Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Ka ga dikgopiso; ka ga go itshwarelana

(Math. 18:6,7,15,21,22; Mar. 9:42)

171Jaanong a raya barutwa ba gagwe a re: “Dikgopiso ga di ka ke tsa thibelwa go tla; mme go latlhega yo di tlang ka ene. 2Go ka nna botoka mo go ene, fa lolwala lo ka gokelelwa mo molaleng wa gagwe, mme a digelwa mo lewatleng, bogolo go gore a kgopise mongwe wa ba babotlana ba.

17:2
Math. 18:6,7
3Itiseng!

“E re fa mokaulengwe wa gago a leofa, o mo kgalemele; mme fa a ikwatlhaya, o mo itshwarele.

17:3
Math. 18:15
4Fa a go leofela gasupa ka letsatsi, mme a boela gasupa kwa go wena a re: ‘Ke a ikwatlhaya,’ o mo itshwarele.”
17:4
Math. 18:21,22

Ka ga tumelo

5Jaanong baapostolo ba raya Morena ba re: “Re okeletse tumelo!”

17:5
Mar. 9:24

6Mme Morena a re: “Fa lo ka bo lo na le tumelo e e kana ka tlhaka ya peo ya mmasetete, lo ne lo ka raya setlhare se sa mmurubele lo a re: ‘Kumoga o itlhome mo lewatleng!’ mme se ka lo utlwa.

17:6
Math. 17:20
21:21

Ka ga boikanyego

7“Ke ofe wa lona yo e ka reng a na le motlhanka yo o lemang, gongwe yo o disang, ya re a tswa kwa tshimong, a mo raya a re: ‘Akofa o tle, o nne fa dijong’? 8Mme ga ke re, o ka mo raya a re: ‘Baakanya se ke tla lalelang ka sona, o itlame, o ntirele, ke tle ke je, ke nwe pele; mme morago ga moo o ka ja, wa nwa’? 9A o a tle a leboge motlhanka, ka a dirile tse a di laetsweng? Ga ke gopole jalo. 10Le lona jalo e ne e re lo sena go dira tsotlhe tse lo di laetsweng, lo re: ‘Re batlhanka ba re se nang molemo; re dirile fela se re neng re tshwanetse go se dira.’ ”

Phodiso ya balepero ba ba some

11E rile ba etela kwa Jerusalema, a ralala naga e e fa gare ga Samaria le Galelea.

17:11
Luka 9:51
13:22
12Ya re a tsena mo motsaneng mongwe, banna ba le some ba balepero ba mo kgatlhantsha, ba emetse kgakala;
17:12
Lef. 13:45,46
13ba tsholetsa mantswe ba re: “Jesu, Moruti, re utlwele botlhoko!”

14Ya re a ba bona, a ba raya a re: “Yaang lo itshupetse baperesiti!”

Ya re ba tsamaya, ba phepafala.

17:14
Luka 5:14
Lef. 14:2,3
15Fa jaanong mongwe wa bone a bona gore o fodisitswe, a boa, a galaletsa Modimo ka lentswe le legolo, 16a ba a wela fa fatshe ka sefatlhego fa dinaong tsa gagwe, a mo leboga; mme yoo ya bo e le Mosamaria. 17Mme Jesu a araba a re: “A ga go a fodisiwa ba le some? Ba ba robongwe ba kae? 18A ga go a bonwa ope mo go bone yo o boileng go naya Modimo tlotlo, fa e se moeng yo?” 19Jaanong a mo raya a re: “Nanoga o tsamae; tumelo ya gago e go pholositse.”
17:19
Luka 7:50

Puso ya Modimo e tla ka tshoganyetso

(Math. 24:17,18,23-28,37-41)

20E rile a bodiwa ke Bafarisai gore puso ya Modimo e tla tla leng, a ba araba a re: “Puso ya Modimo ga e tle mo e ka lejwang ka matlho;

17:20
Joh. 18:36
21le gona ga ba nke ba re: ‘Bonang, ke e!’ gongwe: ‘Ke ele!’ Gonne itseng gore puso ya Modimo e teng mo go lona.”
17:21
Math. 24:23

22A ba a raya barutwa a re: “Metlha e tla tla e lo tla eletsang go bona lengwe la malatsi a Morwa-Motho ka yona, mme ga lo nke lo le bona. 23Ba tla lo raya ba re: ‘Bonang, ke yole!’ gongwe ‘Bonang, ke yo!’ Se tsamaeng le e seng go ba ela tlhoko.

17:23
Luka 21:8
24Gonne Morwa-Motho, mo letsatsing la gagwe, o tla nna jaaka legadima le le gadimang, le tswa ntlheng nngwe ya legodimo, le phatsimela kwa ntlheng e nngwe.
17:24
Math. 24:26,27
25Mme pele o tshwanetse go boga di le dintsi le go latlhwa ke ba metlha eno.
17:25
Luka 9:22
26Mo malatsing a Morwa-Motho go tla nna fela jaaka go kile ga dirafala mo malatsing a ga Noa:
17:26
Math. 24:37-39
27Ba ne ba ja, ba nwa, ba nyala, ba nyalwa, go tla go fitlha mo letsatsing le Noa o tsenyeng mo arekeng ka lone, mme morwalela wa tla, wa ba nyeletsa botlhe.
17:27
Gen. 7:7-23
28Le gona go tla nna fela jaaka go kile ga dirafala mo malatsing a ga Lote: Ba ne ba ja, ba nwa, ba reka, ba rekisa, ba tlhoma, ba aga; 29mme ka letsatsi le Lote o duleng mo Sotoma ka lone, ga na molelo le sebabole di tswa kwa legodimong, tsa ba laila botlhe.
17:29
Gen. 19:15,24,25
30Mme go tla nna fela jalo ka letsatsi le Morwa-Motho o bonatsegang ka lone.

31“Ka letsatsi leo, a yo o tla nnang mo godimo ga ntlo, mme di-tsa-gagwe di le ka mo ntlong, a se ka a fologa go di tsaya; le ene jalo yo o kwa tshimong, a se ke a boela kwa go tse di kwa morago.

17:31
Math. 24:17,18
32Ikgakololeng tsa mosadi wa ga Lote.
17:32
Gen. 19:26
33Motho yo o batlang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke jona, o tla bo tsalelwa sešwa. 34Ke lo raya ke re: Mo bosigong joo, ba le babedi ba tla re ba le mo bolaong bo le bongwe fela, mongwe a tsewe, yo mongwe a tlogelwe. 35Basadi ba le babedi ba tla re ba sila mo felong go le gongwe, mongwe a tsewe, yo mongwe a tlogelwe.
17:35
Math. 24:40,41
36Ba le babedi ba tla re ba le mo tshimong, mongwe a tsewe, yo mongwe a tlogelwe.”

37Ke fa ba mmotsa ba re: “Kae, Morena?”

A ba raya a re: “Kwa setoto se leng teng, manong a tla phuthegela teng.”

17:37
Math. 24:28