Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Basadi ba ba diretseng Morena ka di-tsa-bone

81Morago ga moo a ralala metse le metsana ka go latelana, a rera, a bolela Efangele ya puso ya Modimo, a na le ba ba 12,

8:1
Luka 4:43
2le basadi bangwe ba ba neng ba fodisitswe mewa e e bosula le malwetse, e bong Maria yo o bidiwang Magtalena, yo go duleng medemone e e supang mo go ene,
8:2
Mar. 15:40,41
16:9
3le Johana, mosadi wa ga Gusa, molebeledi wa ntlo ya ga Herote, le Susana, le bontsi jwa ba bangwe ba ba neng ba ba direla ka tse ba nang natso.

Setshwantsho ka ga mojwadi

(Math. 13:1-23; Mar. 4:1-20)

4Ya re batho ba le bantsi ba phuthega, le ba ba tswang mo metseng yotlhe ba tla go ene, a bua ka setshwantsho a re:

5“Mojwadi o kile a tswela go jwala peo ya gagwe. Ya re a ntse a jwala, tse dingwe tsa wela mo tseleng, tsa gatakwa, mme dinonyane tsa leapi tsa di ja. 6Tse dingwe tsa wela mo mmung o o majwe; mme ya re di sena go tlhaba, tsa omelela, ka di tlhaela bokgola. 7Tse dingwe tsa wela mo gare ga ditlhatshana tse di mmitlwa; mme ditlhatshana tsa mela natso, tsa di hupetsa. 8Tse dingwe tsa wela mo mmung o o siameng, tsa mela, tsa ba tsa ungwa ga lekgolo.”

Ya re a sena go bua dilo tse, a tlhatlosa lentswe a re: “Yo o nang le ditsebe go utlwa, a a utlwe!”

Ke ka ntlhaang Jesu a bolela ditshwantsho?

(Math. 13:10-17; Mar. 4:10-12)

9Jaanong barutwa ba gagwe ba mmotsa ba re: “Naare, setshwantsho se, ke sa eng?” 10A re: “Lona lo neilwe go itse masaitsiweng a puso ya Modimo; mme ba bangwe ba newa ka ditshwantsho gore le fa ba bona, ba se ka ba bona, mme le fa ba utlwa, ba se ka ba tlhaloganya.

8:10
Jes. 6:9,10

Tlhaloso ya setshwantsho sa mojwadi

11“Mme setshwantsho se raya jaana: Peo ke Lefoko la Modimo.

8:11
1 Pet. 1:23
12Tse di mo tseleng ke ba ba utlwileng, mme morago go tle Diabolo, a tlose Lefoko mo dipelong tsa bone gore ba se ka ba dumela, ba pholosiwa. 13Tse di mo mmung o o majwe ke ba e a reng ba utlwile, ba tshole Lefoko ka boitumelo; mme ga ba na modi. Ke ba ba dumelang ka sebakanyana fela, mme mo motlheng wa thaelo ba tenege. 14Tse di wetseng mo ditlhatshaneng tse di mmitlwa ke bone ba ba utlwileng, mme ba tsamaya ba imelwa ke matshwenyego le mahumo le menate ya lefatshe, ba hupediwa, mme go se ke go butswe leungo lepe mo go bona. 15Tse di mo mmung o o siameng ke bone ba e a reng ba utlwile, ba boloke Lefoko mo pelong e ntle e e molemo, mme ba ungwe go ya pele.
8:15
Dit. 16:14
Baheb. 10:36

Setshwantsho ka ga lobone

(Mar. 4:21-25)

16“Ga go na ope yo e a reng a tshubile lobone, a lo ribegetse ka sejana, le fa e le go lo baya ka fa tlase ga bolao; mme o a tle a lo tlhome mo setlhomong gore ba ba tsenang ba bone lesedi.

8:16
Math. 5:15

17“Gonne ga go a fitlhega sepe se se se kitlang se bonala; le gona ga go a subega sepe se se se kitlang se itsiwe, se tla mo ponatshegong.

