Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Jesu ke Morena wa Sabata

(Mar. 2:23-28; Luka 6:1-5)

121E rile ka nako eo Jesu a ralala masimo e le ka Sabata; barutwa ba gagwe ba bo ba tshwerwe ke tlala, ba simolola go kgetla diako le go ja.

12:1
Doit. 23:25
2Ya re Bafarisai ba bona, ba mo raya ba re: “Bona, barutwa ba gago ba dira se se sa letlelelwang go dirwa ka Sabata.”
12:2
Ekes. 20:10

3A ba fetola a re: “A ga lo a buisa se Dafita o kileng a se dira, jale fa a tshwerwe ke tlala, ene le ba ba nang nae,

12:3
1 Sam. 21:7
4ka fa o neng a tsena mo ntlong ya Modimo ka teng, a ja dinkgwe tsa tshupo tse a sa letlelelwang go di ja, le fa e le ba ba neng ba na nae, fa e se baperesiti fela?
12:4
Lef. 24:9
5Kampo a ga lo ise lo buise mo molaong gore baperesiti ba tle ba itshepolole Sabata mo Tempeleng ka Sabata, mme ba se ke ba nne molato?
12:5
Num. 28:9
6Mme ke lo raya ke re: Yo o leng mogolo go feta Tempele o fano.
12:6
Hos. 6:6
Math. 9:3
7Fa lo ka bo lo tlhalogantse gore ke go reng, fa go twe: ‘Ke batla kutlwelo-botlhoko, e seng setlhabelo,’ lo ka bo lo sa sekise ba ba se nang molato. 8Gonne le Sabata Morwa-Motho ke Morena wa yona.”

Phodiso ya monna yo o omeletseng seatla

(Mar. 3:1-6; Luka 6:6-11)

9Ya re a sena go tloga teng, a tsena mo senagogeng sa bone. 10Ga bo go le motho teng yo o nang le seatla se se omeletseng. Ba mmotsa ba re: “A go letleletswe go fodisa ka Sabata?” Ba re jalo gore ba tle ba mmee molato.

12:10
Luka 14:3

11A ba fetola a re: “Motho e ka nna mang mo go lona yo o nang le nku e le nngwe fela yo e ka reng e wetse mo mokoleng ka Sabata, a se ka a e tshwara, a e ntsha? 12Mme kana motho o gaisa nku thata jang ne! Ke ka moo go letleletsweng go dira se se molemo ka Sabata.”

12:12
Luka 14:5
13Ya baa gona o rayang motho yoo a re: “Otlolola seatla!”

A se otlolola; sa boa sa fola sentle, sa nna jaaka se sengwe. 14Ke fa Bafarisai ba tswa, ba gakololana ka ga gagwe ka fa ba ka mmolayang ka teng.

Motlhanka yo o tlhaotsweng

15Ya re Jesu a lemoga, a tloga teng; mme ba bantsi ba mo sala morago, a ba fodisa botlhe.

12:15
Mar. 3:7-12
16Mme a ba laela thata gore ba se ka ba mo tumisa,
12:16
Math. 8:4
17e le gore go tle go dirafale se se builweng ke Jesaya moporofeti, a re:
12:17
Jes. 42:1-4

18“Bonang Motlhanka wa me

yo ke mo itlhaoletseng;

moratwi wa me,

yo pelo ya me

e natefelwang ke ene.

Ke tla baya Mowa wa me

mo go ene,

mme o tla bolelela merafe

tshiamo.

12:18
Math. 3:17

19Ga a kitla a omana,

le fa e le go goa;

ga go ope yo o tla utlwang

lentswe la gagwe

mo mebileng.

20Lotlhaka lo lo phitsegileng

ga a kitla a lo roba,

le mogala wa lobone

o o takatakang

ga a kitla a o tima,

go ya a be a neele tshiamo

phenyo.

21Mme merafe e tla solofela

mo leineng la gagwe.”

