Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Ka ga tlhalo

(Math. 19:1-9)

101Jaanong a tloga teng, a ya kwa nageng ya Jutea ka tsela e e kwa moseja ga Joretane; mme batho ba bantsi ba phuthegela gape kwa go ene, a ba a ba ruta ka fa a tlwaetseng ka teng.

10:1
Mar. 9:33

2Bafarisai ba tla go ene, ba mmotsa gore a monna o letleletswe go tlhala mosadi wa gagwe. Mme ya bo e le go mo lalela.

3A ba araba a re: “Moše o lo laotse jang?”

4Ba re: “Moše o re letleletse go ka kwala lokwalo lwa tlhalo le go tlhala.”

10:4
Doit. 24:1
Math. 5:31,32

5Jesu a ba raya a re: “Taolo eo, o e lo kwaletse ka ntlha ya bopeloethata jwa lona. 6Fela e sa le ka tshimologo ya tlholego ‘Modimo o ba dirile monna le mosadi.’

10:6
Gen. 1:27
7‘Ke ka ntlha ya moo monna o tla tlogelang rraagwe le mmaagwe, a ngaparela mosadi wa gagwe,
10:7
Gen. 2:24
8mme ba babedi ba, ba tla nna nama e le nngwe fela;’ ka moo ga ba tlhole ba le babedi, ke nama e le nngwe fela. 9Jaanong se Modimo o se kopantseng, a motho a se se kgaoganye.”

10Mo ntlong barutwa ba mmotsa gape ka ga tseo. 11A ba raya a re: “Fa motho a tlhala mosadi wa gagwe, a nyala o sele, o mo senyetsa nyalano.

10:11
Luka 16:18
12Le mosadi, fa a tlhala monna wa gagwe, a nyalwa ke o sele, o senya nyalano.”

Jesu o tshegofatsa bana

(Math. 19:13-15; Luka 18:15-17)

13Tsatsi lengwe ga tsisiwa bana kwa go ene gore a ba ame; mme barutwa ba kgalemela ba ba ba tsisitseng. 14Ya re Jesu a bona, a gakala, a ba raya a re: “Lesang bana ba tle go nna, lo se ka lwa ba iletsa; gonne puso ya Modimo ke ya ba ba ntseng jalo. 15Ammaaruri ke lo raya ke re: Motho yo o sa tsholeng puso ya Modimo jaaka ngwana, ga a ka ke a tsena mo go yona ka gope.”

10:15
Math. 18:3
16A be a ba diketsa ka mabogo, a ba baya diatla, a ba tshegofatsa.
10:16
Mar. 9:36

Motho yo o humileng. Ka ga go sala Morena morago

(Math. 19:16-30; Luka 18:18-30)

17Ya re a tswela mo tseleng, ga tabogela mongwe kwa go ene, a mo khubamela, a mmotsa a re: “Moruti yo o molemo, nka dirang gore ke tle ke rue bophelo jo bo sa khutleng?”

18Jesu a mo raya a re: “O mpiletsang yo o molemo? Ga go ope yo o molemo, fa e se a le mongwe fela, e bong Modimo. 19Ditaolo o a di itse tse di reng: ‘O se ka wa bolaya; o se ka wa dira boaka; o se ka wa utswa; o se ka wa supa tshupo ya kako; o se ka wa tsietsa; tlotla rraago le mmaago.’ ”

10:19
Ekes. 20:12-17

20Ene a mo raya a re: “Moruti, tsotlhe tse ke di tlhokometse go tloga bonyaneng jwa me.”

21Jesu a mo leba, a mo rata, a mo raya a re: “O tlhoka selo se le sengwe fela; yaa o rekise tsotlhe tse o nang natso, o abele bahumanegi, mme o tla nna le lehumo kwa legodimong, o be o tle, o sikare sefapaano, o ntshale morago.”

10:21
Mar. 8:34
Math. 10:38
22Yoo a swaba ka ntlha ya lefoko leo, a tloga a hutsafetse; gonne o ne a na le dithuo tse dintsi.

23Jesu a šebašeba, a raya barutwa ba gagwe a re: “Kana go thata jang mo go ba ba nang le mahumo go ka tsena mo pusong ya Modimo!”

24Barutwa ba gakgamalela mafoko a gagwe ka letshogo. Jesu a boa a ba raya gape a re: “Banaka, kana go thata jang mo go ba ba ikantseng mahumo go ka tsena mo pusong ya Modimo!

10:24
Pes. 62:11
1 Tim. 6:17
25Go ka nna botlhofo go kammele go tsena ka letshoba la lomao, bogolo go mohumi go tsena mo pusong ya Modimo.”

26Mme ba rerega mo go fetisang, ba raana ba re: “Gona go ka pholosiwa mang?”

27Jesu a ba leba a re: “Mo bathong go a pala, mme e seng mo Modimong; gonne mo Modimong tsotlhe di ka kgonega.”

