Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Baapostolo ba Jesu

(Mar. 3:13-19; 6:7-13; Luka 6:13-16)

101Jaanong a ipiletsa barutwa ba gagwe ba ba 12, a ba naya thata mo meweng e e itshekologileng go e kgarameletsa ntle, le go fodisa malwetse le makoa otlhe. 2Maina a baapostolo ba ba 12 ke a: Wa ntlha ke Simone yo o bidiwang Petoro, le Andrea morwa-rraagwe; le Jakobo wa ga Sebeteo, le Johane morwa-rraagwe; 3le Filipo le Baretolomeo; le Thomase le Matheo, mokgethisi; le Jakobo wa ga Alefeo le Lebeo yo o bidiwang Thateo; 4le Simone wa Kana le Jutase Isekariote, yo e leng ene o mo tshwarisitseng.

Thomo ya baapostolo

(Mar. 6:7-13; Luka 9:1-6)

5Bone ba ba 12 ba, Jesu o ne a ba roma, a ba laela a re: “Lo se ka lwa tsaya ditsela tse di yang baheitaneng, le e seng go tsena mo motseng ope wa Basamaria; 6mme bogolo lo ye kwa dinkung tse di timetseng tse e leng Baiseraele.

10:6
Math. 15:24
Dit. 13:46
7Lo tsamae lo ntse lo rera lo re: ‘Puso ya Modimo e atametse.’
10:7
Math. 4:17
Luka 10:9
8Fodisang balwetse, tsosang baswi, phepafatsang balepero, kgarameletsang medemone ntle. Lo amogetse fela, nayang fela!
10:8
Dit. 20:33
9Se tseeng gouta, le fa e le selefera, le fa e le kgotlho mo meitlamong ya lona, 10le fa e le kgwatlha ya leeto, le fa e le dikobo tse pedi, le fa e le ditlhako, le fa e le tsamma; gonne modiri o tshwanetse go newa dijo.
10:10
Luka 10:4
1 Tim. 5:18
Num. 18:31

11“Fa lo tsena mo motseng gongwe motsaneng, le fa e ka nna ofe, lo tlhotlhomise gore yo o tshwanetseng mo go ona ke mang. Lo nne teng go tsamae lo be lo tswe teng. 12E re lo tsena mo ntlong, lo dumedise!

10:12
Luka 10:5,6
13Fa e le ntlo e e tshwanetseng, a kagiso ya lona e tle mo go yona; mme fa e le e e sa tshwanelang, a kagiso ya lona e boele mo go lona. 14Le fa e le mang yo o sa lo tsholeng, le e seng go reetsa mafoko a lona, tswaang mo ntlong eo gongwe mo motseng oo, lo be lo itlhotlhore lorole mo dinaong.
10:14
Luka 10:10-12
Dit. 13:51
18:6
15Ammaaruri ke lo raya ke re: E tla re ka letsatsi la katlholo petso ya motse oo e nne bogale go feta ya lefatshe la Sotoma le Gomora.
10:15
Math. 11:24
Luka 20:47

Dipogiso

(Mar. 13:9-13; Luka 21:12-17)

16“Bonang, ke lo roma jaaka dinku mo gare ga diphiri; ka moo he, nnang botlhale jaaka dinoga, lo be lo nne ba nnete jaaka maeba.

10:16
Luka 10:3
Baroma 16:19
Baef. 5:15
17Itiseng mo bathong! Gonne ba tla lo neela mo makgotleng a magolo, ba lo seola mo disenagogeng tsa bone.
10:17
Math. 24:9
18Lo tla isiwa fa pele ga balaodi le dikgosi ka ntlha ya me, go nna tshupo mo go bone le mo baheitaneng.
10:18
Math. 24:14
Dit. 25:23
27:24
19E re fa ba lo isa mo tshekong, lo se ka lwa tshwenyega lwa re: ‘Re tla bua jang’ gongwe ‘re tla bua eng’; gonne ka nako eo lo tla newa se lo tla se buang;
10:19
Luka 12:11,12
20gonne ga e ne e nna lona ba lo buang, ke Mowa wa ga Rraeno o o buang ka lona.
10:20
1 Bakor. 2:4

21“Motho o tla neela morwa-rraagwe mo losong, le rra-motho ngwana wa gagwe; le bana ba tla tsogela batsadi ba bone, ba ba bolaisa batho.

