Setswana 1970/1987 (TSW70)
21

Jesu o tsena kwa Jerusalema

(Mar. 11:1-11; Luka 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211E rile ba atamela Jerusalema, ba fitlha kwa Bethefage fa Thabeng ya Diolefa, foo Jesu a roma barutwa ba le babedi, 2a ba raya a re: “Yaang kwa motsaneng o lo lebaganyeng nao; lo tla akofa lo fitlhela esele e golegilwe, e na le eselana; di gololeng, lo di tsise kwano go nna. 3Mme fa mongwe a bua sengwe le lona, lo re: ‘Morena o a di batla;’ mme o tla akofa a di romela.”

21:3
Math. 26:18

4Mme tsotlhe tse, di ne di dirafala gore go dirafale se se builweng ke moporofeti a re:

5“Bolelelang Morwadia Sione21:5 Go tewa motse wa Jerusalema. lo re:

‘Bona, Kgosi ya gago

e tla go wena,

e le bonolo,

e palame esele, e bong eselana,

ngwana wa esele.’ ”

21:5
Jes. 62:11
Sag. 9:9

6Barutwa ba ya, ba dira fela ka fa Jesu a ba laetseng ka teng. 7Ba tsisa esele le eselana, ba baya dikobo tsa bone mo go tsona, mme Jesu a e palama. 8Foo bontsi jwa batho jwa ala dikobo tsa bone mo tseleng; mme ba bangwe ba kgaola dikala mo ditlhareng, ba di ala mo tseleng.

21:8
2 Dikg. 9:13
9Mme batho ba ba mo eteletseng pele le ba ba mo setseng morago ba tlhaba mokgosi ba re: “Hosana go Morwa Dafita! Go bakwe yo o tlang ka leina la Morena; Hosana mo magodimodimong!”
21:9
Pes. 118:25,26

10E rile a tsena mo Jerusalema, motse otlhe wa huduega wa re: “Yo ke mang?”

11Mme bontsi jwa batho jwa araba jwa re: “Ke ene moporofeti Jesu yo o tswang kwa Nasaretha wa Galelea.”

Jesu o leleka ba ba itshepololang Tempele

(Mar. 11:15-19; Luka 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12Jaanong Jesu a tsena mo Tempeleng, a feta a leleka botlhe ba ba rekisang le ba ba rekang mo Tempeleng, a menola ditafole tsa ba ba ananyang madi, le ditulo tsa ba ba rekisang maphoi,

21:12
Joh. 2:14-16
13a ba raya a re: “Go kwadilwe ga twe: ‘Ntlo ya me e tla bidiwa Ntlo ya thapelo;’ mme lona lo e dirile mongobo wa dinokwane.”
21:13
Jes. 56:7
Jer. 7:11

14Foo difofu le batlhotsi ba tla go ene mo Tempeleng, mme a ba fodisa. 15Ya re baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo ba bona dikgakgamatso tse o di dirang, le bana ba ba opang mokgosi mo Tempeleng ba re: “Hosana go Morwa Dafita!” ba gakala, 16ba mo raya ba re: “A o utlwa se bao ba se buang?”

Jesu a ba fetola a re: “Ee; a ga lo ise lo ke lo buise se se reng: ‘O ipaakanyeditse pako ka melomo ya masea le ya ba ba anyang’?”

21:16
Pes. 8:3

17Mme a ba tlogela, a tswa mo motseng, a ya kwa Bethania, a lala teng.

Komelelo ya mofeie

(Mar. 11:12-14,20-24)

18Ya re ka moso phakela, fa a boela kwa motseng, a tshwarwa ke tlala. 19Ya re a bona mofeie fa tseleng, a ya kwa go ona; mme a se ka a fitlhela sepe mo go ona, fa e se matlhare fela. Foo a o raya a re: “A go se tlhole go ungwa leungo lepe mo go wena go ya bosakhutleng!” Mme mofeie wa akofa wa omelela.

21:19
Luka 13:6

20Ya re barutwa ba bona, ba gakgamala ba re: “Kana mofeie o omeletse ka bonako jang?”

21Jesu a ba araba a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo na le tumelo, lo sa belaele, lo ka dira, e seng fela se se diretsweng mofeie; mme fa lo ka raya thaba e lo a re: ‘Itsholetse o itigele mo lewatleng,’ go ka dirafala.

21:21
Math. 17:20
22Le tsotlhe tse lo ka di kopang mo thapelong ka go dumela, lo tla di amogela.”

Potso ka ga thata ya ga Jesu

(Mar. 11:27-33; Luka 20:1-8)

23E rile a sena go tsena mo Tempeleng, mme a ruta, baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba tla go ene ba re: “Dilo tse o di dira ka thata efe? Ke mang yo o go neileng thata e?”

