Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

Sakeo

191Jaanong a fitlha kwa Jerigo, a ralala motse. 2Ga bo go le monna teng, leina la gagwe e le Sakeo, e le mogolo wa bakgethisi, mme a humile. 3Yoo a batla go bona gore Jesu ke mang, mme a palelwa ka ntlha ya batho ba bantsi, ka a ne a le mokhutshwane. 4Ka moo a tabogela kwa pele, a palama setlhare sa motlhatsa gore a mmone, ka a tla feta ka tsela eo. 5Ya re Jesu a fitlha felong foo, a lelala, a mo raya a re: “Sakeo, akofa o fologe! Gonne ke tshwanetse go tlhola mo ntlong ya gago kajeno.”

6Yoo a akofa a fologa, a ba a mo tshola ka boitumelo. 7Ya re botlhe ba bona, ba ngongorega ba re: “O gorogetse kwa monneng wa moleofi go tlhola teng.”

19:7
Luka 15:2

8Sakeo a ema, a raya Morena a re: “Bona, Morena, bontlhanngwe jwa tse ke nang natso ke bo naya bahumanegi; mme fa ke tseetse mongwe sengwe ka patiko, ke tla se mmusetsa gane.”

19:8
Ekes. 22:1

9Mme Jesu a mo raya a re: “Kajeno pholoso e dirafaletse ntlo e, ka le ene e le morwa Aborahame:

19:9
Luka 13:16
10gonne Morwa-Motho o tsile go batla le go pholosa se se latlhegileng.”
19:10
Luka 5:32
1 Tim. 1:15

Setshwantsho sa diranta

(Math. 25:14-30)

11Ya re ba ntse ba utlweletse, a oketsa a bolela setshwantsho, ka a le gaufi le Jerusalema, mme bone ba itlhoma gore puso ya Modimo e tla akofa e bonala. 12Jaanong a re: “Motho mongwe yo o tlotlegang o kile a etela kwa lefatsheng le le kgakala, a ya go ikamogelela bogosi, a itse go boa.

19:12
Mar. 13:34
13A bitsa batlhanka ba gagwe ba ba lesome, a neela mongwe le mongwe diranta di le some, a ba raya a re: ‘Bapalang ka tsona go tsamae ke tle.’ 14Mme ba motse wa ga gabo ba bo ba mo tlhoile, ba roma barongwa go mo latela ba re: ‘Ga re rate gore yo a re buse.’
19:14
Joh. 1:11

15“Ya re a boa, a sena go amogela bogosi, a laola gore batlhanka bao ba bidiwe, ba o ba neetseng madi, gore a tle a itse se mongwe le mongwe a se bapetseng. 16Wa ntlha a tla a re: ‘Morena, diranta tsa gago tse di some di bapetse diranta tse dingwe di le lekgolo.’ 17Morena a mo raya a re: ‘Ahee, motlhanka yo o siameng ke wena; e re ka o ne wa ikanyega mo go se sennye, o nne molaodi wa metse e le some.’

19:17
Luka 16:10
18Wa bobedi a tla a re: ‘Morena, diranta tsa gago tse di some di bapetse diranta tse dingwe di le 50.’ 19Le ene a mo raya a re: ‘Le wena, o laole metse e le metlhano.’

20“Yo mongwe a tla a re: ‘Morena, bona, diranta tsa gago tse di some ke tse; ke di bolokile mo leseleng la mofufutso; 21gonne ke ne ke go boifa, ka o le motho yo o bogale; o tsaya se o sa se bayang, o robe se o sa se jwalang.’ 22Kgosi ya mo raya ya re: ‘Motlhanka yo o bosula ke wena! Ke tla go atlhola ka se se tswang mo molomong wa gago. A o itsile gore ke motho yo o bogale, ke tsaya se ke sa se bayang, ke robe se ke sa se jwalang? 23O ne o sa tsenyetseng madi a me mo bankeng? Mme nna ya re ke tla, nka bo ke a amogela le dinamane tsa ona.’

