Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

Tempele e tla digwa

(Mar. 13:1,2; Luka 21:5,6)

241Foo Jesu a tswa Tempeleng, a tsamaya. Jaanong barutwa ba gagwe ba mo atamela go mo supetsa dikago tsa Tempele. 2Mme a ba fetola a re: “A ga lo bone tsotlhe tse? Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga go kitla go lesiwa lentswe lepe fa le tlhatlaganye le le lengwe, le le se kitlang le thujwa.”

24:2
Luka 19:44

Ditlalelo tsa metlha ya bofelo

(Mar. 13:3-13; Luka 21:7-19)

3E rile a ntse mo Thabeng ya Diolefa, barutwa ba gagwe ba tla go ene kwa thoko ba re: “Re bolelele gore tseo di tla nna leng, le sesupo sa go tla ga gago le sa bokhutlo jwa metlha eno ya lefatshe se tla nna jang?”

4Jesu a ba araba a re: “Itiseng gore go se nne ope yo o lo timetsang! 5Gonne ba bantsi ba tla tla ka leina la me, mongwe le mongwe a ipitsa a re: ‘Ke nna Keresete.’ Mme ba tla timetsa ba le bantsi.

24:5
Dit. 5:36,37
1 Joh. 2:18
6Lo tla utlwela dintwa le medumo ya dintwa. Itiseng, mme lo se ka lwa tshoga; gonne go tshwanetse go dirafala; mme e tla bo e ise e nne bokhutlo. 7Gonne setšhaba se tla tsogela setšhaba, le puso e tsogela puso; go bile go tla nna leuba le dithoromo tsa lefatshe kwa le kwa. 8Mme tsotlhe tse ke tshimologo ya maralalo.

9“Metlheng eo ba tla lo tsenya mo pitlaganong, ba lo bolaya; mme lo tla nna ba ba tlhoilweng ke ditšhaba tsotlhe ka ntlha ya leina la me.

24:9
Math. 10:7,22
Joh. 16:2
10Metlheng eo ba bantsi ba tla kgotšwa, ba tshwarisanya, ba tlhoana. 11Baporofeti ba bantsi ba kako ba tla tsoga, ba timetsa ba bantsi.
24:11
Math. 7:15
1 Joh. 4:1
12Mme lorato lwa ba bantsi lo tla tsidifala ka ntlha ya go ntsifala ga tshiamololo.
24:12
2 Bathes. 2:10
2 Tim. 3:1-5
13Mme yo o itshokelang go ya bokhutlong ke ene yo o tla pholosiwang.
24:13
Math. 10:22
Tshen. 13:10
14Mme Efangele e ya puso e tla rerwa mo lefatsheng lotlhe go nna tshupo mo merafeng yotlhe; ke gona bokhutlo bo tla tlang.
24:14
Math. 28:19
10:18

Pitlagano e kgolo. Baporofeti ba kako

(Mar. 13:14-23; Luka 21:20-24)

15“E re fa lo bona makgapha a tshenyego a eme mo felong ga boitshepo, a a boletsweng ke moporofeti Daniele” – a yo o buisang a tlhaloganye!

24:15
Dan. 9:26,27
12:11
16“foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng. 17Yo o mo godimo ga ntlo a a se fologele go tsaya tse di mo ntlong ya gagwe;
24:17
Luka 17:31
18le yo o kwa masimo a a se boele kwa morago go tsaya kobo ya gagwe. 19A tatlhego wee ya ba baimana le ba ba amusang mo malatsing ao! 20Mme lo rapele gore tshabo ya lona e se nne mariga, le fa e le ka Sabata;
24:20
Dit. 1:12
21gonne ka sebaka seo go tla nna pitlagano e kgolo, e e iseng e ke e nne go tswa mo tshimologong ya lefatshe go tla nakong eno; le gona ga go kitla go tlhola go nna jalo le ka motlha ope.
24:21
Dan. 12:1
22Mme fa malatsi ao a ka bo a sa khutshwafadiwa, go ka bo go sa pholosiwe motho ope; mme malatsi ao a tla khutshwafadiwa ka ntlha ya batlhaolwi.

