Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Basadi ba ba diretseng Morena ka di-tsa-bone

81Morago ga moo a ralala metse le metsana ka go latelana, a rera, a bolela Efangele ya puso ya Modimo, a na le ba ba 12,

8:1
Luka 4:43
2le basadi bangwe ba ba neng ba fodisitswe mewa e e bosula le malwetse, e bong Maria yo o bidiwang Magtalena, yo go duleng medemone e e supang mo go ene,
8:2
Mar. 15:40,41
16:9
3le Johana, mosadi wa ga Gusa, molebeledi wa ntlo ya ga Herote, le Susana, le bontsi jwa ba bangwe ba ba neng ba ba direla ka tse ba nang natso.

Setshwantsho ka ga mojwadi

(Math. 13:1-23; Mar. 4:1-20)

4Ya re batho ba le bantsi ba phuthega, le ba ba tswang mo metseng yotlhe ba tla go ene, a bua ka setshwantsho a re:

5“Mojwadi o kile a tswela go jwala peo ya gagwe. Ya re a ntse a jwala, tse dingwe tsa wela mo tseleng, tsa gatakwa, mme dinonyane tsa leapi tsa di ja. 6Tse dingwe tsa wela mo mmung o o majwe; mme ya re di sena go tlhaba, tsa omelela, ka di tlhaela bokgola. 7Tse dingwe tsa wela mo gare ga ditlhatshana tse di mmitlwa; mme ditlhatshana tsa mela natso, tsa di hupetsa. 8Tse dingwe tsa wela mo mmung o o siameng, tsa mela, tsa ba tsa ungwa ga lekgolo.”

Ya re a sena go bua dilo tse, a tlhatlosa lentswe a re: “Yo o nang le ditsebe go utlwa, a a utlwe!”

Ke ka ntlhaang Jesu a bolela ditshwantsho?

(Math. 13:10-17; Mar. 4:10-12)

9Jaanong barutwa ba gagwe ba mmotsa ba re: “Naare, setshwantsho se, ke sa eng?” 10A re: “Lona lo neilwe go itse masaitsiweng a puso ya Modimo; mme ba bangwe ba newa ka ditshwantsho gore le fa ba bona, ba se ka ba bona, mme le fa ba utlwa, ba se ka ba tlhaloganya.

8:10
Jes. 6:9,10

Tlhaloso ya setshwantsho sa mojwadi

11“Mme setshwantsho se raya jaana: Peo ke Lefoko la Modimo.

8:11
1 Pet. 1:23
12Tse di mo tseleng ke ba ba utlwileng, mme morago go tle Diabolo, a tlose Lefoko mo dipelong tsa bone gore ba se ka ba dumela, ba pholosiwa. 13Tse di mo mmung o o majwe ke ba e a reng ba utlwile, ba tshole Lefoko ka boitumelo; mme ga ba na modi. Ke ba ba dumelang ka sebakanyana fela, mme mo motlheng wa thaelo ba tenege. 14Tse di wetseng mo ditlhatshaneng tse di mmitlwa ke bone ba ba utlwileng, mme ba tsamaya ba imelwa ke matshwenyego le mahumo le menate ya lefatshe, ba hupediwa, mme go se ke go butswe leungo lepe mo go bona. 15Tse di mo mmung o o siameng ke bone ba e a reng ba utlwile, ba boloke Lefoko mo pelong e ntle e e molemo, mme ba ungwe go ya pele.
8:15
Dit. 16:14
Baheb. 10:36

Setshwantsho ka ga lobone

(Mar. 4:21-25)

16“Ga go na ope yo e a reng a tshubile lobone, a lo ribegetse ka sejana, le fa e le go lo baya ka fa tlase ga bolao; mme o a tle a lo tlhome mo setlhomong gore ba ba tsenang ba bone lesedi.

