Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Thaelo

(Math. 4:1-11; Mar. 1:12,13)

41Jaanong Jesu a boa kwa Joretane, a tletse Mowa o o Boitshepo, a ba a gogelwa ke Mowa kwa le kwa mo sekakeng 2ka malatsi a le 40, a ntse a raelwa ke Diabolo; mme a sa je sepe mo malatsing ao; ya re a sena go feta, Jesu a tshwarwa ke tlala.

3Jaanong Diabolo a mo raya a re: “E re fa o le Morwa Modimo, raya lentswe le, le fetoge senkgwe.”

4Jesu a mo araba a re: “Go kwadilwe ga twe: ‘Motho ga a nke a phela ka senkgwe fela, mme o phela ka Lefoko lengwe le lengwe la Modimo.’ ”

4:4
Doit. 8:3

5Foo Diabolo a mo tlhatlosetsa kwa thabeng e e godimo, a mmontsha magosi otlhe a lefatshe ka ponyo ya leitlho. 6Diabolo a mo raya a re: “Ke tla go naya borena jotlhe jo, le kgalalelo ya jona; gonne ke bo filwe, mme ke bo naya yo ke ratang go bo mo naya. 7Jaanong, fa o ka nkobamela, e tla nna jwa gago jotlhe.”

8Jesu a mo araba a re: “Go kwadilwe ga twe: ‘Obamela Morena, Modimo wa gago, o direle ena a le esi fela.’ ”

4:8
Doit. 6:13,14

9Ke fa a mo gogela kwa Jerusalema, a mo emisa mo setlhoeng sa Tempele, a mo raya a re: “E re fa o le Morwa Modimo, o itatlhele kwa tlase, o le fano; 10gonne go kwadilwe ga twe: ‘O tla laela baengele ba gagwe ka ga gago gore ba go boloke’;

4:10
Pes. 91:11,12
11le gona ga twe: ‘Ba tla go kuka ka diatla, e se re gongwe dinao tsa gago tsa kgopiwa ke lentswe.’ ”

12Jesu a mo fetola a re: “Go tilwe: ‘O se ka wa leka Morena, Modimo wa gago.’ ”

4:12
Doit. 6:16

13Ya re Diabolo a sena go wetsa thaelo yotlhe, a mo tlogela go ya go fitlha nakong e e lebanyeng.

4:13
Baheb. 4:15

Jesu o lelekwa mo Nasaretha

(Math. 4:12-17; Mar. 1:14,15)

14Jesu a boela kwa Galelea ka thata ya Mowa; mme tumo ya gagwe ya tswela mo lefatsheng lotlhe le le mo tikologong. 15A ruta mo disenagogeng tsa bone, a tlotlomadiwa ke botlhe.

16A fitlha mo Nasaretha, kwa a goletseng teng, a ba a tsena mo senagogeng ka letsatsi la Sabata ka fa tlwaelong ya gagwe, mme a ema gore a buise. 17Foo a neelwa lokwalo lwa moporofeti Jesaya. Ya re a phutholola lokwalo, a bona felo fa go kwadilweng teng ga twe:

4:17
Jes. 61:1,2

18“Mowa wa Morena

o mo go nna,

ka gonne o ntloleditse

go rerela bahumanegi Efangele;

a ba a nthoma go fodisa

ba ba pelo di phatlogileng,

go bolelela batshwarwi kgololo,

le difofu go baa di bona,

le ba ba ketekilweng

go ba naya tsela ba golotswe,

19go bolela ngwaga o o monate

wa Morena.”

4:19
Lef. 25:10

20Ya re a sena go phutha lokwalo le go lo neela modiredi, a nna fa fatshe, mme botlhe ba ba mo senagogeng ba ne ba mo tsepile matlho. 21Jaanong a simolola go ba raya a re: “Se se kwadilweng fa, se dirafetse kajeno, lwa se ikutlwela.”

22Botlhe ba supa ka ga gagwe, ba gakgamalela mafoko a a monate a a tswang mo molomong wa gagwe ba re: “Yo, a ga se morwa Josefa?”

