana le lona, a rwele nkgo ya metsi; lo mo sale morago, 14mme kwa a tla tsenang teng, lo ree mong wa ntlo lo re: ‘Moruti a re: Ntlwana ya me ya baeti e kae, kwa nka jelang Tlolaganyo teng le barutwa ba me?’

14:14
Mar. 11:3
15Ene o tla lo supetsa ntlwana e kgolwane e e fa godimo, e beilwe mesamo, e baakantswe; lo re baakanyetse teng.”

16Barutwa ba ya, ba fitlha mo motseng, ba fitlhela go ntse fela jaaka a ba boleletse, ba be ba baakanyetsa Tlolaganyo.

17Ya re go le maitsiboa, a tla le ba ba 12. 18Ya re ba ntse fa dijong ba ja, Jesu a bua a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Mongwe wa lona o tla ntshwarisa, e bong yo o jang le nna.”

19Ba simolola go hutsafala, ba mmotsa ka tatelano ba re: “A ke nna?”

20A ba araba a re: “Ke mongwe wa ba ba 12 yo o inang thathana le nna mo mogopong. 21Fa e le Morwa-Motho, o tsamaya fela ka fa go kwadilweng ka ga gagwe ka teng; mme go latlhega motho yoo, yo o tshwarisang Morwa-Motho! Go ka bo go le botoka mo go ene, fa a ka bo a se ka a tsalwa.”

Tlhomamiso ya Selalelo se se Boitshepo

(Math. 26:26-30; Luka 22:14-20; 1 Bakor. 11:23-25)

22Jaanong ya re ba ja, a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se ba naya a re: “Tsayang lo je! Se ke mmele wa me.”

14:22
1 Bakor. 11:23-25

23A ba a tsaya senwelo, a leboga, a se ba neela, mme ba nwa botlhe ka sona. 24A ba raya a re: “Se ke madi a me a kgolagano e ntšhwa a a tshololwang ka ntlha ya ba bantsi. 25Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga nke ke tlhola ke nwa ga leungo la moweine, go ya go fitlha mo letsatsing leo, le ke tla le nwang le le lešwa ka lone mo pusong ya Modimo.”

26Ya re ba sena go opela difela

14:26
Ke Pes. 113 – 118.

tsa Tlolaganyo, ba tswela kwa Thabeng ya Diolefa.

Petoro o a bolelelwa

(Math. 26:30-35; Luka 22:31-34; Joh. 13:36-38)

27Jaanong Jesu a ba raya a re: “Lo tla kgotšwa lotlhe; gonne go kwadilwe ga twe: ‘Ke tla itaya modisa, mme dinku di tla faladiwa.’

14:27
Sag. 13:7
28Mme e tla re ke sena go tsosiwa, ke lo etelele pele go ya kwa Galelea.”
14:28
Mar. 16:17

29Petoro a mo raya a re: “Le fa botlhe ba ka kgotšwa, nna ga nka ke.”

30Jesu a mo raya a re: “Ammaaruri ke go raya ke re: Kajeno mo bosigong jono, wena o tla intatola gararo, mokoko o ise o lele gabedi.”

14:30
Joh. 13:38

31Mme ene a gatelela thata a re: “Le fa ke tshwanetse go swa nao, ga nkitla ke go itatola ka gope.” Mme botlhe ba bua fela jalo le bone.

Jesu kwa Getsemane

(Math. 26:36-46; Luka 22:40-46)

32Jaanong ba fitlha felong fa go bidiwang Getsemane; mme a raya barutwa ba gagwe a re: “Salang fa, ke sa ntse ke ya go rapela.”

14:32
Joh. 18:1
33A ba a tsaya Petoro le Jakobo le Johane, a ya nabo; a simolola go rerega le go tlalelwa. 34A ba raya a re: “Mowa wa me o hutsafetse thata mo go isang losong; salang fa, lo se robale.”
14:34
Joh. 12:27

35Jaanong a ya fa pelenyana, a wela fa fatshe, a rapela gore fa go ka kgonega, nako e, e mo fete. 36A ba a re: “Abba, Rra, dilo tsotlhe o a di kgona; tlosa senwelo se fa go nna. Fela go se nne ka fa go rateng ga me, go nne ka fa go rateng ga gago.”

14:36
Mar. 10:38

37Jaanong a tla, a fitlhela ba robetse; a raya Petoro a re: “Simone, a o robetse? A o ne o sa kgone go itisa ka nako e le nngwe fela? 38Tlhokomelang, lo rapele, gore lo se tsene mo thaelong; mowa ona o tlhaga, mme nama e bokoa.”

39A boa a ya gape, a rapela, a bua ona mafoko ao. 40A ba a tla gape, a ba fitlhela ba robetse, gonne matlho a bone a ne a bokaletse, ba sa itse se ba ka se mo arabang.

41A tla lwa boraro, a ba raya a re: “A lo sa ntse lo robetse le go ikhutsa? Go lekanye, nako e fitlhile; bonang, Morwa-Motho o neelwa mo diatleng tsa baleofi. 42Tsogang, re tsamaeng! Bonang, yo o ntshwarisang o atametse.”

