Setswana 1970/1987 (TSW70)
20

Ka ga kolobetso ya ga Johane

(Math. 21:23-27; Mar. 11:27-33)

201Ka lengwe la malatsi ao, ya re a ruta batho mo Tempeleng, a rera Efangele, baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo ba tla go ene, ba na le bagolo ba morafe, 2ba bua nae ba re: “Re bolelele gore dilo tse o di dira ka thata efe? Gongwe ke mang yo o go neileng thata eo?”

3A ba araba a re: “Le nna ke tla lo botsa lefoko lengwe; mpolelelang: 4Kolobetso ya ga Johane a e ne e tswa kwa legodimong gongwe mo bathong?”

5Ba ikakanya ba re: “Fa re ka re: ‘Kwa legodimong,’ o tla re: ‘Lo ne lo sa mo dumeleleng?’ 6Mme fa re ka re: ‘Mo bathong,’ batho botlhe ba tla re kgobotletsa; gonne ba dumetse ruri gore Johane e ne e le moporofeti.” 7Foo ba araba ba re: “Ga re itse gore e ne e tswa kae.”

8Jesu a ba raya a re: “Gona le nna ga ke lo bolelele thata e ke dirang dilo tse ka yona.”

Balemi ba ba bosula

(Math. 21:33-46; Mar. 12:1-12)

9Jaanong a simolola go bolelela batho setshwantsho se a re: “Motho mongwe o ne a lema tshimo ya moweine, a e neela balemi, a ba a eta sebaka se seleele. 10Ya re ka nako ya teng a roma motlhanka kwa baleming gore ba mo nee mangwe a maungo a tshimo ya moweine. Mme balemi ba mo itaya, ba mmusa a iphotlhere.

20:10
2 Ditiraf. 36:15,16
11A boa a roma motlhanka yo mongwe; mme le ene ba mo itaya, ba mo dira mo go tlhabisang ditlhong, ba mmusa a iphotlhere. 12A boa a roma wa boraro; mme le yoo ba mo ntsha dintho, ba mo lelekela kwa ntle. 13Foo mong wa tshimo ya moweine a ikakanya a re: ‘Ke tla dirang? Ke tla roma morwaake yo o rategang. E ka re gongwe ba mo tlotla.’ 14Mme ya re balemi ba mmona, ba ikakanya ba re: ‘Yo ke ene moja-boswa; tlaang re mmolaeng gore boswa e nne jwa rona.’ 15Mme ba mo kgarameletsa kwa ntle ga tshimo ya moweine, ba mmolaya.

“Jaanong mong wa tshimo ya moweine o tla ba dirang? 16O tla tla, a bolaya balemi bao; mme tshimo ya moweine o tla e neela ba sele.”

Ya re ba utlwa, ba re: “A go se nne jalo!”

17Mme a ba leba a re: “Go kaya eng fa go kwadilwe ga twe:

“ ‘Lentswe le baagi

ba le latlhileng

ke lone le le dirilweng

letlapa la sekhutlo’?

20:17
Pes. 118:22

18“Mongwe le mongwe yo o welang mo letlapeng leo o tla thubagana; mme yo le tla mo welang le tla mo tšhwetlakanya.”

Potso ka ga lekgetho

(Math. 22:15-22; Mar. 12:13-17)

19Ka yona nako eo Baitsedikwalo le baperesiti ba bagolo ba batla go mo tshwara, mme ba boifa batho, ka gonne ba ne ba lemoga gore o iteisa bone ka setshwantsho se.

20:19
Luka 19:48
20Jaanong ba mo lepa, ba roma balaledi ba ba itimokanyang ka go ipaya basiami, gore ba mo tshware mo lefokong lengwe, ba be ba mo neele mmuso, e bong mo thateng ya molaodi.
20:20
Luka 11:54
21Ba mmotsa ba re: “Moruti, re itse gore o bua, o ruta ka tshiamo, o sa gobelelele ope, mme o ruta tsela ya Modimo ka boammaaruri. 22A re letleletswe go neela Kaisara lekgetho gongwe nnyaya?”