8:17
Math. 10:26

18“Ka moo, tlhokomelang ka fa lo utlwang ka teng; gonne yo o nang le sengwe o tla newa; mme yo o se nang sepe, le se a itlhomang a na naso o tla se tseelwa.”

8:18
Luka 19:26
Math. 13:12
25:29

Ba ga gabo Jesu

(Math. 12:46-50; Mar. 3:31-35)

19Jaanong mmaagwe le bomonnawe ba tla go ene, mme ba retelelwa ke go fitlha fa go ene ka ntlha ya bontsi. 20A bolelelwa ga twe: “Mmaago le bomonnao ba eme kwa ntle, ba rata go go bona.”

21A ba fetola a re: “Mmê le bonnake ke bone ba ba utlwang Lefoko la Modimo, ba le dirisa.”

Jesu o didimatsa letsha

(Math. 8:18,23-27; Mar. 4:35-41)

22Ka lengwe la malatsi ao a palama mokoro le barutwa ba gagwe, a ba raya a re: “A re tsheleleng kwa moseja ga letsha.” Mme ba bolola. 23Ya re ba ntse ba tsamaya, a thulamela. Ga fologela matsubutsubu a phefo mo letsheng, metsi a ba gasegela, mme ba nna mo kotsing. 24Ke fa ba tla, ba mo tsosa ba re: “Moruti, Moruti, re a nyelela!”

A tsoga, a kgalemela phefo le dintelo tsa metsi; tsa khutla, ga ba ga nna tidimalo. 25A ba raya a re: “Tumelo ya lona e kae?”

Mme ba boifa, ba gakgamala, ba raana ba re: “Kana yo ke mang, fa le tsona diphefo le metsi a di laola, mme di mo utlwa?”

Setsenwa sa kwa Gerasa

(Math. 8:28-34; Mar. 5:1-20)

26Jaanong ba be ba tshelela kwa lefatsheng la Bagerasa le le lebaganyeng le Galelea. 27Ya re a tswela mo lefatsheng, monna mongwe wa kwa motseng a kgatlhana nae, a na le medemone, yo o sa bolong go tsamaya a sa apara, a sa nne mo ntlong, fa e se mo mabitleng. 28Ya re a bona Jesu, a goa, a wela fa fatshe fa pele ga gagwe, a goa a re: “Ke na le eng le wena, Jesu, Morwa Modimo Mogodimodimo? Ke a go rapela: O se ka wa ntlhokofatsa.” 29Ke ka gonne Jesu o ne a laotse mowa o o itshekologileng go tswa mo mothong yoo. O ne o a tle o mo rutlarutle gantsi, a ba a golegwe ka dikeetane tsa mabogo le maoto, a disiwe, mme a kgaole dikgolego, a kgweelediwe ke modemone kwa mafelong a a senya.

30Jesu a mmotsa a re: “Leina la gago ke mang?”

Yoo a re: “Ke Mophato,” gonne go ne go tsenye medemone e mentsi mo go ene. 31Jaanong ya mo rapela gore a se ka a e laola go ya moleteng o o se nang bolekanngo.

32Ga bo go le lekgamu la dikolobe di le dintsi teng, le fula mo thabeng. Mme medemone ya mo rapela gore a e letlelele go tsena mo go tsona. A e letlelela. 33Foo medemone ya tswa mo mothong, ya tsena mo dikolobeng, mme lekgamu la kgokologela ka fa makgotlhong mo letsheng, la betwa ke metsi.

34Ya re badisa ba bona se se dirafetseng, ba tshaba, ba se bolela mo motseng le kwa masimo. 35Ke fa batho ba motse ba ya go bona se se dirafetseng, ba tla kwa go Jesu, ba fitlhela motho yo medemone e duleng mo go ene, a ntse fa dinaong tsa ga Jesu, a apere, a ikutlwa sentle; mme ba boifa. 36Mme ba ba bonyeng ba ba bolelela ka fa yo o neng a tsenywe ke medemone a thusitsweng ka teng. 37Ke fa batho botlhe ba ba mo tikologong ya Bagerasa ba rapela Jesu gore a tloge mo go bone; gonne ba ne ba tshwerwe ke poifo e kgolo. Mme a palama mokoro, a boa. 38Jaanong monna yo medemone e duleng mo go ene a mo rapela gore a nne nae; mme Jesu a mo naya tsela a re: 39“Boela kwa ntlong ya gago, o bolele dilo tse dikgolo tse Modimo o di go diretseng.”