10:21
Math. 10:35
22Lo tla tlhoiwa ke botlhe ka ntlha ya leina la me; mme yo o itshokelang bokhutlong, ene o tla pholosiwa.
10:22
Math. 24:9,13
23Mme a e re fa ba lo bogisa mo motseng ono, lo tshabele kwa go o mongwe; gonne ammaaruri ke lo raya ke re: Morwa-Motho o tla tla, lo ise lo fetse metse ya Iseraele.
10:23
Math. 16:28

24“Morutwa ga a fete moruti wa gagwe, le motlhanka ga a fete morena wa gagwe.

10:24
Luka 6:40
Joh. 13:16
15:20
25Go lekanye gore morutwa a nne jaaka moruti wa gagwe, le gore motlhanka a nne jaaka morena wa gagwe. Fa mong wa ntlo a biditswe Beelsebule, kana ba ntlo ya gagwe ba tla bidiwa jalo bogolo jang ne!
10:25
Math. 12:24

Se boife batho

(Luka 12:2-7)

26“Ka moo he, se ba boifeng; gonne ga go sepe se se bipilweng, se se se kitlang se senolwa, le fa e le se se fitlhegileng, se se se kitlang se itsiwe.

10:26
Mar. 4:22
Luka 8:17
27Se ke se lo bolelelang mo lefifing, lo se bue mo leseding; le se lo se sebelwang, lo se utlwatse lo le mo godimo ga matlo. 28Le gona, lo se ka lwa boifa ba ba bolayang mmele, mme ba sa nonofa go bolaya mowa; mme bogolo lo boife ene yo o nonofileng go senya mowa le mmele mo moleteng wa molelo.
10:28
Jak. 4:12
29A dirobele tse pedi ga di rekisiwe ka halfsent? Mme ga go sepe sa tsona se se welang fa fatshe kwa ntle ga go rata ga Rraeno. 30Mme le dithiri tsa ditlhogo tsa lona di badilwe tsotlhe. 31Ka moo, se boifeng; gonne lo gaisa dirobele di le dintsi.

Go latola Jesu

(Luka 12:8-9)

32“Jaanong mongwe le mongwe yo o tla impolelang fa pele ga batho, le nna ke tla mo ipolela fa pele ga Rre yo o kwa magodimong. 33Mme yo o tla intatolang fa pele ga batho, le nna ke tla mo itatola fa pele ga Rre yo o kwa magodimong.

10:33
Luka 9:26

E seng kagiso, fa e se tšhaka

(Luka 12:51-53; 14:26,27)

34“Lo se gopole gore ke tsisitse kagiso mo lefatsheng; ga ke a tsisa kagiso, fa e se tšhaka. 35Gonne ke tsile go lotlhanya motho le rraagwe, morwadi le mmaagwe, ngwetsi le matsalaagwe. 36Mme ba ntlo ya motho e tla nna baba ba gagwe.

10:36
Miga 7:6

37“Yo o ratang rraagwe gongwe mmaagwe bogolo go nna, ga a ntshwanela; le yo o ratang morwawe gongwe morwadie bogolo go nna, ga a ntshwanela.

10:37
Doit. 33:9
Luka 14:26,27
38Le yo o se tseyeng sefapaano sa gagwe, a ntshala morago, ga a ntshwanela.
10:38
Math. 16:24,25
39Yo o bolokang bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me, o tla bo bona.
10:39
Luka 17:33
Joh. 12:25

Tuelo

(Mar. 9:41)

40“Yo o lo tsholang, o a ntshola; mme yo o ntsholang, o tshola yo o nthomileng.

