Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Setshwantsho sa mojwadi

(Mar. 4:1-20; Luka 8:4-8)

131Ka letsatsi leo Jesu a tswa mo ntlong a ya go nna fa letsheng.

2Jaanong ga phuthegela masomo a magolo a batho kwa go ene, mo o bileng a tsena mo mokorong, a nna teng; batho botlhe ba bo ba eme fa losing. 3Foo a bua dilo tse dintsi nabo ka ditshwantsho a re: “Reetsang, mojwadi o kile a ya go jwala. 4Ya re a ntse a jwala, ditlhaka dingwe tsa wela mo tseleng; mme dinonyane tsa tla, tsa di ja. 5Tse dingwe tsa wela mo lekgwaraneng fa go se nang mmu o montsi teng; tsa akofa tsa tlhaba, ka di se na mmu o o boteng. 6Ya re letsatsi le sena go tlhaba, tsa swaba; mme ya re ka medi e tlhoka boteng, tsa omelela. 7Tse dingwe tsa wela mo mitlweng; mme mitlwa ya gola ya di hupetsa. 8Tse dingwe tsa wela mo mmung o o siameng, tsa ungwa, tse dingwe ga 100, tse dingwe ga 60, tse dingwe ga 30.

9“Yo o nang le ditsebe a a utlwe!”

Ditshwantsho di kaya eng?

(Mar. 4:10-12; Luka 8:9,10)

10Jaanong barutwa ba tla, ba mmotsa ba re: “O buelang nabo ka ditshwantsho?”

11A araba a re: “Ke ka gonne lona lo neilwe go itse masaitsiweng a puso ya magodimo; bone ga ba a go newa. 12Gonne yo o nang le sengwe o tla newa, mme o tla nna le letlotlo; mme yo o se nang sepe, le se o nang naso o tla se amogwa.

13:12
Math. 25:29
Mar. 4:25
Luka 8:18
13Ke ka moo ke buang nabo ka ditshwantsho; gonne le fa ba bona, ga ba bone; le fa ba utlwa, ga ba utlwe, le e seng go tlhaloganya.
13:13
Doit. 29:3
14Polelelopele ya ga Jesaya e a ba dirafalela e e reng:

“ ‘Go utlwa lo tla utlwa,

mme ga lo na go tlhaloganya;

le go leba le tla leba,

mme ga lo na go bona;

13:14
Jes. 6:9,10

15gonne dipelo tsa morafe oo

di thatafetse,

ba kabetse ditsebe,

ba buduladitse matlho,

e se re gongwe

ba lemoga ka matlho,

ba utlwa ka ditsebe,

ba tlhaloganya ka dipelo,

mme ba sokologa, ka ba fodisa.’

16“Mme matlho a lona a sego, ka gonne a a bona, le ditsebe tsa lona, ka gonne di a utlwa.

13:16
Luka 10:23,24
17Gonne ka nnete ke lo raya ke re: Baporofeti le basiami ba le bantsi ba ne ba eletsa go bona tse lo di bonang, mme ba se ka ba di bona, le go utlwa tse lo di utlwang, mme ba se ka ba di utlwa.

Tlhaloso ya setshwantsho sa mojwadi

(Mar. 4:13-20; Luka 8:11-15)

18“Jaanong he, utlwang setshwantsho sa mojwadi: 19E a re fa motho a utlwa Lefoko la puso, a sa le tlhaloganye, go tle yo-o-bosula, a phamole se se jwetsweng mo pelong ya gagwe; ke ene wa peo e e jwetsweng mo tseleng. 20Wa peo e e jwetsweng mo lekgwaraneng ke ene yo o utlwang Lefoko, a be a akofe a le tshole ka boitumelo. 21Mme ga a na modi ka kwa teng, ke wa sebakanyana fela; e re fa go tsoga patiko gongwe pogiso ka ntlha ya Lefoko, a akofe a kgopege. 22Wa peo e e jwetsweng mo mitlweng ke ene yo o utlwang Lefoko; mme tshwenyego ya metlha eno le tsietso ya khumo di hupetse Lefoko, le be le tlhoke leungo.

13:22
Math. 6:19,34
1 Tim. 6:9
23Wa peo e e jwetsweng mo mmung o o siameng ke ene yo o utlwang Lefoko, a be a le tlhaloganye. Ke ene yo o ungwang, peo e nngwe e ungwe ga lekgolo, e nngwe ga 60, e nngwe ga 30.”

Setshwantsho sa mhoka

24A ba ruta ka setshwantsho se sengwe a re: “Puso ya magodimo e tshwana le motho yo o kileng a jwala peo e e siameng mo tshimong ya gagwe. 25Mme ya re batho ba robetse, mmaba wa gagwe a tla, a jwala mhoka mo gare ga mabele, a ba a tloga. 26Ya re mabele a sena go gola le go tsala, mhoka le ona wa itshupa. 27Jaanong batlhanka ba mong wa ntlo ba tla, ba mo raya ba re: ‘Morena, a ga o a jwala peo e e siameng mo tshimong ya gago? Mme jaanong mhoka o tswa kae?’ 28A ba raya a re: ‘Ke mmaba yo o dirileng jalo.’ Batlhanka ba mo raya ba re: ‘Fa go le jalo, a o rata gore re ye go o putuka?’ 29Mme a re: ‘Nnyaya, e ka re gongwe fa lo putuka mhoka, lwa o kumolela le mabele. 30Lesang, go gole mmogo go ya thobong; e tla re ka nako ya thobo ke ree barobi ke re: Phuthang mhoka pele, lo o bofe dingata go o fisa; mabele ona lo a phuthele kwa difaleng tsa me.’ ”

13:30
Math. 3:12

Setshwantsho sa mmasetete

(Mar. 4:30-32; Luka 13:18,19)

31A ba bolelela ka setshwantsho se sengwe a re: “Puso ya magodimo e tshwana le tlhaka ya peo ya mmasetete e motho a e tsereng, a e jwala mo tshimong ya gagwe, 32e e leng potlana mo dipeong tsotlhe; mme e re e sena go gola, e nne kgolo go feta merogo, e nne setlhare, mo dinonyane tsa leapi di a beng di tle, di age dintlhaga mo dikaleng tsa sona.”