Monna yoo a tloga, a tumisa mo motseng otlhe dilo tse dikgolo tse Jesu o di mo diretseng.

Morwadia Jairo. Mosadi wa tshologo ya madi

(Math. 9:18-26; Mar. 5:21-43)

40Ya re Jesu a boa, batho ba bantsi ba mo tshola ka boitumelo; gonne ba ne ba mo letetse botlhe. 41Mme bonang, ga tla monna yo leina la gagwe e leng Jairo, e le tlhogo ya senagoge. Yoo a wela fa dinaong tsa ga Jesu, a mo rapela gore a tsene mo ntlong ya gagwe; 42gonne o ne a na le ngwana wa mosetsana yo o esi, yo o ka neng a le dinyaga di le 12, yo o neng a le gaufi le go swa.

Ya re a tsamaya, bontsi jwa batho jwa mo pitlaganya. 43Jaanong ga tla mosadi yo o sa leng a bolawa ke tshologo ya madi dinyaga di le 12, mme a feditse tsotlhe tse a phelang ka tsona mo dingakeng, mme go se ope yo o ka mo fodisang, 44a tla fa morago ga gagwe, a ama momeno wa seaparo sa gagwe. Ka bonako tshologo ya madi ya ema mo go ene. 45Ke fa Jesu a re: “Ke mang yo o nkamileng?”

Ya re ba itatola botlhe, Petoro le ba ba nang nae ba re: “Moruti, bontsi bo go pitlagantse, ba kataganye fa go wena.”

46Mme Jesu a re: “Mongwe o nkamile; gonne ke ikutlwile gore thata e dule mo go nna.” 47Ya re mosadi a bona, fa a sa fitlhega, a tla a roroma, a wela fa fatshe fa pele ga gagwe, a ipolela fa pele ga batho botlhe se a se mo ametseng le ka fa a akofileng a fola ka teng. 48Ya baa gona Jesu a mo rayang a re: “Morwadiaka, tumelo ya gago e go thusitse; tsamaya ka kagiso.”

8:48
Luka 7:50

49Ya re a sa ntse a bua, ga tla mongwe a tswa kwa ga gabo molaodi wa senagoge, a mo raya a re: “Morwadio o sule; se tlhole o lapisa Moruti.”

50Ya re Jesu a utlwa, a mo raya a re: “Se boife; dumela fela, mme ngwana o tla phedisiwa.”

51Ya re a tsena mo ntlong, a se ka a letlelela ope go tsena nae, fa e se Petoro le Johane le Jakobo le rramosetsana le mmaagwe. 52Botlhe ba bo ba lela, ba mo hutsafalela. Mme Jesu a re: “Se leleng; gonne ga a a swa, o robetse.”

8:52
Luka 7:13

53Mme ba mo tshega, ka ba itse gore o sule. 54Jesu a mo tshwara seatla, a mo raya a re: “Ngwanaka, tsoga!” 55Ke fa mowa wa gagwe o boa, mme a tsoga ka bonako. Jesu a laola gore a fiwe dijo. 56Bagolo ba gagwe ba gamarega; mme Jesu a ba laya gore ba se bolelele ope se se dirafetseng.

8:56
Luka 5:14
Mar. 7:36

9

Jesu o roma baapostolo ba ba 12

(Math. 10:1,5-15; Mar. 6:7-13)

91Jaanong Jesu a bitsa barutwa ba ba 12 mmogo, a ba naya nonofo le thata ya go leleka medemone yotlhe, le go fodisa malwetse. 2A ba roma go rera puso ya Modimo, le go fodisa ba ba lwalang. 3A ba raya a re: “Lo se ka lwa tseela leeto sepe, le fa e ka nna thobane, le fa e le kgwatlha, le fa e le senkgwe, le fa e le madi, le e seng ope wa lona dikobo di le pedi. 4Ntlo e lo tsenang mo go yona, le fa e ka nna efe, lo nne teng, lo be lo tloge teng.