4:22
Joh. 6:42

23A ba raya a re: “Kana lo tla nthaya ka seane lo re: ‘Ngaka, iphodise! Tsotlhe tse re di utlwetseng di dirafetse kwa Kaperenaume, di dire le mono motseng wa ga eno.’ ”

4:23
Math. 4:13
24A ba a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Ga go moporofeti ope yo o lebosegang mo motseng wa ga gabo.
4:24
Joh. 4:44

25“Mme ka boammaaruri ke lo raya ke re: Go ne go le batlholagadi ba le bantsi mo Iseraele mo malatsing a ga Elia, fa legodimo le tswetswe dinyaga di le tharo le dikgwedi di le thataro, go le tlala e kgolo mo lefatsheng lotlhe;

4:25
1 Dikg. 17:1,9
18:1
Jak. 5:17
26mme Elia ga a ka a rongwa kwa go ope wa bone, fa e se kwa Sarefathe mo lefatsheng la Sitone kwa mosading wa motlholagadi. 27E bile go ne go le balepero ba le bantsi mo Iseraele mo metlheng ya ga Elisa moporofeti; mme ga go a ka go fodisiwa ope wa bone, fa e se Naamane wa Mosiria.”
4:27
2 Dikg. 5:14

28Ya re ba utlwa dilo tseo, botlhe ba ba mo senagogeng ba tlala bogale, 29ba nanoga ba mo kgarameletsa kwa ntle ga motse, ba mo isa kwa makgotlhong a thaba e motse wa bone o agilweng mo go yona, gore ba mo digele kwa tlase. 30Mme ene a ba ralala, a tsamaya.

Phodiso ya monna yo o nang le mowa o o bosula

(Math. 4:13; Mar. 1:21-28)

31Jaanong a ya kwa Kaperenaume, motseng wa Galelea, a ba ruta ka malatsi a Sabata,

4:31
Math. 4:13
Joh. 2:12
32mme ba gamaregela thuto ya gagwe, ka gonne lefoko la gagwe le ne le na le thata.
4:32
Math. 7:28,29
Joh. 7:46
33Mo senagogeng ga bo go le motho yo o nang le mowa wa modemone o o itshekologileng a goela godimo 34a re: “Ao! Re na le eng le wena, Jesu wa Nasaretha? A o tsile go re senya? Ke go itse gore o mang, o Moitshepi wa Modimo.”

35Jesu a o kgalemela a re: “Didimala o tswe mo go ene!” Mme ya re modemone o sena go mo piriganyetsa mo gare ga bone, wa tswa mo go ene, o sa mo utlwisa botlhoko.

36Foo botlhe ba tshoga ka kgakgamalo, ba raana ba re: “Lefoko le ke la eng? Ka gonne o laola mewa e e itshekologileng ka thata le ka nonofo, mme e tswe.” 37Mme tumo ya gagwe ya tswela kwa mafelong otlhe a lefatshe le le mo tikologong.

Phodiso ya mogwagwadia Simone le ya balwetse ba bangwe

(Math. 8:14-17; Mar. 1:29-39)

38Jaanong a nanoga, a tswa mo senagogeng, a tsena mo ntlong ya ga Simone. Mogwagwadia Simone a bo a tuka bolelo thata, mme ba mo mo rapelela. 39Jesu a ema, a mo okama, a kgalemela go fisa, mme ga mo tlogela; a akofa a tsoga, a ba direla.

40Ya re letsatsi le phirima, botlhe ba ba nang le ba ba lwalang malwetse a mefutafuta ba ba tsisa kwa go ene; a baya mongwe le mongwe wa bone diatla, a ba fodisa. 41Medemone le yona ya tswa mo go ba le bantsi, ya goa ya re: “O Morwa Modimo.”

Mme a e kgalemela, a se ka a e lesa go bua; gonne e ne e itse gore ke ene Keresete.

4:41
Math. 8:29
Mar. 3:11,12

Jesu o rera Efangele

42Ya re bo sa, a tswa a ya felong gongwe fa go senya; mme batho ba mmatla ka bontsi, ba tla kwa go ene, ba mo thibela gore a se ba tlogele. 43A ba raya a re: “Le metse e mengwe ke tshwanetse go e rerela Efangele ya puso ya Modimo; gonne ke se ke se rometsweng.”

4:43
Luka 8:1

44Mme a nna a rera mo disenagogeng tsa Galelea.

4:44
Math. 4:23

5

Tshwaro e e gakgamatsang ya ditlhapi

(Math. 4:18-22; Mar. 1:16-20; 4:1)

51Ya re Jesu a eme fa letsheng la Genesareta, batho ba mo pitlaganya go utlwa Lefoko la Modimo; 2a bona mekoro e mebedi e eme fa letsheng; batshwari ba ditlhapi ba bo ba dule mo go yona, ba tlhatswa matloa. 3A palama o mongwe wa mekoro, e le wa ga Simone, a ba a mo kopa gore a o katose lefatshe go le gonnye, a nna fa fatshe, a ruta batho a le mo mokorong.