23“Metlheng eo fa mongwe a ka lo raya a re: ‘Bonang, Keresete ke yo,’ gongwe, ‘Ke yole,’ lo se ka lwa dumela; 24gonne go tla tsoga bokeresete ba kako le baporofeti ba kako; ba tla dira ditshupo tse dikgolo le dikgakgamatso gore fa go ka kgonega ba timetse le batlhaolwi.

24:24
Math. 24:5,11
25Tlhokomelang, ke lo boleletse go sa le kwa pele.

26“Fa jaanong ba lo raya ba re: ‘Bonang, o kwa sekakeng!’ lo se ka lwa tswa; ‘Bonang, o mo matlwaneng!’ lo se ka lwa dumela; 27gonne go tla ga Morwa-Motho go tla nna jaaka logadima lo lo tleng lo tswe kwa botlhabatsatsi, lo bonalele le kwa bophirimatsatsi.

24:27
Luka 17:23,24

28“Kwa setoto se leng teng, manong a tla phuthegela teng.

24:28
Jobe 39:30
Hab. 1:8
Luka 17:37

Go tla ga Morwa-Motho

(Mar. 13:24-37; Luka 21:25-38)

29“Ka bonako morago ga pitlagano ya malatsi ao, letsatsi le tla fifala, le ngwedi ga o kitla o ntsha lesedi la ona, le dinaledi di tla wa mo legodimong, le dithata tsa magodimo di tla reketlisiwa.

24:29
Jes. 13:10
2 Pet. 3:10
30Ke gona go tla bonalang sesupo sa Morwa-Motho kwa legodimong. Foo ditso tsotlhe tsa lefatshe di tla bokolela, mme di tla bona Morwa-Motho a tla ka maru a legodimo ka thata le ka kgalalelo e kgolo.
24:30
Dan. 7:13,14
Math. 26:64
Tshen. 1:7
19:11
31O tla roma baengele ba gagwe ka tumo e kgolo ya diphala, ba tla phutha batlhaolwi ba gagwe kwa ntlheng tse nne, go tswa sekhutlong sengwe sa magodimo go ya kwa go se sengwe.
24:31
1 Bakor. 15:52
1 Bathes. 4:16
Tshen. 8:1,2

Thuto ka ga mofeie

(Mar. 13:28-31; Luka 21:29-33)

32“Lo ithute sekao ka mofeie: E a re fa dikala tsa ona di setse di le dinana, di tlhoga matlhare, lo itse gore selemo se gaufi. 33Le lona jalo, e re lo bona dilo tsotlhe tse, itseng gore o gaufi, o fa mojako fela. 34Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo kitla lo fela ka gope, tsotlhe tse di ise di dirafale pele. 35Legodimo le lefatshe di tla fela, mme mafoko a me ga a kitla a fela ka gope.

24:35
Math. 5:18

Nako ga e itsiwe

(Mar. 13:32-37; Luka 17:26-30,34-36)

36“Ka ga letsatsi leo le nako eo ga go itse ope, le fa e le baengele ba magodimo le e seng Morwa, fa e se Rara a le esi.

24:36
1 Bathes. 5:1,2
37Gonne go tla ga Morwa-Motho go tla nna jaaka go ne go le ka malatsi a ga Noa.
24:37
Gen. 6:11
Luka 17:26,27
38Go tla nna jaaka go ne go ntse mo malatsing ao a pele ga morwalela: Ba ne ba ja, ba nwa, ba nyala, ba nyalwa, go tla go fitlha mo letsatsing le Noa a tsenyeng mo mokorong o mogolo ka lone,
24:38
2 Pet. 3:5,6
39mme ba sa lemoge, ga tsamaya morwalela wa tla, wa ba tsaya botlhe. Go tla ga Morwa-Motho le gona go tla nna jalo. 40Foo banna ba babedi ba tla bo ba le mo masimo; mongwe o tla tsholwa, yo mongwe a tlogelwe.
24:40
Luka 17:35,36
41Basadi ba babedi ba tla bo ba sila mo lelwaleng; mongwe o tla tsholwa, yo mongwe a tlogelwe.