10:40
Math. 18:5
Luka 10:16
Joh. 13:20
41Yo o tsholang moporofeti, ka e le moporofeti, o tla bona tuelo ya moporofeti; le yo o tsholang mosiami, ka e le mosiami, o tla bona tuelo ya mosiami. 42Le yo o nosang mongwe wa ba babotlana ba metsi a a tsididi ka sego fela, ka e le ene morutwa, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga a kitla a latlhegelwa ke tuelo ya gagwe ka gope.”
10:42
Math. 25:40
Mar. 9:41

11

Johane Mokolobetsi o roma barutwa kwa go Jesu

(Luka 7:18-35)

111E rile Jesu a sena go swetsa go laya barutwa ba gagwe ba ba 12, a tloga teng, a ya go ruta batho le go rera mo metseng ya bone.

2E rile Johane a le mo ntlong ya kgolegelo, mme a utlwela ditiro tsa ga Keresete, a roma barutwa ba gagwe ba le babedi,

11:2
Math. 14:3
3a mmotsa a re: “A ke wena yo o tlang, a kampo re lebelele o sele?”
11:3
Mal. 3:1

4Jesu a ba araba a re: “Tsamayang lo bolelele Johane tse lo di utlwang le tse lo di bonang: 5Difofu di a bona, batlhotsi ba a tsamaya, balepero ba a phepafadiwa, disusu di a utlwa, baswi ba a tsosiwa, bahumanegi ba rerelwa Efangele.

11:5
Jes. 35:5,6
61:1
6Mme go sego yo o sa kgopisiweng ke nna.”
11:6
Math. 13:57
26:31

7Ya re bone ba tsamaya, Jesu a simolola go bua le batho ka ga Johane a re: “Lo ne lo tswela kwa sekakeng go bona eng? A e ne e le lotlhaka lo lo tshikinngwang ke phefo?

11:7
Math. 3:1,5
8Gape, lo ne lo tswela go bona eng? A e ne e le motho yo o apereng tse di boleta? Kana ba ba apereng tse di boleta ba mo matlong a dikgosi. 9Gape, lo ne lo tswela eng? A e ne e le go bona moporofeti? Ee, ke lo raya ke re: Yo e bile o mogolo go moporofeti.
11:9
Luka 1:76
10Gonne ke ene go kwadilweng ka ga gagwe ga twe: ‘Bona, ke roma morongwa wa me fa pele ga gago, yo o tla go baakanyetsang tsela.’
11:10
Mal. 3:1
11Ammaaruri ke lo raya ke re: Mo go ba ba tsetsweng ke basadi ga go a tsoga ope yo o fetang Johane Mokolobetsi; mme yo mmotlana mo pusong ya magodimo o a mo feta.
11:11
Math. 13:17
12Go tloga mo malatsing a ga Johane Mokolobetsi go fitlha jaanong, puso ya magodimo e tlhaselwa ka thata, mme batlhasedi ba a e thopa.
11:12
Luka 16:16
13:24
13Gonne baporofeti botlhe le molao ba be ba bolelela pele go fitlha mo go Johane. 14Mme ke ene Elia yo o tshwanetseng go tla, fa lo rata go dumela jalo.
11:14
Math. 17:10-13
Mal. 4:5
15Yo o nang le ditsebe go utlwa, a a utlwe!

16“Batho ba gompieno ke tla ba tshwantsha le eng? Ba tshwana le bana ba ba ntseng mo dipatlelong, ba tlhaeletsa balekane ba bone ba re: 17‘Re lo leleditse ditlhaka, mme ga lo a ka lwa bina; ra tlhaba difela tsa bohutsana, mme ga lo a ka lwa lela!’

11:17
Diane 29:9
18Gonne go tsile Johane, a sa je, a sa nwe; mme ba bua ba re: ‘O na le modemone.’
11:18
Math. 3:4
19Go tsile Morwa-Motho, a ja, a nwa; mme ba re: ‘Bonang motho yo e leng sejabele le monwi wa weine, tsala ya bakgethisi le baleofi!’ Mme botlhale bo atlholetswe ke bana ba jona.”
11:19
Math. 9:14,15

Metse e meraro e e sa ikwatlhayang

(Luka 10:13-15)

20Jaanong a simolola go kgoba metse e bontsi jwa dikgakgamatso tsa gagwe di dirilweng mo go yona, ka e se ka ya tlhabologa, a re: 21“A tatlhego ya gago wee, Gorasine! A tatlhego ya gago wee, Betsaita! Gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilweng mo go lona, di ka bo di dirilwe mo Tiro le Sitone, ba ka bo ba sa bolo go ikwatlhaya, ba apere kgetse, ba ntse mo moloreng.