4Ya re a sena go khutla go bua, a raya Simone a re: “O suteletse kwa go boteng, lo latlhele matloa a lona gore lo tshware.”

5:4
Joh. 21:6

5Simone a fetola a re: “Moruti, re letse re itapisitse bosigo jotlhe, ga re a ka ra tshwara sepe. Le fa go ntse jalo ke tla latlhela matloa ka lefoko la gago.” 6Ya re ba dira jalo, ba sobokanya bontsi jo bogolo jwa ditlhapi, matloa a bone a ba a thanyega. 7Ba gwetlha balekane ba bone ba ba mo mokorong o mongwe gore ba tle go ba thusa. Ba tla, mme ba tlatsa mekoro e mebedi eo, mo e bileng ya batla go teba. 8Ya re Simone Petoro a bona, a wela fa mangoleng a ga Jesu a re: “Morena, ntlogele, ka gonne ke monna yo o boleo.”

9A re jalo gonne letshogo le kgakgamalo di ne di mo wetse, le botlhe ba ba nang nae, ka ntlha ya tshwaro ya ditlhapi e ba e bonyeng; 10fela jalo di tshwara le boJakobo le Johane, bomorwa Sebeteo, ba e leng balekane ba ga Simone. Jesu a raya Simone a re: “O se ka wa boifa; go simolola kajeno o tla nna motshwari wa batho.”

5:10
Math. 13:47

11Ya re ba sena go fitlhisa mekoro kwa losing, ba tlogela tsotlhe, ba mo sala morago.

5:11
Math. 19:27

Phodiso ya molepero

(Math. 8:1-4; Mar. 1:40-45)

12Bonang, e rile a le mo motseng mongwe, ga bo go le monna yo o tletseng lepero; ya re a bona Jesu, a wela fa fatshe ka sefatlhego, a mo rapela a re: “Morena, fa o rata, o ka mphodisa, ka phepafala.”

13Morena a ntsha letsogo, a mo ama a re: “Ke a rata; fola!” Mme lepero la mo tlogela ka bonako. 14Jesu a mo laya gore a se ka a bolelela ope, a ba a re: “Tsamaya ò ipontshe moperesiti, ò ntshetse phôlô ya gago ka fa Moše a laotseng ka teng, go nna tshupo mo go bone.”

5:14
Lef. 14:2-32

15Fela tumo ya gagwe ya faladiwa bogolo; batho ba bantsi ba phuthega go utlwa le go fodisiwa malwetse a bone. 16Mme ene a ngongwaela, a nna kwa mafelong a a senya, a rapela.

5:16
Mar. 1:35

Phodiso ya monna yo o suleng mhama

(Math. 9:1-8; Mar. 2:1-12)

17Ka lengwe la malatsi ao a bo a ruta. Bafarisai le Baruta-molao ba bo ba ntse fa fatshe, e le ba ba tswang mo motseng mongwe le mongwe wa Galelea le Jutea le kwa Jerusalema; thata ya Morena ya go fodisa e ne e na nae. 18Mme bonang, banna bangwe ba tsisa motho ka diphate yo o suleng mhama, ba leka go mo tsenya mo teng le go mmaya fa pele ga gagwe. 19Ya re ka ba sa bone ka fa ba ka mo tsenyang mo ntlong ka teng ka ntlha ya bontsi jwa batho, ba palama kwa godimo ga thulelo, ba mo folosa gare ga ditlhomeso, a le mo diphateng, ba mmaya mo gare, fa pele ga Jesu. 20Ya re a bona tumelo ya bone, a mo raya a re: “Monna, dibe tsa gago o di itshwaretswe.”

21Jaanong Baitsedikwalo le Bafarisai ba simolola go akanya ba re: “Ke mang yo, yo o buang dikgalo? Ke mang yo o ka itshwarelang dibe, fa e se Modimo fela?”

5:21
Jes. 43:25

22Ya re Jesu a lemoga dikakanyo tsa bone, a ba fetola a re: “Lo akanyang mo dipelong tsa lona? 23Mo go botlhofo ke gofe, a ke go re: ‘Dibe tsa gago o di itshwaretswe’ gongwe go re: ‘Tsoga o tsamae’? 24Mme ke tla dira gore lo lemoge, fa Morwa-Motho a na le thata mo lefatsheng ya go itshwarela dibe!” Ke fa a raya yo o suleng mhama a re: “Ke go raya ke re: Tsoga o tsee diphate tsa gago, o ye kwa ntlong ya gago!”