42“Ka moo, phaphamang! Gonne ga lo itse letsatsi le Morena wa lona o tla tlang ka lone.

24:42
Math. 25:13
43Kana lo a itse gore fa mong wa ntlo a ka bo a itsile nako ya bosigo e legodu le tla tlang ka yona, o ka bo a disitse, a sa leseletsa ntlo ya gagwe go phunngwa.
24:43
Luka 12:39-46
44Ka moo, le lona, nnang lo iketleeditse; gonne Morwa-Motho o tla tla ka nako e lo sa e gopoleng.
24:44
Tshen. 16:15

Setshwantsho sa batlhanka ba babedi

(Luka 12:41-48)

45“Jaanong he, motlhanka yo o ikanyegang yo o botlhale ke ofe, yo morena wa gagwe o mo laodisitseng ba ntlo ya gagwe go ba abela dijo ka nako ya tsona? 46Go sego motlhanka yo, yo e tla reng morena wa gagwe a tla, a mo fitlhele a dira jalo. 47Ammaaruri ke lo raya ke re: O tla mo laodisa tsotlhe tse o nang natso.

24:47
Math. 25:21,23
48Mme fa motlhanka yo o bosula a ka ithaya a re: ‘Morena wa me o diegile,’
24:48
Moreri 8:11
49mme a simolola go betsa batlhanka-ka-ene, a ja, a nwa le matagwa, 50morena wa motlhanka yoo o tla tla ka letsatsi le a sa mo lebelelang ka lone le ka nako e a sa e itseng; 51o tla mo fatola, a mo neela kabelo ya gagwe le baitimokanyi. Go tla nna selelo le phuranyo ya meno teng.
24:51
Math. 8:12

25

Setshwantsho sa makgarebe a a lesome

251“Motlhang oo puso ya magodimo e tla tshwana le makgarebe a a some, a a tsereng dipone tsa ona, a bolola, a ya go kgatlhantsha monyadi.

25:1
Luka 12:35,36
Tshen. 19:7
2A matlhano a ona a ne a le bosilo, a matlhano a le botlhale. 3A a bosilo, e rile a tsaya dipone tsa ona, a se ka a tsaya le lookwane. 4A a botlhale ona a tsaya lookwane ka medutwana mmogo le dipone tsa ona. 5Ya re monyadi a diega, otlhe a otsela, a robala.

6“Mo gare ga bosigo ga opiwa mokgosi ga twe: ‘Bonang, monyadi ke yo! Tswaang lo ye go mo kgatlhantsha!’ 7Ke fa makgarebe ao a tsoga otlhe, a baakanya dipone tsa ona, 8mme a a bosilo a raya a a botlhale a re: ‘Re tsheleleng lookwane lo longwe lwa lona, gonne dipone tsa rona di a tima.’ 9A a botlhale a araba a re: ‘Nnyaya, ga go ka ke ga lekana rona le lona; bogolo yaang go ba ba rekisang, lo ithekele.’ 10Ya re a sa ile go reka, monyadi a tla; mme a a iketleeditseng a tsena nae mo moletlong wa nyalo, mme mojako wa tswalwa.

11“Morago makgarebe a mangwe le ona a tla a re: ‘Morena, Morena, re bulele!’

25:11
Luka 13:25,27
12Ene a araba a re: ‘Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga ke lo itse.’
25:12
Math. 7:23

13“Ka moo he, itiseng! Gonne ga lo itse letsatsi, le fa e le nako e Morwa-Motho a tla tlang ka yona.

25:13
Math. 24:42

Setshwantsho sa ditalente

(Luka 19:11-27)

14“Gonne go ntse jaaka monna yo o rileng a ya go eta, a bitsa batlhanka ba gagwe, a ba neela di-tsa-gagwe.

25:14
Math. 21:33
15A neela mongwe ditalente tse tlhano, yo mongwe tse pedi, yo mongwe e le nngwe fela, mongwe le mongwe ka fa nonofong ya gagwe; a ba a akofa a eta.
25:15
Baroma 12:6
16Foo yo o amogetseng ditalente tse tlhano a ya a dira ka tsona, a bapala ditalente tse dingwe tse tlhano. 17Fela jalo le yo o amogetseng tse pedi a bapala tse dingwe tse pedi. 18Mme yo o amogetseng e le nngwe fela, a ya a epa fa fatshe, a fitlha madi a morena wa gagwe.