23Ya re ka a lemoga bolotsana jwa bone, a ba raya a re: 24“Ntshupetseng ledi la lekgetho! Le na le setshwantsho le sekwalo sa ga mang?”

Ba re: “Sa Kaisara.”

25A ba raya a re: “Ka moo he, ntshetsang Kaisara tse e leng tsa Kaisara, le Modimo tse e leng tsa Modimo.”

26Mme ba retelelwa ke go mo tshwara mo polelong ya gagwe fa pele ga batho, ba be ba gakgamalela karabo ya gagwe, ba didimala.

Basadukai le tsogo ya baswi

(Math. 22:23-33; Mar. 12:18-27)

27Jaanong ga tla go ene Basadukai bangwe ba ba latolang tsogo ya baswi, ba mmotsa ba re: 28“Moruti, Moše o re laetse go re: ‘Fa motho a swa, a na le mosadi, mme a se na ngwana, a morwa-rraagwe a tsee mosadi yoo, a tsosetse morwa-rraagwe losika.’

20:28
Doit. 25:5,6
29Jaanong go kile ga bo go le bomorwa monna ba ba supang. Wa ntlha a tsaya mosadi; mme a swa a se na ngwana. 30Le wa bobedi a tsaya mosadi yoo, 31le wa boraro a mo tsaya; ga nna fela jalo mo go bone ka bosupa jwa bone; ba se ka ba tlogela bana, mme ba swa. 32La bofelo mosadi le ene a swa. 33Mosadi yoo jaanong mo tsogong ya baswi e tla nna mosadi wa ga mang mo go bone? Ka gonne ba ne ba mo nyetse ka bosupa jwa bone.”

34Jesu a ba araba a re: “Bana ba lefatshe leno ba a nyala, ba a nyalwa; 35mme ba ba kaiwang ba siametse go abelwa lefatshe lele le tsogo ya baswi ga ba nyale, ga ba nyalwe, 36le gona ga ba ka ke ba tlhola ba a swa; gonne ba tshwana le baengele, e bile ke bana ba Modimo, ka e le bana ba tsogo ya baswi.

20:36
1 Joh. 3:1,2
37Mme fa e le gore baswi ba a tsosiwa, Moše le ene o supile jalo fa setlhareng sa mitlwa, fa a bitsa ‘Morena Modimo wa ga Aborahame, Modimo wa ga Isaka, Modimo wa ga Jakobe.’
20:37
Ekes. 3:2,6
38Ke go re, Modimo ga se wa baswi, ke wa baphedi; gonne botlhe ba phelela ona.”

39Foo bangwe ba Baitsedikwalo ba mo raya ba re: “Moruti, o buile sentle.” 40Gonne ba ne ba tshaba go mmotsa sengwe gape.

Keresete ke morwa Dafita le Morena wa gagwe

(Math. 22:41-45; Mar. 12:35-37)

41Jaanong a ba botsa a re: “Ba raya jang, fa ba re: Keresete ke morwa Dafita? 42Kana Dafita ka esi o bua mo lokwalong lwa Dipesalome a re:

“ ‘Morena o reile

Morena wa me a re:

Dula ka fa letsogong

la me le le jang,

20:42
Pes. 110:1

43go ya ke be ke dire

baba ba gago

sebeo sa dinao tsa gago.’

44“Jaanong he, fa Dafita a mmitsa ‘Morena’, e ka nna morwawe jang?”

Tlhagiso ya ga Jesu ka ga Baitsedikwalo

(Math. 23:1,5-7,14; Mar. 12:38-40)

45Ya re batho botlhe ba utlweletse, a raya barutwa a re: 46“Itiseng mo go Baitsedikwalo ba ba ratang go tsamaya ka dikobo tse di kgokgothang, ba bile ba rata ditumediso mo dipatlelong, le ditulo tse di kwa pele mo disenagogeng, le manno a a kwa pele mo meletlong;

20:46
Luka 11:43
47ba metsa matlo a batlholagadi, mme ba itimokanya ka go rapela go le goleele. Bone ba tla bona petso e kgolo bogolo mo katlholong.”

