Setswana 1970/1987 (TSW70)
20

Setshwantsho sa badiri mo tshimong ya moweine

201“Gonne puso ya magodimo e tshwana le motho yo e leng mong wa ntlo, yo o phaketseng, a ya go thapela tshimo ya gagwe ya moweine badiri.

20:1
Math. 21:33
2Ya re a sena go dumalana le badiri ka ranta e le nngwe ka letsatsi, a ba romela kwa tshimong ya gagwe ya moweine. 3Ya re a tswa, e ka nna ka nako ya borobongwe, a fitlhela ba bangwe ba eme mo patlelong, ba sa dire sepe. 4Le bone a ba raya a re: ‘Le lona yaang kwa tshimong ya moweine, mme se se siameng ke tla se lo naya.’ Mme ba ya. 5A tswa gape, e ka nna ka nako ya motshegare le ya boraro, a dira fela jalo. 6Ya re e ka nna nako ya botlhano a tswa a fitlhela ba bangwe ba eme fela; a ba raya a re: ‘Lo emetseng fano letsatsi lotlhe, lo sa dire sepe?’ 7Ba mo fetola ba re: ‘Ke ka gonne ga go na ope yo o re thapileng.’ A ba raya a re: ‘Le lona yaang kwa tshimong ya moweine; mme se se tshwanetseng lo tla se bona.’

8“Ya re go le maitsiboa, morena wa tshimo ya moweine a raya motlameledi wa gagwe a re: ‘Bitsa badiri, o ba amogedise dituelo tsa bone, o simolole ka ba morago, o fetse ka ba ntlha.’ 9Ya re go tla ba nako e e ka nnang ya botlhano, mongwe le mongwe a amogela ranta e le nngwe. 10Ya re ba ntlha ba tla, ba itlhoma gore ba tla amogela bogolo; mme le bone mongwe le mongwe a amogela ranta e le nngwe. 11Ya re ba e amogela, ba ngongoregela mong wa ntlo 12ba re: ‘Bao ba morago ba dirile nako e le nngwe fela, mme o ba lekantse le rona, ba re itshoketseng letsapa la letsatsi le mogote.’

13“Ene a fetola mongwe wa bone a re: ‘Tsala, ga ke go siamololele; a ga o a dumelana le nna ka ranta e le nngwe? 14Tsaya se e leng sa gago, o tsamae; ke rata go naya yo wa morago fela jaaka ke go neile. 15A ga ke a letlelelwa go dira se ke se ratang ka tsa me? A kampo leitlho la gago le bosula, ka ke le molemo?’

20:15
Baroma 9:16,21

16“Ka mokgwa o o jalo ba morago ba tla nna ba ntlha le ba ntlha ba morago; gonne ba ba biditsweng ba bantsi, mme ba ba tlhaotsweng ga ba banene.”

20:16
Math. 19:30
22:14

Polelelopele ya boraro ya dipogo

(Mar. 10:32-34; Luka 18:31-34)

17E rile Jesu a rata go ya kwa Jerusalema, a tsaya barutwa ba ba 12 ba le bosi, mme ya re ba le mo tseleng, a ba raya a re: 18“Bonang, re tlhatlogela kwa Jerusalema; mme Morwa-Motho o tla neelwa baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo, mme ba tla mo atlholela loso.

20:18
Math. 16:21
17:22,23
19Ba tla mo neela baheitane go sotlwa le go seolwa le go bapolwa; mme o tla tsosiwa ka letsatsi la boraro.”

Kopo ka ga bomorwa Sebeteo

(Mar. 10:35-45)

20Ke fa go tla go ene mma-bomorwa Sebeteo, a na le bomorwawe, a mo obamela, a mo kopa sengwe.

20:20
Math. 10:2

21Jesu a mmotsa a re: “O batlang?” A mo araba a re: “Bua gore bomorwaake ba babedi ba, ba go tsenye gare, mongwe a dule ka fa letsogong la gago le le jang, yo mongwe ka fa go la molema mo pusong ya gago.”

20:21
Math. 19:28

22Jesu a fetola a re: “Ga lo itse se lo se kopang. A lo nonofile go nwa senwelo se ke yang go se nwa le go kolobediwa ka kolobetso e ke yang go kolobediwa ka yona?”

Ba mo raya ba re: “Re nonofile.”

20:22
Math. 26:39
Joh. 18:11
Luka 12:50

23A ba raya a re: “Fa e le senwelo sa me, lo tla se nwa, le kolobetso e ke yang go kolobediwa ka yona, lo tla kolobediwa ka yona; mme go nna ka fa letsogong la me le le jang le ka fa go la molema ga se ga me go go naya, go tla newa bone ba ba go baakanyeditsweng ke Rre.”

24Ya re ba ba lesome ba utlwa, ba gakalela bakaulengwe ba babedi bao.

20:24
Luka 22:24-26
25Mme Jesu a ba bitsa, a ba raya a re: “Lo itse gore balaodi ba merafe ba a e busa, le ba bagolo ba e laola ka thata. 26Mo go lona ga go ne go nna jalo; mme yo o ratang go nna mogolo mo go lona a a nne modiredi wa lona.
20:26
Math. 23:11
27Le gona, yo o ratang go nna wa ntlha mo go lona, a a nne motlhanka wa lona;
20:27
Mar. 9:35
28fela jaaka Morwa-Motho a sa tla go direlwa, mme e le go direla le go neela botshelo jwa gagwe losong go nna kgololo ya ba bantsi.”
20:28
Luka 22:27
Bafil. 2:7
1 Tim. 2:6

Difofu tsa Jerigo

(Mar. 10:46-52; Luka 18:35-43)

29E rile ba tswa mo Jerigo, bontsi jo bogolo jwa batho jwa mo sala morago. 30Mme difofu di le pedi tsa bo di ntse fa tseleng. Ya re di utlwa gore Jesu o a feta, tsa goa tsa re: “Morena, re utlwele botlhoko, wena Morwa Dafita!”

31Foo batho ba ba kgalemela gore ba didimale; mme ba goa bogolo ba re: “Morena, re utlwele botlhoko, wena Morwa Dafita!”

32Jesu a ema, a ba bitsa a re: “Lo rata ka lo direla eng?”

33Ba mo raya ba re: “Morena, a matlho a rona a foufololwe.”

34Jesu a tlhomoga pelo, a ama matlho a bone; ba akofa ba bona, ba be ba mo sala morago.