Go kgala ga Bafarisai

(Mar. 3:22-30; Luka 11:14-23)

22Jaanong ga tlisiwa go ene mongwe yo o tsenyweng ke modemone, e le sefofu le semumu; mme a mo fodisa, mo semumu se bileng sa bua, sa ba sa bona. 23Ke fa batho botlhe ba gakgamala ba re: “A jaana yo ga se Morwa Dafita?”

24E rile Bafarisai ba utlwa, ba re: “Yo ga a lelekele medemone ntle ka sepe fa e se ka Beelsebule, molaodi wa medemone.”

12:24
Math. 9:34

25Jaanong ya re ka a itse megopolo ya bone, a ba raya a re: “Bogosi bongwe le bongwe jo bo ikgaogantseng bo a senyega, le motse mongwe le mongwe, gongwe ntlo e e ikgaogantseng ga e ka ke ya ema. 26Fa Satane a kgarameletsa Satane kwa ntle, o tla bo a ikgaogantse; jaanong bogosi jwa gagwe bo ka ema jang? 27Jaanong fa ke kgarameletsa medemone kwa ntle ka Beelsebule, bomorwaa-lona bone ba e kgarameletsa ntle ka mang? Ke ka ntlha ya moo ba tla nnang baatlhodi ba lona. 28Mme fa ke kgarameletsa medemone kwa ntle ka Mowa wa Modimo, foo puso ya Modimo e tla bo e tlile go lona.

12:28
1 Joh. 3:8

29“Motho o ka tsena jang mo ntlong ya monna wa senatla, a thopa dithoto tsa gagwe, fa a sa golega senatla pele? Mme fa a sena go mo golega, ke gona o ka thopang tsa ntlo ya gagwe.

12:29
Jes. 49:24

30“Yo o sa gogeng le nna o lwa le nna, le yo o sa phutheng le nna o a phatlalatsa.

12:30
Mar. 9:40
31Ke ka moo ke lo rayang ke re: Sebe sengwe le sengwe le kgalo, batho ba ka di itshwarelwa; mme kgalo e e kgalang Mowa, yona ga e kitla e itshwarelwa.
12:31
Baheb. 6:4,6
10:26
1 Joh. 5:16
32Le fa e le mang yo o tla buang lefoko le le nyefolang Morwa-Motho, o ka itshwarelwa; mme yo o tla buang le le nyefolang Mowa o o Boitshepo, ga a kitla a itshwarelwa mo metlheng eno le e seng mo go e e tlang.
12:32
Luka 12:10
1 Tim. 1:13

Ditlhare le maungo

(Luka 6:43-45)

33“Dirang gore setlhare se siame, foo le leungo la sona le tla siama; gongwe dirang gore setlhare e nne se se sa siamang, foo le leungo la sona e tla nna le le sa siamang; gonne setlhare se itsiwe ka leungo.

12:33
Math. 7:17
34Lotsalo lwa dinoga ke lona! Lo ka bua jang tse di molemo lo le bosula? Gonne molomo o bua tse di tletseng mo pelong. 35Motho yo o molemo o ntsha tse di molemo mo lohumong lo lo molemo; mme motho yo o bosula o ntsha tse di bosula mo lohumong lo lo bosula.

36“Ke lo raya ke re: Lefoko lengwe le lengwe la boithamako le batho ba tla le buang, ba tla ikarabela ka ga lone mo letsatsing la katlholo. 37Gonne o tla kaiwa mosiami ka mafoko a gago, gongwe o tla bonwa molato ka mafoko a gago.”

Sesupo sa ga Jona

(Mar. 8:11,12; Luka 11:29-32)

38Ke fa bangwe ba Baitsedikwalo le Bafarisai ba mo raya ba re: “Moruti, re rata go bona sesupo mo go wena.”

12:38
Math. 16:1

39A ba fetola a re: “Morafe o o bosula wa boaka o batla sesupo; ga o kitla o newa sesupo sepe, fa e se sesupo sa ga Jona moporofeti; 40gonne Morwa-Motho o tla nna mo teng ga lefatshe malatsi a mararo le masigo a mararo jaaka Jona a kile a nna mo mpeng ya leruarua malatsi a mararo le masigo a mararo.

