Setswana 1970/1987 (TSW70)
20

Ka ga kolobetso ya ga Johane

(Math. 21:23-27; Mar. 11:27-33)

201Ka lengwe la malatsi ao, ya re a ruta batho mo Tempeleng, a rera Efangele, baperesiti ba bagolo le Baitsedikwalo ba tla go ene, ba na le bagolo ba morafe, 2ba bua nae ba re: “Re bolelele gore dilo tse o di dira ka thata efe? Gongwe ke mang yo o go neileng thata eo?”

3A ba araba a re: “Le nna ke tla lo botsa lefoko lengwe; mpolelelang: 4Kolobetso ya ga Johane a e ne e tswa kwa legodimong gongwe mo bathong?”

5Ba ikakanya ba re: “Fa re ka re: ‘Kwa legodimong,’ o tla re: ‘Lo ne lo sa mo dumeleleng?’ 6Mme fa re ka re: ‘Mo bathong,’ batho botlhe ba tla re kgobotletsa; gonne ba dumetse ruri gore Johane e ne e le moporofeti.” 7Foo ba araba ba re: “Ga re itse gore e ne e tswa kae.”

8Jesu a ba raya a re: “Gona le nna ga ke lo bolelele thata e ke dirang dilo tse ka yona.”

Balemi ba ba bosula

(Math. 21:33-46; Mar. 12:1-12)

9Jaanong a simolola go bolelela batho setshwantsho se a re: “Motho mongwe o ne a lema tshimo ya moweine, a e neela balemi, a ba a eta sebaka se seleele. 10Ya re ka nako ya teng a roma motlhanka kwa baleming gore ba mo nee mangwe a maungo a tshimo ya moweine. Mme balemi ba mo itaya, ba mmusa a iphotlhere.

20:10
2 Ditiraf. 36:15,16
11A boa a roma motlhanka yo mongwe; mme le ene ba mo itaya, ba mo dira mo go tlhabisang ditlhong, ba mmusa a iphotlhere. 12A boa a roma wa boraro; mme le yoo ba mo ntsha dintho, ba mo lelekela kwa ntle. 13Foo mong wa tshimo ya moweine a ikakanya a re: ‘Ke tla dirang? Ke tla roma morwaake yo o rategang. E ka re gongwe ba mo tlotla.’ 14Mme ya re balemi ba mmona, ba ikakanya ba re: ‘Yo ke ene moja-boswa; tlaang re mmolaeng gore boswa e nne jwa rona.’ 15Mme ba mo kgarameletsa kwa ntle ga tshimo ya moweine, ba mmolaya.

“Jaanong mong wa tshimo ya moweine o tla ba dirang? 16O tla tla, a bolaya balemi bao; mme tshimo ya moweine o tla e neela ba sele.”

Ya re ba utlwa, ba re: “A go se nne jalo!”

17Mme a ba leba a re: “Go kaya eng fa go kwadilwe ga twe:

“ ‘Lentswe le baagi

ba le latlhileng

ke lone le le dirilweng

letlapa la sekhutlo’?

20:17
Pes. 118:22

18“Mongwe le mongwe yo o welang mo letlapeng leo o tla thubagana; mme yo le tla mo welang le tla mo tšhwetlakanya.”

Potso ka ga lekgetho

(Math. 22:15-22; Mar. 12:13-17)

19Ka yona nako eo Baitsedikwalo le baperesiti ba bagolo ba batla go mo tshwara, mme ba boifa batho, ka gonne ba ne ba lemoga gore o iteisa bone ka setshwantsho se.

20:19
Luka 19:48
20Jaanong ba mo lepa, ba roma balaledi ba ba itimokanyang ka go ipaya basiami, gore ba mo tshware mo lefokong lengwe, ba be ba mo neele mmuso, e bong mo thateng ya molaodi.
20:20
Luka 11:54
21Ba mmotsa ba re: “Moruti, re itse gore o bua, o ruta ka tshiamo, o sa gobelelele ope, mme o ruta tsela ya Modimo ka boammaaruri. 22A re letleletswe go neela Kaisara lekgetho gongwe nnyaya?”

