Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Setshwantsho sa nku e e timetseng

(Math. 18:12-14)

151Jaanong bakgethisi botlhe le baleofi ba nna ba tla go mo utlwa. 2Mme Bafarisai le Baitsedikwalo ba ngongorega ba re: “Yo, o tshola baleofi, o ja nabo.”

15:2
Luka 5:30
3Ke fa Jesu a ba bolelela setshwantsho se a re:

4“Motho ke ofe mo go lona, yo e ka reng a na le dinku di le lekgolo, a timelelwa ke e le nngwe ya tsona, a se ka a tlogela tse di 99 kwa sekakeng, a latela e e timetseng go tsamaya a e bone?

15:4
Hes. 34:11,16
Luka 19:10
5Mme e re a sena go e bona, a e bee mo magetleng a gagwe, a itumele. 6Mme e re a tla mo gae, a phuthe ditsala le ba ba agileng nae, a ba ree a re: ‘Itumeleng le nna; ka gonne ke bonye nku ya me e e neng e timetse.’ 7Ke lo raya ke re: Go tla nna boitumelo jalo mo legodimong ka ga moleofi a le mongwe fela yo o sokologang, bogolo go basiami ba le 99, ba go sa batlegeng tshokologo mo go bone.

Setshwantsho sa selefera e e latlhegileng

8“Gongwe mosadi ke ofe yo e ka reng a na le diselefera di le some, a latlhegelwa ke selefera e le nngwe fela, a se ka a tshuba lobone, a feela ntlo, a batla ka tlhoafalo go tsamaya a e bone? 9Mme e re a sena go e bona, a phuthe ditsala le ba ba agileng nae a re: ‘Itumeleng le nna; gonne ke bonye selefera e e neng e ntatlhegetse.’ 10Ke lo raya ke re: Go boitumelo jalo mo baengeleng ba Modimo ka ga moleofi a le mongwe yo o sokologang.”

Morwa yo o latlhegileng

11Gape a bua a re: “Motho mongwe o ne a na le bomorwa ba le babedi. 12Yo mmotlana a raya rraagwe a re: ‘Rra, mphe kabelo ya boswa e e ntshwanetseng.’ Mme rraagwe a ba kgaoganya tse ba phelang ka tsona. 13Morago ga malatsi a se kae morwa yo mmotlana a phutha tsotlhe, a hudugela kwa lefatsheng le le kwa kgakala; teng a senya khumo ya gagwe ka bophelo jo bo maswe.

15:13
Diane 29:3
14Ya re a sena go senya tsotlhe, ga nna leuba mo lefatsheng leo, mme a simolola go tlhoka. 15Jaanong a ya a ikopanya le mongwe wa baagi ba lefatshe leo. Yoo a mo romela kwa magoleng a gagwe go disa dikolobe. 16A ba a eletsa go ikgorisa ka maungo a ditlhare a a jewang ke dikolobe, mme a se ka a fiwa ke ope.
15:16
Diane 23:21
17Ke fa a itharabologelwa a re: ‘Barapiwa ba ga rre ba bantsi jang, ba ba nang le dijo tse dintsi, mme nna fano ke swa ka tlala. 18Ke tla nanoga ke ya kwa go rre, ke mo raya ke re: Rra, ke leofetse legodimo le wena;
15:18
Jer. 3:12,13
Pes. 51:6
19ga ke tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao; ntire jaaka mongwe wa batlhanka ba gago.’ 20A ba a nanoga, a ya kwa go rraagwe.

“Ya re a sa ntse a le kgakala, rraagwe a mmona, a tlhomoga pelo, a taboga, a wela mo thamong ya gagwe, a mo atla. 21Morwawe a mo raya a re: ‘Rra, ke leofetse legodimo, ka ba ka leofela wena; ga ke tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao.’ 22Mme rraagwe a raya batlhanka ba gagwe a re: ‘Akofang lo ntshe seaparo se sentlentle, lo mo apese, lo mo rwese palamonwana mo monwaneng, le ditlhako mo dinaong; 23lo be lo tsiseng namane e e nontshitsweng, lo e tlhabe; mme a re jeng, re itumele; 24ka gonne morwaake yo o ne a sule, mme o bile o tsogile; o ne a latlhegile, mme o bonywe.’ Mme ba simolola go itumela.

