Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

Ka ga tlhalo

(Mar. 10:1-12)

191E rile Jesu a sena go wetsa mafoko ao, a tloga kwa Galelea, a ya kwa nageng ya Jutea ka tsela e e kwa moseja ga Joretane. 2Masomo a magolo a batho a mo sala morago, mme a ba fodisa teng.

3Jaanong ga tla Bafarisai go ene, ba mo lalela ba re: “A go letleletswe motho go tlhala mosadi wa gagwe ka ntlha ya sengwe le sengwe?”

19:3
Math. 5:31,32

4A araba a re: “A ga lo a buisa gore Mmopi o ba dirile monna le mosadi mo tshimologong?

19:4
Gen. 1:27
5A ba a re: ‘Ke ka ntlha ya moo monna o tla tlogelang rraagwe le mmaagwe, a ngaparela mosadi wa gagwe, mme ba babedi bao ba tla nna nama e le nngwe fela?’
19:5
Gen. 2:24
6Ka moo, ga ba tlhole ba le babedi, mme ke nama e le nngwe fela. Jaanong se Modimo o se kopantseng, a motho a se se kgaoganye.”
19:6
1 Bakor. 7:10,11

7Ba mo raya ba re: “Mme ke go reng, fa Moše a laotse gore go ntshiwe lokwalo lwa tlhalo le go tlhala?”

19:7
Doit. 24:1

8A ba fetola a re: “Moše o lo leseleditse go tlhala basadi ba lona ka ntlha ya bothata jwa dipelo tsa lona; mme go tswa kwa tshimologong go ne go sa nna jalo. 9Mme nna ke lo raya ke re: Motho yo o tlhalang mosadi wa gagwe, fa e se ka ntlha ya boaka, a ba a nyala o sele, o senya kgolagano ya nyalo; le yo o mo nyalang a sena go tlhalwa, o senya kgolagano ya nyalo.”

19:9
Luka 16:18

10Barutwa ba mo raya ba re: “Fa go ntse jalo ka ga monna le mosadi, go tla bo go se molemo go nyala.”

11A ba raya a re: “Ga se botlhe ba ba tlhaloganyang lefoko le, fa e se ba ba neilweng go le tlhaloganya.

19:11
1 Bakor. 7:7,17
12Gonne go na le ba ba sa eletseng go nyala, ka ba tsetswe jalo; e bile go na le ba ba palelwang ke go nyala, ka ba dirilwe jalo ke batho; gape go na le ba ba ikiletsang nyalo ka ntlha ya puso ya magodimo. Yo o nonofileng go tlhaloganya a a tlhaloganye!”

Jesu o tshegofatsa bana

(Mar. 10:13-16; Luka 18:15-17)

13Jaanong ga tsisiwa bana go ene gore a ba bee diatla le go ba rapelela. Mme barutwa ba ba kgalemela. 14Jesu a re: “Lesang bana, lo se ba iletse go tla go nna; gonne puso ya magodimo ke ya ba ba ntseng jalo.”

19:14
Math. 18:2,3

15Jaanong ya re a sena go ba baya diatla, a tloga teng.

Lekau le le humileng

(Mar. 10:17-31; Luka 18:18-30)

16Jaanong mongwe a tla go ene a re: “Moruti, nka dirang se se molemo gore ke bone bophelo jo bo sa khutleng?”

17A mo araba a re: “O mpoletsang ka ga se se molemo? Yo o molemo ke a le mongwe fela; mme fa o rata go tsena mo bophelong, tshegetsa ditaolo.”

19:17
Luka 10:26-28

18A mmotsa a re: “Ke dife?” Jesu a re: “Ke tse: O se ka wa bolaya; o se ka wa dira boaka; o se ka wa utswa; o se ka wa supa tshupo ya kako;

19:18
Ekes. 20:12-16
19tlotla rraago le mmaago; gape: Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata.”
19:19
Lef. 19:18

20Lekau la mo raya la re: “Tsotlhe tse ke di tlhokometse; ke sa tlhoka eng?”

21Jesu a mo araba a re: “Fa o rata go nna yo o tletseng, yaa o rekise tse o nang natso, o abele bahumanegi, mme o tla nna le lehumo kwa magodimong; o be o tle, o ntshale morago!”

19:21
Math. 6:20
Luka 12:33

22Ya re lekau le utlwa lefoko le, la tsamaya le hutsafetse; gonne le ne le na le dithuo tse dintsi.

19:22
Pes. 62:11

23Foo Jesu a raya barutwa ba gagwe a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Mohumi o tla tsena mo pusong ya magodimo ka bothata. 24Gape, ke lo raya ke re: Go botlhofo go kammele go tsena ka letshoba la lomao bogolo go mohumi go tsena mo pusong ya Modimo.”

25Ya re barutwa ba utlwa, ba rerega thata ba re: “Fa go ntse jalo, go ka pholosiwa mang?”

26Jesu a ba leba, a ba raya a re: “Seo mo bathong se padile; mme mo Modimong tsotlhe di ka dirafala.”

27Jaanong Petoro a mo fetola a re: “Bona, rona re tlogetse tsotlhe, ra go sala morago; re tla boelwa ke eng?”

28Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: E tla re mo bontšhwafatsong, fa Morwa-Motho a nna mo sedulong sa bogosi sa kgalalelo ya gagwe, le lona ba lo ntatetseng lo nne mo ditulong tsa bogosi di le 12, lo buse ditso di le 12 tsa Iseraele.

19:28
Luka 22:30
29Le mongwe le mongwe yo o tlogetseng matlo gongwe bomorwa-rraagwe gongwe bokgaitsadie gongwe rraagwe gongwe mmaagwe gongwe bana gongwe masimo ka ntlha ya leina la me, o tla amogela bontsi jo bo fetang tseo, a ba a ja boswa jwa bophelo jo bo sa khutleng.
19:29
Baheb. 10:34
30Mme ba bantsi ba pele e tla nna ba morago, le ba morago e nne ba pele.
19:30
Math. 20:16
Luka 13:30