25Yoo a tsoga ka bonako fa pele ga bone, a tsaya se o neng a letse mo go sona, a ya kwa ntlong ya gagwe, a ntse a galaletsa Modimo. 26Foo ba tlholelwa botlhe, ba galaletsa Modimo, ba tlala poifo ba re: “Re tlhotse re bonye disitapelo.”

Go bidiwa ga Lefi

(Math. 9:9-13; Mar. 2:13-17)

27Morago ga tseo a tswa, a tsamaya; a bona mokgethisi yo leina la gagwe e leng Lefi, a ntse fa ntlong ya kgethelo, a mo raya a re: “Ntshale morago!” 28Yoo a tlogela tsotlhe, a nanoga, a mo sala morago.

29Jaanong Lefi a mo direla moletlo o mogolo mo ntlong ya gagwe, go le bontsi jo bogolo jwa bakgethisi le jwa ba bangwe ba ba ntseng nabo fa dijong.

5:29
Luka 15:1
30Foo Bafarisai le Baitsedikwalo ba bone ba ngongoregela barutwa ba gagwe ba re: “Ke eng, fa lo ja, lo nwa le bakgethisi le baleofi?”

31Jesu a ba araba a re: “Ba ba itekanetseng ga ba batle ngaka; mme e batlwa ke ba ba lwalang. 32Ga ke a tla go biletsa basiami tshokologong, fa e se baleofi fela.”

Go itima dijo go kayang?

(Math. 9:14-17; Mar. 2:18-22)

33Gape ba mo raya ba re: “Barutwa ba ga Johane ba itima dijo gantsi, ba dira merapelo, ba Bafarisai le bone jalo; mme ba gago bone ba a ja, ba a nwa.”

34Jesu a ba raya a re: “A lo a tle lo itimise baetsana dijo, monyadi a sa ntse a na nabo? 35Malatsi a tla tla; mme e tla re monyadi a sena go tlosiwa mo go bone, e be e le gona ba tla itimang dijo mo malatsing ao.”

36Le gona a bua nabo ka setshwantsho a re: “Ga go ope yo o segang setsiba mo seaparong se sešwa, a se rokelele mo seaparong se se onetseng; fa a ka dira jalo, o tla gagola le sona se sešwa. Le gona setsiba se se tswang mo go se sešwa ga se nke se dumelelana le se se onetseng. 37Gape, ga go na ope yo o tshelang weine e ntšhwa mo makukeng a magologolo; fa go ka dirwa jalo, weine e ntšhwa e tla phantsha makuka, e tshologa, le makuka a senyega. 38Weine e ntšhwa e tshwanetse go tshelwa mo makukeng a mašwa; di bolokega jalo mmogo. 39Le gona ga go na ope yo e a reng a sena go nwa weine e kgologolo, a tloge a batle e ntšhwa; gonne a re: ‘E kgologolo e bedile.’ ”

6

Jesu ke Morena wa Sabata

(Math. 12:1-8; Mar. 2:23-28)

61E rile ka Sabata sengwe a ralala masimo; barutwa ba gagwe ba roba diako, ba di sogotlhela mo diatleng, ba ja. 2Bafarisai bangwe ba ba raya ba re: “Lo direlang se se sa letlelelwang go dirwa ka Sabata?”

3Jesu a ba araba a re: “A ga lo ise lo buise se Dafita o se dirileng, fa a tshwerwe ke tlala, ene le ba ba neng ba na nae,

6:3
1 Sam. 2:1-7
4jaaka a ne a tsena mo ntlong ya Modimo, a tsaya dinkgwe tsa tshupo, a ja, a ba a naya le ba ba neng ba na nae, etswe e le tse di sa letlelelwang go jewa ke ope, fa e se baperesiti fela?”
6:4
Lef. 24:9

5A ba a ba raya a re: “Morwa-Motho ke Morena wa Sabata.”