11:21
Jona 3:6
22Mme ke lo raya ke re: E tla re ka letsatsi la katlholo petso ya lona e nne bogale go feta ya Tiro le Sitone. 23Le wena Kaperenaume yo o godiseditsweng kwa legodimong, o tla digelwa kwa felong ga baswi. Gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilweng mo go wena, di ka bo di dirilwe kwa Sotoma, o ka bo a sa ntse a eme le kajeno.
11:23
Math. 4:13
8:5
9:1
24Mme ke lo raya ke re: E tla re ka letsatsi la katlholo petso ya gago e nne bogale go feta ya lefatshe la Sotoma.”
11:24
Math. 10:15

Ka ga go rwala jokwe ya ga Jesu

(Luka 10:21,22)

25Ka nako eo Jesu a bua a re: “Ke a go boka, Rara, Morena wa legodimo le lefatshe, ka ò fitlhetse ba ba botlhale le ba ba tlhaloganyang dilo tse, mme ò di senoletse ba ba sa rutegang.

11:25
1 Bakor. 1:26-29
26Ee, Rara; gonne e ne e le kgatlhego ya gago gore go nne jalo.

27“Tsotlhe ke di neilwe ke Rre; ga go ope yo o itseng Morwa, fa e se Rara; le gona ga go ope yo o itseng Rara, fa e se Morwa, le yo Morwa o ratang go mo mo senolela.

11:27
Math. 28:18
Joh. 3:35
17:2
Bafil. 2:9

28“Tlaang kwano go nna lotlhe ba lo lapileng, ba lo imelwang; nna ke tla lo lapolosa.

11:28
Math. 12:20
Jer. 31:25
29Ipeleseng jokwe ya me, lo ithute mo go nna; gonne ke bonolo le boikokobetso mo pelong, mme lo tla bonela mewa ya lona tapologo. 30Gonne jokwe ya me e bonolo, morwalo wa me o botlhofo.”
11:30
1 Joh. 5:3

12

Jesu ke Morena wa Sabata

(Mar. 2:23-28; Luka 6:1-5)

121E rile ka nako eo Jesu a ralala masimo e le ka Sabata; barutwa ba gagwe ba bo ba tshwerwe ke tlala, ba simolola go kgetla diako le go ja.

12:1
Doit. 23:25
2Ya re Bafarisai ba bona, ba mo raya ba re: “Bona, barutwa ba gago ba dira se se sa letlelelwang go dirwa ka Sabata.”
12:2
Ekes. 20:10

3A ba fetola a re: “A ga lo a buisa se Dafita o kileng a se dira, jale fa a tshwerwe ke tlala, ene le ba ba nang nae,

12:3
1 Sam. 21:7
4ka fa o neng a tsena mo ntlong ya Modimo ka teng, a ja dinkgwe tsa tshupo tse a sa letlelelwang go di ja, le fa e le ba ba neng ba na nae, fa e se baperesiti fela?
12:4
Lef. 24:9
5Kampo a ga lo ise lo buise mo molaong gore baperesiti ba tle ba itshepolole Sabata mo Tempeleng ka Sabata, mme ba se ke ba nne molato?
12:5
Num. 28:9
6Mme ke lo raya ke re: Yo o leng mogolo go feta Tempele o fano.
12:6
Hos. 6:6
Math. 9:3
7Fa lo ka bo lo tlhalogantse gore ke go reng, fa go twe: ‘Ke batla kutlwelo-botlhoko, e seng setlhabelo,’ lo ka bo lo sa sekise ba ba se nang molato. 8Gonne le Sabata Morwa-Motho ke Morena wa yona.”

Phodiso ya monna yo o omeletseng seatla

(Mar. 3:1-6; Luka 6:6-11)

9Ya re a sena go tloga teng, a tsena mo senagogeng sa bone. 10Ga bo go le motho teng yo o nang le seatla se se omeletseng. Ba mmotsa ba re: “A go letleletswe go fodisa ka Sabata?” Ba re jalo gore ba tle ba mmee molato.