24“Jaanong a raya ba ba emeng teng a re: ‘Mo amogeng diranta tse di some tseo, lo di nee yo o nang le diranta di le lekgolo.’ 25Ba mo raya ba re: ‘Morena, kana o na le diranta di le lekgolo.’ 26Ke lo raya ke re: ‘Mongwe le mongwe yo o nang le sengwe o tla fiwa; mme yo o se nang sepe, le se o nang naso o tla se amogwa.

19:26
Luka 8:18
Math. 13:12
27Fa e le baba bao ba me ba ba ganneng ke ba busa, ba tsiseng kwano, lo ba bolaele fa pele ga me.’ ” 28Ya re a sena go bua jalo, a fetela pele a tlhatlogela kwa Jerusalema.

Jesu o tsena kwa Jerusalema

(Math. 21:1-11; Mar. 11:1-10; Joh. 12:12-19)

29E rile a atamela Bethefage le Bethania, fa thabeng e e bidiwang ya Diolefa, a roma barutwa ba le babedi ba gagwe 30a re: “Yaang kwa motsaneng o lo lebaganyeng nao, o e tla reng lo tsena mo go ona, lo fitlhele eselana e golegilwe, e e iseng e ke e palangwe ke motho ope; e gololeng, lo e tsise. 31Mme fa mongwe a lo botsa a re: ‘Lo e gololelang?’ lo mo ree lo re: ‘Morena o a e batla.’ ”

32Ba ba romilweng ba ya, ba fitlhela go ntse fela jaaka a ba boleletse. 33Ya re ba golola eselana, beng ba yona ba ba botsa ba re: “Lo gololelang eselana eo?”

34Ba re: “Morena o a e batla.” 35Jaanong ba e tsisa go Jesu, ba baya dikobo tsa bone mo eselaneng, ba mo palamisa. 36Ya re a tsamaya ba ala diaparo tsa bone mo tseleng.

37Jaanong ya re a setse a atamela fa mhapheng wa Thaba ya Diolefa, lesomo lotlhe la barutwa la simolola go baka Modimo ka boitumelo ka lentswe le legolo ka ntlha ya ditiro tsa nonofo tsotlhe tse ba di bonyeng 38ba re: “A go bakwe Kgosi e e tlang mo leineng la Morena! Kagiso e nne kwa legodimong le kgalalelo kwa magodimodimong!”

19:38
Luka 2:14

39Foo bangwe ba Bafarisai ba ba mo bontsing ba mo raya ba re: “Moruti, kgalemela barutwa ba gago!”

40Mme a araba a re: “Ke a lo bolelela ka re: Fa ba, ba ka didimala, majwe a tla kua.”

Jesu o lelela Jerusalema

41Ya re a atamela, mme a bona motse, a o lelela

19:41
2 Dikg. 8:11
Joh. 11:35
42a re: “Ntlha le wena mo letsatsing leno la gago o ka bo o lemoga tse di go isang kagisong! Mme jaanong di fitlhetswe matlho a gago;
19:42
Doit. 32:29
43gonne malatsi a tla tla mo go wena, a baba ba gago ba tla kgobelang mmu tikologong ya gago ka ona, ba go dikanyetsa ka ntwa, ba go pitlaganya ntlheng tsotlhe: 44Ba tla go gatakelela fa fatshe le bana ba gago ba ba mo teng ga gago, mme ga ba nke ba tlogela mo go wena lentswe lepe le tlhatlaganye le le lengwe, ka o se ka wa lemoga nako e Modimo o go etetseng ka yona.”
19:44
Luka 21:6

Phepafatso ya Tempele

(Math. 21:12-17; Mar. 11:15-18; Joh. 2:13-16)

45Jaanong a tsena mo Tempeleng, a simolola go leleka ba ba rekisang le ba ba rekang mo go yona. 46A ba raya a re: “Go kwadilwe ga twe: ‘Ntlo ya me e tla nna Ntlo ya thapelo.’ Mme lona lo e dirile logaga lwa dinokwane.”