9:4
Luka 10:5-7
5Mme botlhe ba ba sa lo tsholeng, e re lo tswa mo motseng oo, lo itlhotlhore lorole mo dinaong, go nna tshupo ka ga bone.”
9:5
Luka 10:11

6Ba tloga, ba ralala metsana ka tatelano, ba rera Efangele, ba fodisa balwetse gongwe le gongwe.

Herote le Johane Mokolobetsi

(Math. 14:1-12; Mar. 6:14-16)

7Ya re kgosi Herote a utlwa ka ga tsotlhe tse di dirafalang tseo, a akabala, ka bangwe ba ne ba re: “Johane o tsogile mo baswing.” 8Ba bangwe ba re: “Elia o bonetse;” ba bangwe ba re: “Moporofeti mongwe wa ba bogologolo o tsogile.” 9Herote a re: “Johane ke mo kgaotse tlhogo; mme yo ke utlwang dilo tse di ntseng jalo ka ga gagwe ke mang?” A ba a eletsa go mmona.

9:9
Luka 23:8

Ntsifatso ya ntlha ya dinkgwe

(Math. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Joh. 6:1-14)

10Jaanong baapostolo ba boa, ba mmolelela tsotlhe tse ba di dirileng. A ba tsaya, a ya nabo kwa thoko kwa motseng o o bidiwang Betsaita. 11Ya re batho ba lemoga, ba mo latela. A ba tshola, a bua nabo ka ga puso ya Modimo, a fodisa ba ba tlhokang phodiso.

12E rile letsatsi le simolola go ngotlega, ba ba 12 ba tla kwa go ene, ba mo raya ba re: “Naya batho tsela gore ba ye kwa metsaneng le kwa merakeng mo tikologong, ba bone marobalo le dijo; gonne fano re mo sekakeng.”

13A ba raya a re: “Ba feng lona, ba je!” Mme ba re: “Ga re na sepe, fa e se dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, fa e se gore rona re ye go rekela batho botlhe bao dijo.” 14E ne e ka nna banna ba ba dikete tse tlhano.

A raya barutwa ba gagwe a re: “Ba nniseng fa fatshe ka masomo, lengwe le lengwe e ka nna 50.”

15Ba dira jalo, ba ba nnisa botlhe fa fatshe. 16Jaanong a tsaya dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, a lelala legodimong, a di lebogela, a di nathoganya, a ba a di neela barutwa go di baya batho pele. 17Ba ja, ba kgora botlhe; ga ba ga selwa masadisa a a ba saletseng, a tlatsa ditlatla di le 12.

9:17
2 Dikg. 4:44

Boipolelo jwa ga Petoro. Pego ya ntlha ya dipogo

(Math. 16:13-23; Mar. 8:27-33)

18Ya re a rapela a le esi, barutwa ba bo ba na nae. Jaanong a ba botsa a re: “Batho ba re, nna ke mang?”

19Ba araba ba re: “Ba re, o Johane Mokolobetsi; ba bangwe ba re, o Elia; ba bangwe gape ba re, moporofeti mongwe wa ba bogologolo o tsogile.”

20Jaanong a ba raya a re: “Mme lona lo a re, ke mang?”

Petoro a araba a re: “O Keresete wa Modimo.”

21Mme Jesu a ba laya thata, a ba laola gore ba se bolelele ope jalo, 22a re: “Morwa-Motho o tshwanetse go boga dilo tse dintsi, le go ganwa ke bagolo ba morafe le baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo le go bolawa le go tsosiwa ka letsatsi la boraro.”

9:22
Luka 9:44
Luka 18:32,33

Ka ga go sikara sefapaano

(Math. 16:24-28; Mar. 8:34 – 9:1)

23Jaanong a raya botlhe a re: “Fa mongwe a rata go ntshala morago, a a itlogele, a sikare sefapaano sa gagwe ka letsatsi le letsatsi, a ntshale morago. 24Gonne motho yo o ratang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me o tla bo pholosa.

