Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

Ka ga tlhalo

(Mar. 10:1-12)

191E rile Jesu a sena go wetsa mafoko ao, a tloga kwa Galelea, a ya kwa nageng ya Jutea ka tsela e e kwa moseja ga Joretane. 2Masomo a magolo a batho a mo sala morago, mme a ba fodisa teng.

3Jaanong ga tla Bafarisai go ene, ba mo lalela ba re: “A go letleletswe motho go tlhala mosadi wa gagwe ka ntlha ya sengwe le sengwe?”

19:3
Math. 5:31,32

4A araba a re: “A ga lo a buisa gore Mmopi o ba dirile monna le mosadi mo tshimologong?

19:4
Gen. 1:27
5A ba a re: ‘Ke ka ntlha ya moo monna o tla tlogelang rraagwe le mmaagwe, a ngaparela mosadi wa gagwe, mme ba babedi bao ba tla nna nama e le nngwe fela?’
19:5
Gen. 2:24
6Ka moo, ga ba tlhole ba le babedi, mme ke nama e le nngwe fela. Jaanong se Modimo o se kopantseng, a motho a se se kgaoganye.”
19:6
1 Bakor. 7:10,11

7Ba mo raya ba re: “Mme ke go reng, fa Moše a laotse gore go ntshiwe lokwalo lwa tlhalo le go tlhala?”

19:7
Doit. 24:1

8A ba fetola a re: “Moše o lo leseleditse go tlhala basadi ba lona ka ntlha ya bothata jwa dipelo tsa lona; mme go tswa kwa tshimologong go ne go sa nna jalo. 9Mme nna ke lo raya ke re: Motho yo o tlhalang mosadi wa gagwe, fa e se ka ntlha ya boaka, a ba a nyala o sele, o senya kgolagano ya nyalo; le yo o mo nyalang a sena go tlhalwa, o senya kgolagano ya nyalo.”

19:9
Luka 16:18

10Barutwa ba mo raya ba re: “Fa go ntse jalo ka ga monna le mosadi, go tla bo go se molemo go nyala.”

11A ba raya a re: “Ga se botlhe ba ba tlhaloganyang lefoko le, fa e se ba ba neilweng go le tlhaloganya.

19:11
1 Bakor. 7:7,17
12Gonne go na le ba ba sa eletseng go nyala, ka ba tsetswe jalo; e bile go na le ba ba palelwang ke go nyala, ka ba dirilwe jalo ke batho; gape go na le ba ba ikiletsang nyalo ka ntlha ya puso ya magodimo. Yo o nonofileng go tlhaloganya a a tlhaloganye!”

Jesu o tshegofatsa bana

(Mar. 10:13-16; Luka 18:15-17)

13Jaanong ga tsisiwa bana go ene gore a ba bee diatla le go ba rapelela. Mme barutwa ba ba kgalemela. 14Jesu a re: “Lesang bana, lo se ba iletse go tla go nna; gonne puso ya magodimo ke ya ba ba ntseng jalo.”

19:14
Math. 18:2,3

15Jaanong ya re a sena go ba baya diatla, a tloga teng.

Lekau le le humileng

(Mar. 10:17-31; Luka 18:18-30)

16Jaanong mongwe a tla go ene a re: “Moruti, nka dirang se se molemo gore ke bone bophelo jo bo sa khutleng?”

17A mo araba a re: “O mpoletsang ka ga se se molemo? Yo o molemo ke a le mongwe fela; mme fa o rata go tsena mo bophelong, tshegetsa ditaolo.”

19:17
Luka 10:26-28

18A mmotsa a re: “Ke dife?” Jesu a re: “Ke tse: O se ka wa bolaya; o se ka wa dira boaka; o se ka wa utswa; o se ka wa supa tshupo ya kako;

19:18
Ekes. 20:12-16
19tlotla rraago le mmaago; gape: Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata.”
19:19
Lef. 19:18

20Lekau la mo raya la re: “Tsotlhe tse ke di tlhokometse; ke sa tlhoka eng?”

21Jesu a mo araba a re: “Fa o rata go nna yo o tletseng, yaa o rekise tse o nang natso, o abele bahumanegi, mme o tla nna le lehumo kwa magodimong; o be o tle, o ntshale morago!”

19:21
Math. 6:20
Luka 12:33

22Ya re lekau le utlwa lefoko le, la tsamaya le hutsafetse; gonne le ne le na le dithuo tse dintsi.