12:40
Jona 2:1-2
41Banna ba Ninife ba tla ema ka letsatsi la katlholo, ba na le batho ba kajeno, ba ba bona molato; gonne bone ba ne ba ikwatlhaya ka ntlha ya thero ya ga Jona; mme itseng gore yo o fetang Jona o fano.
12:41
Jona 3:5
42Kgosi ya sesadi ya kwa borwa e tla nanoga ka letsatsi la katlholo, e na le batho ba kajeno, e ba bona molato; gonne yona e ne ya tswa kwa bokhutlong jwa lefatshe, ya tla go utlwa botlhale jwa ga Salomo; mme itseng gore yo o fetang Salomo o fano.
12:42
1 Dikg. 10:1-10

Mowa o o itshekologileng

(Luka 11:24-26)

43“Mowa o o itshekologileng, e a re fa o dule mo mothong, o ralale mafelo a a se nang metsi, o batle tapologo, mme o se ke o e bone. 44Jaanong o re: ‘Ke tla boela kwa ntlong ya me e ke duleng mo go yona.’ E re o tla, o fitlhele e se na ope, e feetswe, e kgabisitswe. 45Foo o ye, o itseele mewa e sele e e supang, e e bosula go o feta, e be e tsene, e age teng; mme morago motho yoo a nne bosula go feta pele. Le batho ba ba bosula ba, ba tla dirafalelwa ke tse di ntseng jalo.”

12:45
2 Pet. 2:20

Ba ntlo ya ga gabo Jesu

(Mar. 3:31-35; Luka 8:19-21)

46Ya re a sa ntse a bua le batho, mmaagwe le bomonnawe ba bo ba eme kwa ntle, ba batla go bua nae.

12:46
Math. 13:55
47Mongwe a mo raya a re: “Bona, mmaago le bomonnao ba eme kwa ntle, ba batla go bua nao.”

48A fetola yo o mmoleletseng a re: “Mmê ke mang, le bonnake ke bomang?”

12:48
Luka 2:49
49A ba a ntsha letsogo, a supa barutwa ba gagwe a re: “Bonang, mmê le bonnake ke ba. 50Gonne mongwe le mongwe yo o dirang go rata ga Rre yo o kwa magodimong, ke ene nnake le kgaitsadiake le mmê.”
12:50
Baroma 8:29

13

Setshwantsho sa mojwadi

(Mar. 4:1-20; Luka 8:4-8)

131Ka letsatsi leo Jesu a tswa mo ntlong a ya go nna fa letsheng.

2Jaanong ga phuthegela masomo a magolo a batho kwa go ene, mo o bileng a tsena mo mokorong, a nna teng; batho botlhe ba bo ba eme fa losing. 3Foo a bua dilo tse dintsi nabo ka ditshwantsho a re: “Reetsang, mojwadi o kile a ya go jwala. 4Ya re a ntse a jwala, ditlhaka dingwe tsa wela mo tseleng; mme dinonyane tsa tla, tsa di ja. 5Tse dingwe tsa wela mo lekgwaraneng fa go se nang mmu o montsi teng; tsa akofa tsa tlhaba, ka di se na mmu o o boteng. 6Ya re letsatsi le sena go tlhaba, tsa swaba; mme ya re ka medi e tlhoka boteng, tsa omelela. 7Tse dingwe tsa wela mo mitlweng; mme mitlwa ya gola ya di hupetsa. 8Tse dingwe tsa wela mo mmung o o siameng, tsa ungwa, tse dingwe ga 100, tse dingwe ga 60, tse dingwe ga 30.

9“Yo o nang le ditsebe a a utlwe!”

Ditshwantsho di kaya eng?

(Mar. 4:10-12; Luka 8:9,10)

10Jaanong barutwa ba tla, ba mmotsa ba re: “O buelang nabo ka ditshwantsho?”