21

Kabelo ya motlholagadi

(Mar. 12:41-44)

211Ya re Jesu a tsholetsa matlho, a bona bahumi ba latlhela dikabelo tsa bone mo letloleng la Modimo. 2A ba a bona motlholagadi yo o humanegileng a latlhela madinyana a le mabedi teng. 3Jaanong a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Motlholagadi yo o humanegileng yo, o latlhetse go feta botlhe;

21:3
2 Bakor. 8:12
4gonne botlhe ba, ba latlhetse tsa letlotlo la bone mo dikabelong tsa Modimo, mme ene o latlhetse tsa lehuma la gagwe, e bong tsotlhe tse a nang natso, a phelang ka tsona.”

Polelelopele ka ga tshenyo ya Tempele

(Math. 24:1,2; Mar. 13:1,2)

5Ya re bangwe ba bua ka ga Tempele gore e kgabisitswe ka majwe a mantle le ka dineo tse di neetsweng Tempele, a bua a re: 6“Fa e le tse lo di bonang tseo, malatsi a tla tla a go se kitlang go lesiwa lentswe lepe ka ona le tlhatlaganye le le lengwe, le le se kitlang le digwa.”

21:6
Luka 19:44

Ka ga tshimologo ya ditlalelo

(Math. 24:3-14; Mar. 13:3-13)

7Ba mmotsa ba re: “Moruti, kana dilo tse di tla nna leng? Gape sesupo sa nako e di tla dirafalang ka yona ke sefe?”

8Mme a re: “Lo itise gore lo se timediwe! Gonne ba bantsi ba tla tla ka leina la me, ba ipitsa ba re: ‘Ke nna Keresete’; gape ba re: ‘Nako e atametse.’ Lo se ka lwa ba sala morago. 9Mme mogang lo utlwelang dintwa le dikhuduego, lo se ka lwa rerega; gonne tseo di tshwanetse go dirafala pele. Mme bokhutlo ga bo nke bo tla ka pele.”

10Gape a ba raya a re: “Morafe o tla tsogela morafe, le bogosi bo tla tsogela bogosi. 11Go tla nna dithoromo tse dikgolo tsa lefatshe, le malwetse a leroborobo, le ditlala kwa le kwa. Go tla nna dipoitshego le ditshupo tse dikgolo di tswa mo legodimong. 12Fela, pele ga dilo tsotlhe tseo ba tla lo tshwara, ba lo bogisa, ba lo neela mo disenagogeng le mo matlong a kgolegelo, ba lo gogela fa pele ga dikgosi le balaodi ka ntlha ya leina la me. 13Mme moo go tla lo dirafalela gore go supege ka ga me.

21:13
Luka 12:11
14Ka moo, elang tlhoko gore lo se ka lwa akanyetsa kwa pele ka fa lo tla ikarabelang ka teng;
21:14
Math. 10:19
15gonne nna ke tla lo naya molomo le botlhale o baganetsi botlhe ba lona ba se kitlang ba kgona go emelana najo, le fa e le go bo ganetsa.
21:15
Dit. 6:10
16Mme le gona lo tla tshwarisiwa ke bagolo ba lona le bomorwa-rraalona le ba ga lona le ditsala; ba bile ba tla bolaya bangwe ba lona.
21:16
Math. 10:21,22
17Lo tla nna ba ba ilegang mo go botlhe ka ntlha ya leina la me.
21:17
Luka 12:7
18Mme le fa e le thiri e le nngwe ya ditlhogo tsa lona, ga e nke e nyelela. 19Lo tla bona maphelo a lona ka tshwarelelo ya lona.
21:19
2 Ditiraf. 15:7
Baheb. 10:36

Pitlagano e kgolo

(Math. 24:15-25; Mar. 13:14-23)

20“E re lo bona Jerusalema o dikanyeditswe ka ntwa ke mephato, lo be lo itse gore go senngwa ga ona go atametse. 21Foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng; ba ba mo teng ga motse a ba tswe; ba ba kwa nageng a ba se tsene mo go ona. 22Gonne ‘ao ke Malatsi a Pusoloso’ gore tsotlhe tse di kwadilweng di dirafale.