Phodiso ya monna wa seatla se se omeletseng

(Math. 12:9-14; Mar. 3:1-6)

6E rile ka Sabata se sengwe a tsena mo senagogeng, a ba a ruta. Ga bo go le motho teng yo seatla sa gagwe se se jang se neng se omeletse. 7Baitsedikwalo le Bafarisai ba mo lepa gore a o tla fodisa ka Sabata, e le gore ba bone ka fa ba ka mmayang molato ka teng,

6:7
Luka 14:1
8mme ene a bo a itse dikakanyo tsa bone, a raya monna yo o nang le seatla se se omeletseng a re: “Nanoga o eme mo gare!” Yoo a nanoga, a ema fa teng. 9Jesu a ba raya a re: “Ke a lo botsa ka re: Se se letleletsweng go dirwa ka Sabata ke eng? A ke go dira molemo, gongwe go dira bosula? A ke go pholosa bophelo, gongwe go bo senya?” 10A ba leba botlhe tikologong, a ba a raya motho yoo a re: “Otlola seatla!” A dira jalo, seatla sa gagwe sa fola, sa nna jaaka se sengwe.

11Ke fa bone ba tlala bogale jwa botsenwa, ba botsanya se ba ka se dirang Jesu.

Go tlhaolwa ga ba ba 12

(Math. 10:2-4; Mar. 3:13-19)

12Mo malatsing ao a tswela kwa thabeng go rapela; mme a lala a rapela Modimo bosigo jotlhe. 13Ya re bo sa, a bitsa barutwa ba gagwe, a ba a itlhaolela ba ba 12 mo go bone, a ba bitsa baapostolo, e bong:

6:13
Math. 10:2-4
Dit. 1:13
14Simone yo e bileng a mmitsa Petoro, le Andrea morwa-rraagwe, le Jakobo le Johane, le Filipo le Baretolomeo, 15le Matheo le Thomase, le Jakobo wa ga Alefeo, le Simone yo o bidiwang Selote, 16le Juta wa ga Jakobo, le Jutase Isekariote, yo o tlogileng a mo tswa ka bolotsana.

Thero ya kwa Thabeng

(Math. 5 – 7)

17Ya re a sena go fologa nabo, a ema mo felong gongwe, fa go leng lobala, a na le bontsi jo bogolo jwa barutwa ba gagwe, le lesomo le legolo la ba ba tswang mo Jutea yotlhe le Jerusalema le kwa Tiro le Sitone fa lewatleng, 18ba ba tsileng go mo utlwa le go fodisiwa malwetse a bone; le ba ba tshwenngwang ke mewa e e itshekologileng ba fodisiwa. 19Bontsi jotlhe jwa senka go mo ama; ka gonne thata e ne e tswa mo go ene, a ba fodisa botlhe.

Ba e leng ba lesego le ba e seng bone

(Math. 5:1-12)

20Jaanong a tlhatlosa matlho, a leba barutwa ba gagwe a re:

“Go sego lona bahumanegi;

gonne puso ya Modimo

ke ya lona.

21Go sego lona ba jaanong

lo tshwerweng ke tlala;

gonne lo tla kgorisiwa.

Go sego lona ba jaanong

lo lelang;

gonne lo tla tshega.

6:21
Tshen. 7:16,17
Pes. 126:5,6
Jes. 61:3

22“Go sego lona, motlhang batho ba lo tlhoang, ba lo tlhanogela, ba lo kgoba, ba nyefola maina a lona jaaka e kete a bosula, ka ntlha ya Morwa-Motho. 23Lo itumeleng ka letsatsi leo, lo be lo ipele; gonne, itseng, tuelo ya lona e kgolo kwa legodimong; gonne borraabo ba ne ba direla baporofeti fela jalo.

24“Mme a tatlhego ya lona wee,

ba lo humileng;

gonne kgomotso ya lona

lo setse lo e amogetse!

6:24
Jak. 5:1

25A tatlhego ya lona wee,

ba jaanong lo itladitseng dimpa;

gonne lo tla bolawa ke tlala!

A tatlhego ya lona wee,

ba jaanong lo tshegang;

gonne lo tla hutsafala lo lela!

6:25
Jes. 5:22

26“Go latlhega lona, fa batho botlhe ba bua sentle ka ga lona; gonne borraabo ba ne ba direla baporofeti ba maaka fela jalo.

6:26
Jak. 4:4
Miga 2:11

Ditiro tse di tshwanetseng motho

(Math. 5:38-48; 7:12a)

27“Mme lona ba lo reeditseng, ke lo raya ke re:

“Ratang baba ba lona;

ba ba lo tlhoileng

lo ba direleng molemo.

28Tshegofatsang ba ba lo hutsang,

lo rapelele ba ba lo kgobang.

29Yo o go fapholang

mo lesameng lengwe,

o mo neele le le lengwe;

yo o go tseelang kobo,

le yona kojwana

o se ka wa gana ka yona.

30Naya mongwe le mongwe

yo o go kopang;

yo o go tseelang tsa gago,

o se ka wa di batla gape

mo go ene.

