Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Jesu o roma baapostolo ba ba 12

(Math. 10:1,5-15; Mar. 6:7-13)

91Jaanong Jesu a bitsa barutwa ba ba 12 mmogo, a ba naya nonofo le thata ya go leleka medemone yotlhe, le go fodisa malwetse. 2A ba roma go rera puso ya Modimo, le go fodisa ba ba lwalang. 3A ba raya a re: “Lo se ka lwa tseela leeto sepe, le fa e ka nna thobane, le fa e le kgwatlha, le fa e le senkgwe, le fa e le madi, le e seng ope wa lona dikobo di le pedi. 4Ntlo e lo tsenang mo go yona, le fa e ka nna efe, lo nne teng, lo be lo tloge teng.

9:4
Luka 10:5-7
5Mme botlhe ba ba sa lo tsholeng, e re lo tswa mo motseng oo, lo itlhotlhore lorole mo dinaong, go nna tshupo ka ga bone.”
9:5
Luka 10:11

6Ba tloga, ba ralala metsana ka tatelano, ba rera Efangele, ba fodisa balwetse gongwe le gongwe.

Herote le Johane Mokolobetsi

(Math. 14:1-12; Mar. 6:14-16)

7Ya re kgosi Herote a utlwa ka ga tsotlhe tse di dirafalang tseo, a akabala, ka bangwe ba ne ba re: “Johane o tsogile mo baswing.” 8Ba bangwe ba re: “Elia o bonetse;” ba bangwe ba re: “Moporofeti mongwe wa ba bogologolo o tsogile.” 9Herote a re: “Johane ke mo kgaotse tlhogo; mme yo ke utlwang dilo tse di ntseng jalo ka ga gagwe ke mang?” A ba a eletsa go mmona.

9:9
Luka 23:8

Ntsifatso ya ntlha ya dinkgwe

(Math. 14:13-21; Mar. 6:30-44; Joh. 6:1-14)

10Jaanong baapostolo ba boa, ba mmolelela tsotlhe tse ba di dirileng. A ba tsaya, a ya nabo kwa thoko kwa motseng o o bidiwang Betsaita. 11Ya re batho ba lemoga, ba mo latela. A ba tshola, a bua nabo ka ga puso ya Modimo, a fodisa ba ba tlhokang phodiso.

12E rile letsatsi le simolola go ngotlega, ba ba 12 ba tla kwa go ene, ba mo raya ba re: “Naya batho tsela gore ba ye kwa metsaneng le kwa merakeng mo tikologong, ba bone marobalo le dijo; gonne fano re mo sekakeng.”

13A ba raya a re: “Ba feng lona, ba je!” Mme ba re: “Ga re na sepe, fa e se dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, fa e se gore rona re ye go rekela batho botlhe bao dijo.” 14E ne e ka nna banna ba ba dikete tse tlhano.

A raya barutwa ba gagwe a re: “Ba nniseng fa fatshe ka masomo, lengwe le lengwe e ka nna 50.”

15Ba dira jalo, ba ba nnisa botlhe fa fatshe. 16Jaanong a tsaya dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, a lelala legodimong, a di lebogela, a di nathoganya, a ba a di neela barutwa go di baya batho pele. 17Ba ja, ba kgora botlhe; ga ba ga selwa masadisa a a ba saletseng, a tlatsa ditlatla di le 12.

9:17
2 Dikg. 4:44

Boipolelo jwa ga Petoro. Pego ya ntlha ya dipogo

(Math. 16:13-23; Mar. 8:27-33)

18Ya re a rapela a le esi, barutwa ba bo ba na nae. Jaanong a ba botsa a re: “Batho ba re, nna ke mang?”

19Ba araba ba re: “Ba re, o Johane Mokolobetsi; ba bangwe ba re, o Elia; ba bangwe gape ba re, moporofeti mongwe wa ba bogologolo o tsogile.”

20Jaanong a ba raya a re: “Mme lona lo a re, ke mang?”

Petoro a araba a re: “O Keresete wa Modimo.”

21Mme Jesu a ba laya thata, a ba laola gore ba se bolelele ope jalo, 22a re: “Morwa-Motho o tshwanetse go boga dilo tse dintsi, le go ganwa ke bagolo ba morafe le baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo le go bolawa le go tsosiwa ka letsatsi la boraro.”