21:22
Jer. 5:29
23Go latlhega ba baimana le ba ba amusang mo malatsing ao! Gonne go tla nna tlalelo e kgolo mo lefatsheng le petso e e bogale mo morafeng o. 24Ba tla wa ka bogale jwa tšhaka, ba isiwa botshwarong kwa merafeng yotlhe; Jerusalema o tla gatakwa ke baheitane go tle go tsamae metlha ya baheitane e tlale.
21:24
Baroma 11:25
Tshen. 11:2

Go tla ga Morwa-Motho

(Math. 24:29-41; Mar. 13:24-32)

25“Foo go tla nna ditshupo mo letsatsing le mo ngweding le mo dinaleding; le mo lefatsheng go tla nna tlalelo ya merafe e le mo tharaanong, go le mesumo ya lewatle le makhubu a lone. 26Batho ba tla idibadiwa ke poifo le tebelelo ya dilo tse di tlang mo lefatsheng; gonne dithata tsa magodimo di tla reketlisiwa. 27Foo ba tla bona Morwa-Motho a tla ka leru ka thata le kgalalelo e kgolo.

21:27
Dan. 7:13
28Mme e re tseo di simolola go dirafala, lo inamologe, lo tsholetse ditlhogo, ka gonne kgololo ya lona e a atamela.”
21:28
Bafil. 4:4,5

Sekao sa ditlhare

29A ba a ba bolelela setshwantsho a re: “Bonang mofeie le ditlhare tsotlhe; 30fa lo di bona di setse di tlhoga, lo be lo itse ka losi gore selemo se setse se le gaufi. 31Le lona jalo, e re lo bona dilo tseo di dirafala, lo itse gore puso ya Modimo e gaufi.

32“Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo nke lo fela ka gope, dilo tsotlhe di ise di dirafale. 33Legodimo le tla feta le lefatshe, mme mafoko a me ga a nke a feta ka gope.

21:33
Luka 16:17

Tlhagiso ya go itisa

(Math. 24:42-44; Mar. 13:33-37)

34“Lo itise, e se re gongwe dipelo tsa lona tsa imafadiwa ke bojabobe le botagwa le ditshwenyegelo tsa botshelo, mme letsatsi leo la lo wela ka tshoganyetso jaaka seru;

21:34
Mar. 4:19
35gonne le tla wela botlhe ba ba agileng mo lefatsheng lotlhe.
21:35
1 Bathes. 5:3
36Disang he, lo rapele ka nako nngwe le nngwe gore lo tle lo kgone go falola mo go tsotlhe tseo tse di tla dirafalang le go ema fa pele ga Morwa-Motho.”
21:36
Mar. 13:33

37E ne ya re motshegare a tlhole a ruta mo Tempeleng, mme e re bosigo a tswele kwa ntle, a ye go lala kwa thabeng e e bidiwang ya Diolefa. 38Mme batho botlhe ba phakelele kwa go ene mo Tempeleng go mo utlwa.

22

Maano a go bolaya Jesu

(Math. 26:1-5; Mar. 14:1,2; Joh. 11:45-53)

221Jaanong moletlo wa Dinkgwe tse di sa bedisiwang o o bidiwang Tlolaganyo wa bo o atametse. 2Mme baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo ba batla ka fa ba ka mmolayang ka teng; gonne ba ne ba boifa morafe.