9:24
Luka 17:33
Math. 10:39
Joh. 12:25
25Kana motho go ka mo thusang, le fa a ka bapala lefatshe lotlhe, mme ene ka esi a itatlha, gongwe a itshenyetsa? 26Gonne yo o tlhajwang ke ditlhong ka ntlha ya me le ka ntlha ya mafoko a me, le Morwa-Motho o tla tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya gagwe, motlhang a tlang ka kgalalelo ya gagwe le ya ga Rraagwe le ya baengele ba ba boitshepo.
9:26
Math. 10:33
27Ke lo bolelela boammaaruri ka re: Go na le bangwe ba bone ba ba emeng fa, ba ba se kitlang ba utlwa loso ka gope, ba ise ba bone puso ya Modimo.”

Kgalaletso ya ga Jesu kwa thabeng

(Math. 17:1-9; Mar. 9:2-9)

28E rile go sena go feta malatsi a a ka robedi morago ga mafoko ao, a tsaya Petoro le Johane le Jakobo, a tlhatlogela kwa thabeng go rapela. 29Ya re a ntse a rapela, ponalo ya sefatlhego sa gagwe ya fetoga, seaparo sa gagwe sa nna sesweu, sa fatlha. 30Jaanong bonang, banna ba le babedi ba bua nae, e bong Moše le Elia, 31ba bonala mo kgalalelong, ba bua ka ga bokhutlo jwa botshelo jwa gagwe jo a tla bo feleletsang kwa Jerusalema. 32Petoro le ba ba nang nae ba bo ba tshwerwe ke boroko. Ya re ba sena go thanya, ba bona kgalalelo ya gagwe le banna ba babedi ba ba emeng nae. 33Ya re ba kgaogana nae, Petoro a raya Jesu a re: “Moruti, go molemo go rona go nna fa; a re direng metlaagana e le meraro, o mongwe e nne wa gago, o mongwe wa ga Moše, o mongwe wa ga Elia.” Mme a sa itse se a se buang.

34Ya re a bua jalo, ga tla leru, la ba ritifalela, mme ba boifa, fa banna bale ba tsena mo lerung. 35Foo lentswe la utlwala, le tswa mo lerung le re: “Yoo ke Morwaake yo ke mo itlhaoletseng; mo utlweng!”

9:35
Luka 3:22

36Ya re lentswe le sena go utlwala, Jesu a fitlhelwa a le esi. Bone ba didimala, mme mo malatsing ao ba se ka ba bolelela ope sepe sa tse ba di bonyeng.

Phodiso ya ngwana wa bolwetse jwa seebana

(Math. 17:14-18; Mar. 9:14-27)

37Ya re ba fologa mo thabeng ka letsatsi la ka moso, batho ba bantsi ba mo kgatlhantsha. 38Ke fa monna mongwe mo bontsing a kua a re: “Moruti, ke a go rapela, leba morwaake; gonne ke ngwanake yo o esi. 39Bona, mowa o a tle o mo tshware, mme a goe ka tshoganyetso; mowa o mo rutlarutle, a ba a phoke mafulo; ke ka sewelo fela fa o mo tlogela sebakanyana, o sa mmogise. 40Ke rapetse barutwa ba gago gore ba o kgarameletse ntle, mme ba reteletswe.”

41Jesu a araba a re: “Batho ba ba sa dumeleng, ba ba kgopo ke lona! Ke tla nna le lona go fitlhelela leng, ke lo itshoketse? Tsisa morwao kwano!”

42Ya re a sa ntse a tla kwa go ene, modemone wa mo rutlarutla, wa mo karalatsa. Mme Jesu a kgalemela mowa o o itshekologileng, a fodisa mosimane, a ba a mo neela rraagwe.

9:42
Luka 7:15
43Botlhe ba gakgamadiwa thata ke bogolo jwa Modimo.