19:22
Pes. 62:11

23Foo Jesu a raya barutwa ba gagwe a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Mohumi o tla tsena mo pusong ya magodimo ka bothata. 24Gape, ke lo raya ke re: Go botlhofo go kammele go tsena ka letshoba la lomao bogolo go mohumi go tsena mo pusong ya Modimo.”

25Ya re barutwa ba utlwa, ba rerega thata ba re: “Fa go ntse jalo, go ka pholosiwa mang?”

26Jesu a ba leba, a ba raya a re: “Seo mo bathong se padile; mme mo Modimong tsotlhe di ka dirafala.”

27Jaanong Petoro a mo fetola a re: “Bona, rona re tlogetse tsotlhe, ra go sala morago; re tla boelwa ke eng?”

28Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: E tla re mo bontšhwafatsong, fa Morwa-Motho a nna mo sedulong sa bogosi sa kgalalelo ya gagwe, le lona ba lo ntatetseng lo nne mo ditulong tsa bogosi di le 12, lo buse ditso di le 12 tsa Iseraele.

19:28
Luka 22:30
29Le mongwe le mongwe yo o tlogetseng matlo gongwe bomorwa-rraagwe gongwe bokgaitsadie gongwe rraagwe gongwe mmaagwe gongwe bana gongwe masimo ka ntlha ya leina la me, o tla amogela bontsi jo bo fetang tseo, a ba a ja boswa jwa bophelo jo bo sa khutleng.
19:29
Baheb. 10:34
30Mme ba bantsi ba pele e tla nna ba morago, le ba morago e nne ba pele.
19:30
Math. 20:16
Luka 13:30

20

Setshwantsho sa badiri mo tshimong ya moweine

201“Gonne puso ya magodimo e tshwana le motho yo e leng mong wa ntlo, yo o phaketseng, a ya go thapela tshimo ya gagwe ya moweine badiri.

20:1
Math. 21:33
2Ya re a sena go dumalana le badiri ka ranta e le nngwe ka letsatsi, a ba romela kwa tshimong ya gagwe ya moweine. 3Ya re a tswa, e ka nna ka nako ya borobongwe, a fitlhela ba bangwe ba eme mo patlelong, ba sa dire sepe. 4Le bone a ba raya a re: ‘Le lona yaang kwa tshimong ya moweine, mme se se siameng ke tla se lo naya.’ Mme ba ya. 5A tswa gape, e ka nna ka nako ya motshegare le ya boraro, a dira fela jalo. 6Ya re e ka nna nako ya botlhano a tswa a fitlhela ba bangwe ba eme fela; a ba raya a re: ‘Lo emetseng fano letsatsi lotlhe, lo sa dire sepe?’ 7Ba mo fetola ba re: ‘Ke ka gonne ga go na ope yo o re thapileng.’ A ba raya a re: ‘Le lona yaang kwa tshimong ya moweine; mme se se tshwanetseng lo tla se bona.’

8“Ya re go le maitsiboa, morena wa tshimo ya moweine a raya motlameledi wa gagwe a re: ‘Bitsa badiri, o ba amogedise dituelo tsa bone, o simolole ka ba morago, o fetse ka ba ntlha.’ 9Ya re go tla ba nako e e ka nnang ya botlhano, mongwe le mongwe a amogela ranta e le nngwe. 10Ya re ba ntlha ba tla, ba itlhoma gore ba tla amogela bogolo; mme le bone mongwe le mongwe a amogela ranta e le nngwe. 11Ya re ba e amogela, ba ngongoregela mong wa ntlo 12ba re: ‘Bao ba morago ba dirile nako e le nngwe fela, mme o ba lekantse le rona, ba re itshoketseng letsapa la letsatsi le mogote.’

13“Ene a fetola mongwe wa bone a re: ‘Tsala, ga ke go siamololele; a ga o a dumelana le nna ka ranta e le nngwe? 14Tsaya se e leng sa gago, o tsamae; ke rata go naya yo wa morago fela jaaka ke go neile. 15A ga ke a letlelelwa go dira se ke se ratang ka tsa me? A kampo leitlho la gago le bosula, ka ke le molemo?’

20:15
Baroma 9:16,21

16“Ka mokgwa o o jalo ba morago ba tla nna ba ntlha le ba ntlha ba morago; gonne ba ba biditsweng ba bantsi, mme ba ba tlhaotsweng ga ba banene.”