22:2
Luka 20:19

Jutase o tshwarisa Jesu

(Math. 26:14-16; Mar. 14:10-11)

3Jaanong Satane a tsena mo go Jutase yo o bidiwang Isekariote, e le mongwe wa ba ba 12.

22:3
Joh. 13:2,27
4Yoo a ya a bua le baperesiti ba bagolo le balaodi ba Tempele ka fa a ka mo ba neelang ka teng. 5Bone ba itumela, ba be ba dumelana go mo naya madi. 6A ba a dumela. Jaanong a batla nako e e lebanyeng ya go mo ba neela, bontsi bo se yo.

Selalelo sa Tlolaganyo se a baakanngwa

(Math. 26:17-19; Mar. 14:12-16)

7Jaanong ga tla letsatsi la Dinkgwe tse di sa bedisiwang, le kwana ya Tlolaganyo e tshwanetseng go tlhajwa ka lone.

22:7
Ekes. 12:18-20
8Jesu a roma Petoro le Johane a re: “Yaang lo re baakanyetse Tlolaganyo gore re e je.”

9Ba mmotsa ba re: “O rata gore re e baakanyetse kae?”

10A ba raya a re: “Bonang, e tla re lo sena go tsena mo motseng, lo kgatlhane le monna a rwele nkgwana ya metsi; lo mo sale morago go ya mo ntlong e o tsenang mo go yona, 11lo ree mong wa ntlo lo re: ‘Moruti o a go botsa a re: Ntlwana ya baeti e kae, kwa nka jelang Tlolaganyo teng le barutwa ba me?’ 12Ene o tla lo supetsa ntlwana e kgolo e e fa godimo, e e adilweng mesamo; lo baakanyetse teng.”

13Ba ya ba fitlhela go ntse fela jaaka a ba boleletse, ba baakanyetsa Tlolaganyo.

22:13
Luka 19:32

Tlhomamiso ya Selalelo se se Boitshepo

(Math. 26:26-30; Mar. 14:22-26; 1 Bakor. 11:23-25)

14Ya re nako e sena go fitlha, a rapama fa dijong, a na le baapostolo ba ba 12. 15Jaanong a ba raya a re: “Ke eleditse thata go ja Tlolaganyo e le lona, ke ise ke boge; 16gonne ke lo raya ke re: Ga nke ke tlhola ke e ja ka gope, go tle go tsamae e dirafale ka botlalo mo pusong ya Modimo.”

22:16
Luka 13:29

17Ke fa a tsaya senwelo, a leboga a re: “Se tseeng, lo se hupalane. 18Gonne ke lo raya ke re: Go tloga jaanong ga nke ke tlhola ke nwa leungo la moweine, go tle go tsamae puso ya Modimo e tle.”

19A ba a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se ba naya a re: “Se ke mmele wa me o o neelwang lona; dirang jalo gore e nne go nkgopola.”

22:19
1 Bakor. 11:23-25
20Fela jalo le sona senwelo a se tsaya morago ga selalelo a re: “Senwelo se ke kgolagano e ntšhwa ka madi a me a lo a tshololelwang.

21“Mme itseng, seatla sa yo o ntswang se na le nna mo tafoleng.

22:21
Joh. 13:21,22
22Tota Morwa-Motho o tsamaya jaaka go laotswe; fela go latlhega motho yoo yo o mo tswang.”

23Ke fa ba simolola go botsanya gore e ka nna ofe wa bone yo o tla dirang jalo.

Yo mogolo le yo mmotlana

(Math. 20:25-27; Mar. 10:42-44)

24Le gona ga tsoga kgang mo go bone ya gore ke ofe wa bone yo o ka kaiwang yo mogolo. 25Jesu a ba raya a re: “Dikgosi tsa merafe di a e busa, e bile ba ba setlhogo mo go bone ba bidiwa ‘Bababaledi ba bone.’ 26Fela lona lo se nne jalo, mme yo mogolo mo go lona a a nne jaaka yo mmotlana, le yo e leng moeteledipele a a nne jaaka modiredi. 27Kana yo mogolo ke ofe? A ke yo o ntseng fa dijong, gongwe yo o direlang? A ga se yo o ntseng fa dijong? Mme nna ke mo gare ga lona jaaka yo o direlang.

