Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Go latlhega basiamolodi ba ba itumelelang maaka

21A tatlhego ya bone wee, ba ba akanyang tsa bokgopo, ba ba logang maano a a bosula mo malaong a bone; e re bosigo bo sa, ba bo dire ka thata e le mo diatleng tsa bone. 2Fa ba eletsa masimo, ba a thukhutha, gongwe matlo, ba a a tsaya; ba gatelela monna le ntlo ya gagwe, ee, monna le boswa jwa gagwe.

3Ke ka moo Morena a buang jaana a re: “Bonang, ke akanyetsa losika lo tatlhego e lo sa ka keng lwa somola melala ya lone mo go yona. Ga lo ka ke lwa tlhola lo tsamaya lo inamologile, ka e tla bo e le sebaka se se bosula.

2:3
Amose 5:13
4Ka letsatsi leo ba tla tlhaba sefela sa tshotlo ka ga lona, ba opela sefela sa khutsafalo ba re:

“ ‘Go dirafetse, re gateletswe ruri.

Kabelo ya morafe wa me

Modimo o dira ba bangwe

beng ba yona.

O e tlosa jang mo go nna!

O abela baikepi

masimo a rona.’ ”

5Ka moo ò tla bo o se na ope mo phuthegong ya Morena yo o go lekanyetsang boswa ka mogala.

6Ba rera ba re: “Lo se ka lwa rera! Mafoko a, ga a tshwanela go rerwa; kgobo ga e na go re wela. 7Ba ntlo ya Jakobe, a go ka bodiwa ga twe: ‘A Morena o fedile pelo? Gongwe a ke tsona ditiro tsa gagwe!’ ” – “A ga ke re, mafoko a gagwe a bopelonomi mo go yo o tsamayang ka tshiamo?

2:7
Amose 6:3

8“Mme morafe wa me o tsogile jaaka mmaba e sa le maabane; gonne ba ba iphetelang ba iketlile, ba se na sepe le ntwa, lo ba rutlile kobo mo diaparong. 9Basadi ba morafe wa me lo ba lelekile mo malapeng a ba a ratang; mokgabo o ke o fileng bana ba bone lo o ba amogile ka bosakhutleng. 10Lo re: ‘Tlogang lo tsamae, gonne fano ga go na boikhutso!’ Ka ntlha ya boitshekologo lo tla nyelediwa ka nyelelo e e sa foleng. 11Fa monna a ka latela phefo, a tsietsa, a aka a re: ‘Ke tla go rerela go nwa weine le bojalwa’ – e ka nna ene moreredi wa morafe o.

12“Ruri, ke tla phutha ba ga eno botlhe, Jakobe; ruri, ke tla kgobokanya masalela a Iseraele; ke ba kopanya jaaka dinku di tlhatlhelwa mo lesakeng, jaaka motlhape mo gare ga mafulo a ona. Go tla utlwala modumo wa bontsi jwa batho.”

2:12
Hes. 36:37

13Mmetla-tsela o tla bolola, a ba etelela pele; ba tla sutlha, ba tsena ka kgoro, ba tswa ka yona. Mme Kgosi ya bone e tla ba etelela pele, mme Morena a le tlhogo ya bone.

3

Go kgalemelwa ditlhogo tsa morafe le baporofeti ba tsietso

31Ke ne ka re: “A ko lo utlweng, lona ditlhogo tsa Jakobe le lona dikgosana tsa Baiseraele! A ga lo a tshwanela go itse tshiamo? 2Lona ba lo ilang tse di molemo, lo ratang tse di bosula; ba lo buang batho letlalo, lo gagolang nama ya bone mo marapong; 3lona ba lo jeleng nama ya morafe wa me, lo ba apotse letlalo; lo ba robile marapo, lo a kgabetletse jaaka e kete a lokelwa mo pitseng, le jaaka nama fa e lokelwa mo pitseng.”

3:3
Pes. 14:4
4Ka sebaka se sengwe ba tla goela kwa Moreneng, mme ga a nke a ba utlwa; o tla ba subela sefatlhego ka sebaka seo, gonne ba dirile ditiro tse di bosula.

5“Baporofeti ba ba timetsang morafe wa me, ba e a reng ba fiwa dijo, ba rere kagiso; mme yo o sa lokeleng sepe mo maganong a bone, ba mo tsosetsa ntwa e e boitshepo,” Morena o bua jaana ka ga bona a re: 6“Ka moo bosigo bo tla lo wela jo bo se nang pono le lefifi le le se nang boitseanape. Letsatsi le tla phirimela baporofeti, motshegare o tla nna montsho fela mo go bone.” 7Baboni ba tla tlhajwa ke ditlhong, baitseanape ba tlhabiwa ke kgala. Ba tla itshwara ditedu botlhe, gonne ga go na karabo epe ya Modimo.

8Mme nna ke tletse thata le Mowa wa Morena; ke tletse tshiamo le bopelokgale gore ke bolelele Jakobe tlolo ya gagwe le Iseraele boleo jwa gagwe.