21:23
Joh. 2:18

24Mme Jesu a ba fetola a re: “Le nna ke tla lo botsa lefoko le le lengwe fela; fa lo ka le mpolelela, le nna ke tla lo bolelela thata e ke dirang dilo tse ka yona: 25Kolobetso ya ga Johane e ne e tswa kae, a ke kwa legodimong, gongwe mo bathong?”

Foo ba akanya ba re: “Fa re ka re: ‘Kwa legodimong,’ o tla re raya a re: ‘Mme ke eng, fa lo ne lo sa mo dumele?’ 26Mme fa re ka re: ‘Mo bathong,’ re boifa batho; gonne botlhe ba kaile Johane moporofeti.”

21:26
Math. 14:5
27Jaanong ba araba Jesu ba re: “Ga re itse.”

Le ene a ba raya a re: “Le nna ga ke lo bolelele thata e ke dirang dilo tse ka yona.

Setshwantsho sa bomorwa ba babedi

28“Lo gopolang? Motho mongwe o ne a na le bomorwa ba le babedi; mme a ya kwa go wa ntlha a re: ‘Ngwanaka, ya o dire mo tshimong ya moweine kajeno.’ 29A araba a re: ‘Ee, morena.’ Mme a se ka a ya. 30Foo a ya kwa go wa bobedi, a bua fela jalo. Ene a araba a re: ‘Ke a gana.’ Mme morago a ikwatlhaya, a ya.

21:30
Math. 7:21
31Jaanong he, ke ofe wa ba babedi ba, yo o dirileng thato ya ga rraagwe?”

Ba re: “Wa bofelo.”

Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Bakgethisi le diaka ba lo raka go tsena mo pusong ya Modimo.

21:31
Luka 18:14
32Gonne Johane o tsile go lona ka thuto e e siameng, mme ga lo a ka lwa mo dumela; bakgethisi le diaka bone ba mo dumela. Mme lona, le fa lo bonye, ga lo a ka lwa ikwatlhaya morago gore lo mo dumele.
21:32
Luka 7:29

Setshwantsho sa balemi

(Mar. 12:1-12; Luka 20:9-19)

33“Utlwang setshwantsho se sengwe: Go ne go le motho yo e leng mong wa ntlo, a lemile tshimo ya moweine, a e agelela ka logora, a epa setlhotlhelo sa weine mo go yona, a aga sefata; mme tshimo a e neela balemi, a ba a eta.

21:33
Jes. 5:1,2
Math. 25:14
34Ya re sebaka sa maungo se atamela, a roma batlhanka ba gagwe kwa baleming gore ba ye go amogela maungo a gagwe. 35Balemi ba tshwara batlhanka ba gagwe, mongwe ba mmetsa, yo mongwe ba mmolaya, yo mongwe ba mo kgobotletsa ka majwe. 36Gape a roma batlhanka ba bangwe ba bantsi go feta ba pele; mme ba ba dira fela jalo. 37La bofelo a roma morwawe kwa go bone, a gopola gore: ‘Ba tla tlotla morwaake.’ 38Mme ya re balemi ba bona morwawe, ba raana ba re: ‘Wa boswa ke yo; tlaang re mmolaeng, re tle re je boswa jwa gagwe!’
21:38
Math. 27:18
39Ba mo tshwara, ba mo kgarameletsa kwa ntle ga tshimo ya moweine, ba mmolaya.

40“Jaanong, e tla re morena wa tshimo ya moweine a tla, a direng ka balemi bao?”

41Ba mo araba ba re: “Ba ba bosula bao o tla ba bolaya setlhogo, mme tshimo ya moweine o tla e neela balemi ba sele, ba ba tla neng ba mo neela maungo ka dinako tsa ona.”

42Jesu a ba raya a re: “A ga lo ise lo ke lo buise mo Dikwalong fa go tweng:

“ ‘Lentswe le baagi ba le latlhileng

ke lone le le dirilweng

letlapa la sekhutlo.

Seo se dirilwe ke Morena,

se bile se gakgamatsa

mo matlhong a rona.’

21:42
Pes. 118:22-23
Dit. 4:11
Baroma 9:33
1 Pet. 2:6-8

43“Ke ka ntlha ya moo ke lo rayang ke re: Puso ya Modimo e tla tlosiwa mo go lona, e newa setšhaba se se tla ntshang maungo a yona. 44Yo o welang mo lentsweng leo o tla thubagana; mme yo lone le mo welang le tla mo papetla.”

21:44
Dan. 2:34,35,44,45

45Ya re baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba utlwa ditshwantsho tsa gagwe, ba lemoga gore o bua ka ga bone, 46ba be ba batla go mo tshwara, mme ba boifa masomo a batho, ka ba mo kaya moporofeti.