12:10
Luka 14:3

11A ba fetola a re: “Motho e ka nna mang mo go lona yo o nang le nku e le nngwe fela yo e ka reng e wetse mo mokoleng ka Sabata, a se ka a e tshwara, a e ntsha? 12Mme kana motho o gaisa nku thata jang ne! Ke ka moo go letleletsweng go dira se se molemo ka Sabata.”

12:12
Luka 14:5
13Ya baa gona o rayang motho yoo a re: “Otlolola seatla!”

A se otlolola; sa boa sa fola sentle, sa nna jaaka se sengwe. 14Ke fa Bafarisai ba tswa, ba gakololana ka ga gagwe ka fa ba ka mmolayang ka teng.

Motlhanka yo o tlhaotsweng

15Ya re Jesu a lemoga, a tloga teng; mme ba bantsi ba mo sala morago, a ba fodisa botlhe.

12:15
Mar. 3:7-12
16Mme a ba laela thata gore ba se ka ba mo tumisa,
12:16
Math. 8:4
17e le gore go tle go dirafale se se builweng ke Jesaya moporofeti, a re:
12:17
Jes. 42:1-4

18“Bonang Motlhanka wa me

yo ke mo itlhaoletseng;

moratwi wa me,

yo pelo ya me

e natefelwang ke ene.

Ke tla baya Mowa wa me

mo go ene,

mme o tla bolelela merafe

tshiamo.

12:18
Math. 3:17

19Ga a kitla a omana,

le fa e le go goa;

ga go ope yo o tla utlwang

lentswe la gagwe

mo mebileng.

20Lotlhaka lo lo phitsegileng

ga a kitla a lo roba,

le mogala wa lobone

o o takatakang

ga a kitla a o tima,

go ya a be a neele tshiamo

phenyo.

21Mme merafe e tla solofela

mo leineng la gagwe.”

Go kgala ga Bafarisai

(Mar. 3:22-30; Luka 11:14-23)

22Jaanong ga tlisiwa go ene mongwe yo o tsenyweng ke modemone, e le sefofu le semumu; mme a mo fodisa, mo semumu se bileng sa bua, sa ba sa bona. 23Ke fa batho botlhe ba gakgamala ba re: “A jaana yo ga se Morwa Dafita?”

24E rile Bafarisai ba utlwa, ba re: “Yo ga a lelekele medemone ntle ka sepe fa e se ka Beelsebule, molaodi wa medemone.”

12:24
Math. 9:34

25Jaanong ya re ka a itse megopolo ya bone, a ba raya a re: “Bogosi bongwe le bongwe jo bo ikgaogantseng bo a senyega, le motse mongwe le mongwe, gongwe ntlo e e ikgaogantseng ga e ka ke ya ema. 26Fa Satane a kgarameletsa Satane kwa ntle, o tla bo a ikgaogantse; jaanong bogosi jwa gagwe bo ka ema jang? 27Jaanong fa ke kgarameletsa medemone kwa ntle ka Beelsebule, bomorwaa-lona bone ba e kgarameletsa ntle ka mang? Ke ka ntlha ya moo ba tla nnang baatlhodi ba lona. 28Mme fa ke kgarameletsa medemone kwa ntle ka Mowa wa Modimo, foo puso ya Modimo e tla bo e tlile go lona.

12:28
1 Joh. 3:8

29“Motho o ka tsena jang mo ntlong ya monna wa senatla, a thopa dithoto tsa gagwe, fa a sa golega senatla pele? Mme fa a sena go mo golega, ke gona o ka thopang tsa ntlo ya gagwe.

12:29
Jes. 49:24

30“Yo o sa gogeng le nna o lwa le nna, le yo o sa phutheng le nna o a phatlalatsa.