19:46
Jes. 56:7
Jer. 7:11

47Jaanong a ruta ka letsatsi lengwe le lengwe mo Tempeleng. Mme baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo le bagolo ba morafe ba batla go mmolaya; 48fela ba se ka ba bona se ba ka se dirang; gonne batho botlhe ba ne ba mo kgomaretse, ba mo reetsa.

20

Ka ga kolobetso ya ga Johane

(Math. 21:23-27; Mar. 11:27-33)

201Ka lengwe la malatsi ao, ya re a ruta batho mo Tempeleng, a rera Efangele, baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo ba tla go ene, ba na le bagolo ba morafe, 2ba bua nae ba re: “Re bolelele gore dilo tse o di dira ka thata efe? Gongwe ke mang yo o go neileng thata eo?”

3A ba araba a re: “Le nna ke tla lo botsa lefoko lengwe; mpolelelang: 4Kolobetso ya ga Johane a e ne e tswa kwa legodimong gongwe mo bathong?”

5Ba ikakanya ba re: “Fa re ka re: ‘Kwa legodimong,’ o tla re: ‘Lo ne lo sa mo dumeleleng?’ 6Mme fa re ka re: ‘Mo bathong,’ batho botlhe ba tla re kgobotletsa; gonne ba dumetse ruri gore Johane e ne e le moporofeti.” 7Foo ba araba ba re: “Ga re itse gore e ne e tswa kae.”

8Jesu a ba raya a re: “Gona le nna ga ke lo bolelele thata e ke dirang dilo tse ka yona.”

Balemi ba ba bosula

(Math. 21:33-46; Mar. 12:1-12)

9Jaanong a simolola go bolelela batho setshwantsho se a re: “Motho mongwe o ne a lema tshimo ya moweine, a e neela balemi, a ba a eta sebaka se seleele. 10Ya re ka nako ya teng a roma motlhanka kwa baleming gore ba mo nee mangwe a maungo a tshimo ya moweine. Mme balemi ba mo itaya, ba mmusa a iphotlhere.

20:10
2 Ditiraf. 36:15,16
11A boa a roma motlhanka yo mongwe; mme le ene ba mo itaya, ba mo dira mo go tlhabisang ditlhong, ba mmusa a iphotlhere. 12A boa a roma wa boraro; mme le yoo ba mo ntsha dintho, ba mo lelekela kwa ntle. 13Foo mong wa tshimo ya moweine a ikakanya a re: ‘Ke tla dirang? Ke tla roma morwaake yo o rategang. E ka re gongwe ba mo tlotla.’ 14Mme ya re balemi ba mmona, ba ikakanya ba re: ‘Yo ke ene moja-boswa; tlaang re mmolaeng gore boswa e nne jwa rona.’ 15Mme ba mo kgarameletsa kwa ntle ga tshimo ya moweine, ba mmolaya.

“Jaanong mong wa tshimo ya moweine o tla ba dirang? 16O tla tla, a bolaya balemi bao; mme tshimo ya moweine o tla e neela ba sele.”

Ya re ba utlwa, ba re: “A go se nne jalo!”

17Mme a ba leba a re: “Go kaya eng fa go kwadilwe ga twe:

“ ‘Lentswe le baagi

ba le latlhileng

ke lone le le dirilweng

letlapa la sekhutlo’?

20:17
Pes. 118:22

18“Mongwe le mongwe yo o welang mo letlapeng leo o tla thubagana; mme yo le tla mo welang le tla mo tšhwetlakanya.”

Potso ka ga lekgetho

(Math. 22:15-22; Mar. 12:13-17)

19Ka yona nako eo Baitsedikwalo le baperesiti ba bagolo ba batla go mo tshwara, mme ba boifa batho, ka gonne ba ne ba lemoga gore o iteisa bone ka setshwantsho se.