Pego ya bobedi ya dipogo

(Math. 17:22,23; Mar. 9:30-32)

Ya re botlhe ba ntse ba gakgamaletse tsotlhe tse Jesu o di dirileng, a raya barutwa ba gagwe a re: 44“Tsenyang mafoko a mo ditsebeng tsa lona: Morwa-Motho o tla neelwa mo diatleng tsa batho.” 45Mme ba se ka ba tlhaloganya polelo e; ya nna e e subegileng mo go bone, mo ba bileng ba se ka ba e lemoga, mme ba boifa go mmotsa ka ga yona.

9:45
Luka 18:34

Yo mogolo mo pusong ya Modimo ke mang?

(Math. 18:1-5; Mar. 9:33-40)

46Jaanong ga simologa kgang mo go bone ya gore yo mogolo mo go bone ke mang. 47Ya re Jesu a lemoga kakanyo ya dipelo tsa bone, a tsaya ngwana, a mo emisa fa go ene, 48a ba raya a re: “Yo o tsholang ngwana yo ka leina la me, o a ntshola; mme yo o ntsholang, o tshola yo o nthomileng. Gonne yo o leng mmotlana mo go lona lotlhe, ke ene yo mogolo.”

9:48
Math. 10:40

Yo o sa lweng le rona o a re lwela

(Mar. 9:38-40)

49Johane a tswa molomo a re: “Morena, re bonye mongwe a leleka medemone ka leina la gago; ra mo iletsa, ka a sa go sale morago le rona.”

50Jesu a mo raya a re: “Lo se ka lwa mo iletsa; gonne yo o sa lweng le rona o a re lwela.”

9:50
Luka 11:23
Bafil. 1:18

Basamaria ba gana Jesu

51E rile malatsi a go tlhatlosiwa ga gagwe a atamela, a ikaelela a tiisitse pelo go ya kwa Jerusalema.

9:51
Mar. 10:32
52A romela barongwa kwa pele; ba ya ba tsena mo motsaneng mongwe wa Basamaria gore ba mmaakanyetse teng.
9:52
Joh. 4:4
53Mme bone ba se ka ba mo tshola, ka a gopotse go ya kwa Jerusalema. 54Ya re barutwa ba gagwe Jakobo le Johane ba bona, ba mo raya ba re: “Morena, a o rata, ra re molelo o fologe kwa legodimong, o ba nyeletse jaaka Elia a kile a dira?”
9:54
2 Dikg. 1:10,12

55Mme Jesu a retologa, a ba kgalemela a re: “Ga lo itse gore lo ba mowa o o ntseng jang! 56Morwa-Motho ga a tla go senya maphelo a batho, o tsile go a pholosa.” Mme ba ya kwa motseng o mongwe.

9:56
Joh. 3:17
12:47

Ka ga go sala Jesu morago

(Math. 8:19-22)

57Ya re ba ntse ba tsamaya mo tseleng, mongwe a mo raya a re: “Ke tla go sala morago gongwe le gongwe kwa o ka yang teng.”

58Jesu a mo raya a re: “Diphokojwe di na le mesima, le dinonyane tsa loapi di na le dintlhaga; mme Morwa-Motho ga a na fa a ka latsang tlhogo teng.”

59Jesu a raya yo mongwe a re: “Ntshale morago.”

Yoo a re: “Morena, ntetlelele ke ye go fitlha rre pele.”

60Jesu a mo raya a re: “Lesa baswi ba fitlhe baswi ba bone; mme wena tsamaya, o phatlalatse tsa puso ya Modimo.”

61Yo mongwe le ene a re: “Morena, ke tla go sala morago; mme ntetlelele pele go laelana le ba lapa la me.”

9:61
1 Dikg. 19:20

62Mme Jesu a mo raya a re: “Ga go ope yo o ka nonofelang puso ya Modimo, fa e ka re a tshwere mogoma, a gadima kwa morago.”

9:62
2 Bakor. 2:16

10

Jesu o roma barutwa ba ba 70

(Math. 9:37,38; Math. 10; 11:20-24)

101Morago ga dilo tseo Morena a tlhomamisa ba bangwe ba le 70, a ba roma ka bobedi le bobedi go mo etelela pele kwa motseng mongwe le mongwe le felong gongwe le gongwe kwa a tla fitlhang teng ka esi.