22:27
Joh. 13:4-14

28“Ke lona ba lo itshokileng le nna mo dipitlaganong tsa me. 29Mme ke lo abela puso fela jaaka Rre a e nkabetse, 30gore lo je lo nwe fa tafoleng ya me mo pusong ya me. Lo tla nna mo ditulong tsa bogosi, lo atlhola ditso tse di 12 tsa Iseraele.”

22:30
Math. 19:28

Petoro o a kgothadiwa

(Math. 26:31-35; Mar. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31Jaanong Morena a re: “Simona, Simona, bona, Satane o lo ipatletse gore a lo olose jaaka mabele;

22:31
2 Bakor. 2:11
32mme nna ke go rapeletse gore tumelo ya gago e se khutle. Mme wena e re o sena go sokologa, o tiise bakaulengwe ba gago.”
22:32
Joh. 17:11,15,20
Pes. 51:15

33Ene a mo fetola a re: “Morena, fa ke na nao, ke iketleeditse go ya le mo ntlong ya kgolegelo le mo losong.”

34Mme Jesu a re: “Ke a go bolelela, Petoro, mokoko ga o nke o lela kajeno, wena o ise o intatole gararo o re, ga o nkitse.”

Ditšhaka tse pedi

35A boa a ba raya a re: “E rile ke lo roma, lo se na sekgwama le kgwatlha le ditlhako, a lo ne lwa tlhoka sengwe?”

Ba re: “Le e seng sepe.”

22:35
Luka 9:3

36A ba raya a re: “A jaanong yo o nang le sekgwama, a se tsee, le kgwatlha jalo. Yo o tlhokang, a a rekise kobo ya gagwe, a reke tšhaka. 37Gonne ke lo raya ke re: Se se kwadilweng se se reng: ‘O baletswe le baikepi’ se sa ntse se tshwanetse go wediwa mo go nna. Gonne tse di kwadilweng ka ga me di a dirafala.”

22:37
Jes. 53:12

38Foo ba re: “Morena, bona, ditšhaka tse pedi ke tse.”

A ba raya a re: “Go lekanye.”

Jesu kwa Getsemane

(Math. 26:30,36-46; Mar. 14:26,32-42)

39Jaanong a tswa, a ya kwa Thabeng ya Diolefa ka fa a tlwaetseng ka teng, barutwa ba mo sala morago.

22:39
Joh. 18:1
40Ya re a sena go fitlha felong foo, a ba raya a re: “Rapelang gore lo se tsene mo thaelong!”

41A ba a katogana nabo, go ka nna kana ka makonopelo a lentswe, a khubama ka mangole, a rapela 42a re: “Rara, fa o rata, tlosa senwelo se mo go nna; fela a go se dirafale thato ya me, mme go dirafale ya gago!” 43Jaanong ga bonala moengele kwa go ene, a tswa legodimong, a mo thatafatsa.

22:43
1 Dikg. 19:5
44Ya re a le mo tlalelong e kgolo, a rapela ka bojotlhe jwa gagwe; mofufutso wa gagwe wa nna jaaka marothodi a madi a a rothelang fa fatshe.

45Ya re a tsoga mo thapelong, a tla kwa barutweng, a fitlhela ba robetse ka ntlha ya bohutsana. 46A ba raya a re: “Lo robaletseng? Tsogang lo rapele go re lo se tsene mo thaelong.”

Jesu o a golegwa

(Math. 26:47-56; Mar. 14:43-54; Joh. 18:2-11)

47E rile a sa ntse a bua, ba bona go tla letshuti la batho, mme yo o bidiwang Jutase, mongwe wa ba 12, a bo a ba eteletse pele, a ba a atamela Jesu go mo atla. 48Ke fa Jesu a mo raya a re: “Jutase, a o tshwarisa Morwa-Motho ka katlo?”

