Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

Tempele e tla digwa

(Mar. 13:1,2; Luka 21:5,6)

241Foo Jesu a tswa Tempeleng, a tsamaya. Jaanong barutwa ba gagwe ba mo atamela go mo supetsa dikago tsa Tempele. 2Mme a ba fetola a re: “A ga lo bone tsotlhe tse? Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga go kitla go lesiwa lentswe lepe fa le tlhatlaganye le le lengwe, le le se kitlang le thujwa.”

24:2
Luka 19:44

Ditlalelo tsa metlha ya bofelo

(Mar. 13:3-13; Luka 21:7-19)

3E rile a ntse mo Thabeng ya Diolefa, barutwa ba gagwe ba tla go ene kwa thoko ba re: “Re bolelele gore tseo di tla nna leng, le sesupo sa go tla ga gago le sa bokhutlo jwa metlha eno ya lefatshe se tla nna jang?”

4Jesu a ba araba a re: “Itiseng gore go se nne ope yo o lo timetsang! 5Gonne ba bantsi ba tla tla ka leina la me, mongwe le mongwe a ipitsa a re: ‘Ke nna Keresete.’ Mme ba tla timetsa ba le bantsi.

24:5
Dit. 5:36,37
1 Joh. 2:18
6Lo tla utlwela dintwa le medumo ya dintwa. Itiseng, mme lo se ka lwa tshoga; gonne go tshwanetse go dirafala; mme e tla bo e ise e nne bokhutlo. 7Gonne setšhaba se tla tsogela setšhaba, le puso e tsogela puso; go bile go tla nna leuba le dithoromo tsa lefatshe kwa le kwa. 8Mme tsotlhe tse ke tshimologo ya maralalo.

9“Metlheng eo ba tla lo tsenya mo pitlaganong, ba lo bolaya; mme lo tla nna ba ba tlhoilweng ke ditšhaba tsotlhe ka ntlha ya leina la me.

24:9
Math. 10:7,22
Joh. 16:2
10Metlheng eo ba bantsi ba tla kgotšwa, ba tshwarisanya, ba tlhoana. 11Baporofeti ba bantsi ba kako ba tla tsoga, ba timetsa ba bantsi.
24:11
Math. 7:15
1 Joh. 4:1
12Mme lorato lwa ba bantsi lo tla tsidifala ka ntlha ya go ntsifala ga tshiamololo.
24:12
2 Bathes. 2:10
2 Tim. 3:1-5
13Mme yo o itshokelang go ya bokhutlong ke ene yo o tla pholosiwang.
24:13
Math. 10:22
Tshen. 13:10
14Mme Efangele e ya puso e tla rerwa mo lefatsheng lotlhe go nna tshupo mo merafeng yotlhe; ke gona bokhutlo bo tla tlang.
24:14
Math. 28:19
10:18

Pitlagano e kgolo. Baporofeti ba kako

(Mar. 13:14-23; Luka 21:20-24)

15“E re fa lo bona makgapha a tshenyego a eme mo felong ga boitshepo, a a boletsweng ke moporofeti Daniele” – a yo o buisang a tlhaloganye!

24:15
Dan. 9:26,27
12:11
16“foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng. 17Yo o mo godimo ga ntlo a a se fologele go tsaya tse di mo ntlong ya gagwe;
24:17
Luka 17:31
18le yo o kwa masimo a a se boele kwa morago go tsaya kobo ya gagwe. 19A tatlhego wee ya ba baimana le ba ba amusang mo malatsing ao! 20Mme lo rapele gore tshabo ya lona e se nne mariga, le fa e le ka Sabata;
24:20
Dit. 1:12
21gonne ka sebaka seo go tla nna pitlagano e kgolo, e e iseng e ke e nne go tswa mo tshimologong ya lefatshe go tla nakong eno; le gona ga go kitla go tlhola go nna jalo le ka motlha ope.
24:21
Dan. 12:1
22Mme fa malatsi ao a ka bo a sa khutshwafadiwa, go ka bo go sa pholosiwe motho ope; mme malatsi ao a tla khutshwafadiwa ka ntlha ya batlhaolwi.

23“Metlheng eo fa mongwe a ka lo raya a re: ‘Bonang, Keresete ke yo,’ gongwe, ‘Ke yole,’ lo se ka lwa dumela; 24gonne go tla tsoga bokeresete ba kako le baporofeti ba kako; ba tla dira ditshupo tse dikgolo le dikgakgamatso gore fa go ka kgonega ba timetse le batlhaolwi.

24:24
Math. 24:5,11
25Tlhokomelang, ke lo boleletse go sa le kwa pele.

26“Fa jaanong ba lo raya ba re: ‘Bonang, o kwa sekakeng!’ lo se ka lwa tswa; ‘Bonang, o mo matlwaneng!’ lo se ka lwa dumela; 27gonne go tla ga Morwa-Motho go tla nna jaaka logadima lo lo tleng lo tswe kwa botlhabatsatsi, lo bonalele le kwa bophirimatsatsi.