11A araba a re: “Ke ka gonne lona lo neilwe go itse masaitsiweng a puso ya magodimo; bone ga ba a go newa. 12Gonne yo o nang le sengwe o tla newa, mme o tla nna le letlotlo; mme yo o se nang sepe, le se o nang naso o tla se amogwa.

13:12
Math. 25:29
Mar. 4:25
Luka 8:18
13Ke ka moo ke buang nabo ka ditshwantsho; gonne le fa ba bona, ga ba bone; le fa ba utlwa, ga ba utlwe, le e seng go tlhaloganya.
13:13
Doit. 29:3
14Polelelopele ya ga Jesaya e a ba dirafalela e e reng:

“ ‘Go utlwa lo tla utlwa,

mme ga lo na go tlhaloganya;

le go leba le tla leba,

mme ga lo na go bona;

13:14
Jes. 6:9,10

15gonne dipelo tsa morafe oo

di thatafetse,

ba kabetse ditsebe,

ba buduladitse matlho,

e se re gongwe

ba lemoga ka matlho,

ba utlwa ka ditsebe,

ba tlhaloganya ka dipelo,

mme ba sokologa, ka ba fodisa.’

16“Mme matlho a lona a sego, ka gonne a a bona, le ditsebe tsa lona, ka gonne di a utlwa.

13:16
Luka 10:23,24
17Gonne ka nnete ke lo raya ke re: Baporofeti le basiami ba le bantsi ba ne ba eletsa go bona tse lo di bonang, mme ba se ka ba di bona, le go utlwa tse lo di utlwang, mme ba se ka ba di utlwa.

Tlhaloso ya setshwantsho sa mojwadi

(Mar. 4:13-20; Luka 8:11-15)

18“Jaanong he, utlwang setshwantsho sa mojwadi: 19E a re fa motho a utlwa Lefoko la puso, a sa le tlhaloganye, go tle yo-o-bosula, a phamole se se jwetsweng mo pelong ya gagwe; ke ene wa peo e e jwetsweng mo tseleng. 20Wa peo e e jwetsweng mo lekgwaraneng ke ene yo o utlwang Lefoko, a be a akofe a le tshole ka boitumelo. 21Mme ga a na modi ka kwa teng, ke wa sebakanyana fela; e re fa go tsoga patiko gongwe pogiso ka ntlha ya Lefoko, a akofe a kgopege. 22Wa peo e e jwetsweng mo mitlweng ke ene yo o utlwang Lefoko; mme tshwenyego ya metlha eno le tsietso ya khumo di hupetse Lefoko, le be le tlhoke leungo.

13:22
Math. 6:19,34
1 Tim. 6:9
23Wa peo e e jwetsweng mo mmung o o siameng ke ene yo o utlwang Lefoko, a be a le tlhaloganye. Ke ene yo o ungwang, peo e nngwe e ungwe ga lekgolo, e nngwe ga 60, e nngwe ga 30.”

Setshwantsho sa mhoka

24A ba ruta ka setshwantsho se sengwe a re: “Puso ya magodimo e tshwana le motho yo o kileng a jwala peo e e siameng mo tshimong ya gagwe. 25Mme ya re batho ba robetse, mmaba wa gagwe a tla, a jwala mhoka mo gare ga mabele, a ba a tloga. 26Ya re mabele a sena go gola le go tsala, mhoka le ona wa itshupa. 27Jaanong batlhanka ba mong wa ntlo ba tla, ba mo raya ba re: ‘Morena, a ga o a jwala peo e e siameng mo tshimong ya gago? Mme jaanong mhoka o tswa kae?’ 28A ba raya a re: ‘Ke mmaba yo o dirileng jalo.’ Batlhanka ba mo raya ba re: ‘Fa go le jalo, a o rata gore re ye go o putuka?’ 29Mme a re: ‘Nnyaya, e ka re gongwe fa lo putuka mhoka, lwa o kumolela le mabele. 30Lesang, go gole mmogo go ya thobong; e tla re ka nako ya thobo ke ree barobi ke re: Phuthang mhoka pele, lo o bofe dingata go o fisa; mabele ona lo a phuthele kwa difaleng tsa me.’ ”