49Ya re ba ba mo dikanyeditseng ba bona se se tla dirafalang, ba botsa ba re: “Morena, a ke re reme ka tšhaka?” 50Mme mongwe wa bone a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe ya le le jang.

51Mme Jesu a araba a re: “Lesang, go lekanye.” A ba a ama tsebe ya gagwe, a mo fodisa.

52Jaanong Jesu a raya baperesiti ba bagolo le balaodi ba Tempele le bagolo ba morafe ba ba tsileng go ene a re: “A lo bolotse ka ditšhaka le melamu, jaaka e kete lo tsoma senokwane?

22:52
Joh. 7:30
8:20
53E rile ke ntse ke na le lona ka malatsi otlhe mo Tempeleng, lwa se ka lwa ntshetsa diatla; mme nako eno ke nako ya lona le thata ya lefifi.”

Petoro o itatola Morena

(Math. 26:57-58,69-75; Mar. 14:53-54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Foo ba mo tshwara, ba tsamaya ka ene, ba mo isa kwa ntlong ya moperesiti yo mogolo. Petoro a ba latela a le kgakala. 55Ya re ba sena go gotsa molelo fa gare ga lelapa, ba ntse mmogo, Petoro a nna mo gare ga bone. 56Jaanong ya re lelata lengwe le mmona a dutse fa molelong, la tlhoma matlho mo go ene, la bua la re: “Yo le ene o ne a na nae.”

57Mme a mo itatola a re: “Mosadi, ga ke mo itse.”

58Morago ga sebakanyana yo mongwe a mmona a re: “Le wena o mongwe wa bone.”

Mme Petoro a re: “Monna, ga ke ene.”

59Ya re go sena go feta e ka nna nako e le nngwe fela, yo mongwe a tlhomamisa a re: “Ammaaruri, yo le ene o ne a na nae, gonne le ene ke Mogalelea.”

60Mme Petoro a re: “Monna, ga ke itse se o se buang.”

Mme ka bonako, ya re a sa ntse a bua, mokoko wa lela. 61Ke fa Morena a retologa, a leba Petoro, mme Petoro a gakologelwa lefoko la Morena ka fa a mo reileng ka teng a re: “E tla re mokoko o ise o lele kajeno, o intatole gararo.” 62Petoro a tswela kwa ntle, a lela mo go botlhoko.

Jesu o fa pele ga lekgotla le legolo

(Math. 26:59-68; Mar. 14:53-65; Joh. 18:19-24)

63Jaanong banna ba ba tshwereng Jesu ba mo sotla, ba mo itaaka, 64ba be ba mo fapa matlho, ba mo faphola sefatlhegong, ba mmotsa ba re: “Bolela gore ke mang yo o go iteileng?” 65Le dilo tse dingwe tse dintsi ba mo kgoba ka tsona, ba mo kgala.

Jesu o a latofadiwa

(Math. 26:59-66; Mar. 14:55-64; Joh. 18:19-24)

66E rile bo sena go sa, ga phuthega bagolo ba morafe, e bong baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo, ba mo isa kwa lekgotleng la bone,

22:66
Joh. 18:24
67ba re: “Fa o le Keresete, re bolelele.”

A ba raya a re: “Le fa nka lo bolelela, ga lo nke lo dumela; 68mme fa nka botsa, ga lo nke lo nkaraba, le fa e le go nkgolola. 69Mme go tlogeng fano Morwa-Motho o tla nna ka fa letsogong le le jang la thata ya Modimo.”

70Botlhe ba re: “Mme a o Morwa Modimo?”

A ba araba a re: “Lo a bolela, ke nna ene.”

71Bone ba re: “Re sa batlelang tshupo? Gonne re e utlwile ka rosi ka molomo wa gagwe.”