Jesu o a tshwarwa

(Math. 26:47-56; Luka 22:47-53; Joh. 18:2-18)

43Ya re ka bonako, a sa ntse a bua, ga tla Jutase, mongwe wa ba ba 12, a na le ba bantsi, ba tshotse ditšhaka le melamu, ba romilwe ke baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo le bagolo ba morafe. 44Jaanong motshwarisi o ne a ba neile sekao a re: “Yo ke tla mo atlang ke ene; lo mo tshware, lo tsamae ka ene, a a se tšhomoge.”

45Ya re a fitlha, a akofa a tla kwa go ene a re: “Rabbi!14:45 Ke go re: Moruti.” a ba a mo atla. 46Ke fa ba mo tsenya diatla, ba mo tshwara. 47Mme mongwe wa ba ba emeng teng a somola tšhaka, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe. 48Jesu a ba raya a re: “A lo bolotse ka ditšhaka le melamu go ntshwara, jaaka e kete ke senokwane? 49Ke ne ke na le lona ka malatsi otlhe mo Tempeleng, ke ruta, mme ga lo a ka lwa ntshwara; mme go direga gore Dikwalo di dirafale.”

50Foo barutwa ba mo tlogela botlhe, ba tshaba.

51Lekau lengwe la mo latela, le apere lesela fela, mme ba le tshwara. 52La ba la tlogela lesela, la tshaba le sa apara.

Jesu mo kgotleng

(Math. 26:57-68; Luka 22:54,55,63-71; Joh. 18:19-24)

53Jaanong ba gogela Jesu kwa moperesiting yo mogolo; baperesiti ba bagolo botlhe le bagolo ba morafe le Baitsedikwalo ba phuthegela fa go ene. 54Petoro a latela Jesu a le kgakala nae, a tsena mo teng ga lelapa la moperesiti yo mogolo; a feta a nna le batlhanka, a ikomosa fa molelong. 55Mme baperesiti ba bagolo le botlhe ba lekgotla ba batla tshupo ka ga Jesu gore ba tle ba mmolae; mme ba se ka ba e bona. 56Gonne ba bantsi ba ne ba supa maaka ka ga gagwe, fela ditshupo tsa bone tsa bo di fapaana.

57Ke fa go ema bangwe, ba supa maaka ka ga gagwe ba re: 58“Re mo utlwile a re: ‘Ke tla senya Tempele e, e e dirilweng ka diatla, ke aga e sele malatsing a le mararo e e sa dirweng ka diatla.’ ”

14:58
Joh. 2:19
59Mme le ka mokgwa oo ditshupo tsa bone tsa se ka tsa utlwana.

60Foo moperesiti yo mogolo a ema fa gare, a botsa Jesu a re: “A ga o arabe sepe? Ke eng se bao ba se supang ka ga gago?”

61Mme a didimala, a se ka a araba sepe. Gape moperesiti yo mogolo a mmotsa a re: “A o Keresete, Morwaa-ona o o bakwang?”

14:61
Mar. 15:5
Jes. 53:7

62Jesu a re: “Ke nna; mme lo tla bona Morwa-Motho a ntse ka fa letsogong le le jang la thata ya Modimo, a tla ka maru a legodimo.”

63Foo moperesiti yo mogolo a ikgagola diaparo a re: “Re sa batlelang basupi? 64Lo utlwile kgalo e; lo gopolang?”

Mme botlhe ba mo atlhola ba re, o tshwanetswe ke loso.

14:64
Joh. 19:7

65Bangwe ba simolola go mo kgwela mathe le go mo fapa sefatlhego le go mo kata ka matswele le go mo raya ba re: “Re bolelele!” Le batlhanka ba mo faphola marama.

Petoro o itatola Morena

(Math. 26:69-75; Luka 22:54-62; Joh. 18:17,25-27)

66Ya re Petoro a le kwa tlase mo lapeng, ga tla lengwe la malata a moperesiti yo mogolo; 67ya re le bona Petoro a ikomosa, la mo leba la re: “Le wena o ne o na le Jesu wa Nasaretha.”

68Mme a latola a re: “Ga ke itse se o se buang, le fa e le go se tlhaloganya.” A ba a tswela kwa lapeng la ka fa ntle; mme mokoko wa lela.

69Ya re letata le mmona gape, la simolola go raya ba ba emeng teng la re: “Yo ke mongwe wa bone.” 70A boa a latola.

Gape ya re morago ga sebakanyana ba ba emeng teng ba raya Petoro ba re: “Ammaaruri o mongwe wa bone; gonne le wena o Mogalelea.”

71Jaanong a simolola go rogaka, a ba a ikana a re: “Ga ke itse motho yo lo buang ka ga gagwe.”

72Mme mokoko wa akofa wa lela lwa bobedi. Ke fa Petoro a gakologelwa lefoko la ga Jesu, le a le mo reileng a re: “E tla re mokoko o ise o lele gabedi, o bo o intatotse gararo.” Ya re a akanya jalo, a lela.