15:24
Baef. 2:1,5
5:14

25“Morwawe yo mogolo a bo a le kwa tshimong. Ya re a tla a atamela ntlo, a utlwa kopelo le dipina. 26A ipiletsa mongwe wa batlhanka, a mmotsa gore go direlwang jaana. 27Yoo a mo raya a re: ‘Monnao o gorogile, mme rraago o tlhabile namane e e nontshitsweng, ka a mmonye a sa phela.’

28“Ke fa a galefa, a gana go tsena. Foo rraagwe a tswa, a mo rapela. 29Ene a araba rraagwe a re: ‘Bona, ke ntse ke go direla dinyaga tse dintsi. Ga ke ise nke ke tlole taolo ya gago; mme nna ga o ise o ke o mphe potsane gore ke itumele le ditsala tsa me. 30Mme e rile morwao yo a tla, yo o jeleng dithuo tsa gago le diaka, wa mo tlhabela namane e e nontshitsweng.’ 31Rraagwe a mo raya a re: ‘Ngwanaka, o na le nna ka metlha, mme tsotlhe tsa me ke tsa gago. 32Mme e ne e le tshwanelo go ipela le go itumela; ka gonne monnao yo o ne a sule, mme o tsogile; o ne a latlhegile, mme o bonywe.’ ”

16

Setshwantsho sa mookamedi yo o sa siamang

161Le gona a raya barutwa ba gagwe a re: “Go ne go le motho mongwe yo o humileng, a na le mookamedi wa ditiro; mme yo, o ne a latofadiwa fa pele ga gagwe gore o senya di-tsa-gagwe. 2A mmitsa, a mo raya a re: ‘Ke eng se ke se utlwang ka ga gago? Ikarabele ka ga bookamedi jwa gago; gonne ga o ka ke wa tlhola o nna mookamedi.’ 3Mookamedi a ikakanya a re: ‘Ke tla dirang, ka e le fa morena wa me a tlosa bookamedi mo go nna? Ga ke itse go otola, mme go kopa go ntlhabisa ditlhong. 4Ke lemogile se ke tla se dirang gore e tle e re ke ntshiwa mo bookameding, ba tle ba ntsholele mo matlong a bone.’

5“Jaanong a bitsa mongwe le mongwe wa ba ba molato le morena wa gagwe, a raya wa ntlha a re: ‘O molato o le kae le morena wa me?’ 6Yoo a re: ‘Makokoko a le 200 a lookwane.’ Mookamedi a mo raya a re: ‘Tsaya lokwalo lwa gago lwa molato, o nne fa fatshe, o kwale ka bonako o re: A le 100.’ 7A tloga a raya yo mongwe a re: ‘Wena o molato o le kae?’ Yoo a re: ‘Dikgetse tsa mabele di le 300.’ Mookamedi a mo raya a re: ‘Tsaya lokwalo lwa gago lwa molato, o kwale o re: Di le 240.’

8“Morena a boka mookamedi wa tshiamololo, ka a dirile ka botlhale; gonne bana ba lefatshe leno mo losikeng lwa bone ba tlhalefile go gaisa bana ba lesedi.”

16:8
Baef. 5:9
1 Bathes. 5:5

9Gape ke lo raya ke re: “Itireleng ditsala ka Mamone wa tshiamololo gore e tle e re a fela, di lo tsholele mo maagong a a sa khutleng.