20:16
Math. 19:30
22:14

Polelelopele ya boraro ya dipogo

(Mar. 10:32-34; Luka 18:31-34)

17E rile Jesu a rata go ya kwa Jerusalema, a tsaya barutwa ba ba 12 ba le bosi, mme ya re ba le mo tseleng, a ba raya a re: 18“Bonang, re tlhatlogela kwa Jerusalema; mme Morwa-Motho o tla neelwa baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo, mme ba tla mo atlholela loso.

20:18
Math. 16:21
17:22,23
19Ba tla mo neela baheitane go sotlwa le go seolwa le go bapolwa; mme o tla tsosiwa ka letsatsi la boraro.”

Kopo ka ga bomorwa Sebeteo

(Mar. 10:35-45)

20Ke fa go tla go ene mma-bomorwa Sebeteo, a na le bomorwawe, a mo obamela, a mo kopa sengwe.

20:20
Math. 10:2

21Jesu a mmotsa a re: “O batlang?” A mo araba a re: “Bua gore bomorwaake ba babedi ba, ba go tsenye gare, mongwe a dule ka fa letsogong la gago le le jang, yo mongwe ka fa go la molema mo pusong ya gago.”

20:21
Math. 19:28

22Jesu a fetola a re: “Ga lo itse se lo se kopang. A lo nonofile go nwa senwelo se ke yang go se nwa le go kolobediwa ka kolobetso e ke yang go kolobediwa ka yona?”

Ba mo raya ba re: “Re nonofile.”

20:22
Math. 26:39
Joh. 18:11
Luka 12:50

23A ba raya a re: “Fa e le senwelo sa me, lo tla se nwa, le kolobetso e ke yang go kolobediwa ka yona, lo tla kolobediwa ka yona; mme go nna ka fa letsogong la me le le jang le ka fa go la molema ga se ga me go go naya, go tla newa bone ba ba go baakanyeditsweng ke Rre.”

24Ya re ba ba lesome ba utlwa, ba gakalela bakaulengwe ba babedi bao.

20:24
Luka 22:24-26
25Mme Jesu a ba bitsa, a ba raya a re: “Lo itse gore balaodi ba merafe ba a e busa, le ba bagolo ba e laola ka thata. 26Mo go lona ga go ne go nna jalo; mme yo o ratang go nna mogolo mo go lona a a nne modiredi wa lona.
20:26
Math. 23:11
27Le gona, yo o ratang go nna wa ntlha mo go lona, a a nne motlhanka wa lona;
20:27
Mar. 9:35
28fela jaaka Morwa-Motho a sa tla go direlwa, mme e le go direla le go neela botshelo jwa gagwe losong go nna kgololo ya ba bantsi.”
20:28
Luka 22:27
Bafil. 2:7
1 Tim. 2:6

Difofu tsa Jerigo

(Mar. 10:46-52; Luka 18:35-43)

29E rile ba tswa mo Jerigo, bontsi jo bogolo jwa batho jwa mo sala morago. 30Mme difofu di le pedi tsa bo di ntse fa tseleng. Ya re di utlwa gore Jesu o a feta, tsa goa tsa re: “Morena, re utlwele botlhoko, wena Morwa Dafita!”

31Foo batho ba ba kgalemela gore ba didimale; mme ba goa bogolo ba re: “Morena, re utlwele botlhoko, wena Morwa Dafita!”

32Jesu a ema, a ba bitsa a re: “Lo rata ka lo direla eng?”

33Ba mo raya ba re: “Morena, a matlho a rona a foufololwe.”

34Jesu a tlhomoga pelo, a ama matlho a bone; ba akofa ba bona, ba be ba mo sala morago.

21

Jesu o tsena kwa Jerusalema

(Mar. 11:1-11; Luka 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211E rile ba atamela Jerusalema, ba fitlha kwa Bethefage fa Thabeng ya Diolefa, foo Jesu a roma barutwa ba le babedi, 2a ba raya a re: “Yaang kwa motsaneng o lo lebaganyeng nao; lo tla akofa lo fitlhela esele e golegilwe, e na le eselana; di gololeng, lo di tsise kwano go nna. 3Mme fa mongwe a bua sengwe le lona, lo re: ‘Morena o a di batla;’ mme o tla akofa a di romela.”

