Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Jesu ke Morena wa Sabata

(Mar. 2:23-28; Luka 6:1-5)

121E rile ka nako eo Jesu a ralala masimo e le ka Sabata; barutwa ba gagwe ba bo ba tshwerwe ke tlala, ba simolola go kgetla diako le go ja.

12:1
Doit. 23:25
2Ya re Bafarisai ba bona, ba mo raya ba re: “Bona, barutwa ba gago ba dira se se sa letlelelwang go dirwa ka Sabata.”
12:2
Ekes. 20:10

3A ba fetola a re: “A ga lo a buisa se Dafita o kileng a se dira, jale fa a tshwerwe ke tlala, ene le ba ba nang nae,

12:3
1 Sam. 21:7
4ka fa o neng a tsena mo ntlong ya Modimo ka teng, a ja dinkgwe tsa tshupo tse a sa letlelelwang go di ja, le fa e le ba ba neng ba na nae, fa e se baperesiti fela?
12:4
Lef. 24:9
5Kampo a ga lo ise lo buise mo molaong gore baperesiti ba tle ba itshepolole Sabata mo Tempeleng ka Sabata, mme ba se ke ba nne molato?
12:5
Num. 28:9
6Mme ke lo raya ke re: Yo o leng mogolo go feta Tempele o fano.
12:6
Hos. 6:6
Math. 9:3
7Fa lo ka bo lo tlhalogantse gore ke go reng, fa go twe: ‘Ke batla kutlwelo-botlhoko, e seng setlhabelo,’ lo ka bo lo sa sekise ba ba se nang molato. 8Gonne le Sabata Morwa-Motho ke Morena wa yona.”

Phodiso ya monna yo o omeletseng seatla

(Mar. 3:1-6; Luka 6:6-11)

9Ya re a sena go tloga teng, a tsena mo senagogeng sa bone. 10Ga bo go le motho teng yo o nang le seatla se se omeletseng. Ba mmotsa ba re: “A go letleletswe go fodisa ka Sabata?” Ba re jalo gore ba tle ba mmee molato.

12:10
Luka 14:3

11A ba fetola a re: “Motho e ka nna mang mo go lona yo o nang le nku e le nngwe fela yo e ka reng e wetse mo mokoleng ka Sabata, a se ka a e tshwara, a e ntsha? 12Mme kana motho o gaisa nku thata jang ne! Ke ka moo go letleletsweng go dira se se molemo ka Sabata.”

12:12
Luka 14:5
13Ya baa gona o rayang motho yoo a re: “Otlolola seatla!”

A se otlolola; sa boa sa fola sentle, sa nna jaaka se sengwe. 14Ke fa Bafarisai ba tswa, ba gakololana ka ga gagwe ka fa ba ka mmolayang ka teng.

Motlhanka yo o tlhaotsweng

15Ya re Jesu a lemoga, a tloga teng; mme ba bantsi ba mo sala morago, a ba fodisa botlhe.

12:15
Mar. 3:7-12
16Mme a ba laela thata gore ba se ka ba mo tumisa,
12:16
Math. 8:4
17e le gore go tle go dirafale se se builweng ke Jesaya moporofeti, a re:
12:17
Jes. 42:1-4

18“Bonang Motlhanka wa me

yo ke mo itlhaoletseng;

moratwi wa me,

yo pelo ya me

e natefelwang ke ene.

Ke tla baya Mowa wa me

mo go ene,

mme o tla bolelela merafe

tshiamo.

12:18
Math. 3:17

19Ga a kitla a omana,

le fa e le go goa;

ga go ope yo o tla utlwang

lentswe la gagwe

mo mebileng.

20Lotlhaka lo lo phitsegileng

ga a kitla a lo roba,

le mogala wa lobone

o o takatakang

ga a kitla a o tima,

go ya a be a neele tshiamo

phenyo.

21Mme merafe e tla solofela

mo leineng la gagwe.”

Go kgala ga Bafarisai

(Mar. 3:22-30; Luka 11:14-23)

22Jaanong ga tlisiwa go ene mongwe yo o tsenyweng ke modemone, e le sefofu le semumu; mme a mo fodisa, mo semumu se bileng sa bua, sa ba sa bona. 23Ke fa batho botlhe ba gakgamala ba re: “A jaana yo ga se Morwa Dafita?”

24E rile Bafarisai ba utlwa, ba re: “Yo ga a lelekele medemone ntle ka sepe fa e se ka Beelsebule, molaodi wa medemone.”

12:24
Math. 9:34

25Jaanong ya re ka a itse megopolo ya bone, a ba raya a re: “Bogosi bongwe le bongwe jo bo ikgaogantseng bo a senyega, le motse mongwe le mongwe, gongwe ntlo e e ikgaogantseng ga e ka ke ya ema. 26Fa Satane a kgarameletsa Satane kwa ntle, o tla bo a ikgaogantse; jaanong bogosi jwa gagwe bo ka ema jang? 27Jaanong fa ke kgarameletsa medemone kwa ntle ka Beelsebule, bomorwaa-lona bone ba e kgarameletsa ntle ka mang? Ke ka ntlha ya moo ba tla nnang baatlhodi ba lona. 28Mme fa ke kgarameletsa medemone kwa ntle ka Mowa wa Modimo, foo puso ya Modimo e tla bo e tlile go lona.

