Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

Papiso ya lenyalo la morwa kgosi

(Luka 14:16-24)

221Jaanong Jesu a tswa molomo, a bua gape nabo ka ditshwantsho a re:

2“Puso ya magodimo e tshwana le motho yo e leng kgosi e e kileng ya direla morwaa-yona moletlo wa lenyalo.

22:2
Joh. 3:29
3Ya roma batlhanka ba yona go bitsa ba ba laleleditsweng moletlo wa lenyalo; mme ba gana go tla. 4Ya ba ya roma batlhanka ba bangwe ya re: ‘Rayang ba ba laleditsweng lo re: Itseng, ke baakantse dijo tsa me; dipholo tsa me le tse di nontshitsweng di tlhabilwe, tsotlhe di baakantswe; tlaang lenyalong!’
22:4
Math. 21:36
5Mme ba tlhokomologa, ba itsamaela, mongwe a ya kwa tshimong ya gagwe, yo mongwe kwa papading ya gagwe. 6Ba ba setseng ba tshwara batlhanka ba yona, ba ba diraka mo go maswe, ba ba bolaya. 7Foo kgosi ya galefa, ya bolotsa mephato ya yona, ya bolaya babolai bao, ya tshuba motse wa bone.
22:7
Math. 24:2
8Jaanong ya raya batlhanka ba yona ya re: ‘Lenyalo lone le baakantswe, mme ba ba laleditsweng ba ne ba sa tshwanela. 9Ka moo, yaang kwa makgabaganong a ditsela, mme botlhe ba lo tla ba fitlhelang, lo ba laleletse lenyalo.’
22:9
Math. 13:47
21:43
10Batlhanka bao ba tswela kwa ditseleng, ba phutha botlhe ba ba ba fitlhelang, ba ba bosula le ba ba molemo, ntlo ya lenyalo ya tlala ba ba ntseng fa dijong.

11“Ya re kgosi e tsena go sekaseka ba ba ntseng fa dijong, ya bona motho teng yo o sa aparang seaparo sa lenyalo. 12Ya mo raya ya re: ‘Tsala, o tsenye jang fano, o sa apara seaparo sa lenyalo?’ Ene a tlhoka puo. 13Ke fa kgosi e raya badiredi e re: ‘Mmofeng maoto le mabogo, lo mo latlheleng kwa ntle kwa lefifing le le kwa ntlentle; go tla nna selelo le phuranyo ya meno teng.’

22:13
Math. 8:12

14“Gonne ba ba biditsweng ba bantsi, mme ba ba tlhaotsweng ga ba banene.”

Ka ga lekgetho la Kaisara

(Mar. 12:13-17; Luka 20:20-26)

15Jaanong Bafarisai ba ya go gakololana ka fa ba ka mo raraanyang mo lefokong lengwe ka teng. 16Ba roma barutwa ba bone kwa go ene, ba na le ba ga Herote, ba re: “Moruti, re itse gore o boammaaruri, o bile o ruta tsela ya Modimo ka boammaaruri, o sa re ope sepe; gonne ga o gobelelele motho.

22:16
Mar. 3:6
17Jaanong he, re bolelele gore o gopolang? A go letleletswe go kgethela Kaisara, gongwe nnyaa?”

18Ya re ka Jesu a lemoga bolotsana jwa bone, a araba a re: “Lo nthaelelang, baitimokanyi ke lona? 19Ntshupetseng ledi la lekgetho!” Ba tsisa ledi la selefera kwa go ene. 20A ba botsa a re: “Setshwantsho se le sekwalo se ke tsa ga mang?”

21Ba mo araba ba re: “Ke tsa Kaisara.” Jaanong a ba raya a re: “Ka moo he, ntshetsang Kaisara tse e leng tsa Kaisara le Modimo tse e leng tsa Modimo.”

22:21
Baroma 13:7

22Ya re ba utlwa, ba gakgamala; ba mo tlogela, ba tsamaya.

Potso ya Basadukai ka ga tsogo ya baswi

(Mar. 12:18-27; Luka 20:27-40)

23Ka letsatsi leo Basadukai ba ba reng, ga go na tsogo ya baswi, ba tla go ene, ba mmotsa ba re:

22:23
Dit. 23:6,8
24“Moruti, Moše o rile, fa mongwe a swa, a se na bana, a morwa-rraagwe a nyale mosadi wa gagwe, a tsosetse morwa-rraagwe losika.
22:24
Doit. 25:5,6
25Jaanong go kile ga bo go le bomorwa-monna ba ba supang mo go rona. Wa ntlha, ya re a sena go nyala, a swa; mme ka a se na bana, a tlogelela morwa-rraagwe mosadi wa gagwe. 26Ga nna fela jalo le wa bobedi le wa boraro go ya go wa bosupa. 27Morago ga bone botlhe mosadi le ene a swa. 28Jaanong mo tsogong e tla nna mosadi wa ga mang mo go bone ba ba supang? Gonne ba ne ba mo tsere botlhe.”

29Jesu a ba araba a re: “Lo a timela, ka lo sa itse Dikwalo, le fa e le nonofo ya Modimo; 30gonne mo tsogong ya baswi ga ba nyale, le fa e le go nyalwa; mme ba ntse jaaka baengele kwa legodimong. 31Ka ga tsogo ya baswi, a ga lo ise lo ke lo bale se Modimo o se buileng le lona wa re: 32‘Ke nna Modimo wa ga Aborahame, Modimo wa ga Isaka, Modimo wa ga Jakobe’? Modimo ga se wa baswi, ke wa baphedi.”

22:32
Ekes. 3:6

33Ya re batho ba utlwa, ba gakgamalela thuto ya gagwe.

Taolo e kgolo

(Mar. 12:28-34; Luka 10:25-28)

34E rile Bafarisai ba utlwa gore o tlhokisitse Basadukai puo, ba phuthega. 35Mongwe wa bone, e le moitse-molao, a mmotsa ka go mo leka a re: 36“Moruti, taolo e kgolo mo molaong ke efe?”

37A mo araba a re: “ ‘Rata Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago.’

22:37
Doit. 6:5
38E ke yona taolo e kgolo le ya ntlha. 39Mme ya bobedi e tshwana nayo, e a re: ‘Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata.’
22:39
Lef. 19:18
40Mo ditaolong tsoo pedi tse go akareditswe molao otlhe le baporofeti.”
22:40
Math. 7:12
Baroma 13:10
Bagal. 5:14

Potso ka ga tlhago ya ga Keresete

(Mar. 12:35-37; Luka 20:41-44)

41E rile Bafarisai ba phuthegile, Jesu a ba botsa a re: 42“Lo gopolang ka ga Keresete? Ke morwa mang?” Ba mo raya ba re: “Ke wa ga Dafita.”

22:42
Luka 20:41-44
43A ba raya a re: “Fa go le jalo, Dafita o mmitsa jang ‘Morena’ ka Mowa, fa a re:

44“ ‘Morena o reile Morena wa me

a re:

Nna ka fa letsogong la me

le le jang,

go tle go tsamae

ke bee baba ba gago

fa tlase ga dinao tsa gago’?

22:44
Pes. 110:1
Math. 26:64

45“Jaanong fa Dafita a mmitsa ‘Morena’, o ntse morwawe jang?”

46Mme ga bo go se ope yo o nonofileng go mo araba ka lefoko lepe; le gona fa e sa le ka letsatsi leo ga bo go se ope yo o sa ntseng a ka beta pelo go mmotsa sepe.