Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Go rera ga Johane Mokolobetsi

(Math. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Joh. 1:19-34)

31E rile ka ngwaga wa 15 wa puso ya Kaisara Tiberio, fa Pontio Pilato a le molaodi wa Jutea, le Herote a le kgosi ya Galelea, le Filipo morwa-rraagwe a le kgosi ya Iturea le lefatshe la Teragoniti, le Lesania a le kgosi ya Abilene, 2le Hanase le Kaifase e le baperesiti ba bagolo, Lefoko la Modimo la tla kwa go Johane, morwa Sagaria, a le mo sekakeng. 3Jaanong a fitlha mo lefatsheng lotlhe le le mo tikologong ya Joretane, a rera kolobetso ya tlhabologo e e isang boitshwarelong jwa dibe, 4ka fa go kwadilweng ka teng mo lokwalong lwa mafoko a ga Jesaya wa Moporofeti ga twe:

“Lentswe la mongwe yo o kuang

mo sekakeng la re:

‘Baakanyang tsela ya Morena,

siamisang mebila ya gagwe!

3:4
Jes. 40:3-5

5A dikhuti tsotlhe di katelwe,

dithaba tsotlhe le dithota

di phadimolwe;

ditsela tse di manyokenyoke

di tlhamaladiwe,

tse di magwata di rethefadiwe!

6Foo batho botlhe ba tla bona

pholoso ya Modimo.’ ”

7Ya baa gona a rayang masomo a batho ba ba tsileng go kolobediwa ke ene a re: “Losika lwa dinoga ke lona! Lo tlhagisitswe ke mang go tila bogale jo bo tlang?

3:7
Math. 23:33
8Ka moo, ntshang maungo a a tshwanetseng tlhabologo. Lo se ka lwa simolola go ithaya lo re: ‘Re bana ba ga Aborahame’; gonne ke lo raya ke re: Modimo o nonofile go tsosetsa Aborahame bana ka majwe a. 9Mme le gona selepe se setse se beilwe mo meding ya ditlhare; jaanong he, setlhare sengwe le sengwe se se sa ungweng leungo le le molemo se tla rengwa, se latlhelwa mo molelong.”

10Foo batho ba mmotsa ba re: “Jaanong re dire eng?”

11A ba araba re: “Yo o nang le dikobo di le pedi, a a abele yo o se nang epe; le yo o nang le dijo, a a dire jalo.”

12Bakgethisi le bone ba tla go kolobediwa, ba mmotsa ba re: “Moruti, rona re dire eng?”

13A ba raya a re: “Se kgethiseng go fetisa mo lo go laetsweng.”

14Batlhabani le bone ba mmotsa ba re: “Mme fa e le rona, re dire eng?”

A ba raya a re: “Se gateleleng ope, se lefiseng ope ka patiko; mme lo itumelele tuelo ya lona fela.”

15Ya re batho ba le mo tebelelong, mme botlhe ba akanya mo dipelong tsa bone ka ga Johane gore a jaana ga e ka ne e le ene Keresete,

3:15
Joh. 1:19-28
16Johane a ba raya botlhe a re: “Nna ke lo kolobetsa ka metsi; mme go tla tla yo o nonofileng bogolo go nna, yo ke sa lekanang go funolola kgole ya ditlhako tsa gagwe; ene yoo o tla lo kolobetsa ka Mowa o o Boitshepo le ka molelo. 17Loselo lwa gagwe lo mo seatleng sa gagwe go olosetsa ruri se se mo seboaneng sa gagwe, le go phuthela mabele mo sefaleng sa gagwe, mme moko o tla o tshuba ka molelo o o sa ka keng wa tingwa.”

18A nna a rerela batho Efangele, a ba laya le ka mafoko a mantsi a mangwe.

Johane o a golegwa

19Jaanong ya re kgosi Herote a kgalemelwa ke ene ka ntlha ya ga Herodia, mosadi wa ga Filipo morwa-rraagwe le ka ntlha ya tsotlhe tse di bosula tse Herote a di dirileng,

3:19
Math. 14:3,4
Mar. 6:17,18
20a fela a oketsa tsotlhe tseo ka go tswalela Johane mo ntlong ya kgolegelo.

Kolobetso ya ga Jesu

(Math. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Joh. 1:32)

21Ya re batho botlhe ba kolobediwa, Jesu le ene a sena go kolobediwa, mme a rapela, legodimo la bulega, 22mme Mowa o o Boitshepo wa fologela mo go ene ka popego ya lephoi, mme ga utlwala lentswe le le tswang kwa legodimong le re: “O Morwaake yo o rategang, yo ke go itumelelang.”

3:22
Luka 9:35

Lotso lwa ga Jesu

(Math. 1:1-17)

23E rile Jesu a simolola go ruta, a bo a na le dinyaga tse di ka neng di le 30, mme – jaaka go ne go gopolwa – ya bo e le morwa Josefa, wa ga Eli,

3:23
Luka 4:22
24wa ga Mathate, wa ga Lefi, wa ga Melegi, wa ga Janai, wa ga Josefa, 25wa ga Mathatia, wa ga Amose, wa ga Nahume, wa ga Esedi, wa ga Nagai, 26wa ga Maathe, wa ga Mathatia, wa ga Simei, wa ga Josega, wa ga Jota, 27wa ga Joanane, wa ga Resa, wa ga Serubabele, wa ga Salathiele, wa ga Neri, 28wa ga Melegi, wa ga Adi, wa ga Kosame, wa ga Elematame, wa ga Ere, 29wa ga Jesua, wa ga Eliesere, wa ga Jorime, wa ga Mathate, wa ga Lefi, 30wa ga Simeone, wa ga Juta, wa ga Josefa, wa ga Joname, wa ga Eliakime, 31wa ga Melea, wa ga Menane, wa ga Mathata, wa ga Nathane, wa ga Dafita,
3:31
2 Sam. 5:14
32wa ga Isai, wa ga Obete, wa ga Boase, wa ga Salema, wa ga Nasone,
3:32
Ruthe 4:22
33wa ga Aminatabe, wa ga Rame, wa ga Heserone, wa ga Pherese, wa ga Juta,
3:33
Gen. 29:35
34wa ga Jakobe, wa ga Isaka, wa ga Aborahame, wa ga Thara, wa ga Nahore,
3:34
Gen. 21:23
11:10-26
1 Ditiraf. 1:24-27
35wa ga Seruge, wa ga Rehu, wa ga Phelege, wa ga Ebere, wa ga Sela, 36wa ga Kenane, wa ga Arephagasadi, wa ga Seme, wa ga Noa, wa ga Lamege,
3:36
Gen. 5:3-32
37wa ga Methusala, wa ga Henoge, wa ga Jarete, wa ga Mahalalele, wa ga Kenane, 38wa ga Enose, wa ga Sethe, wa ga Atame, wa Modimo.
3:38
Gen. 5:1-3