12:28
1 Joh. 3:8

29“Motho o ka tsena jang mo ntlong ya monna wa senatla, a thopa dithoto tsa gagwe, fa a sa golega senatla pele? Mme fa a sena go mo golega, ke gona o ka thopang tsa ntlo ya gagwe.

12:29
Jes. 49:24

30“Yo o sa gogeng le nna o lwa le nna, le yo o sa phutheng le nna o a phatlalatsa.

12:30
Mar. 9:40
31Ke ka moo ke lo rayang ke re: Sebe sengwe le sengwe le kgalo, batho ba ka di itshwarelwa; mme kgalo e e kgalang Mowa, yona ga e kitla e itshwarelwa.
12:31
Baheb. 6:4,6
10:26
1 Joh. 5:16
32Le fa e le mang yo o tla buang lefoko le le nyefolang Morwa-Motho, o ka itshwarelwa; mme yo o tla buang le le nyefolang Mowa o o Boitshepo, ga a kitla a itshwarelwa mo metlheng eno le e seng mo go e e tlang.
12:32
Luka 12:10
1 Tim. 1:13

Ditlhare le maungo

(Luka 6:43-45)

33“Dirang gore setlhare se siame, foo le leungo la sona le tla siama; gongwe dirang gore setlhare e nne se se sa siamang, foo le leungo la sona e tla nna le le sa siamang; gonne setlhare se itsiwe ka leungo.

12:33
Math. 7:17
34Lotsalo lwa dinoga ke lona! Lo ka bua jang tse di molemo lo le bosula? Gonne molomo o bua tse di tletseng mo pelong. 35Motho yo o molemo o ntsha tse di molemo mo lohumong lo lo molemo; mme motho yo o bosula o ntsha tse di bosula mo lohumong lo lo bosula.

36“Ke lo raya ke re: Lefoko lengwe le lengwe la boithamako le batho ba tla le buang, ba tla ikarabela ka ga lone mo letsatsing la katlholo. 37Gonne o tla kaiwa mosiami ka mafoko a gago, gongwe o tla bonwa molato ka mafoko a gago.”

Sesupo sa ga Jona

(Mar. 8:11,12; Luka 11:29-32)

38Ke fa bangwe ba Baitsedikwalo le Bafarisai ba mo raya ba re: “Moruti, re rata go bona sesupo mo go wena.”

12:38
Math. 16:1

39A ba fetola a re: “Morafe o o bosula wa boaka o batla sesupo; ga o kitla o newa sesupo sepe, fa e se sesupo sa ga Jona moporofeti; 40gonne Morwa-Motho o tla nna mo teng ga lefatshe malatsi a mararo le masigo a mararo jaaka Jona a kile a nna mo mpeng ya leruarua malatsi a mararo le masigo a mararo.

12:40
Jona 2:1-2
41Banna ba Ninife ba tla ema ka letsatsi la katlholo, ba na le batho ba kajeno, ba ba bona molato; gonne bone ba ne ba ikwatlhaya ka ntlha ya thero ya ga Jona; mme itseng gore yo o fetang Jona o fano.
12:41
Jona 3:5
42Kgosi ya sesadi ya kwa borwa e tla nanoga ka letsatsi la katlholo, e na le batho ba kajeno, e ba bona molato; gonne yona e ne ya tswa kwa bokhutlong jwa lefatshe, ya tla go utlwa botlhale jwa ga Salomo; mme itseng gore yo o fetang Salomo o fano.
12:42
1 Dikg. 10:1-10

Mowa o o itshekologileng

(Luka 11:24-26)

43“Mowa o o itshekologileng, e a re fa o dule mo mothong, o ralale mafelo a a se nang metsi, o batle tapologo, mme o se ke o e bone. 44Jaanong o re: ‘Ke tla boela kwa ntlong ya me e ke duleng mo go yona.’ E re o tla, o fitlhele e se na ope, e feetswe, e kgabisitswe. 45Foo o ye, o itseele mewa e sele e e supang, e e bosula go o feta, e be e tsene, e age teng; mme morago motho yoo a nne bosula go feta pele. Le batho ba ba bosula ba, ba tla dirafalelwa ke tse di ntseng jalo.”

12:45
2 Pet. 2:20

Ba ntlo ya ga gabo Jesu

(Mar. 3:31-35; Luka 8:19-21)

46Ya re a sa ntse a bua le batho, mmaagwe le bomonnawe ba bo ba eme kwa ntle, ba batla go bua nae.

12:46
Math. 13:55
47Mongwe a mo raya a re: “Bona, mmaago le bomonnao ba eme kwa ntle, ba batla go bua nao.”

48A fetola yo o mmoleletseng a re: “Mmê ke mang, le bonnake ke bomang?”

12:48
Luka 2:49
49A ba a ntsha letsogo, a supa barutwa ba gagwe a re: “Bonang, mmê le bonnake ke ba. 50Gonne mongwe le mongwe yo o dirang go rata ga Rre yo o kwa magodimong, ke ene nnake le kgaitsadiake le mmê.”
12:50
Baroma 8:29