Setswana 1970/1987 (TSW70)
21

Kabelo ya motlholagadi

(Mar. 12:41-44)

211Ya re Jesu a tsholetsa matlho, a bona bahumi ba latlhela dikabelo tsa bone mo letloleng la Modimo. 2A ba a bona motlholagadi yo o humanegileng a latlhela madinyana a le mabedi teng. 3Jaanong a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Motlholagadi yo o humanegileng yo, o latlhetse go feta botlhe;

21:3
2 Bakor. 8:12
4gonne botlhe ba, ba latlhetse tsa letlotlo la bone mo dikabelong tsa Modimo, mme ene o latlhetse tsa lehuma la gagwe, e bong tsotlhe tse a nang natso, a phelang ka tsona.”

Polelelopele ka ga tshenyo ya Tempele

(Math. 24:1,2; Mar. 13:1,2)

5Ya re bangwe ba bua ka ga Tempele gore e kgabisitswe ka majwe a mantle le ka dineo tse di neetsweng Tempele, a bua a re: 6“Fa e le tse lo di bonang tseo, malatsi a tla tla a go se kitlang go lesiwa lentswe lepe ka ona le tlhatlaganye le le lengwe, le le se kitlang le digwa.”

21:6
Luka 19:44

Ka ga tshimologo ya ditlalelo

(Math. 24:3-14; Mar. 13:3-13)

7Ba mmotsa ba re: “Moruti, kana dilo tse di tla nna leng? Gape sesupo sa nako e di tla dirafalang ka yona ke sefe?”

8Mme a re: “Lo itise gore lo se timediwe! Gonne ba bantsi ba tla tla ka leina la me, ba ipitsa ba re: ‘Ke nna Keresete’; gape ba re: ‘Nako e atametse.’ Lo se ka lwa ba sala morago. 9Mme mogang lo utlwelang dintwa le dikhuduego, lo se ka lwa rerega; gonne tseo di tshwanetse go dirafala pele. Mme bokhutlo ga bo nke bo tla ka pele.”

10Gape a ba raya a re: “Morafe o tla tsogela morafe, le bogosi bo tla tsogela bogosi. 11Go tla nna dithoromo tse dikgolo tsa lefatshe, le malwetse a leroborobo, le ditlala kwa le kwa. Go tla nna dipoitshego le ditshupo tse dikgolo di tswa mo legodimong. 12Fela, pele ga dilo tsotlhe tseo ba tla lo tshwara, ba lo bogisa, ba lo neela mo disenagogeng le mo matlong a kgolegelo, ba lo gogela fa pele ga dikgosi le balaodi ka ntlha ya leina la me. 13Mme moo go tla lo dirafalela gore go supege ka ga me.

21:13
Luka 12:11
14Ka moo, elang tlhoko gore lo se ka lwa akanyetsa kwa pele ka fa lo tla ikarabelang ka teng;
21:14
Math. 10:19
15gonne nna ke tla lo naya molomo le botlhale o baganetsi botlhe ba lona ba se kitlang ba kgona go emelana najo, le fa e le go bo ganetsa.
21:15
Dit. 6:10
16Mme le gona lo tla tshwarisiwa ke bagolo ba lona le bomorwa-rraalona le ba ga lona le ditsala; ba bile ba tla bolaya bangwe ba lona.
21:16
Math. 10:21,22
17Lo tla nna ba ba ilegang mo go botlhe ka ntlha ya leina la me.
21:17
Luka 12:7
18Mme le fa e le thiri e le nngwe ya ditlhogo tsa lona, ga e nke e nyelela. 19Lo tla bona maphelo a lona ka tshwarelelo ya lona.
21:19
2 Ditiraf. 15:7
Baheb. 10:36

Pitlagano e kgolo

(Math. 24:15-25; Mar. 13:14-23)

20“E re lo bona Jerusalema o dikanyeditswe ka ntwa ke mephato, lo be lo itse gore go senngwa ga ona go atametse. 21Foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng; ba ba mo teng ga motse a ba tswe; ba ba kwa nageng a ba se tsene mo go ona. 22Gonne ‘ao ke Malatsi a Pusoloso’ gore tsotlhe tse di kwadilweng di dirafale.

21:22
Jer. 5:29
23Go latlhega ba baimana le ba ba amusang mo malatsing ao! Gonne go tla nna tlalelo e kgolo mo lefatsheng le petso e e bogale mo morafeng o. 24Ba tla wa ka bogale jwa tšhaka, ba isiwa botshwarong kwa merafeng yotlhe; Jerusalema o tla gatakwa ke baheitane go tle go tsamae metlha ya baheitane e tlale.
21:24
Baroma 11:25
Tshen. 11:2

Go tla ga Morwa-Motho

(Math. 24:29-41; Mar. 13:24-32)

25“Foo go tla nna ditshupo mo letsatsing le mo ngweding le mo dinaleding; le mo lefatsheng go tla nna tlalelo ya merafe e le mo tharaanong, go le mesumo ya lewatle le makhubu a lone. 26Batho ba tla idibadiwa ke poifo le tebelelo ya dilo tse di tlang mo lefatsheng; gonne dithata tsa magodimo di tla reketlisiwa. 27Foo ba tla bona Morwa-Motho a tla ka leru ka thata le kgalalelo e kgolo.

21:27
Dan. 7:13
28Mme e re tseo di simolola go dirafala, lo inamologe, lo tsholetse ditlhogo, ka gonne kgololo ya lona e a atamela.”
21:28
Bafil. 4:4,5

Sekao sa ditlhare

29A ba a ba bolelela setshwantsho a re: “Bonang mofeie le ditlhare tsotlhe; 30fa lo di bona di setse di tlhoga, lo be lo itse ka losi gore selemo se setse se le gaufi. 31Le lona jalo, e re lo bona dilo tseo di dirafala, lo itse gore puso ya Modimo e gaufi.

32“Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo nke lo fela ka gope, dilo tsotlhe di ise di dirafale. 33Legodimo le tla feta le lefatshe, mme mafoko a me ga a nke a feta ka gope.

21:33
Luka 16:17

Tlhagiso ya go itisa

(Math. 24:42-44; Mar. 13:33-37)

34“Lo itise, e se re gongwe dipelo tsa lona tsa imafadiwa ke bojabobe le botagwa le ditshwenyegelo tsa botshelo, mme letsatsi leo la lo wela ka tshoganyetso jaaka seru;

21:34
Mar. 4:19
35gonne le tla wela botlhe ba ba agileng mo lefatsheng lotlhe.
21:35
1 Bathes. 5:3
36Disang he, lo rapele ka nako nngwe le nngwe gore lo tle lo kgone go falola mo go tsotlhe tseo tse di tla dirafalang le go ema fa pele ga Morwa-Motho.”
21:36
Mar. 13:33

37E ne ya re motshegare a tlhole a ruta mo Tempeleng, mme e re bosigo a tswele kwa ntle, a ye go lala kwa thabeng e e bidiwang ya Diolefa. 38Mme batho botlhe ba phakelele kwa go ene mo Tempeleng go mo utlwa.