Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Setshwantsho sa mookamedi yo o sa siamang

161Le gona a raya barutwa ba gagwe a re: “Go ne go le motho mongwe yo o humileng, a na le mookamedi wa ditiro; mme yo, o ne a latofadiwa fa pele ga gagwe gore o senya di-tsa-gagwe. 2A mmitsa, a mo raya a re: ‘Ke eng se ke se utlwang ka ga gago? Ikarabele ka ga bookamedi jwa gago; gonne ga o ka ke wa tlhola o nna mookamedi.’ 3Mookamedi a ikakanya a re: ‘Ke tla dirang, ka e le fa morena wa me a tlosa bookamedi mo go nna? Ga ke itse go otola, mme go kopa go ntlhabisa ditlhong. 4Ke lemogile se ke tla se dirang gore e tle e re ke ntshiwa mo bookameding, ba tle ba ntsholele mo matlong a bone.’

5“Jaanong a bitsa mongwe le mongwe wa ba ba molato le morena wa gagwe, a raya wa ntlha a re: ‘O molato o le kae le morena wa me?’ 6Yoo a re: ‘Makokoko a le 200 a lookwane.’ Mookamedi a mo raya a re: ‘Tsaya lokwalo lwa gago lwa molato, o nne fa fatshe, o kwale ka bonako o re: A le 100.’ 7A tloga a raya yo mongwe a re: ‘Wena o molato o le kae?’ Yoo a re: ‘Dikgetse tsa mabele di le 300.’ Mookamedi a mo raya a re: ‘Tsaya lokwalo lwa gago lwa molato, o kwale o re: Di le 240.’

8“Morena a boka mookamedi wa tshiamololo, ka a dirile ka botlhale; gonne bana ba lefatshe leno mo losikeng lwa bone ba tlhalefile go gaisa bana ba lesedi.”

16:8
Baef. 5:9
1 Bathes. 5:5

9Gape ke lo raya ke re: “Itireleng ditsala ka Mamone wa tshiamololo gore e tle e re a fela, di lo tsholele mo maagong a a sa khutleng.

16:9
Luka 14:14
Math. 6:20
10:40
19:21
10Yo o ikanyegang mo go se sennye o ikanyega le mo go se segolo; mme yo o sa siamang mo go se sennye, ga a siama le mo go se segolo.
16:10
Luka 19:17
11Jaanong fa lo ne lo sa ikanyege ntlheng ya Mamone yo o sa siamang, ke mang yo o tla lo ikanyang mo khumong ya boammaaruri? 12Fa lo ne lo sa ikanyege mo go sa boeng, ke mang yo o tla lo nayang se e leng sa lona?

13“Ga go motlhanka ope yo o ka direlang barena ba le babedi; gonne o tla tlhoa yo mongwe, mme a rate yo mongwe; gongwe o tla ngaparela yo mongwe, mme a nyatse yo mongwe. Ga lo ka ke lwa direla Modimo le Mamone.”

16:13
Math. 6:24

Thata ya molao

(Math. 11:12,13; 5:18; Mar. 10:11,12)

14Jaanong le Bafarisai, ba ba neng ba rata madi, ba utlwa tsotlhe tse, ba be ba mo sonya.

16:14
Math. 23:14
15Mme Jesu a ba raya a re: “Ke lona ba lo itshiamisang fa pele ga batho, mme Modimo o itse dipelo tsa lona; gonne se se tlotlomaditsweng ke batho, ke makgapha fa pele ga Modimo.
16:15
Luka 18:9-14
Pes. 7:10
Diane 6:16,17

16“Molao le baporofeti ba felela ka Johane; go tloga foo go rerwa Efangele ya puso ya Modimo, mme mongwe le mongwe o itshukunyetsa mo go yona.

16:16
Math. 11:12,13
17Go feta ga legodimo le lefatshe go ka nna botlhofo bogolo go go wela fa fatshe ga lotshwaonyana longwe lwa molao.
16:17
Math. 5:18

18“Mongwe le mongwe yo o tlhalang mosadi wa gagwe, a nyala o sele, o dira kgokafalo; le yo o nyalang mosadi yo o tlhadilweng ke monna, o dira kgokafalo.

16:18
Math. 5:32
19:9

Ka ga mohumi le Lasaro

19“Go ne go le motho mongwe yo o humileng, a apere seaparo se sehibidu le lesela le lentle la letseta, a nna a itumela ka letsatsi le letsatsi mo bontlengtleng. 20Mme mokopi mongwe yo o bidiwang Lasaro, o ne a beilwe fa kgorong ya gagwe, a tletse dintho. 21A eletsa go kgorisiwa ka tse di wang mo tafoleng ya mohumi: gape ga tla dintšwa, tsa latswa dintho tsa gagwe.

22“Ya re mokopi a swa, a belegelwa ke baengele kwa sehubeng sa ga Aborahame. Mohumi le ene a swa, a fitlhwa. 23Ya re a le mo felong ga baswi, a tsholetsa matlho a le mo ditlhokofatsong, a bona Aborahame kgakala le Lasaro a le mo sehubeng sa gagwe. 24Ke fa a kua a re: ‘Rara Aborahame, nkutlwele botlhoko, o rome Lasaro gore a ine ntlha ya monwana wa gagwe mo metsing, a ntsidifatse loleme; gonne ke utlwa botlhoko mo kgabong e.’

25“Mme Aborahame a re: ‘Ngwanaka, gopola gore o amogetse tse di molemo tsa gago mo bophelong jwa gago, mme Lasaro ene tse di bosula jalo; mme jaanong mono ene o a gomodiwa, mme wena o a tlhokofadiwa. 26Mme kwa ntle ga tsotlhe tseo go na le kgophu e kgolo fa gare ga rona le lona, gore ba ba kwano ba ba ratang go fetela go lona, ba retelelwe, le ba ba koo, ba ba ratang go tla kwano go rona, ba palelwe.’ 27Mohumi a re: ‘Rra, fa go le jalo, ke go rapela gore o mo rome kwa ntlong ya ga rre; 28gonne ke na le bomorwa-rre ba le batlhano; a ye teng, a ba tlhagise, e se re gongwe le bone ba tla felong fano ga tlhokofatso.’

29“Aborahame a mo fetola a re: ‘Ba na le Moše le baporofeti; a ba utlwe bone!’

16:29
2 Tim. 3:16
30Mme mohumi a re: ‘Nnyaya, Aborahame rra, mme fa mongwe a tswa mo baswing, a ya kwa go bone, ba tla sokologa.’ 31Foo Aborahame a mo raya a re: ‘Fa ba sa utlwe Moše le baporofeti, ga ba ka ke ba kgonega, le fa mongwe a ka tsoga mo baswing.’ ”