19“Morago ga sebaka se seleele morena wa batlhanka bao a boa, a tla go bona gore a ba dirile ka ditalente. 20Pele ga tla yo o amogetseng ditalente tse tlhano, a tsisa ditalente tse dingwe tse tlhano a re: ‘Morena, ò ne o nneetse ditalente tse tlhano; bona, ke bapetse ditalente tse dingwe tse tlhano ka tsona.’ 21Morena wa gagwe a mo raya a re: ‘Ahee, ò motlhanka yo o siameng yo o ikanyegang; ò ne wa ikanyega mo go tse dipotlana, ke tla go laodisa tse dintsi; tsena mo boitumelong jwa morena wa gago.’

25:21
Math. 24:45-47
Luka 16:10

22“Le yo o amogetseng ditalente tse pedi a tla a re: ‘Morena, ò ne o nneetse ditalente tse pedi; bona, ke bapetse ditalente tse dingwe tse pedi ka tsona.’ 23Morena wa gagwe a mo raya a re: ‘Ahee, ò motlhanka yo o siameng yo o ikanyegang; ò ne wa ikanyega mo go tse dipotlana, ke tla go laodisa tse dintsi; tsena mo boitumelong jwa morena wa gago.’

25:23
Math. 25:21

24“Yo o amogetseng talente e le nngwe fela a tla a re: ‘Morena, ke itsile gore ò motho yo o bogale, ka ò tle o robe kwa o sa jwalang teng, ò be o sele kwa o sa gasang teng; 25mme ke ne ka boifa, ka ya ka fitlha talente ya gago mo mmung; bona, sa gago ke se.’

26“Morena wa gagwe a mo fetola a re: ‘Motlhanka yo o bosula le botshwakga ke wena! A ò itsile gore ke roba kwa ke sa jwalang teng, ke be ke sele kwa ke sa gasang teng? 27Fa go ntse jalo, ò ne o tshwanetse wa bo o isitse madi a me kwa baatising ba ona, mme nna, mo go tleng ga me nka bo ke amogetse sa me ka koketsego. 28Jaanong mo tseeleng talente eo, lo e nee yo o nang le ditalente tse some. 29Gonne mongwe le mongwe yo o dirisitseng sengwe ka boikanyo o tla okelediwa, a ba a nna le letlotlo; mme yo o sa supeng boikanyo o tla amogwa le se o nang naso.

25:29
Math. 13:12
30Mme motlhanka yo o se nang molemo mo latlheleng kwa lefifing le le kwa ntlentle; go tla nna selelo le phuranyo ya meno teng.’
25:30
Math. 8:12

Bophelo jo bo sa khutleng le petso e e sa khutleng

31“E tla re Morwa-Motho a tla ka kgalalelo ya gagwe, baengele botlhe ba ba boitshepo ba na nae, a nne mo sedulong sa bogosi sa kgalalelo ya gagwe.

25:31
Math. 16:27
Tshen. 20:11-13
32Mme merafe yotlhe e tla phuthelwa fa pele ga gagwe. O tla ba tlhaola bangwe mo go ba bangwe, jaaka modisa a tlhaola dinku mo dipoding.
25:32
Baroma 14:10
33Dinku o tla di baya ka fa letsogong le le jang la gagwe, mme dipodi ka fa go la molema.
25:33
Hes. 34:17
34Jaanong kgosi e tla raya ba ba ka fa letsogong le le jang la yona e re: ‘Tlaang lona, batshegofadiwa ba ga Rre, lo rue boswa jwa puso e lo e baakanyeditsweng e sa le ka tlholego ya lefatshe! 35Gonne ke ne ke tshwerwe ke tlala, lwa mpha dijo; ke ne ke nyorilwe, lwa nnosa; ke ne ke le moeng, lwa ntshola;
25:35
Jes. 58:7
36ke ne ke sa apara, lwa nkapesa; ke ne ke lwala, lwa ntekola; ke ne ke le mo ntlong ya kgolegelo, lwa tla go nna.’