21:3
Math. 26:18

4Mme tsotlhe tse, di ne di dirafala gore go dirafale se se builweng ke moporofeti a re:

5“Bolelelang Morwadia Sione21:5 Go tewa motse wa Jerusalema. lo re:

‘Bona, Kgosi ya gago

e tla go wena,

e le bonolo,

e palame esele, e bong eselana,

ngwana wa esele.’ ”

21:5
Jes. 62:11
Sag. 9:9

6Barutwa ba ya, ba dira fela ka fa Jesu a ba laetseng ka teng. 7Ba tsisa esele le eselana, ba baya dikobo tsa bone mo go tsona, mme Jesu a e palama. 8Foo bontsi jwa batho jwa ala dikobo tsa bone mo tseleng; mme ba bangwe ba kgaola dikala mo ditlhareng, ba di ala mo tseleng.

21:8
2 Dikg. 9:13
9Mme batho ba ba mo eteletseng pele le ba ba mo setseng morago ba tlhaba mokgosi ba re: “Hosana go Morwa Dafita! Go bakwe yo o tlang ka leina la Morena; Hosana mo magodimodimong!”
21:9
Pes. 118:25,26

10E rile a tsena mo Jerusalema, motse otlhe wa huduega wa re: “Yo ke mang?”

11Mme bontsi jwa batho jwa araba jwa re: “Ke ene moporofeti Jesu yo o tswang kwa Nasaretha wa Galelea.”

Jesu o leleka ba ba itshepololang Tempele

(Mar. 11:15-19; Luka 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12Jaanong Jesu a tsena mo Tempeleng, a feta a leleka botlhe ba ba rekisang le ba ba rekang mo Tempeleng, a menola ditafole tsa ba ba ananyang madi, le ditulo tsa ba ba rekisang maphoi,

21:12
Joh. 2:14-16
13a ba raya a re: “Go kwadilwe ga twe: ‘Ntlo ya me e tla bidiwa Ntlo ya thapelo;’ mme lona lo e dirile mongobo wa dinokwane.”
21:13
Jes. 56:7
Jer. 7:11

14Foo difofu le batlhotsi ba tla go ene mo Tempeleng, mme a ba fodisa. 15Ya re baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo ba bona dikgakgamatso tse o di dirang, le bana ba ba opang mokgosi mo Tempeleng ba re: “Hosana go Morwa Dafita!” ba gakala, 16ba mo raya ba re: “A o utlwa se bao ba se buang?”

Jesu a ba fetola a re: “Ee; a ga lo ise lo ke lo buise se se reng: ‘O ipaakanyeditse pako ka melomo ya masea le ya ba ba anyang’?”

21:16
Pes. 8:3

17Mme a ba tlogela, a tswa mo motseng, a ya kwa Bethania, a lala teng.

Komelelo ya mofeie

(Mar. 11:12-14,20-24)

18Ya re ka moso phakela, fa a boela kwa motseng, a tshwarwa ke tlala. 19Ya re a bona mofeie fa tseleng, a ya kwa go ona; mme a se ka a fitlhela sepe mo go ona, fa e se matlhare fela. Foo a o raya a re: “A go se tlhole go ungwa leungo lepe mo go wena go ya bosakhutleng!” Mme mofeie wa akofa wa omelela.

21:19
Luka 13:6

20Ya re barutwa ba bona, ba gakgamala ba re: “Kana mofeie o omeletse ka bonako jang?”

21Jesu a ba araba a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo na le tumelo, lo sa belaele, lo ka dira, e seng fela se se diretsweng mofeie; mme fa lo ka raya thaba e lo a re: ‘Itsholetse o itigele mo lewatleng,’ go ka dirafala.

21:21
Math. 17:20
22Le tsotlhe tse lo ka di kopang mo thapelong ka go dumela, lo tla di amogela.”

Potso ka ga thata ya ga Jesu

(Mar. 11:27-33; Luka 20:1-8)

23E rile a sena go tsena mo Tempeleng, mme a ruta, baperesiti ba bagolo le bagolo ba morafe ba tla go ene ba re: “Dilo tse o di dira ka thata efe? Ke mang yo o go neileng thata e?”

21:23
Joh. 2:18

24Mme Jesu a ba fetola a re: “Le nna ke tla lo botsa lefoko le le lengwe fela; fa lo ka le mpolelela, le nna ke tla lo bolelela thata e ke dirang dilo tse ka yona: 25Kolobetso ya ga Johane e ne e tswa kae, a ke kwa legodimong, gongwe mo bathong?”