23Ya re ka a lemoga bolotsana jwa bone, a ba raya a re: 24“Ntshupetseng ledi la lekgetho! Le na le setshwantsho le sekwalo sa ga mang?”

Ba re: “Sa Kaisara.”

25A ba raya a re: “Ka moo he, ntshetsang Kaisara tse e leng tsa Kaisara, le Modimo tse e leng tsa Modimo.”

26Mme ba retelelwa ke go mo tshwara mo polelong ya gagwe fa pele ga batho, ba be ba gakgamalela karabo ya gagwe, ba didimala.

Basadukai le tsogo ya baswi

(Math. 22:23-33; Mar. 12:18-27)

27Jaanong ga tla go ene Basadukai bangwe ba ba latolang tsogo ya baswi, ba mmotsa ba re: 28“Moruti, Moše o re laetse go re: ‘Fa motho a swa, a na le mosadi, mme a se na ngwana, a morwa-rraagwe a tsee mosadi yoo, a tsosetse morwa-rraagwe losika.’

20:28
Doit. 25:5,6
29Jaanong go kile ga bo go le bomorwa monna ba ba supang. Wa ntlha a tsaya mosadi; mme a swa a se na ngwana. 30Le wa bobedi a tsaya mosadi yoo, 31le wa boraro a mo tsaya; ga nna fela jalo mo go bone ka bosupa jwa bone; ba se ka ba tlogela bana, mme ba swa. 32La bofelo mosadi le ene a swa. 33Mosadi yoo jaanong mo tsogong ya baswi e tla nna mosadi wa ga mang mo go bone? Ka gonne ba ne ba mo nyetse ka bosupa jwa bone.”

34Jesu a ba araba a re: “Bana ba lefatshe leno ba a nyala, ba a nyalwa; 35mme ba ba kaiwang ba siametse go abelwa lefatshe lele le tsogo ya baswi ga ba nyale, ga ba nyalwe, 36le gona ga ba ka ke ba tlhola ba a swa; gonne ba tshwana le baengele, e bile ke bana ba Modimo, ka e le bana ba tsogo ya baswi.

20:36
1 Joh. 3:1,2
37Mme fa e le gore baswi ba a tsosiwa, Moše le ene o supile jalo fa setlhareng sa mitlwa, fa a bitsa ‘Morena Modimo wa ga Aborahame, Modimo wa ga Isaka, Modimo wa ga Jakobe.’
20:37
Ekes. 3:2,6
38Ke go re, Modimo ga se wa baswi, ke wa baphedi; gonne botlhe ba phelela ona.”

39Foo bangwe ba Baitsedikwalo ba mo raya ba re: “Moruti, o buile sentle.” 40Gonne ba ne ba tshaba go mmotsa sengwe gape.

Keresete ke morwa Dafita le Morena wa gagwe

(Math. 22:41-45; Mar. 12:35-37)

41Jaanong a ba botsa a re: “Ba raya jang, fa ba re: Keresete ke morwa Dafita? 42Kana Dafita ka esi o bua mo lokwalong lwa Dipesalome a re:

“ ‘Morena o reile

Morena wa me a re:

Dula ka fa letsogong

la me le le jang,

20:42
Pes. 110:1

43go ya ke be ke dire

baba ba gago

sebeo sa dinao tsa gago.’

44“Jaanong he, fa Dafita a mmitsa ‘Morena’, e ka nna morwawe jang?”

Tlhagiso ya ga Jesu ka ga Baitsedikwalo

(Math. 23:1,5-7,14; Mar. 12:38-40)

45Ya re batho botlhe ba utlweletse, a raya barutwa a re: 46“Itiseng mo go Baitsedikwalo ba ba ratang go tsamaya ka dikobo tse di kgokgothang, ba bile ba rata ditumediso mo dipatlelong, le ditulo tse di kwa pele mo disenagogeng, le manno a a kwa pele mo meletlong;

20:46
Luka 11:43
47ba metsa matlo a batlholagadi, mme ba itimokanya ka go rapela go le goleele. Bone ba tla bona petso e kgolo bogolo mo katlholong.”