16:9
Luka 14:14
Math. 6:20
10:40
19:21
10Yo o ikanyegang mo go se sennye o ikanyega le mo go se segolo; mme yo o sa siamang mo go se sennye, ga a siama le mo go se segolo.
16:10
Luka 19:17
11Jaanong fa lo ne lo sa ikanyege ntlheng ya Mamone yo o sa siamang, ke mang yo o tla lo ikanyang mo khumong ya boammaaruri? 12Fa lo ne lo sa ikanyege mo go sa boeng, ke mang yo o tla lo nayang se e leng sa lona?

13“Ga go motlhanka ope yo o ka direlang barena ba le babedi; gonne o tla tlhoa yo mongwe, mme a rate yo mongwe; gongwe o tla ngaparela yo mongwe, mme a nyatse yo mongwe. Ga lo ka ke lwa direla Modimo le Mamone.”

16:13
Math. 6:24

Thata ya molao

(Math. 11:12,13; 5:18; Mar. 10:11,12)

14Jaanong le Bafarisai, ba ba neng ba rata madi, ba utlwa tsotlhe tse, ba be ba mo sonya.

16:14
Math. 23:14
15Mme Jesu a ba raya a re: “Ke lona ba lo itshiamisang fa pele ga batho, mme Modimo o itse dipelo tsa lona; gonne se se tlotlomaditsweng ke batho, ke makgapha fa pele ga Modimo.
16:15
Luka 18:9-14
Pes. 7:10
Diane 6:16,17

16“Molao le baporofeti ba felela ka Johane; go tloga foo go rerwa Efangele ya puso ya Modimo, mme mongwe le mongwe o itshukunyetsa mo go yona.

16:16
Math. 11:12,13
17Go feta ga legodimo le lefatshe go ka nna botlhofo bogolo go go wela fa fatshe ga lotshwaonyana longwe lwa molao.
16:17
Math. 5:18

18“Mongwe le mongwe yo o tlhalang mosadi wa gagwe, a nyala o sele, o dira kgokafalo; le yo o nyalang mosadi yo o tlhadilweng ke monna, o dira kgokafalo.

16:18
Math. 5:32
19:9

Ka ga mohumi le Lasaro

19“Go ne go le motho mongwe yo o humileng, a apere seaparo se sehibidu le lesela le lentle la letseta, a nna a itumela ka letsatsi le letsatsi mo bontlengtleng. 20Mme mokopi mongwe yo o bidiwang Lasaro, o ne a beilwe fa kgorong ya gagwe, a tletse dintho. 21A eletsa go kgorisiwa ka tse di wang mo tafoleng ya mohumi: gape ga tla dintšwa, tsa latswa dintho tsa gagwe.

22“Ya re mokopi a swa, a belegelwa ke baengele kwa sehubeng sa ga Aborahame. Mohumi le ene a swa, a fitlhwa. 23Ya re a le mo felong ga baswi, a tsholetsa matlho a le mo ditlhokofatsong, a bona Aborahame kgakala le Lasaro a le mo sehubeng sa gagwe. 24Ke fa a kua a re: ‘Rara Aborahame, nkutlwele botlhoko, o rome Lasaro gore a ine ntlha ya monwana wa gagwe mo metsing, a ntsidifatse loleme; gonne ke utlwa botlhoko mo kgabong e.’

25“Mme Aborahame a re: ‘Ngwanaka, gopola gore o amogetse tse di molemo tsa gago mo bophelong jwa gago, mme Lasaro ene tse di bosula jalo; mme jaanong mono ene o a gomodiwa, mme wena o a tlhokofadiwa. 26Mme kwa ntle ga tsotlhe tseo go na le kgophu e kgolo fa gare ga rona le lona, gore ba ba kwano ba ba ratang go fetela go lona, ba retelelwe, le ba ba koo, ba ba ratang go tla kwano go rona, ba palelwe.’ 27Mohumi a re: ‘Rra, fa go le jalo, ke go rapela gore o mo rome kwa ntlong ya ga rre; 28gonne ke na le bomorwa-rre ba le batlhano; a ye teng, a ba tlhagise, e se re gongwe le bone ba tla felong fano ga tlhokofatso.’