13:30
Math. 3:12

Setshwantsho sa mmasetete

(Mar. 4:30-32; Luka 13:18,19)

31A ba bolelela ka setshwantsho se sengwe a re: “Puso ya magodimo e tshwana le tlhaka ya peo ya mmasetete e motho a e tsereng, a e jwala mo tshimong ya gagwe, 32e e leng potlana mo dipeong tsotlhe; mme e re e sena go gola, e nne kgolo go feta merogo, e nne setlhare, mo dinonyane tsa leapi di a beng di tle, di age dintlhaga mo dikaleng tsa sona.”

Setshwantsho sa matlhabego

(Mar. 4:33,34; Luka 13:20,21)

33A boa a ba bolelela setshwantsho se sengwe gape a re: “Puso ya magodimo e tshwana le matlhabego a mosadi o a tsereng, a a tsenya mo bupeng jwa dielo di le tharo, jwa ba jwa bela jotlhe.”

13:33
Luka 13:20,21

34Tsotlhe tseo Jesu a di bua le batho ka ditshwantsho; ga a ka a bua sepe nabo, fa e se ka ditshwantsho,

13:34
Mar. 4:33,34
35gore go dirafale se se builweng ke moporofeti a re:

“Ke tla tumolola molomo wa me

ka ditshwantsho;

ke tla bolela dilo

tse di sa leng di fitlhwa

go tswa tlholegong ya lefatshe.”

13:35
Pes. 78:2

Phuthololo ya setshwantsho sa mhoka

36Jaanong Jesu a tlogela batho, a tsena mo ntlong. Barutwa ba gagwe ba ya go ene ba re: “Re phuthololele setshwantsho sa mhoka wa tshimo.”

13:36
Math. 13:24-30

37A araba a re: “Yo o jwalang peo e e siameng ke Morwa-Motho.

13:37
1 Bakor. 3:9
38Tshimo ke lefatshe; peo e e siameng ke bana ba puso; mhoka ke bana ba yo-o-bosula. 39Mmaba yo o o jwetseng ke Diabolo; thobo ke bokhutlo jwa lefatshe; barobi ke baengele. 40Jaanong go tla nna mo bokhutlong jwa lefatshe jaaka mhoka o phuthwa, o fisiwa ka molelo: 41Morwa-Motho o tla roma baengele ba gagwe, ba tla phutha mo pusong ya gagwe botlhe ba ba kgopisang le ba ba dirang boikepo.
13:41
Math. 25:31-46
42Ba tla ba latlhela mo molelong o mogolo. Teng go tla nna selelo le phuranyo ya meno.
13:42
Math. 8:12
43Foo basiami ba tla phatsima jaaka letsatsi mo pusong ya ga Rraabo. Yo o nang le ditsebe go utlwa a a utlwe!
13:43
Dan. 12:3

Setshwantsho sa lehumo le le fitlhilweng

44“Gape, puso ya magodimo e tshwana le lohumo lo lo fitlhilweng mo tshimong lo motho o neng a lo bona, a ba a lo loba; mme ka go lo itumelela a ya a rekisa tsotlhe tse a nang natso, a reka tshimo eo.

13:44
Math. 19:29
Luka 14:33
Bafil. 3:7

Setshwantsho sa perela

45“Gape, puso ya magodimo e tshwana le moreki yo o batlang diperela tse dintle. 46Ya re a sena go bona perela nngwe e e tlhwatlhwa e kgolo, a ya a rekisa tsotlhe tse a nang natso, a e reka.

13:46
Diane 8:10,11

Setshwantsho sa letloa

47“Gape, puso ya magodimo e tshwana le letloa le le digetsweng mo lewatleng, la gogoretsa mefuta yotlhe ya ditlhapi.