10:1
Mar. 6:7
2Foo a ba raya a re: “Thobo e kgolo, mme badiri ga ba banene. Ka moo, rapelang Morena wa thobo gore a romele badiri mo thobong ya gagwe.
10:2
Joh. 4:35
Math. 9:37,38
3Tsamayang! Bonang, ke a lo roma jaaka dikwana mo gare ga diphiri. 4Se tsholeng kgetsana ya madi, le fa e le kgwatlha, le fa e le ditlhako. Lo se ka lwa dumedisa ope mo tseleng.
10:4
Luka 9:3-5
2 Dikg. 4:29
5Mme le fa lo tsena mo ntlong efe, buang pele lo re: ‘A kagiso e nne le ntlo e!’ 6Fa go le ngwana wa kagiso teng, kagiso ya lona e tla nna mo go ene; mme fa go se jalo, e tla boela kwa go lona. 7Lo nne mo ntlong eo, lo je lo nwe tse ba nang natso; gonne modiri o tshwanetswe ke tuelo ya gagwe. Lo se ka lwa tsamaya lo tlhomaganya matlo.
10:7
1 Tim. 5:18
8Mme le fa lo tsena mo motseng ofe, mme ba lo tshola, lo je tse lo di bewang pele; 9lo be lo fodise balwetse ba ba mo go ona, lo ba ree lo re: ‘Puso ya Modimo e lo atametse.’ 10Mme le fa lo tsena mo motseng ofe, mme ba sa lo tshole, tswelang mo mebileng ya ona lo re: 11‘Le lone lorole lwa motse wa lona, lo lo kgomaretseng dinao tsa rona, re a lo lo phimolela. Fela, itseng gore puso ya Modimo e atametse.’ 12Ke lo raya ke re: Ka letsatsi leo go tla nna botoka mo go Basotoma bogolo go motse o.

Jesu o kgalemela metse

(Math. 11:21-23)

13“A tatlhego ya gago wee, Gorasine! A tatlhego ya gago wee, Betsaita! Gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilweng mo go lona di ka bo di dirilwe mo Tiro le Sitone, ba ka bo ba sa bolo go ikwatlhaya, ba apere lesela la kgetse, ba ntse mo moloreng.

10:13
Math. 11:21-23
14Fela petso ya lona mo katlholong e tla feta ya ba Tiro le Sitone. 15Wena Kaperenaume, a ga o a godisiwa go fitlha legodimong? O tla fologela kwa felong ga baswi.

16“Yo o lo utlwang o utlwa nna; yo o lo nyatsang o nyatsa nna, mme yo o nnyatsang o nyatsa ene yo o nthomileng.”

10:16
Math. 10:40

Barutwa ba ba 70 ba a boa

17Jaanong ba ba 70 ba boa ka boitumelo ba re: “Morena, medemone le yone e re ikobela ka leina la gago.”

18Jesu a ba raya a re: “Ke ne ka bona Satane a wa kwa legodimong jaaka logadima.

10:18
Joh. 12:31
Tshen. 12:8,9
19Bonang, ke lo neile thata ya go gata dinoga le diphepheng le ya go fenya nonofo yotlhe ya mmaba; ga go sepe se se ka lo direlang bosula ka gope.
10:19
Pes. 91:13
Mar. 16:18
20Fela lo se ka lwa itumelela moo, fa mewa e lo ikobela, mme itumeleng, ka maina a lona a kwadilwe kwa magodimong.”
10:20
Ekes. 32:32
Bafil. 4:3
Tshen. 3:5

Jesu o boka Rraagwe

(Math. 11:25-27; 13:16,17)

21Ka yona nako eo Jesu a ipela mo Moweng o o Boitshepo a re: “Ke a go leboga, Rara, Morena wa legodimo le lefatshe, ka gonne dilo tse o di subetse ba ba botlhale le ba ba tlhaloganyang, mme o di senoletse ba e leng bana. Ee, Rara; gonne go ne go go kgatlha jalo.

