Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Phodiso ya yo o suleng mhama

(Mar. 2:1-12; Luka 5:17-26)

91Jaanong a palama mokoro a tshela letsha, a boela kwa motseng wa ga gabo.

9:1
Math. 4:13
2Foo ba tsisa go ene mongwe yo o suleng mhama, a letse mo bolaong. Ya re Jesu a bona tumelo ya bone, a raya yo o suleng mhama a re: “Namatshega, ngwanaka; dibe tsa gago o di itshwaretswe.”

3Ke fa bangwe ba Baitsedikwalo ba ithaya ba re: “Yo, o kgala Modimo.”

9:3
Mar. 2:7

4Ya re Jesu a lemoga megopolo ya bone, a ba raya a re: “Lo gopolelang tse di bosula mo dipelong tsa lona?

9:4
Math. 12:25
Joh. 2:25
5Se se botlhofo ke sefe, a ke go re: ‘Dibe tsa gago o di itshwaretswe,’ gongwe go re: ‘Tsoga o tsamae’? 6Mme lo tla lemoga gore Morwa-Motho o na le thata mo lefatsheng go itshwarela dibe!” Ke fa a raya yo o suleng mhama a re: “Tsoga o tsee bolao jwa gago, o be o ye kwa ntlong ya gago!”

7Mme a tsoga, a ya kwa ntlong ya gagwe. 8Ya re batho ba bona, ba boifa, ba be ba galaletsa Modimo o o neileng batho thata e e ntseng jalo.

Go bidiwa ga Matheo

(Mar. 2:13-17; Luka 5:27-32)

9E rile Jesu a tswa foo, mme a fetela pele, a bona motho yo o bidiwang Matheo, a dutse mo ntlong ya kgethelo; a mo raya a re: “Ntshala morago!”

Yoo a nanoga, a mo sala morago.

10Ya re Jesu a ntse fa dijong mo ntlong, bakgethisi le baleofi ba le bantsi ba tla, ba nna nae fa dijong le barutwa ba gagwe. 11Ya re Bafarisai ba bona, ba raya barutwa ba gagwe ba re: “Moruti wa lona o jelang le bakgethisi le baleofi?”

9:11
Luka 15:2

12Ya re a utlwa jalo, a ba raya a re: “Ngaka ga e batlwe ke ba ba itekanetseng, e batlwa ke ba ba lwalang. 13Jaanong tsamayang, lo ithute gore ke go reng, fa go twe: ‘Ke batla kutlwelo-botlhoko, e seng setlhabelo;’ gonne ke tsile go biletsa baleofi tlhabologong, e seng basiami.”

9:13
Hos. 6:6
1 Sam. 15:22
Math. 18:11

Ka ga go itima dijo

(Mar. 2:18-22; Luka 5:33-39)

14Ya baa gona barutwa ba ga Johane ba tlang go ene ba re: “Ke go reng, fa rona le Bafarisai re itima dijo gantsi, mme barutwa ba gago ba sa di itime?”

9:14
Luka 18:12

15Jesu a ba araba a re: “A baetsana ba ka lela, monyadi a sa ntse a na nabo? Mme malatsi a tla tla, a monyadi a tla tlosiwang mo go bone ka ona; ke gona ba tla itimang dijo.

9:15
Joh. 3:29

16“Ga go ope yo o ka bitiang seaparo se se onetseng ka sebata se sešwa; gonne sebata sa sona se tla gagola seaparo, mme legago le oketsege.

9:16
Joh. 1:17
17E bile ga go ke go tshelwa weine e ntšhwa mo makukeng a a onetseng. Fa go ka dirwa jalo, makuka a ka phanyega, weine ya tshologa, le makuka a senyega. Mme go a tle go tshelwe weine e ntšhwa mo makukeng a mašwa, mme di bolokege mmogo.”

Phodiso ya mosadi wa tshologo ya madi. Tsoso ya ngwana wa ga Jairo

(Mar. 5:21-43; Luka 8:40-56)

18Ya re a sa ntse a bua tseo nabo, mookamedi mongwe wa senagoge a tla, a mo obamela a re: “Morwadiake ke gona o swang; mme a o ko o tle, o mmee letsogo, mme o tla rula.”

19Jesu a nanoga, a mo sala morago le barutwa ba gagwe.

20Jaanong mosadi yo o sa leng a nna le tshologo ya madi dinyaga di le 12, a tla fa morago ga gagwe, a ama kola ya kobo ya gagwe; 21gonne o ne a dumela go re: “Fa nka ama kobo ya gagwe fela, ke tla fola.”

9:21
Math. 14:36

22Jesu a retologa, a mmona, a mo raya a re: “Namatshega, morwadiaka; tumelo ya gago e go thusitse.” Mme mosadi a fola e sa le ka nako eo.

23Ya re Jesu a tsena mo ntlong ya mookamedi, mme a bona baletsi ba ditlhaka, le bontsi bo tsositse modumo,

9:23
Joh. 11:11,14,25
24a ba raya a re: “Thibogang! Gonne morweetsana ga a swa, o thulametse.” Mme ba mo tshega. 25Ya re batho ba sena go ntshiwa, a tsena, a mo tshwara letsogo, mme morweetsana a tsoga. 26Tumo ya moo ya utlwala mo lefatsheng leo lotlhe.

Phodiso ya difofu

27E rile Jesu a tloga foo, difofu tse pedi tsa mo sala morago, tsa goa tsa re: “Re utlwele botlhoko, Morwa Dafita!”

28Ya re a sena go tsena mo ntlong, difofu tsa tla fa go ene. Jesu a ba raya a re: “A lo dumela gore ke nonofile go dira jalo?”

Tsa mo raya tsa re: “Ee, Morena.”

29Ke fa a ama matlho a bone a re: “A go lo dirafalele ka fa tumelong ya lona!”

9:29
Math. 8:13
30Foo matlho a bone a foufologa. Mme Jesu a ba laela thata a re: “Lo itise gore lo se itsise ope.”
9:30
Math. 8:4

31Mme ba tswa, ba mo tumisa mo lefatsheng leo lotlhe.

32Ya re ba tswa, ga tsisiwa go ene semumu se se tsenyweng ke modemone. 33Ya re modemone o sena go kgaramelediwa ntle, semumu sa bua; mme batho ba gakgamala ba re: “Ga go ise go ke go bonwe se se ntseng jalo mo Iseraele.”

34Mme Bafarisai ba re: “O kgarameletsa medemone ntle ka molaodi wa medemone.”

9:34
Math. 12:24

Ka ga thobo e kgolo le barobi

35Jaanong Jesu a tlhatlologanya metse le metsana yotlhe, a ntse a ruta mo disenagogeng tsa bone, a rera Efangele ya puso, a fodisa malwetse otlhe le makoa otlhe.

9:35
Math. 4:23
36Ya re a bona bontsi jwa batho, a ba tlhomogela pelo; gonne ba ne ba bogisegile, ba lapile jaaka dinku tse di se nang modisa.
9:36
Math. 14:14
Mar. 6:34
Hes. 34:5
37Ke fa a raya barutwa ba gagwe a re: “Thobo e kgolo, mme badiri ba a tlhaela.
9:37
Luka 10:2
38Ka moo he, rapelang Morena wa thobo gore a romele badiri mo thobong ya gagwe.”