13:47
Math. 22:9,10
48Ya re le sena go tlala, ba le gogela kwa losing lwa lewatle; mme ba nna, ba tlhophela tse di siameng mo megopong, tse di sa jeweng ba di latlha. 49Go tla nna jalo mo bokhutlong jwa lefatshe; baengele ba tla tswa, ba tlhaola ba ba bosula mo go ba ba siameng.
13:49
Math. 25:32
50Ba tla ba latlhela mo molelong o mogolo; teng go tla nna selelo le phuranyo ya meno.

Tse dintšhwa le tse dikgologolo

51“A lo tlhalogantse tsotlhe tseo?”

Ba mo araba ba re: “Ee.”

52A ba raya a re: “Ka moo moitsedikwalo mongwe le mongwe yo o rutilweng tsa puso ya magodimo o tshwana le mong wa ntlo yo o ntshang tse dintšhwa le tse dikgologolo mo lohumong lwa gagwe.” 53Ya re Jesu a sena go wetsa ditshwantsho tseo, a tloga teng.

Jesu o nyadiwa kwa Nasaretha

(Mar. 6:1-6; Luka 4:16-30)

54E rile a fitlha kwa motseng wa ga gabo, a ba ruta mo senagogeng sa bone, mo ba bileng ba gakgamala ba re: “Yo, o tsere kae botlhale jo le dinonofo tse? 55A ga se ene morwa mmetli? Mmaagwe a ga a bidiwe Maria le bomonnawe Jakobo le Josefa le Simone le Juta? 56Le bokgaitsadie a ga ba nne le rona botlhe? Jaanong tsotlhe tse o di tsaya kae?”

13:56
Joh. 7:15,52
57Mme ba kgopisega ka ga gagwe.

Mme Jesu a ba raya a re: “Moporofeti ga a ke a tlhoka tlotlo gope fa e se mo lefatsheng la ga gabo le mo ntlong ya ga gabo.”

13:57
Joh. 4:44
58Mme a se ka a dira ditiro tsa nonofo tse dintsi teng ka ntlha ya go sa dumeleng ga bone.

14

Johane Mokolobetsi o kgaolwa tlhogo

(Mar. 6:14-29; Luka 3:19,20; 9:7-9)

141Metlheng eo kgosi Herote a utlwela tumo ka ga Jesu, 2a ba a raya batlhanka ba gagwe a re: “Yo, ke Johane Mokolobetsi; o tsogile mo baswing, ke ka moo dinonofo di itshupang mo go ene.”

3Herote a re jalo, gonne o ne a tshwere Johane, a mo golega, a mo tsenya mo ntlong ya kgolegelo ka ntlha ya ga Herodia, mosadi wa ga Filipo morwa-rraagwe.

14:3
Math. 11:2
4Gonne Johane o ne a mo reile a re: “Ga o a letlelelwa go nna nae.”
14:4
Lef. 18:16
5Mme le fa a ne a rata go mmolaya, a boifa batho; gonne ba ne ba mo kaya moporofeti.
14:5
Math. 21:26

6E rile ka letsatsi la botsalo jwa ga Herote, morwadia Herodia a bina fa pele ga bone, a kgatlha Herote. 7Ke ka moo a mo solofetsang ka ikano go mo naya se a tla se kopang, le fe e ka nna eng.

8Mme ya re a sena go tlhotlhelediwa ke mmaagwe, a re: “Nnaya fano tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi ka mogopo.”

9Jaanong kgosi ya hutsafala; mme ka ntlha ya maikano le ka ntlha ya ba ba ntseng nayo fa dijong ya laela gore a e newe. 10A ba a roma motlhanka go kgaola Johane tlhogo kwa ntlong ya kgolegelo. 11Mme tlhogo ya gagwe ya tsisiwa ka mogopo, ya newa morweetsana, mme ene a e isa kwa go mmaagwe. 12Barutwa ba gagwe ba tla, ba tsaya serepa, ba se fitlha, ba be ba tla ba bolelela Jesu.