22“Dilo tsotlhe ke di neilwe ke Rre. Ga go ope yo o itseng gore Morwa ke mang, fa e se Rara, le gore Rara ke mang, fa e se Morwa le yo Morwa o ka ratang go mo mo senolela.”

23Ke fa a retologela go barutwa, ba le kwa thoko a re: “Go sego matlho a a bonang tse lo di bonang;

10:23
Math. 13:16,17
24gonne ke lo raya ke re: Baporofeti ba le bantsi, le dikgosi, ba batlile go bona tse lo di bonang, mme ga ba a ka ba di bona, le go utlwa tse lo di utlwang, mme ga ba a ka ba di utlwa.”
10:24
1 Pet. 1:10

Mosamaria yo o kutlwelo-botlhoko

(Math. 22:34-40; Mar. 12:28-34)

25Ke fa moitse-molao mongwe a ema, a mo lalela a re: “Moruti, ke tla dirang gore ke rue bophelo jo bo sa khutleng?”

10:25
Luka 18:18-20

26Jesu a mo raya a re: “Go kwadilwe eng mo molaong? O buisa jang?”

27Ene a araba a re: “Rata Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe le ka thata yotlhe le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago; le mongwe-ka-wena o mo rate jaaka o ithata.”

10:27
Doit. 6:5
Lef. 19:18

28Jesu a mo raya a re: “O arabile sentle; dira jalo, mme o tla phela.”

10:28
Lef. 18:5
Math. 19:17

29Mme ene, ka a rata go itshiamisa, a raya Jesu a re: “Mme mongwe-ka-nna ke mang?”

30Jesu a araba a re: “Motho mongwe o kile a tswa Jerusalema, a ya kwa Jerigo; mme a wela mo dinokwaneng. Ya re di sena go mo apola le go mo ntsha dintho, tsa tsamaya, tsa mo tlogela a le gaufi le go swa. 31Ga dirafala, moperesiti mongwe a fologa ka tsela eo, mme ya re a mmona, a mo feta fela. 32Fela jalo le Molefi, ya re a fitlha felong foo, mme a mmona, a mo feta fela. 33Mme Mosamaria mongwe a eta, a fitlha fa a leng teng. Ya re a mmona, a tlhomoga pelo, 34a ya fa go ene, a fapa dintho tsa gagwe, a di tshela lookwane le weine, a ba a mo palamisa pelesa ya gagwe, a mo isa kwa ntlong ya baeti, a mo tlamela. 35Ya re kamoso a ntsha diselefera tse pedi, a di naya mong wa ntlo a re: ‘Mo tlamele, mme se o tla se ntshang bogolo go moo, ke tla se go busetsa, fa ke boa.’

36“O gopolang, ke mang wa ba bararo ba, yo e neng e le mongwe-ka-ene yo o wetseng mo dinokwaneng?”

37Yoo a re: “Ke yo o mo diretseng ka kutlwelo-botlhoko.”

Jesu a mo raya a re: “Tsamaya o dire jalo le wena.”

Maretha le Maria

38Ya re ba ntse ba tsamaya, a tsena mo motsaneng mongwe. Mme mosadi mongwe, yo leina la gagwe e leng Maretha, a mo tsholela mo ntlong ya gagwe.

10:38
Joh. 11:1
12:2,3
39A bo a na le monnawe yo o bidiwang Maria; ene o ne a nna fa dinaong tsa Morena, a reeditse lefoko la gagwe. 40Maretha ene a bo a kgoreletsegile thata ka go ba direla go le gogolo. A ba a tla a re: “Morena, a ga o re sepe, fa nnake a ntlogetse ke dira ke le nosi? Mo ree jaanong, a nthuse!”

41Mme Morena a mo araba a re: “Maretha, Maretha, o itshwenya ka tse dintsi, o bile o itlhokisa boiketlo. 42Mme se se batlegang ke se le sengwe fela. Fa e le Maria, o itlhaoletse kabelo e e molemo, e e se kitlang e tlosiwa mo go ene.”

10:42
Math. 6:33