20:19
Luka 19:48
20Jaanong ba mo lepa, ba roma balaledi ba ba itimokanyang ka go ipaya basiami, gore ba mo tshware mo lefokong lengwe, ba be ba mo neele mmuso, e bong mo thateng ya molaodi.
20:20
Luka 11:54
21Ba mmotsa ba re: “Moruti, re itse gore o bua, o ruta ka tshiamo, o sa gobelelele ope, mme o ruta tsela ya Modimo ka boammaaruri. 22A re letleletswe go neela Kaisara lekgetho gongwe nnyaya?”

23Ya re ka a lemoga bolotsana jwa bone, a ba raya a re: 24“Ntshupetseng ledi la lekgetho! Le na le setshwantsho le sekwalo sa ga mang?”

Ba re: “Sa Kaisara.”

25A ba raya a re: “Ka moo he, ntshetsang Kaisara tse e leng tsa Kaisara, le Modimo tse e leng tsa Modimo.”

26Mme ba retelelwa ke go mo tshwara mo polelong ya gagwe fa pele ga batho, ba be ba gakgamalela karabo ya gagwe, ba didimala.

Basadukai le tsogo ya baswi

(Math. 22:23-33; Mar. 12:18-27)

27Jaanong ga tla go ene Basadukai bangwe ba ba latolang tsogo ya baswi, ba mmotsa ba re: 28“Moruti, Moše o re laetse go re: ‘Fa motho a swa, a na le mosadi, mme a se na ngwana, a morwa-rraagwe a tsee mosadi yoo, a tsosetse morwa-rraagwe losika.’

20:28
Doit. 25:5,6
29Jaanong go kile ga bo go le bomorwa monna ba ba supang. Wa ntlha a tsaya mosadi; mme a swa a se na ngwana. 30Le wa bobedi a tsaya mosadi yoo, 31le wa boraro a mo tsaya; ga nna fela jalo mo go bone ka bosupa jwa bone; ba se ka ba tlogela bana, mme ba swa. 32La bofelo mosadi le ene a swa. 33Mosadi yoo jaanong mo tsogong ya baswi e tla nna mosadi wa ga mang mo go bone? Ka gonne ba ne ba mo nyetse ka bosupa jwa bone.”

34Jesu a ba araba a re: “Bana ba lefatshe leno ba a nyala, ba a nyalwa; 35mme ba ba kaiwang ba siametse go abelwa lefatshe lele le tsogo ya baswi ga ba nyale, ga ba nyalwe, 36le gona ga ba ka ke ba tlhola ba a swa; gonne ba tshwana le baengele, e bile ke bana ba Modimo, ka e le bana ba tsogo ya baswi.

20:36
1 Joh. 3:1,2
37Mme fa e le gore baswi ba a tsosiwa, Moše le ene o supile jalo fa setlhareng sa mitlwa, fa a bitsa ‘Morena Modimo wa ga Aborahame, Modimo wa ga Isaka, Modimo wa ga Jakobe.’
20:37
Ekes. 3:2,6
38Ke go re, Modimo ga se wa baswi, ke wa baphedi; gonne botlhe ba phelela ona.”

39Foo bangwe ba Baitsedikwalo ba mo raya ba re: “Moruti, o buile sentle.” 40Gonne ba ne ba tshaba go mmotsa sengwe gape.

Keresete ke morwa Dafita le Morena wa gagwe

(Math. 22:41-45; Mar. 12:35-37)

41Jaanong a ba botsa a re: “Ba raya jang, fa ba re: Keresete ke morwa Dafita? 42Kana Dafita ka esi o bua mo lokwalong lwa Dipesalome a re:

“ ‘Morena o reile

Morena wa me a re:

Dula ka fa letsogong

la me le le jang,

20:42
Pes. 110:1

43go ya ke be ke dire

baba ba gago

sebeo sa dinao tsa gago.’

44“Jaanong he, fa Dafita a mmitsa ‘Morena’, e ka nna morwawe jang?”