37“Foo basiami ba tla mo fetola ba re: ‘Morena, re go bonye leng, o tshwerwe ke tlala, mme ra go jesa, gongwe o nyorilwe, mme ra go nosa?

25:37
Math. 6:3
38Re go bonye leng, o le moeng, mme ra go tshola, gongwe o sa apara, mme ra go apesa? 39Re go bonye leng, o lwala, gongwe o le mo ntlong ya kgolegelo, mme ra tla go wena?’ 40Kgosi e tla ba araba e re: ‘Ammaaruri ke lo raya ke re: Tsotlhe tse lo di diretseng mongwe wa bonnake ba babotlana ba, lo di ntiretse.’
25:40
Diane 19:17
Baheb. 2:11

41“Jaanong e tla raya ba ba ka fa letsogong la molema e re: ‘Tlogang fa go nna, bahutsiwa ke lona, lo ye kwa molelong o o sa khutleng, o o baakanyeditsweng Diabolo le baengele ba gagwe!

25:41
Math. 7:23
Tshen. 20:10,15
42Gonne ke ne ke tshwerwe ke tlala, lwa se ka lwa mpha dijo; ke ne ke nyorilwe, lwa se ka lwa nnosa; 43ke ne ke le moeng, lwa se ka lwa ntshola; ke ne ke sa apara, lwa se ka lwa nkapesa; ke ne ke lwala, e bile ke le mo ntlong ya kgolegelo, lwa se ka lwa ntekola.’

44“Foo le bone ba tla araba ba re: ‘Morena, re go bonye leng, ò tshwerwe ke tlala, gongwe ò nyorilwe, gongwe ò le moeng, gongwe ò sa apara, gongwe ò lwala, gongwe ò le mo ntlong ya kgolegelo, ra se ka ra go direla?’ 45Foo o tla ba araba a re: ‘Ammaaruri ke lo raya ke re: Tsotlhe tse lo se kang lwa di direla mongwe wa ba babotlana ba, le nna ga lo a ka lwa di ntirela.’ 46Mme ba tla tloga ba ya kwa petsong e e sa khutleng, basiami bone ba ya botshelong jo bo sa khutleng.”

25:46
Joh. 5:29

26

Maano a go tshwara Jesu

(Mar. 14:1,2; Luka 22:1,2; Joh. 11:45-53)

261E rile Jesu a sena go wetsa mafoko otlhe ao, a raya barutwa ba gagwe a re: 2“Lo itse gore e tla re malatsi a mabedi a sena go feta, go nne moletlo wa Tlolaganyo, mme Morwa-Motho o tla neelwa go bapolelwa sefapaanong.”

26:2
Math. 20:18

3Jaanong baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba phuthegela kwa lapeng la moperesiti yo mogolo yo o bidiwang Kaifase, 4ba be ba gakololana gore ba tshware Jesu ka maano le go mmolaya. 5Mme ba re: “Fela e seng mo moletlong, gore go se tsoge pheretlhego mo bathong!”

Jesu o tlodiwa kwa Bethania

(Mar. 14:3-9; Joh. 12:1-8)

6E rile Jesu a le kwa Bethania mo ntlong ya ga Simone wa molepero, 7ga tla mosadi go ene, a tshotse lebotlolonyana la alabasetere, le na le setlolo sa tlhwatlhwa e kgolo, a se mo tshela mo tlhogong a ntse fa dijong. 8Ya re barutwa ba bona, ba gakala ba re: “Tshenyo e ke ya go reng? 9Gonne setlolo se, se ka bo se rekisitswe ka tlhwatlhwa e kgolo, ya newa bahumanegi.”

10Mme ya re Jesu a lemoga, a ba raya a re: “Lo tshwenyetsang mosadi yo? Kana o ntiretse tiro e e molemo: 11gonne bahumanegi lo na nabo ka gale; mme nna ga lo na le nna ka gale.