9:22
Luka 9:44
Luka 18:32,33

Ka ga go sikara sefapaano

(Math. 16:24-28; Mar. 8:34 – 9:1)

23Jaanong a raya botlhe a re: “Fa mongwe a rata go ntshala morago, a a itlogele, a sikare sefapaano sa gagwe ka letsatsi le letsatsi, a ntshale morago. 24Gonne motho yo o ratang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke bophelo jwa gagwe ka ntlha ya me o tla bo pholosa.

9:24
Luka 17:33
Math. 10:39
Joh. 12:25
25Kana motho go ka mo thusang, le fa a ka bapala lefatshe lotlhe, mme ene ka esi a itatlha, gongwe a itshenyetsa? 26Gonne yo o tlhajwang ke ditlhong ka ntlha ya me le ka ntlha ya mafoko a me, le Morwa-Motho o tla tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya gagwe, motlhang a tlang ka kgalalelo ya gagwe le ya ga Rraagwe le ya baengele ba ba boitshepo.
9:26
Math. 10:33
27Ke lo bolelela boammaaruri ka re: Go na le bangwe ba bone ba ba emeng fa, ba ba se kitlang ba utlwa loso ka gope, ba ise ba bone puso ya Modimo.”

Kgalaletso ya ga Jesu kwa thabeng

(Math. 17:1-9; Mar. 9:2-9)

28E rile go sena go feta malatsi a a ka robedi morago ga mafoko ao, a tsaya Petoro le Johane le Jakobo, a tlhatlogela kwa thabeng go rapela. 29Ya re a ntse a rapela, ponalo ya sefatlhego sa gagwe ya fetoga, seaparo sa gagwe sa nna sesweu, sa fatlha. 30Jaanong bonang, banna ba le babedi ba bua nae, e bong Moše le Elia, 31ba bonala mo kgalalelong, ba bua ka ga bokhutlo jwa botshelo jwa gagwe jo a tla bo feleletsang kwa Jerusalema. 32Petoro le ba ba nang nae ba bo ba tshwerwe ke boroko. Ya re ba sena go thanya, ba bona kgalalelo ya gagwe le banna ba babedi ba ba emeng nae. 33Ya re ba kgaogana nae, Petoro a raya Jesu a re: “Moruti, go molemo go rona go nna fa; a re direng metlaagana e le meraro, o mongwe e nne wa gago, o mongwe wa ga Moše, o mongwe wa ga Elia.” Mme a sa itse se a se buang.

34Ya re a bua jalo, ga tla leru, la ba ritifalela, mme ba boifa, fa banna bale ba tsena mo lerung. 35Foo lentswe la utlwala, le tswa mo lerung le re: “Yoo ke Morwaake yo ke mo itlhaoletseng; mo utlweng!”

9:35
Luka 3:22

36Ya re lentswe le sena go utlwala, Jesu a fitlhelwa a le esi. Bone ba didimala, mme mo malatsing ao ba se ka ba bolelela ope sepe sa tse ba di bonyeng.

Phodiso ya ngwana wa bolwetse jwa seebana

(Math. 17:14-18; Mar. 9:14-27)

37Ya re ba fologa mo thabeng ka letsatsi la ka moso, batho ba bantsi ba mo kgatlhantsha. 38Ke fa monna mongwe mo bontsing a kua a re: “Moruti, ke a go rapela, leba morwaake; gonne ke ngwanake yo o esi. 39Bona, mowa o a tle o mo tshware, mme a goe ka tshoganyetso; mowa o mo rutlarutle, a ba a phoke mafulo; ke ka sewelo fela fa o mo tlogela sebakanyana, o sa mmogise. 40Ke rapetse barutwa ba gago gore ba o kgarameletse ntle, mme ba reteletswe.”

41Jesu a araba a re: “Batho ba ba sa dumeleng, ba ba kgopo ke lona! Ke tla nna le lona go fitlhelela leng, ke lo itshoketse? Tsisa morwao kwano!”