Tlhagiso ya ga Jesu ka ga Baitsedikwalo

(Math. 23:1,5-7,14; Mar. 12:38-40)

45Ya re batho botlhe ba utlweletse, a raya barutwa a re: 46“Itiseng mo go Baitsedikwalo ba ba ratang go tsamaya ka dikobo tse di kgokgothang, ba bile ba rata ditumediso mo dipatlelong, le ditulo tse di kwa pele mo disenagogeng, le manno a a kwa pele mo meletlong;

20:46
Luka 11:43
47ba metsa matlo a batlholagadi, mme ba itimokanya ka go rapela go le goleele. Bone ba tla bona petso e kgolo bogolo mo katlholong.”

21

Kabelo ya motlholagadi

(Mar. 12:41-44)

211Ya re Jesu a tsholetsa matlho, a bona bahumi ba latlhela dikabelo tsa bone mo letloleng la Modimo. 2A ba a bona motlholagadi yo o humanegileng a latlhela madinyana a le mabedi teng. 3Jaanong a re: “Ammaaruri ke lo raya ke re: Motlholagadi yo o humanegileng yo, o latlhetse go feta botlhe;

21:3
2 Bakor. 8:12
4gonne botlhe ba, ba latlhetse tsa letlotlo la bone mo dikabelong tsa Modimo, mme ene o latlhetse tsa lehuma la gagwe, e bong tsotlhe tse a nang natso, a phelang ka tsona.”

Polelelopele ka ga tshenyo ya Tempele

(Math. 24:1,2; Mar. 13:1,2)

5Ya re bangwe ba bua ka ga Tempele gore e kgabisitswe ka majwe a mantle le ka dineo tse di neetsweng Tempele, a bua a re: 6“Fa e le tse lo di bonang tseo, malatsi a tla tla a go se kitlang go lesiwa lentswe lepe ka ona le tlhatlaganye le le lengwe, le le se kitlang le digwa.”

21:6
Luka 19:44

Ka ga tshimologo ya ditlalelo

(Math. 24:3-14; Mar. 13:3-13)

7Ba mmotsa ba re: “Moruti, kana dilo tse di tla nna leng? Gape sesupo sa nako e di tla dirafalang ka yona ke sefe?”

8Mme a re: “Lo itise gore lo se timediwe! Gonne ba bantsi ba tla tla ka leina la me, ba ipitsa ba re: ‘Ke nna Keresete’; gape ba re: ‘Nako e atametse.’ Lo se ka lwa ba sala morago. 9Mme mogang lo utlwelang dintwa le dikhuduego, lo se ka lwa rerega; gonne tseo di tshwanetse go dirafala pele. Mme bokhutlo ga bo nke bo tla ka pele.”

10Gape a ba raya a re: “Morafe o tla tsogela morafe, le bogosi bo tla tsogela bogosi. 11Go tla nna dithoromo tse dikgolo tsa lefatshe, le malwetse a leroborobo, le ditlala kwa le kwa. Go tla nna dipoitshego le ditshupo tse dikgolo di tswa mo legodimong. 12Fela, pele ga dilo tsotlhe tseo ba tla lo tshwara, ba lo bogisa, ba lo neela mo disenagogeng le mo matlong a kgolegelo, ba lo gogela fa pele ga dikgosi le balaodi ka ntlha ya leina la me. 13Mme moo go tla lo dirafalela gore go supege ka ga me.