Foo ba akanya ba re: “Fa re ka re: ‘Kwa legodimong,’ o tla re raya a re: ‘Mme ke eng, fa lo ne lo sa mo dumele?’ 26Mme fa re ka re: ‘Mo bathong,’ re boifa batho; gonne botlhe ba kaile Johane moporofeti.”

21:26
Math. 14:5
27Jaanong ba araba Jesu ba re: “Ga re itse.”

Le ene a ba raya a re: “Le nna ga ke lo bolelele thata e ke dirang dilo tse ka yona.

Setshwantsho sa bomorwa ba babedi

28“Lo gopolang? Motho mongwe o ne a na le bomorwa ba le babedi; mme a ya kwa go wa ntlha a re: ‘Ngwanaka, ya o dire mo tshimong ya moweine kajeno.’ 29A araba a re: ‘Ee, morena.’ Mme a se ka a ya. 30Foo a ya kwa go wa bobedi, a bua fela jalo. Ene a araba a re: ‘Ke a gana.’ Mme morago a ikwatlhaya, a ya.

21:30
Math. 7:21
31Jaanong he, ke ofe wa ba babedi ba, yo o dirileng thato ya ga rraagwe?”

Ba re: “Wa bofelo.”

Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Bakgethisi le diaka ba lo raka go tsena mo pusong ya Modimo.

21:31
Luka 18:14
32Gonne Johane o tsile go lona ka thuto e e siameng, mme ga lo a ka lwa mo dumela; bakgethisi le diaka bone ba mo dumela. Mme lona, le fa lo bonye, ga lo a ka lwa ikwatlhaya morago gore lo mo dumele.
21:32
Luka 7:29

Setshwantsho sa balemi

(Mar. 12:1-12; Luka 20:9-19)

33“Utlwang setshwantsho se sengwe: Go ne go le motho yo e leng mong wa ntlo, a lemile tshimo ya moweine, a e agelela ka logora, a epa setlhotlhelo sa weine mo go yona, a aga sefata; mme tshimo a e neela balemi, a ba a eta.

21:33
Jes. 5:1,2
Math. 25:14
34Ya re sebaka sa maungo se atamela, a roma batlhanka ba gagwe kwa baleming gore ba ye go amogela maungo a gagwe. 35Balemi ba tshwara batlhanka ba gagwe, mongwe ba mmetsa, yo mongwe ba mmolaya, yo mongwe ba mo kgobotletsa ka majwe. 36Gape a roma batlhanka ba bangwe ba bantsi go feta ba pele; mme ba ba dira fela jalo. 37La bofelo a roma morwawe kwa go bone, a gopola gore: ‘Ba tla tlotla morwaake.’ 38Mme ya re balemi ba bona morwawe, ba raana ba re: ‘Wa boswa ke yo; tlaang re mmolaeng, re tle re je boswa jwa gagwe!’
21:38
Math. 27:18
39Ba mo tshwara, ba mo kgarameletsa kwa ntle ga tshimo ya moweine, ba mmolaya.

40“Jaanong, e tla re morena wa tshimo ya moweine a tla, a direng ka balemi bao?”

41Ba mo araba ba re: “Ba ba bosula bao o tla ba bolaya setlhogo, mme tshimo ya moweine o tla e neela balemi ba sele, ba ba tla neng ba mo neela maungo ka dinako tsa ona.”

42Jesu a ba raya a re: “A ga lo ise lo ke lo buise mo Dikwalong fa go tweng:

“ ‘Lentswe le baagi ba le latlhileng

ke lone le le dirilweng

letlapa la sekhutlo.

Seo se dirilwe ke Morena,

se bile se gakgamatsa

mo matlhong a rona.’

21:42
Pes. 118:22-23
Dit. 4:11
Baroma 9:33
1 Pet. 2:6-8

43“Ke ka ntlha ya moo ke lo rayang ke re: Puso ya Modimo e tla tlosiwa mo go lona, e newa setšhaba se se tla ntshang maungo a yona. 44Yo o welang mo lentsweng leo o tla thubagana; mme yo lone le mo welang le tla mo papetla.”

21:44
Dan. 2:34,35,44,45

45Ya re baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba utlwa ditshwantsho tsa gagwe, ba lemoga gore o bua ka ga bone, 46ba be ba batla go mo tshwara, mme ba boifa masomo a batho, ka ba mo kaya moporofeti.