8:16
Math. 5:15

17“Gonne ga go a fitlhega sepe se se se kitlang se bonala; le gona ga go a subega sepe se se se kitlang se itsiwe, se tla mo ponatshegong.

8:17
Math. 10:26

18“Ka moo, tlhokomelang ka fa lo utlwang ka teng; gonne yo o nang le sengwe o tla newa; mme yo o se nang sepe, le se a itlhomang a na naso o tla se tseelwa.”

8:18
Luka 19:26
Math. 13:12
25:29

Ba ga gabo Jesu

(Math. 12:46-50; Mar. 3:31-35)

19Jaanong mmaagwe le bomonnawe ba tla go ene, mme ba retelelwa ke go fitlha fa go ene ka ntlha ya bontsi. 20A bolelelwa ga twe: “Mmaago le bomonnao ba eme kwa ntle, ba rata go go bona.”

21A ba fetola a re: “Mmê le bonnake ke bone ba ba utlwang Lefoko la Modimo, ba le dirisa.”

Jesu o didimatsa letsha

(Math. 8:18,23-27; Mar. 4:35-41)

22Ka lengwe la malatsi ao a palama mokoro le barutwa ba gagwe, a ba raya a re: “A re tsheleleng kwa moseja ga letsha.” Mme ba bolola. 23Ya re ba ntse ba tsamaya, a thulamela. Ga fologela matsubutsubu a phefo mo letsheng, metsi a ba gasegela, mme ba nna mo kotsing. 24Ke fa ba tla, ba mo tsosa ba re: “Moruti, Moruti, re a nyelela!”

A tsoga, a kgalemela phefo le dintelo tsa metsi; tsa khutla, ga ba ga nna tidimalo. 25A ba raya a re: “Tumelo ya lona e kae?”

Mme ba boifa, ba gakgamala, ba raana ba re: “Kana yo ke mang, fa le tsona diphefo le metsi a di laola, mme di mo utlwa?”

Setsenwa sa kwa Gerasa

(Math. 8:28-34; Mar. 5:1-20)

26Jaanong ba be ba tshelela kwa lefatsheng la Bagerasa le le lebaganyeng le Galelea. 27Ya re a tswela mo lefatsheng, monna mongwe wa kwa motseng a kgatlhana nae, a na le medemone, yo o sa bolong go tsamaya a sa apara, a sa nne mo ntlong, fa e se mo mabitleng. 28Ya re a bona Jesu, a goa, a wela fa fatshe fa pele ga gagwe, a goa a re: “Ke na le eng le wena, Jesu, Morwa Modimo Mogodimodimo? Ke a go rapela: O se ka wa ntlhokofatsa.” 29Ke ka gonne Jesu o ne a laotse mowa o o itshekologileng go tswa mo mothong yoo. O ne o a tle o mo rutlarutle gantsi, a ba a golegwe ka dikeetane tsa mabogo le maoto, a disiwe, mme a kgaole dikgolego, a kgweelediwe ke modemone kwa mafelong a a senya.

30Jesu a mmotsa a re: “Leina la gago ke mang?”

Yoo a re: “Ke Mophato,” gonne go ne go tsenye medemone e mentsi mo go ene. 31Jaanong ya mo rapela gore a se ka a e laola go ya moleteng o o se nang bolekanngo.

32Ga bo go le lekgamu la dikolobe di le dintsi teng, le fula mo thabeng. Mme medemone ya mo rapela gore a e letlelele go tsena mo go tsona. A e letlelela. 33Foo medemone ya tswa mo mothong, ya tsena mo dikolobeng, mme lekgamu la kgokologela ka fa makgotlhong mo letsheng, la betwa ke metsi.