26:11
Doit. 15:11
12Gonne ya re a gorometsa setlolo se mo mmeleng wa me, a bo a dira jalo go mpaakanyetsa phitlho. 13Ammaaruri ke lo raya ke re: Gongwe le gongwe kwa Efangele e, e tla rerwang teng mo lefatsheng lotlhe, le sona se yoo o se dirileng se tla bolelwa teng gore a gopolwe ka sona.”

Tuelo ya ga Jutase Isekariote ya go tshwarisa Jesu

(Mar. 14:10,11; Luka 22:3-6)

14Ke fa mongwe wa ba ba 12, yo o bidiwang Jutase Isekariote, a ya kwa baperesiting ba bagolo 15a re: “Lo tla mpha eng, fa nka mo lo tshwarisa?” Ba mo lekanyetsa diselefera di le 30.

26:15
Sag. 11:12
Joh. 11:57
16Go tloga foo a senka nako e e lebanyeng ya go mo ba neela.
26:16
1 Tim. 6:9,10

Tlolaganyo ya bofelo

(Mar. 14:12-21; Luka 22:7-14; Joh. 13:21-23)

17E rile ka letsatsi la ntlha la Dinkgwe tse di sa bedisiwang, barutwa ba tla go Jesu ba re: “O rata ra go baakanyetsa kae, go jela Tlolaganyo teng?”

26:17
Ekes. 12:18-20

18Ene a re: “Yaang kwa motseng kwa go mokete, lo mo ree lo re: ‘Moruti a re: Nako ya me e gaufi, ke tla jela Tlolaganyo mo ga gago le barutwa ba me.’ ”

26:18
Math. 21:3

19Barutwa ba dira ka fa Jesu a ba laetseng ka teng, ba baakanyetsa Tlolaganyo.

20Ya re maitsiboa a nna fa dijong le barutwa ba ba 12. 21Ya re ba ja, a bua a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Mongwe wa lona o tla ntshwarisa.”

22Ba hutsafala thata, ba simolola go mmotsa, mongwe le mongwe a re: “Morena, a ke nna?”

23A araba a re: “Yo o tsentseng letsogo le nna mo mogopong, ke ene yo o tla ntshwarisang. 24Fa e le Morwa-Motho, o tsamaya fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe; mme a tatlhego wee ya motho yoo, yo o tshwarisang Morwa-Motho! Go ka bo go le botoka mo go ene, fa a ka bo a se ka a tsalwa.”

25Jutase yo o mo tshwarisang a mmotsa a re: “Moruti, a ke nna?”

Ene a araba a re: “O boletse jalo.”

Selalelo se se boitshepo

(Mar. 14:22-26; Luka 22:14-20; 1 Bakor. 11:23-25)

26Ya re ba ntse ba ja, Jesu a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se naya barutwa a re: “Tsayang lo je! Se ke mmele wa me.”

26:26
1 Bakor. 11:23-25

27A ba a tsaya senwelo, a leboga, a se ba neela a re: “Nwaang lotlhe ka sona!

26:27
Ekes. 24:8
Jer. 31:31
Sag. 9:11
28Gonne ke madi a me a kgolagano e ntšhwa a a tshololwang ka ntlha ya ba bantsi gore ba itshwarelwe dibe. 29Mme ke lo raya ke re: Ga nkitla ke tlhola ke nwa ga leungo le la moweine go tloga jaanong go ya go fitlha mo letsatsing leo, mogang ke tla le nwang le lona le le lešwa mo pusong ya ga Rre.”

30Ya re ba sena go opela difela

26:30
Ke Pes. 113 – 118.
tsa Tlolaganyo, ba tswela kwa Thabeng ya Diolefa.
26:30
Luka 22:39
Joh. 18:1

Petoro o a kaelwa ka ga itatola

(Mar. 14:27-31; Luka 22:31-34; Joh. 13:36-38)

31Jaanong Jesu a ba raya a re: “Lona lotlhe lo tla kgopisega ka ga me mo bosigong jono; gonne go kwadilwe ga twe: ‘Ke tla itaya modisa, mme dinku tsa letsomane di tla faladiwa.’