12:30
Mar. 9:40
31Ke ka moo ke lo rayang ke re: Sebe sengwe le sengwe le kgalo, batho ba ka di itshwarelwa; mme kgalo e e kgalang Mowa, yona ga e kitla e itshwarelwa.
12:31
Baheb. 6:4,6
10:26
1 Joh. 5:16
32Le fa e le mang yo o tla buang lefoko le le nyefolang Morwa-Motho, o ka itshwarelwa; mme yo o tla buang le le nyefolang Mowa o o Boitshepo, ga a kitla a itshwarelwa mo metlheng eno le e seng mo go e e tlang.
12:32
Luka 12:10
1 Tim. 1:13

Ditlhare le maungo

(Luka 6:43-45)

33“Dirang gore setlhare se siame, foo le leungo la sona le tla siama; gongwe dirang gore setlhare e nne se se sa siamang, foo le leungo la sona e tla nna le le sa siamang; gonne setlhare se itsiwe ka leungo.

12:33
Math. 7:17
34Lotsalo lwa dinoga ke lona! Lo ka bua jang tse di molemo lo le bosula? Gonne molomo o bua tse di tletseng mo pelong. 35Motho yo o molemo o ntsha tse di molemo mo lohumong lo lo molemo; mme motho yo o bosula o ntsha tse di bosula mo lohumong lo lo bosula.

36“Ke lo raya ke re: Lefoko lengwe le lengwe la boithamako le batho ba tla le buang, ba tla ikarabela ka ga lone mo letsatsing la katlholo. 37Gonne o tla kaiwa mosiami ka mafoko a gago, gongwe o tla bonwa molato ka mafoko a gago.”

Sesupo sa ga Jona

(Mar. 8:11,12; Luka 11:29-32)

38Ke fa bangwe ba Baitsedikwalo le Bafarisai ba mo raya ba re: “Moruti, re rata go bona sesupo mo go wena.”

12:38
Math. 16:1

39A ba fetola a re: “Morafe o o bosula wa boaka o batla sesupo; ga o kitla o newa sesupo sepe, fa e se sesupo sa ga Jona moporofeti; 40gonne Morwa-Motho o tla nna mo teng ga lefatshe malatsi a mararo le masigo a mararo jaaka Jona a kile a nna mo mpeng ya leruarua malatsi a mararo le masigo a mararo.

12:40
Jona 2:1-2
41Banna ba Ninife ba tla ema ka letsatsi la katlholo, ba na le batho ba kajeno, ba ba bona molato; gonne bone ba ne ba ikwatlhaya ka ntlha ya thero ya ga Jona; mme itseng gore yo o fetang Jona o fano.
12:41
Jona 3:5
42Kgosi ya sesadi ya kwa borwa e tla nanoga ka letsatsi la katlholo, e na le batho ba kajeno, e ba bona molato; gonne yona e ne ya tswa kwa bokhutlong jwa lefatshe, ya tla go utlwa botlhale jwa ga Salomo; mme itseng gore yo o fetang Salomo o fano.
12:42
1 Dikg. 10:1-10

Mowa o o itshekologileng

(Luka 11:24-26)

43“Mowa o o itshekologileng, e a re fa o dule mo mothong, o ralale mafelo a a se nang metsi, o batle tapologo, mme o se ke o e bone. 44Jaanong o re: ‘Ke tla boela kwa ntlong ya me e ke duleng mo go yona.’ E re o tla, o fitlhele e se na ope, e feetswe, e kgabisitswe. 45Foo o ye, o itseele mewa e sele e e supang, e e bosula go o feta, e be e tsene, e age teng; mme morago motho yoo a nne bosula go feta pele. Le batho ba ba bosula ba, ba tla dirafalelwa ke tse di ntseng jalo.”

12:45
2 Pet. 2:20

Ba ntlo ya ga gabo Jesu

(Mar. 3:31-35; Luka 8:19-21)

46Ya re a sa ntse a bua le batho, mmaagwe le bomonnawe ba bo ba eme kwa ntle, ba batla go bua nae.

12:46
Math. 13:55
47Mongwe a mo raya a re: “Bona, mmaago le bomonnao ba eme kwa ntle, ba batla go bua nao.”

48A fetola yo o mmoleletseng a re: “Mmê ke mang, le bonnake ke bomang?”

12:48
Luka 2:49
49A ba a ntsha letsogo, a supa barutwa ba gagwe a re: “Bonang, mmê le bonnake ke ba. 50Gonne mongwe le mongwe yo o dirang go rata ga Rre yo o kwa magodimong, ke ene nnake le kgaitsadiake le mmê.”
12:50
Baroma 8:29