21:13
Luka 12:11
14Ka moo, elang tlhoko gore lo se ka lwa akanyetsa kwa pele ka fa lo tla ikarabelang ka teng;
21:14
Math. 10:19
15gonne nna ke tla lo naya molomo le botlhale o baganetsi botlhe ba lona ba se kitlang ba kgona go emelana najo, le fa e le go bo ganetsa.
21:15
Dit. 6:10
16Mme le gona lo tla tshwarisiwa ke bagolo ba lona le bomorwa-rraalona le ba ga lona le ditsala; ba bile ba tla bolaya bangwe ba lona.
21:16
Math. 10:21,22
17Lo tla nna ba ba ilegang mo go botlhe ka ntlha ya leina la me.
21:17
Luka 12:7
18Mme le fa e le thiri e le nngwe ya ditlhogo tsa lona, ga e nke e nyelela. 19Lo tla bona maphelo a lona ka tshwarelelo ya lona.
21:19
2 Ditiraf. 15:7
Baheb. 10:36

Pitlagano e kgolo

(Math. 24:15-25; Mar. 13:14-23)

20“E re lo bona Jerusalema o dikanyeditswe ka ntwa ke mephato, lo be lo itse gore go senngwa ga ona go atametse. 21Foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng; ba ba mo teng ga motse a ba tswe; ba ba kwa nageng a ba se tsene mo go ona. 22Gonne ‘ao ke Malatsi a Pusoloso’ gore tsotlhe tse di kwadilweng di dirafale.

21:22
Jer. 5:29
23Go latlhega ba baimana le ba ba amusang mo malatsing ao! Gonne go tla nna tlalelo e kgolo mo lefatsheng le petso e e bogale mo morafeng o. 24Ba tla wa ka bogale jwa tšhaka, ba isiwa botshwarong kwa merafeng yotlhe; Jerusalema o tla gatakwa ke baheitane go tle go tsamae metlha ya baheitane e tlale.
21:24
Baroma 11:25
Tshen. 11:2

Go tla ga Morwa-Motho

(Math. 24:29-41; Mar. 13:24-32)

25“Foo go tla nna ditshupo mo letsatsing le mo ngweding le mo dinaleding; le mo lefatsheng go tla nna tlalelo ya merafe e le mo tharaanong, go le mesumo ya lewatle le makhubu a lone. 26Batho ba tla idibadiwa ke poifo le tebelelo ya dilo tse di tlang mo lefatsheng; gonne dithata tsa magodimo di tla reketlisiwa. 27Foo ba tla bona Morwa-Motho a tla ka leru ka thata le kgalalelo e kgolo.

21:27
Dan. 7:13
28Mme e re tseo di simolola go dirafala, lo inamologe, lo tsholetse ditlhogo, ka gonne kgololo ya lona e a atamela.”
21:28
Bafil. 4:4,5

Sekao sa ditlhare

29A ba a ba bolelela setshwantsho a re: “Bonang mofeie le ditlhare tsotlhe; 30fa lo di bona di setse di tlhoga, lo be lo itse ka losi gore selemo se setse se le gaufi. 31Le lona jalo, e re lo bona dilo tseo di dirafala, lo itse gore puso ya Modimo e gaufi.

32“Ammaaruri ke lo raya ke re: Losika lo ga lo nke lo fela ka gope, dilo tsotlhe di ise di dirafale. 33Legodimo le tla feta le lefatshe, mme mafoko a me ga a nke a feta ka gope.

21:33
Luka 16:17

Tlhagiso ya go itisa

(Math. 24:42-44; Mar. 13:33-37)

34“Lo itise, e se re gongwe dipelo tsa lona tsa imafadiwa ke bojabobe le botagwa le ditshwenyegelo tsa botshelo, mme letsatsi leo la lo wela ka tshoganyetso jaaka seru;

21:34
Mar. 4:19
35gonne le tla wela botlhe ba ba agileng mo lefatsheng lotlhe.
21:35
1 Bathes. 5:3
36Disang he, lo rapele ka nako nngwe le nngwe gore lo tle lo kgone go falola mo go tsotlhe tseo tse di tla dirafalang le go ema fa pele ga Morwa-Motho.”
21:36
Mar. 13:33

37E ne ya re motshegare a tlhole a ruta mo Tempeleng, mme e re bosigo a tswele kwa ntle, a ye go lala kwa thabeng e e bidiwang ya Diolefa. 38Mme batho botlhe ba phakelele kwa go ene mo Tempeleng go mo utlwa.