Setshwantsho sa matlhabego

(Mar. 4:33,34; Luka 13:20,21)

33A boa a ba bolelela setshwantsho se sengwe gape a re: “Puso ya magodimo e tshwana le matlhabego a mosadi o a tsereng, a a tsenya mo bupeng jwa dielo di le tharo, jwa ba jwa bela jotlhe.”

13:33
Luka 13:20,21

34Tsotlhe tseo Jesu a di bua le batho ka ditshwantsho; ga a ka a bua sepe nabo, fa e se ka ditshwantsho,

13:34
Mar. 4:33,34
35gore go dirafale se se builweng ke moporofeti a re:

“Ke tla tumolola molomo wa me

ka ditshwantsho;

ke tla bolela dilo

tse di sa leng di fitlhwa

go tswa tlholegong ya lefatshe.”

13:35
Pes. 78:2

Phuthololo ya setshwantsho sa mhoka

36Jaanong Jesu a tlogela batho, a tsena mo ntlong. Barutwa ba gagwe ba ya go ene ba re: “Re phuthololele setshwantsho sa mhoka wa tshimo.”

13:36
Math. 13:24-30

37A araba a re: “Yo o jwalang peo e e siameng ke Morwa-Motho.

13:37
1 Bakor. 3:9
38Tshimo ke lefatshe; peo e e siameng ke bana ba puso; mhoka ke bana ba yo-o-bosula. 39Mmaba yo o o jwetseng ke Diabolo; thobo ke bokhutlo jwa lefatshe; barobi ke baengele. 40Jaanong go tla nna mo bokhutlong jwa lefatshe jaaka mhoka o phuthwa, o fisiwa ka molelo: 41Morwa-Motho o tla roma baengele ba gagwe, ba tla phutha mo pusong ya gagwe botlhe ba ba kgopisang le ba ba dirang boikepo.
13:41
Math. 25:31-46
42Ba tla ba latlhela mo molelong o mogolo. Teng go tla nna selelo le phuranyo ya meno.
13:42
Math. 8:12
43Foo basiami ba tla phatsima jaaka letsatsi mo pusong ya ga Rraabo. Yo o nang le ditsebe go utlwa a a utlwe!
13:43
Dan. 12:3

Setshwantsho sa lehumo le le fitlhilweng

44“Gape, puso ya magodimo e tshwana le lohumo lo lo fitlhilweng mo tshimong lo motho o neng a lo bona, a ba a lo loba; mme ka go lo itumelela a ya a rekisa tsotlhe tse a nang natso, a reka tshimo eo.

13:44
Math. 19:29
Luka 14:33
Bafil. 3:7

Setshwantsho sa perela

45“Gape, puso ya magodimo e tshwana le moreki yo o batlang diperela tse dintle. 46Ya re a sena go bona perela nngwe e e tlhwatlhwa e kgolo, a ya a rekisa tsotlhe tse a nang natso, a e reka.

13:46
Diane 8:10,11

Setshwantsho sa letloa

47“Gape, puso ya magodimo e tshwana le letloa le le digetsweng mo lewatleng, la gogoretsa mefuta yotlhe ya ditlhapi.

13:47
Math. 22:9,10
48Ya re le sena go tlala, ba le gogela kwa losing lwa lewatle; mme ba nna, ba tlhophela tse di siameng mo megopong, tse di sa jeweng ba di latlha. 49Go tla nna jalo mo bokhutlong jwa lefatshe; baengele ba tla tswa, ba tlhaola ba ba bosula mo go ba ba siameng.
13:49
Math. 25:32
50Ba tla ba latlhela mo molelong o mogolo; teng go tla nna selelo le phuranyo ya meno.

Tse dintšhwa le tse dikgologolo

51“A lo tlhalogantse tsotlhe tseo?”

Ba mo araba ba re: “Ee.”

52A ba raya a re: “Ka moo moitsedikwalo mongwe le mongwe yo o rutilweng tsa puso ya magodimo o tshwana le mong wa ntlo yo o ntshang tse dintšhwa le tse dikgologolo mo lohumong lwa gagwe.” 53Ya re Jesu a sena go wetsa ditshwantsho tseo, a tloga teng.

Jesu o nyadiwa kwa Nasaretha

(Mar. 6:1-6; Luka 4:16-30)

54E rile a fitlha kwa motseng wa ga gabo, a ba ruta mo senagogeng sa bone, mo ba bileng ba gakgamala ba re: “Yo, o tsere kae botlhale jo le dinonofo tse? 55A ga se ene morwa mmetli? Mmaagwe a ga a bidiwe Maria le bomonnawe Jakobo le Josefa le Simone le Juta? 56Le bokgaitsadie a ga ba nne le rona botlhe? Jaanong tsotlhe tse o di tsaya kae?”

13:56
Joh. 7:15,52
57Mme ba kgopisega ka ga gagwe.

Mme Jesu a ba raya a re: “Moporofeti ga a ke a tlhoka tlotlo gope fa e se mo lefatsheng la ga gabo le mo ntlong ya ga gabo.”

13:57
Joh. 4:44
58Mme a se ka a dira ditiro tsa nonofo tse dintsi teng ka ntlha ya go sa dumeleng ga bone.