29“Aborahame a mo fetola a re: ‘Ba na le Moše le baporofeti; a ba utlwe bone!’

16:29
2 Tim. 3:16
30Mme mohumi a re: ‘Nnyaya, Aborahame rra, mme fa mongwe a tswa mo baswing, a ya kwa go bone, ba tla sokologa.’ 31Foo Aborahame a mo raya a re: ‘Fa ba sa utlwe Moše le baporofeti, ga ba ka ke ba kgonega, le fa mongwe a ka tsoga mo baswing.’ ”

17

Ka ga dikgopiso; ka ga go itshwarelana

(Math. 18:6,7,15,21,22; Mar. 9:42)

171Jaanong a raya barutwa ba gagwe a re: “Dikgopiso ga di ka ke tsa thibelwa go tla; mme go latlhega yo di tlang ka ene. 2Go ka nna botoka mo go ene, fa lolwala lo ka gokelelwa mo molaleng wa gagwe, mme a digelwa mo lewatleng, bogolo go gore a kgopise mongwe wa ba babotlana ba.

17:2
Math. 18:6,7
3Itiseng!

“E re fa mokaulengwe wa gago a leofa, o mo kgalemele; mme fa a ikwatlhaya, o mo itshwarele.

17:3
Math. 18:15
4Fa a go leofela gasupa ka letsatsi, mme a boela gasupa kwa go wena a re: ‘Ke a ikwatlhaya,’ o mo itshwarele.”
17:4
Math. 18:21,22

Ka ga tumelo

5Jaanong baapostolo ba raya Morena ba re: “Re okeletse tumelo!”

17:5
Mar. 9:24

6Mme Morena a re: “Fa lo ka bo lo na le tumelo e e kana ka tlhaka ya peo ya mmasetete, lo ne lo ka raya setlhare se sa mmurubele lo a re: ‘Kumoga o itlhome mo lewatleng!’ mme se ka lo utlwa.

17:6
Math. 17:20
21:21

Ka ga boikanyego

7“Ke ofe wa lona yo e ka reng a na le motlhanka yo o lemang, gongwe yo o disang, ya re a tswa kwa tshimong, a mo raya a re: ‘Akofa o tle, o nne fa dijong’? 8Mme ga ke re, o ka mo raya a re: ‘Baakanya se ke tla lalelang ka sona, o itlame, o ntirele, ke tle ke je, ke nwe pele; mme morago ga moo o ka ja, wa nwa’? 9A o a tle a leboge motlhanka, ka a dirile tse a di laetsweng? Ga ke gopole jalo. 10Le lona jalo e ne e re lo sena go dira tsotlhe tse lo di laetsweng, lo re: ‘Re batlhanka ba re se nang molemo; re dirile fela se re neng re tshwanetse go se dira.’ ”

Phodiso ya balepero ba ba some

11E rile ba etela kwa Jerusalema, a ralala naga e e fa gare ga Samaria le Galelea.

17:11
Luka 9:51
13:22
12Ya re a tsena mo motsaneng mongwe, banna ba le some ba balepero ba mo kgatlhantsha, ba emetse kgakala;
17:12
Lef. 13:45,46
13ba tsholetsa mantswe ba re: “Jesu, Moruti, re utlwele botlhoko!”

14Ya re a ba bona, a ba raya a re: “Yaang lo itshupetse baperesiti!”

Ya re ba tsamaya, ba phepafala.