3:8
Jes. 58:1
9A ko lo utlwe fa, lona ditlhogo tsa ntlo ya Jakobe, le lona dikgosana tsa Baiseraele, ba lo tenwang ke tshiamo, ba lo sokamisang tsotlhe tse di siameng! 10Ke lona ba lo agang Sione ka go tsholola madi le Jerusalema ka tshiamololo.
3:10
Hab. 2:12
11Ditlhogo tsa teng di atlhola ka ntlha ya thelesetso; baperesiti ba ruta ka ntlha ya tuelo; baporofeti ba teng ba bolela tsa boitseanape ka ntlha ya selefera. Mme ba ntse ba re ba ikanya Morena ba re: “Morena a ga a mo gare ga rona? Ga go na kotsi e e ka re welang.”
3:11
Jer. 7:4

12Ka moo Sione o tla lengwa jaaka tshimo ka ntlha ya lona; Jerusalema o tla fetoga marope; thaba ya tempele e tla nna thota ya sekgwa fela.

4

Ka ga puso ya ga Keresete

41E tla re mo malatsing a bofelo,

thaba ya Ntlo ya Morena

e bo e tlhomame,

e okame dithaba,

e godisitswe kwa godimo

ga dithabana;

mme merafe e tla phuthegela

kwa go yona.

4:1
Jes. 2:2-4

2Ditšhaba tse dintsi

di tla tloga di re:

“Tlayang a re tlhatlogeleng

kwa thabeng ya Morena,

kwa Ntlong ya Modimo

wa ga Jakobe,

gore o re rute ditsela tsa ona,

re tsamae mo ditselaneng tsa ona;

gonne molao

o tla tswa mo Sione,

Lefoko la Morena

le tswa kwa Jerusalema.”

4:2
Luka 24:47

3Mme o tla atlhola mo gare

ga merafe e mentsi,

a siamisetsa ditšhaba tse di thata

go ya go fitlha kwa kgakala.

Mme ba tla thula ditšhaka

tsa bone megoma,

ba fetola marumo a bone

disekele.

Setšhaba ga se nke se somola

tšhaka go tlhabana

le setšhaba se sengwe;

ga ba kitla ba tlhola ba ithuta

tsa tlhabano.

4Mongwe le mongwe o tla nna

fa tlase ga setlhare sa moweine

sa gagwe

le fa tlase ga setlhare sa feie

sa gagwe,

go se yo o tshosang;

gonne molomo wa Morena

wa masomosomo o buile jalo.

4:4
1 Dikg. 5:5
Sag. 3:10

5Gonne morafe mongwe le mongwe o sepela mo leineng la modimo wa ona, mme rona re tla sepela mo leineng la Morena, Modimo wa rona, ka gale le ka bosakhutleng.

Baiseraele ba tla boa mo botshwarong

6Morena a re: “Ka letsatsi leo ke tla phutha ba ba tlhotsang, ke kgobokanya ba ba lelekilweng le ba ke ba diretseng kotlo.

4:6
Jer. 31:8
7Ba ba tlhotsang ke tla ba dira masalela; ba ba katoseditsweng kwa kgakala ke ba dira setšhaba se se thata. Mme Morena e tla nna kgosi ya bone mo thabeng ya Sione go tloga jaanong go ya bosakhutleng.”

8Mme wena sefata sa letsomane, wena thabana ya morwadia Sione, puso ele ya pele e tla fitlha mo go wena, e boela mo go wena, e leng bogosi jwa morwadia Jerusalema.

4:8
Gen. 35:21
9Jaanong o goelang thata? Kgosi a ga e na nao? Gongwe a mogakolodi wa gago o nyeletse, mo e bileng o tshwerwe ke matlhoko jaaka mosadi yo o belegang? 10Segwa ke leralalo, morwadia Sione, jaaka mosadi yo o belegang. Gonne jaanong o tla tswa mo motseng, o nna mo nageng, o fitlha kwa Babele. Teng koo o tla pholosiwa; teng kwa Morena o tla go golola mo mabogong a baba ba gago. 11Morago ga moo ditšhaba tse dintsi di tla phuthega, di go tsogela di re: “A Sione a itshepololwe gore matlho a rona a mo lebe ka kgatlhego.” 12Mme bone ga ba itse megopolo ya Morena, ga ba lemoge maikaelelo a gagwe a gore o ba kgobokanya jaaka dingata tsa mabele mo seboaneng.

13“Tsoga o phothe, morwadia Sione! Gonne ke tla go direla dinaka tsa tshipi le ditlhako tsa kgotlho, mme o tla pšhwetlakanya merafe e mentsi, o fisetsa Morena papadi ya bone ya tshiamololo, Morena wa lefatshe lotlhe o mo fisetsa khumo ya bone.” 14Mme jaanong o tla pitlagana, morwadia makoko a ntwa. Mmaba o re dikanyeditse ka go kgobela mmu. Ba tla itaya moatlhodi wa Iseraele ka thupa mo lesameng.