13E rile a utlwa, a tloga teng ka mokoro, a ya a le nosi felong gongwe kwa sekakeng; mme ya re batho ba utlwa, ba mo latela ka dinao, ba tswa mo metseng.

Ntsifatso ya ntlha ya dinkgwe

(Mar. 6:31-44; Luka 9:10-17; Joh. 6:1-14)

14Ya re a tswa teng, a bona lesomo le legolo la batho, a ba tlhomogela pelo, a ba a fodisa balwetse ba bone.

14:14
Math. 9:36

15Ya re go le maitsiboa, barutwa ba gagwe ba ya go ene ba re: “Felo fa ke sekaka, mme lobaka lo setse lo fetile; naya batho tsela gore ba ye metsaneng, ba ithekele dijo.”

16Mme Jesu a ba fetola a re: “Ga go batlege gore ba tsamae; lona ba feng, ba je!”

17Bone ba re: “Fano ga re na sepe, fa e se dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi.”

18Ene a re: “Di tsiseng kwano go nna!” 19Ya re a sena go laela batho go nna mo bojannye, a tsaya dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, a lelala kwa legodimong, a leboga, a nathoganya dinkgwe, a di neela barutwa, mme barutwa ba di abela batho. 20Ba ja botlhe, ba kgora, ba be ba sela masadisa, a tlala ditlatla di le 12.

14:20
2 Dikg. 4:44
21Ba ba jeleng e ka nna banna ba ba dikete tse tlhano, go sa balwe basadi le bana.

Jesu o tsamaya fa godimo ga letsha

(Mar. 6:45-52; Joh. 6:15-21)

22Jaanong a akofa a kgola barutwa gore ba palame mokoro, ba mo etelele pele ba ye kwa moseja, ene a sa ntse a phatlalatsa batho. 23E rile a sena go naya batho tsela, a tlhatlogela kwa thabeng a le esi go rapela; ya re go le maitsiboa, a bo a le teng a le esi.

14:23
Luka 6:12
9:18
24Mme mokoro wa bo o setse o le mo gare ga letsha, o tshwenngwa ke makhubu; gonne ba ne ba tlhabaganye le phefo.

25Ya re ka tebelo ya bone ya bosigo a tla kwa go bone, a tsamaya mo godimo ga letsha. 26Ya re barutwa ba mmona a tsamaya mo godimo ga letsha, ba tshoga ba re: “Ke sedimo!” ba be ba kua ka ntlha ya poifo.

14:26
Luka 24:37

27Jesu a akofa a bua nabo a re: “Namatshegang! Ke nna, se boifeng!”

28Petoro a mo araba a re: “Morena, fa e le wena, ntaolela gore ke tle go wena mo godimo ga metsi.”

29Jesu a re: “Tlaya!” Petoro a fologa mo mokorong, a tsamaya mo godimo ga metsi, a ya kwa go Jesu. 30Mme ya re a bona phefo e e thata, a boifa, mme ka a simolola go nwela, a goa a re: “Morena, nkinola!”

31Jesu a akofa a ntsha letsogo, a mo tshwara, a mo raya a re: “Wena yo o tumelo e potlana, o ne o belaelelang?”

14:31
Math. 8:26

32Ya re ba sena go palama mokoro, phefo ya didimala. 33Mme ba ba mo mokorong ba mo obamela ba re: “Ammaaruri, o Morwa Modimo!”

Jesu o fodisa balwetse kwa Genesareta

(Mar. 6:53-56)

34Ya re ba sena go tshela, ba fitlha kwa lefatsheng la Genesareta. 35Ya re banna ba felo foo ba mo lemoga, ba romela mo tikologong eo yotlhe; ke fa batho ba tsisa ba ba lwalang go ene, 36ba mo rapela gore ba ame kola fela ya kobo ya gagwe; mme botlhe ba ba neng ba e ama ba fola.

14:36
Math. 9:21
Luka 6:19