28Jaanong Petoro a simolola go mo raya a re: “Bona, rona re tlogetse tsotlhe, ra go sala morago.”

29Jesu a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga go na ope yo o tlogetseng ntlo gongwe bomorwa-rraagwe gongwe bokgaitsadie gongwe mmaagwe gongwe rraagwe gongwe bana gongwe masimo ka ntlha ya me le ka ntlha ya Efangele, 30yo jaanong mo sebakeng seno a se kitlang a bona ga lekgolo matlo le bomorwa-rraagwe le bokgaitsadie le bommaagwe le bana le masimo mmogo le dipogiso, le go bona bophelo jo bo sa khutleng mo lefatsheng le le tlang. 31Mme ba bantsi ba e leng ba pele ba tla nna ba morago, le ba e leng ba morago ba tla nna ba pele.”

Polelelopele ya boraro ya dipogo

(Math. 20:17-19; Luka 18:31-34)

32Jaanong ba ne ba le mo tseleng, ba ya kwa Jerusalema; Jesu a bo a ba eteletse pele, mme ba gakgamala, le ba ba mo latetseng ba boifa. Ke fa a tsaya ba ba 12 gape, a ba bolelela tse di tla mo dirafalelang

10:32
Mar. 9:31
33a re: “Bonang, re tlhatlogela kwa Jerusalema; mme Morwa-Motho o tla neelwa baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo, ba tla mo atlholela loso, ba be ba mo neela baheitane. 34Ba tla mo sotla, ba mo kgwela mathe, ba mo seola, ba mmolaya; mme o tla tsoga morago ga malatsi a le mararo.”

Kopo ya bomorwa Sebeteo

(Math. 20:20-28; Luka 22:24-27)

35Jaanong ga tla go ene Jakobo le Johane, bomorwa Sebeteo, ba mo raya ba re: “Moruti, re rata gore o re direle se re tla se go kopang.”

36A ba botsa a re: “Lo rata ka lo direla eng?”

37Ba mo araba ba re: “Re nee gore re tle re nne, mongwe ka fa letsogong le le jang la gago, yo mongwe ka fa go la molema, mo kgalalelong ya gago.”

38Jesu a ba fetola a re: “Ga lo itse se lo se kopang. A lo nonofile go nwa senwelo se ke yang go se nwa, gongwe go kolobediwa ka kolobetso e ke yang go kolobediwa ka yona?”

10:38
Mar. 14:36
Luka 12:50

39Ba mo araba ba re: “Re nonofile.”

Mme Jesu a ba raya a re: “Senwelo se ke se nwang lo tla se nwa, le kolobetso e ke kolobediwang ka yona lo tla kolobediwa ka yona.”

10:39
Dit. 12:2
Tshen. 1:9
40Mme go nna ka fa letsogong le le jang la me le ka fa go la molema ga se ga me go go naya, go tla newa bone ba ba go baakanyeditsweng.

41Ya re ba ba lesome ba utlwa, ba simolola go ngongoregela Jakobo le Johane. 42Jesu a ba ipiletsa, a ba raya a re: “Lo itse gore ba ba kaiwang balaodi ba merafe, ba e busa ka thata, le bagolo ba yona ba a e laola.

10:42
Luka 22:25-27
43Mme go se ka ga nna jalo mo go lona; yo o ratang go nna mogolo mo go lona, a a nne modiredi wa lona;
10:43
Mar. 9:35
44le gona, yo o ratang go nna wa kwa pele mo go lona, a a nne motlhanka wa botlhe. 45Gonne le ene Morwa-Motho ga a tla go direlwa, mme o tsile go direla le go ntsha bophelo jwa gagwe go nna segololo sa ba bantsi.”

Sefofu sa Jerigo

(Math. 20:29-34; Luka 18:35-43)

46Jaanong ba fitlha kwa Jerigo. Mme ya re a tswa mo Jerigo, a na le barutwa ba gagwe le batho ba bantsi, mokopi wa sefofu, e bong Baratimeo, morwa Timeo, a bo a ntse fa tseleng. 47Ya re a utlwa, fa e le Jesu wa Nasaretha, a simolola go goa a re: “Morwa Dafita, Jesu, nkutlwela botlhoko?”

48Ba bantsi ba mo kgalemela ba re, a didimale; mme ene a goa bogolo bogolo a re: “Morwa Dafita, nkutlwele botlhoko!”

49Ke fa Jesu a ema a re: “Mmitseng!” Ba bitsa sefofu, ba se raya ba re: “Namatshega o nanoge; o a go bitsa.”

50Foo a latlha kobo ya gagwe, a supuga, a tla go Jesu.

51Jesu a tswa molomo, a mmotsa a re: “O rata ka go direla eng?” Sefofu sa mo araba sa re: “Rabuni,10:51 Ke go re: Moruti wa me. dira gore ke boe ke bone.”

52Jesu a mo raya a re: “Tsamaya; tumelo ya gago e go fodisitse.”

Ka bonako a boa a bona, a ba a mo sala morago mo tseleng.