26:31
Sag. 13:7
Joh. 16:32
32Mme e tla re ke sena go tsosiwa, ke lo etelele pele go ya kwa Galelea.”
26:32
Math. 28:7

33Petoro a mo fetola a re: “Le fa botlhe ba ka kgopisega ka ga gago, nna ga nkitla ke kgopiwa ka gope.”

34Jesu a mo raya a re: “Ammaaruri ke go raya ke re: O tla intatola gararo mo bosigong jono, mokoko o ise o lele.”

26:34
Joh. 13:38

35Petoro a mo raya a re: “Le fa ke na le go swa le wena, ga nkitla ke go itatola ka gope.” Le barutwa botlhe ba bua jalo.

26:35
Math. 26:56

Jesu mo Getsemane

(Mar. 14:32-42; Luka 22:39-46)

36Ke fa Jesu a fitlha nabo kwa felong fa go bidiwang Getsemane. Foo a raya barutwa a re: “Nnang fa, ke sa ya fale go rapela.” 37A tsaya Petoro le bomorwa Sebeteo ba babedi, a ya nabo, a ba a simolola go hutsafala le go tlalelwa.

26:37
Baheb. 5:7
38A ba a ba raya a re: “Mowa wa me o hutsafetse thata go ya losong; nnang fa, lo dise le nna.”
26:38
Joh. 12:27

39Jaanong a ya kwa pelenyana, a wela fa fatshe ka sefatlhego, a rapela a re: “Rra, fa go ka kgonega, a senwelo se, se mphete; fela e se nne ka fa nna ke ratang ka teng, mme go dirafale ka fa wena o ratang ka teng!”

26:39
Joh. 18:11
Baheb. 5:8

40Foo a tla fa barutweng, a fitlhela ba robetse, a ba a raya Petoro a re: “Ao! A lo paletswe ke go disa le nna nako e le nngwe fela? 41Disang lo rapele gore lo se tsene mo thaelong; mowa ona o tlhaga, mme nama e bokoa.”

26:41
Baheb. 2:14
4:15

42A ya gape lwa bobedi, a rapela a re: “Rra, fa senwelo se, se sa ka ke sa mpheta ke sa se nwe, a thato ya gago e dirafale!” 43A tla a fitlhela gape ba robetse; gonne matlho a bone a ne a bokaletse.

44A ba tlogela, a ya gape, a rapela lwa boraro, a fela a ntse a bua mafoko ao.

26:44
2 Bakor. 12:8
45Jaanong a boela kwa barutweng, a ba raya a re: “A lo sa ntse lo robetse le go ikhutsa? Bonang, nako e atametse, mme Morwa-Motho o neelwa mo diatleng tsa baleofi. 46Tsogang re tsamaeng! Bonang, yo o ntshwarisang o atametse.”

Jesu o a tshwarwa

(Mar. 14:43-50; Luka 22:47-53; Joh. 18:3-12)

47Ya re a sa ntse a bua, Jutase, mongwe wa ba ba 12 a tla, a na le batho ba bantsi, ba tshotse ditšhaka le melamu, ba romilwe ke baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe. 48Mme yo o tsileng go mo tshwarisa o ne a ba neile sesupo a re: “Yo ke tla mo atlang, ke ene, lo mo tshware.”

49Mme a akofa a tla go Jesu a re: “Dumela, Rabbi!26:49 Ke go re: Moruti.” a ba a mo atla.

50Jesu a mo raya a re: “Tsala, ò tletseng fano?”

Ke fa ba tla, ba tsenya Jesu diatla, ba mo tshwara. 51Jaanong mongwe wa ba ba nang le Jesu a ntsha letsogo, a somola tšhaka ya gagwe, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe. 52Mme Jesu a mo raya a re: “Somela tšhaka ya gago mo kgatleng ya yona; gonne botlhe ba ba tsayang tšhaka ba tla nyelela ka tšhaka.

26:52
Gen. 9:6
53Kampo a o itlhoma ke sa ka ke ka rapela Rre gore e re fela jaanong a nthomele bogolo go mephato e le 12 ya baengele? 54Kana Dikwalo di ne di ka dirafala jang tse di reng, go tshwanetse ga nna jalo?”