42Ya re a sa ntse a tla kwa go ene, modemone wa mo rutlarutla, wa mo karalatsa. Mme Jesu a kgalemela mowa o o itshekologileng, a fodisa mosimane, a ba a mo neela rraagwe.

9:42
Luka 7:15
43Botlhe ba gakgamadiwa thata ke bogolo jwa Modimo.

Pego ya bobedi ya dipogo

(Math. 17:22,23; Mar. 9:30-32)

Ya re botlhe ba ntse ba gakgamaletse tsotlhe tse Jesu o di dirileng, a raya barutwa ba gagwe a re: 44“Tsenyang mafoko a mo ditsebeng tsa lona: Morwa-Motho o tla neelwa mo diatleng tsa batho.” 45Mme ba se ka ba tlhaloganya polelo e; ya nna e e subegileng mo go bone, mo ba bileng ba se ka ba e lemoga, mme ba boifa go mmotsa ka ga yona.

9:45
Luka 18:34

Yo mogolo mo pusong ya Modimo ke mang?

(Math. 18:1-5; Mar. 9:33-40)

46Jaanong ga simologa kgang mo go bone ya gore yo mogolo mo go bone ke mang. 47Ya re Jesu a lemoga kakanyo ya dipelo tsa bone, a tsaya ngwana, a mo emisa fa go ene, 48a ba raya a re: “Yo o tsholang ngwana yo ka leina la me, o a ntshola; mme yo o ntsholang, o tshola yo o nthomileng. Gonne yo o leng mmotlana mo go lona lotlhe, ke ene yo mogolo.”

9:48
Math. 10:40

Yo o sa lweng le rona o a re lwela

(Mar. 9:38-40)

49Johane a tswa molomo a re: “Morena, re bonye mongwe a leleka medemone ka leina la gago; ra mo iletsa, ka a sa go sale morago le rona.”

50Jesu a mo raya a re: “Lo se ka lwa mo iletsa; gonne yo o sa lweng le rona o a re lwela.”

9:50
Luka 11:23
Bafil. 1:18

Basamaria ba gana Jesu

51E rile malatsi a go tlhatlosiwa ga gagwe a atamela, a ikaelela a tiisitse pelo go ya kwa Jerusalema.

9:51
Mar. 10:32
52A romela barongwa kwa pele; ba ya ba tsena mo motsaneng mongwe wa Basamaria gore ba mmaakanyetse teng.
9:52
Joh. 4:4
53Mme bone ba se ka ba mo tshola, ka a gopotse go ya kwa Jerusalema. 54Ya re barutwa ba gagwe Jakobo le Johane ba bona, ba mo raya ba re: “Morena, a o rata, ra re molelo o fologe kwa legodimong, o ba nyeletse jaaka Elia a kile a dira?”
9:54
2 Dikg. 1:10,12

55Mme Jesu a retologa, a ba kgalemela a re: “Ga lo itse gore lo ba mowa o o ntseng jang! 56Morwa-Motho ga a tla go senya maphelo a batho, o tsile go a pholosa.” Mme ba ya kwa motseng o mongwe.

9:56
Joh. 3:17
12:47

Ka ga go sala Jesu morago

(Math. 8:19-22)

57Ya re ba ntse ba tsamaya mo tseleng, mongwe a mo raya a re: “Ke tla go sala morago gongwe le gongwe kwa o ka yang teng.”

58Jesu a mo raya a re: “Diphokojwe di na le mesima, le dinonyane tsa loapi di na le dintlhaga; mme Morwa-Motho ga a na fa a ka latsang tlhogo teng.”

59Jesu a raya yo mongwe a re: “Ntshale morago.”

Yoo a re: “Morena, ntetlelele ke ye go fitlha rre pele.”

60Jesu a mo raya a re: “Lesa baswi ba fitlhe baswi ba bone; mme wena tsamaya, o phatlalatse tsa puso ya Modimo.”

61Yo mongwe le ene a re: “Morena, ke tla go sala morago; mme ntetlelele pele go laelana le ba lapa la me.”

9:61
1 Dikg. 19:20

62Mme Jesu a mo raya a re: “Ga go ope yo o ka nonofelang puso ya Modimo, fa e ka re a tshwere mogoma, a gadima kwa morago.”

9:62
2 Bakor. 2:16