31Direlang batho fela jaaka lo rata

ba lo direla.

6:31
Math. 7:12

32“Fa lo rata ba ba lo ratang, lo na le tebogo efe fa pele ga Modimo? Kana baleofi le bone ba rata ba ba ba ratang. 33Fa lo direla bone molemo ba ba lo direlang molemo, lo na le tebogo efe? Kana baleofi le bone ba dira jalo. 34Fa lo adima bone fela ba lo solofetseng go amogela mo go bone, lo na le tebogo efe? Baleofi le bone ba adima baleofi gore ba amogele mo go kalo gape.

6:34
Lef. 25:35,36
35Mme ratang baba ba lona, dirang molemo, ba adimeng fela, lo sa solofele sepe, mme tuelo ya lona e tla nna kgolo, lo tla nna bomorwa Mogodimodimo. Gonne ene o pelontle mo go ba ba sa lebogeng le mo go ba ba bosula. 36Nnang kutlwelo-botlhoko, fela jaaka Rraeno a le kutlwelo-botlhoko.

Ka ga go atlhola ba bangwe

(Math. 7:1-5)

37“Le gona, lo se ka lwa atlhola,

mme ga lo nke lo atlholwa.

Se boneng ope molato,

mme ga lo nke lo bonwa molato.

Itshwareleng,

mme lo tla itshwarelwa.

6:37
Math. 6:14

38Nayang, mme lo tla newa.

Selekanyo se se molemo,

se se katetsweng,

se se kgotlhokgoditsweng,

se se tshologang,

ba tla se lo naya

mo dihubeng tsa lona;

gonne selekanyo

se lo lekanyang ka sona,

lo tla be lo lekanyediwa

ka sona.”

6:38
Mar. 4:24

39Le gona a bua nabo ka setshwantsho a re: “A sefofu se ka goga sefofu? A ga di nke di wela mmogo mo lengopeng?

6:39
Math. 15:14
40Morutwa ga a mogolo go feta yo o mo rutang; mme mongwe le mongwe yo o rutegileng o tla nna jaaka yo o mo rutileng.
6:40
Math. 10:24,25
Joh. 15:20

41“O lebelang lofatsana lo lo mo leitlhong la mongwe-ka-wena, mme o sa lemoge kota e e mo leitlhong la gago? 42Gongwe o ka raya mongwe-ka-wena jang o a re: ‘Motho wetsho, nte ke ntshe lofatsana lo lo mo leitlhong la gago,’ etswe o sa bone kota e e mo leitlhong la gago? Moikaketsi ke wena! Ntsha kota mo leitlhong la gago pele, morago ga moo o ka tlhokomela go ntsha lofatsana lo lo mo leitlhong la mongwe-ka-wena.

Setlhare se itsiwe ka maungo a sona

(Math. 7:16-20; 12:33-35)

43“Gonne ga go na setlhare se se siameng se se a tleng se ungwe leungo le le bosula; le gona, ga go setlhare se se sa siamang se se a tleng se ungwe leungo le le monate. 44Kana setlhare sengwe le sengwe se itsiwe ka leungo le e leng la sona. Gonne ga go ke go fulwa difeie mo ditlhareng tse di mitlwa, le gona ga go ke go fulwa leungo la moweine mo mosung. 45Motho yo o molemo o ntsha se se molemo mo lohumong lo lo molemo lwa pelo ya gagwe; mme yo o bosula o ntsha se se bosula mo lohumong lo lo bosula; gonne se se tletseng ka pelo se tshologa ka molomo.

Motheo o o tlhomameng

(Math. 7:24-27)

46“Lo mpiletsang ‘Morena, Morena,’ lo sa dire tse ke di buang?

6:46
Mal. 1:6
47Mongwe le mongwe yo o tlang kwa go nna, a utlwa mafoko a me, a a dirisa, ke tla lo supetsa yo a tshwanang nae: 48O tshwana le motho yo o agileng ntlo, a epela kwa teng, a thaya motheo mo lefikeng; mme ya re morwalela o tla, metsi a a tlang ka thata a itaaka ntlo eo; mme a retelelwa ke go e tshikinya, ka e agilwe sentle. 49Mme yo o utlwang, a sa dirafatse, o tshwana le motho yo o neng a aga ntlo fa fatshe, e se na motheo, ya re metsi a a tlang ka thata a e itaaka, ya akofa ya wa, go ribegela ga ntlo eo ga nna gogolo.”