55Ka nako eo Jesu a raya lesomo leo a re: “A lo bolotse ka ditšhaka le melamu go ntshwara, jaaka e kete ke senokwane? Ke ne ke nna ka malatsi otlhe mo Tempeleng, ke ruta, mme ga lo a ka lwa ntshwara. 56Mme tsotlhe tse, di dirafetse gore Dikwalo tsa baporofeti di dirafale.”

Ke fa barutwa botlhe ba mo tlogela, ba tshaba.

26:56
Math. 26:31

Jesu o fa pele ga lekgotla la Bajuta

(Mar. 14:53-65; Luka 22:54,55,63-71; Joh. 18:13,14,19-24)

57Ba ba tshwereng Jesu ba mo gogela kwa go Kaifase, moperesiti yo mogolo, kwa Baitsedikwalo le bagolo ba morafe ba phuthegetseng teng. 58Petoro a mo latela a le kgakala, go ya go fitlha kwa lapeng la moperesiti yo mogolo, a tsena mo go lone, a nna le batlhanka gore a bone bokhutlo jwa tsheko. 59Jaanong baperesiti ba bagolo le lekgotla le legolo lotlhe ba batla tshupo ya kako ka ga Jesu gore ba tle ba mmolae. 60Mme ba se ka ba e bona, le fa go ne go tsile basupi ba maaka ba le bantsi. La bofelo ga tla ba le babedi ba re: 61“Yo, o kile a re: ‘Nka senya Tempele ya Modimo, ka ba ka e tsosa ka malatsi a le mararo.’ ”

26:61
Joh. 2:19-21

62Moperesiti yo mogolo a ema, a mmotsa a re: “A ga ò arabe sepe? Ke eng se bao ba se supang ka ga gago?” 63Mme Jesu a didimala. Moperesiti yo mogolo a mo raya a re: “Ke go ikanisa ka Modimo o o tshelang, re bolelele, fa ò le Keresete, Morwa Modimo.”

26:63
Math. 27:12

64Jesu a mo raya a re: “O boletse jalo. Fela ke lo raya ke re: Go tloga jaanong lo tla bona Morwa-Motho a ntse ka fa letsogong le le jang la Nonofo, a bile a tla ka maru a legodimo.”

26:64
Pes. 110:1
Math. 16:27
24:30

65Ke fa moperesiti yo mogolo a ikgagola diaparo a re: “O kgadile Modimo; re sa batlelang basupi? Kana lo utlwile kgalo ya gagwe jaanong; lo gopola eng?”

26:65
Joh. 10:33
66Ba araba ba re: “O tshwanetswe ke loso!”
26:66
Joh. 19:7
Lef. 24:16

67Ke fa ba mo kgwela mathe mo sefatlhegong, ba mo kata ka matswele; ba bangwe ba mmetsa ka dithupa, ba re:

26:67
Jes. 50:6
68“Keresete, re bolelele gore ke mang yo o go iteileng?”

Petoro o itatola Morena

(Mar. 14:66-72; Luka 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

69Petoro o ne a dutse ka fa ntle mo lelapeng. Foo lelata lengwe la tla go ene la re: “Le wena ò ne o na le Jesu wa Galelea.”

70Mme a latola fa pele ga botlhe a re: “Ga ke itse se ò se buang.” 71Ya re a tswela kwa kgorong, lelata le lengwe la mmona, la raya ba ba teng la re: “Yo le ene o ne a na le Jesu wa Nasaretha.”

72Mme a latola gape ka ikano a re: “Ga ke itse motho yoo.”

73Ya re kgantele ba ba emeng teng ba tla, ba raya Petoro ba re: “Ammaaruri, le wena ò mongwe wa bone; gonne le yona puo ya gago e a go supa.”

74Ke fa a simolola go rogaka le go ikana a re: “Ga ke itse motho yoo.”

Mme mokoko wa akofa wa lela. 75Jaanong Petoro a gakologelwa lefoko le Jesu a le buileng a re: “E tla re mokoko o ise o lele, o be o intatotse gararo.” Mme a tswela kwa ntle, a lela mo go botlhoko.

26:75
Math. 26:34