Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

Johane Mokolobetsi o roma barutwa kwa go Jesu

(Luka 7:18-35)

111E rile Jesu a sena go swetsa go laya barutwa ba gagwe ba ba 12, a tloga teng, a ya go ruta batho le go rera mo metseng ya bone.

2E rile Johane a le mo ntlong ya kgolegelo, mme a utlwela ditiro tsa ga Keresete, a roma barutwa ba gagwe ba le babedi,

11:2
Math. 14:3
3a mmotsa a re: “A ke wena yo o tlang, a kampo re lebelele o sele?”
11:3
Mal. 3:1

4Jesu a ba araba a re: “Tsamayang lo bolelele Johane tse lo di utlwang le tse lo di bonang: 5Difofu di a bona, batlhotsi ba a tsamaya, balepero ba a phepafadiwa, disusu di a utlwa, baswi ba a tsosiwa, bahumanegi ba rerelwa Efangele.

11:5
Jes. 35:5,6
61:1
6Mme go sego yo o sa kgopisiweng ke nna.”
11:6
Math. 13:57
26:31

7Ya re bone ba tsamaya, Jesu a simolola go bua le batho ka ga Johane a re: “Lo ne lo tswela kwa sekakeng go bona eng? A e ne e le lotlhaka lo lo tshikinngwang ke phefo?

11:7
Math. 3:1,5
8Gape, lo ne lo tswela go bona eng? A e ne e le motho yo o apereng tse di boleta? Kana ba ba apereng tse di boleta ba mo matlong a dikgosi. 9Gape, lo ne lo tswela eng? A e ne e le go bona moporofeti? Ee, ke lo raya ke re: Yo e bile o mogolo go moporofeti.
11:9
Luka 1:76
10Gonne ke ene go kwadilweng ka ga gagwe ga twe: ‘Bona, ke roma morongwa wa me fa pele ga gago, yo o tla go baakanyetsang tsela.’
11:10
Mal. 3:1
11Ammaaruri ke lo raya ke re: Mo go ba ba tsetsweng ke basadi ga go a tsoga ope yo o fetang Johane Mokolobetsi; mme yo mmotlana mo pusong ya magodimo o a mo feta.
11:11
Math. 13:17
12Go tloga mo malatsing a ga Johane Mokolobetsi go fitlha jaanong, puso ya magodimo e tlhaselwa ka thata, mme batlhasedi ba a e thopa.
11:12
Luka 16:16
13:24
13Gonne baporofeti botlhe le molao ba be ba bolelela pele go fitlha mo go Johane. 14Mme ke ene Elia yo o tshwanetseng go tla, fa lo rata go dumela jalo.
11:14
Math. 17:10-13
Mal. 4:5
15Yo o nang le ditsebe go utlwa, a a utlwe!

16“Batho ba gompieno ke tla ba tshwantsha le eng? Ba tshwana le bana ba ba ntseng mo dipatlelong, ba tlhaeletsa balekane ba bone ba re: 17‘Re lo leleditse ditlhaka, mme ga lo a ka lwa bina; ra tlhaba difela tsa bohutsana, mme ga lo a ka lwa lela!’

11:17
Diane 29:9
18Gonne go tsile Johane, a sa je, a sa nwe; mme ba bua ba re: ‘O na le modemone.’
11:18
Math. 3:4
19Go tsile Morwa-Motho, a ja, a nwa; mme ba re: ‘Bonang motho yo e leng sejabele le monwi wa weine, tsala ya bakgethisi le baleofi!’ Mme botlhale bo atlholetswe ke bana ba jona.”
11:19
Math. 9:14,15

Metse e meraro e e sa ikwatlhayang

(Luka 10:13-15)

20Jaanong a simolola go kgoba metse e bontsi jwa dikgakgamatso tsa gagwe di dirilweng mo go yona, ka e se ka ya tlhabologa, a re: 21“A tatlhego ya gago wee, Gorasine! A tatlhego ya gago wee, Betsaita! Gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilweng mo go lona, di ka bo di dirilwe mo Tiro le Sitone, ba ka bo ba sa bolo go ikwatlhaya, ba apere kgetse, ba ntse mo moloreng.

11:21
Jona 3:6
22Mme ke lo raya ke re: E tla re ka letsatsi la katlholo petso ya lona e nne bogale go feta ya Tiro le Sitone. 23Le wena Kaperenaume yo o godiseditsweng kwa legodimong, o tla digelwa kwa felong ga baswi. Gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilweng mo go wena, di ka bo di dirilwe kwa Sotoma, o ka bo a sa ntse a eme le kajeno.
11:23
Math. 4:13
8:5
9:1
24Mme ke lo raya ke re: E tla re ka letsatsi la katlholo petso ya gago e nne bogale go feta ya lefatshe la Sotoma.”
11:24
Math. 10:15

Ka ga go rwala jokwe ya ga Jesu

(Luka 10:21,22)

25Ka nako eo Jesu a bua a re: “Ke a go boka, Rara, Morena wa legodimo le lefatshe, ka ò fitlhetse ba ba botlhale le ba ba tlhaloganyang dilo tse, mme ò di senoletse ba ba sa rutegang.

11:25
1 Bakor. 1:26-29
26Ee, Rara; gonne e ne e le kgatlhego ya gago gore go nne jalo.

27“Tsotlhe ke di neilwe ke Rre; ga go ope yo o itseng Morwa, fa e se Rara; le gona ga go ope yo o itseng Rara, fa e se Morwa, le yo Morwa o ratang go mo mo senolela.

11:27
Math. 28:18
Joh. 3:35
17:2
Bafil. 2:9

28“Tlaang kwano go nna lotlhe ba lo lapileng, ba lo imelwang; nna ke tla lo lapolosa.

11:28
Math. 12:20
Jer. 31:25
29Ipeleseng jokwe ya me, lo ithute mo go nna; gonne ke bonolo le boikokobetso mo pelong, mme lo tla bonela mewa ya lona tapologo. 30Gonne jokwe ya me e bonolo, morwalo wa me o botlhofo.”
11:30
1 Joh. 5:3