24:27
Luka 17:23,24

28“Kwa setoto se leng teng, manong a tla phuthegela teng.

24:28
Jobe 39:30
Hab. 1:8
Luka 17:37

Go tla ga Morwa-Motho

(Mar. 13:24-37; Luka 21:25-38)

29“Ka bonako morago ga pitlagano ya malatsi ao, letsatsi le tla fifala, le ngwedi ga o kitla o ntsha lesedi la ona, le dinaledi di tla wa mo legodimong, le dithata tsa magodimo di tla reketlisiwa.

24:29
Jes. 13:10
2 Pet. 3:10
30Ke gona go tla bonalang sesupo sa Morwa-Motho kwa legodimong. Foo ditso tsotlhe tsa lefatshe di tla bokolela, mme di tla bona Morwa-Motho a tla ka maru a legodimo ka thata le ka kgalalelo e kgolo.
24:30
Dan. 7:13,14
Math. 26:64
Tshen. 1:7
19:11
31O tla roma baengele ba gagwe ka tumo e kgolo ya diphala, ba tla phutha batlhaolwi ba gagwe kwa ntlheng tse nne, go tswa sekhutlong sengwe sa magodimo go ya kwa go se sengwe.
24:31
1 Bakor. 15:52
1 Bathes. 4:16
Tshen. 8:1,2

Thuto ka ga mofeie

(Mar. 13:28-31; Luka 21:29-33)

32“Lo ithute sekao ka mofeie: E a re fa dikala tsa ona di setse di le dinana, di tlhoga matlhare, lo itse gore selemo se gaufi. 33Le lona jalo, e re lo bona dilo tsotlhe tse, itseng gore o gaufi, o fa mojako fela. 34Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo kitla lo fela ka gope, tsotlhe tse di ise di dirafale pele. 35Legodimo le lefatshe di tla fela, mme mafoko a me ga a kitla a fela ka gope.

24:35
Math. 5:18

Nako ga e itsiwe

(Mar. 13:32-37; Luka 17:26-30,34-36)

36“Ka ga letsatsi leo le nako eo ga go itse ope, le fa e le baengele ba magodimo le e seng Morwa, fa e se Rara a le esi.

24:36
1 Bathes. 5:1,2
37Gonne go tla ga Morwa-Motho go tla nna jaaka go ne go le ka malatsi a ga Noa.
24:37
Gen. 6:11
Luka 17:26,27
38Go tla nna jaaka go ne go ntse mo malatsing ao a pele ga morwalela: Ba ne ba ja, ba nwa, ba nyala, ba nyalwa, go tla go fitlha mo letsatsing le Noa a tsenyeng mo mokorong o mogolo ka lone,
24:38
2 Pet. 3:5,6
39mme ba sa lemoge, ga tsamaya morwalela wa tla, wa ba tsaya botlhe. Go tla ga Morwa-Motho le gona go tla nna jalo. 40Foo banna ba babedi ba tla bo ba le mo masimo; mongwe o tla tsholwa, yo mongwe a tlogelwe.
24:40
Luka 17:35,36
41Basadi ba babedi ba tla bo ba sila mo lelwaleng; mongwe o tla tsholwa, yo mongwe a tlogelwe.

42“Ka moo, phaphamang! Gonne ga lo itse letsatsi le Morena wa lona o tla tlang ka lone.

24:42
Math. 25:13
43Kana lo a itse gore fa mong wa ntlo a ka bo a itsile nako ya bosigo e legodu le tla tlang ka yona, o ka bo a disitse, a sa leseletsa ntlo ya gagwe go phunngwa.
24:43
Luka 12:39-46
44Ka moo, le lona, nnang lo iketleeditse; gonne Morwa-Motho o tla tla ka nako e lo sa e gopoleng.
24:44
Tshen. 16:15

Setshwantsho sa batlhanka ba babedi

(Luka 12:41-48)

45“Jaanong he, motlhanka yo o ikanyegang yo o botlhale ke ofe, yo morena wa gagwe o mo laodisitseng ba ntlo ya gagwe go ba abela dijo ka nako ya tsona? 46Go sego motlhanka yo, yo e tla reng morena wa gagwe a tla, a mo fitlhele a dira jalo. 47Ammaaruri ke lo raya ke re: O tla mo laodisa tsotlhe tse o nang natso.

24:47
Math. 25:21,23
48Mme fa motlhanka yo o bosula a ka ithaya a re: ‘Morena wa me o diegile,’
24:48
Moreri 8:11
49mme a simolola go betsa batlhanka-ka-ene, a ja, a nwa le matagwa, 50morena wa motlhanka yoo o tla tla ka letsatsi le a sa mo lebelelang ka lone le ka nako e a sa e itseng; 51o tla mo fatola, a mo neela kabelo ya gagwe le baitimokanyi. Go tla nna selelo le phuranyo ya meno teng.
24:51
Math. 8:12