34Ya re badisa ba bona se se dirafetseng, ba tshaba, ba se bolela mo motseng le kwa masimo. 35Ke fa batho ba motse ba ya go bona se se dirafetseng, ba tla kwa go Jesu, ba fitlhela motho yo medemone e duleng mo go ene, a ntse fa dinaong tsa ga Jesu, a apere, a ikutlwa sentle; mme ba boifa. 36Mme ba ba bonyeng ba ba bolelela ka fa yo o neng a tsenywe ke medemone a thusitsweng ka teng. 37Ke fa batho botlhe ba ba mo tikologong ya Bagerasa ba rapela Jesu gore a tloge mo go bone; gonne ba ne ba tshwerwe ke poifo e kgolo. Mme a palama mokoro, a boa. 38Jaanong monna yo medemone e duleng mo go ene a mo rapela gore a nne nae; mme Jesu a mo naya tsela a re: 39“Boela kwa ntlong ya gago, o bolele dilo tse dikgolo tse Modimo o di go diretseng.”

Monna yoo a tloga, a tumisa mo motseng otlhe dilo tse dikgolo tse Jesu o di mo diretseng.

Morwadia Jairo. Mosadi wa tshologo ya madi

(Math. 9:18-26; Mar. 5:21-43)

40Ya re Jesu a boa, batho ba bantsi ba mo tshola ka boitumelo; gonne ba ne ba mo letetse botlhe. 41Mme bonang, ga tla monna yo leina la gagwe e leng Jairo, e le tlhogo ya senagoge. Yoo a wela fa dinaong tsa ga Jesu, a mo rapela gore a tsene mo ntlong ya gagwe; 42gonne o ne a na le ngwana wa mosetsana yo o esi, yo o ka neng a le dinyaga di le 12, yo o neng a le gaufi le go swa.

Ya re a tsamaya, bontsi jwa batho jwa mo pitlaganya. 43Jaanong ga tla mosadi yo o sa leng a bolawa ke tshologo ya madi dinyaga di le 12, mme a feditse tsotlhe tse a phelang ka tsona mo dingakeng, mme go se ope yo o ka mo fodisang, 44a tla fa morago ga gagwe, a ama momeno wa seaparo sa gagwe. Ka bonako tshologo ya madi ya ema mo go ene. 45Ke fa Jesu a re: “Ke mang yo o nkamileng?”

Ya re ba itatola botlhe, Petoro le ba ba nang nae ba re: “Moruti, bontsi bo go pitlagantse, ba kataganye fa go wena.”

46Mme Jesu a re: “Mongwe o nkamile; gonne ke ikutlwile gore thata e dule mo go nna.” 47Ya re mosadi a bona, fa a sa fitlhega, a tla a roroma, a wela fa fatshe fa pele ga gagwe, a ipolela fa pele ga batho botlhe se a se mo ametseng le ka fa a akofileng a fola ka teng. 48Ya baa gona Jesu a mo rayang a re: “Morwadiaka, tumelo ya gago e go thusitse; tsamaya ka kagiso.”

8:48
Luka 7:50

49Ya re a sa ntse a bua, ga tla mongwe a tswa kwa ga gabo molaodi wa senagoge, a mo raya a re: “Morwadio o sule; se tlhole o lapisa Moruti.”

50Ya re Jesu a utlwa, a mo raya a re: “Se boife; dumela fela, mme ngwana o tla phedisiwa.”

51Ya re a tsena mo ntlong, a se ka a letlelela ope go tsena nae, fa e se Petoro le Johane le Jakobo le rramosetsana le mmaagwe. 52Botlhe ba bo ba lela, ba mo hutsafalela. Mme Jesu a re: “Se leleng; gonne ga a a swa, o robetse.”

8:52
Luka 7:13

53Mme ba mo tshega, ka ba itse gore o sule. 54Jesu a mo tshwara seatla, a mo raya a re: “Ngwanaka, tsoga!” 55Ke fa mowa wa gagwe o boa, mme a tsoga ka bonako. Jesu a laola gore a fiwe dijo. 56Bagolo ba gagwe ba gamarega; mme Jesu a ba laya gore ba se bolelele ope se se dirafetseng.

8:56
Luka 5:14
Mar. 7:36