17:14
Luka 5:14
Lef. 14:2,3
15Fa jaanong mongwe wa bone a bona gore o fodisitswe, a boa, a galaletsa Modimo ka lentswe le legolo, 16a ba a wela fa fatshe ka sefatlhego fa dinaong tsa gagwe, a mo leboga; mme yoo ya bo e le Mosamaria. 17Mme Jesu a araba a re: “A ga go a fodisiwa ba le some? Ba ba robongwe ba kae? 18A ga go a bonwa ope mo go bone yo o boileng go naya Modimo tlotlo, fa e se moeng yo?” 19Jaanong a mo raya a re: “Nanoga o tsamae; tumelo ya gago e go pholositse.”
17:19
Luka 7:50

Puso ya Modimo e tla ka tshoganyetso

(Math. 24:17,18,23-28,37-41)

20E rile a bodiwa ke Bafarisai gore puso ya Modimo e tla tla leng, a ba araba a re: “Puso ya Modimo ga e tle mo e ka lejwang ka matlho;

17:20
Joh. 18:36
21le gona ga ba nke ba re: ‘Bonang, ke e!’ gongwe: ‘Ke ele!’ Gonne itseng gore puso ya Modimo e teng mo go lona.”
17:21
Math. 24:23

22A ba a raya barutwa a re: “Metlha e tla tla e lo tla eletsang go bona lengwe la malatsi a Morwa-Motho ka yona, mme ga lo nke lo le bona. 23Ba tla lo raya ba re: ‘Bonang, ke yole!’ gongwe ‘Bonang, ke yo!’ Se tsamaeng le e seng go ba ela tlhoko.

17:23
Luka 21:8
24Gonne Morwa-Motho, mo letsatsing la gagwe, o tla nna jaaka legadima le le gadimang, le tswa ntlheng nngwe ya legodimo, le phatsimela kwa ntlheng e nngwe.
17:24
Math. 24:26,27
25Mme pele o tshwanetse go boga di le dintsi le go latlhwa ke ba metlha eno.
17:25
Luka 9:22
26Mo malatsing a Morwa-Motho go tla nna fela jaaka go kile ga dirafala mo malatsing a ga Noa:
17:26
Math. 24:37-39
27Ba ne ba ja, ba nwa, ba nyala, ba nyalwa, go tla go fitlha mo letsatsing le Noa o tsenyeng mo arekeng ka lone, mme morwalela wa tla, wa ba nyeletsa botlhe.
17:27
Gen. 7:7-23
28Le gona go tla nna fela jaaka go kile ga dirafala mo malatsing a ga Lote: Ba ne ba ja, ba nwa, ba reka, ba rekisa, ba tlhoma, ba aga; 29mme ka letsatsi le Lote o duleng mo Sotoma ka lone, ga na molelo le sebabole di tswa kwa legodimong, tsa ba laila botlhe.
17:29
Gen. 19:15,24,25
30Mme go tla nna fela jalo ka letsatsi le Morwa-Motho o bonatsegang ka lone.

31“Ka letsatsi leo, a yo o tla nnang mo godimo ga ntlo, mme di-tsa-gagwe di le ka mo ntlong, a se ka a fologa go di tsaya; le ene jalo yo o kwa tshimong, a se ke a boela kwa go tse di kwa morago.

17:31
Math. 24:17,18
32Ikgakololeng tsa mosadi wa ga Lote.
17:32
Gen. 19:26
33Motho yo o batlang go boloka bophelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona; mme yo o latlhegelwang ke jona, o tla bo tsalelwa sešwa. 34Ke lo raya ke re: Mo bosigong joo, ba le babedi ba tla re ba le mo bolaong bo le bongwe fela, mongwe a tsewe, yo mongwe a tlogelwe. 35Basadi ba le babedi ba tla re ba sila mo felong go le gongwe, mongwe a tsewe, yo mongwe a tlogelwe.
17:35
Math. 24:40,41
36Ba le babedi ba tla re ba le mo tshimong, mongwe a tsewe, yo mongwe a tlogelwe.”

37Ke fa ba mmotsa ba re: “Kae, Morena?”

A ba raya a re: “Kwa setoto se leng teng, manong a tla phuthegela teng.”

17:37
Math. 24:28