Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Jesu o fodisa monna wa bolwetse jwa metsi

141E rile a tsena mo ntlong ya molaodi mongwe wa Bafarisai ka Sabata go ja senkgwe, bone ba bo ba mo disitse.

14:1
Luka 6:6-11
11:37
2Mme ga bo go le motho mongwe fa pele ga gagwe yo o nang le bolwetse jwa metsi. 3Jesu a tswa molomo, a botsa Baitse-molao le Bafarisai a re: “A go letleletswe go fodisa ka Sabata, gongwe nnyaya?”

4Mme ba didimala. Jaanong a mo tsaya, a mo fodisa, a mo naya tsela. 5A ba a ba botsa a re: “Ke ofe wa lona, yo esele gongwe kgomo ya gagwe e ka reng e wetse mo sedibeng, a se ka a akofa a e ntsha ka letsatsi la Sabata?”

14:5
Luka 13:15
Math. 12:11

6Mme ba palelwa ke go araba mafoko ao.

Setshwantsho sa balalediwa

7A ba a bua le ba ba laleditsweng ka setshwantsho, ka a lemoga ka fa ba ipatlelang ditulo tse di kwa pele ka teng; a ba raya a re:

14:7
Math. 23:6
8“E re fa mongwe a go laleleditse modiro wa nyalo, o se ka wa nna mo sedulong se se kwa pele, e se re gongwe mongwe yo o tlotlegang bogolo go wena le ene a bo a mo laleditse; 9mme fa yo o lo laleditseng wena le ene, a tla, a go raya a re: ‘Sutela yo!’ o tla tloga o ya go tsaya bonno jo bo kwa moragorago ka ditlhong. 10E re fa o laleditswe, o ye o nne mo bonnong jo bo kwa moragorago, gore e tle e re yo o go laleditseng a tla, e nne ene yo o ka go rayang a re: ‘Tsala, nnela kwa pele!’ Ke gona o tla nnang le tlotlo fa pele ga botlhe ba ba ntseng nao fa dijong. 11Gonne mongwe le mongwe yo o ikgodisang o tla kokobediwa; mme yo o ikokobetsang o tla godisiwa.”
14:11
Math. 23:12
Luka 18:14

12Le gona a raya ene yo o mo laleditseng a re: “E re fa o dira sefitlholo gongwe selalelo, o se ka wa laletsa ditsala tsa gago, le e seng bana ba ga rraago, le e seng ba ga eno, le e seng ba ba bapileng nao ba ba humileng, e se re gongwe le bone ba tloga ba go laletsa, mme wa boelwa. 13Mme e re fa o dira moletlo, o laletse bahumanegi le digole le batlhotsi le difofu.

14:13
Doit. 14:29
14Foo o tla nna sego, ka gonne ga ba na se ba ka go busetsang ka sona; o tla busediwa mo tsogong ya basiami.”
14:14
Joh. 5:29

Setshwantsho sa selalelo se segolo

(Math. 22:2-10)

15Ya re mongwe wa ba ba ntseng nae fa dijong a utlwa tseo, a mo raya a re: “Go sego yo o tla jang senkgwe mo pusong ya Modimo.”

14:15
Luka 13:29

16Jesu a mo fetola a re: “Motho mongwe o ne a dira moletlo o mogolo, a ba a laletsa ba bantsi. 17A roma motlhanka wa gagwe ka nako ya moletlo go ya go raya ba ba laleditsweng a re: ‘Tlaang, gonne tsotlhe di setse di baakantswe.’ 18Mme botlhe ba ela seopo sengwe, ba simolola go ipata. Wa ntlha a mo raya a re: ‘Ke rekile tshimo, mme ke tshwanetse go ya go e bona; ke a go rapela, o mpolele gore ke itatile.’ 19Yo mongwe a re: ‘Ke rekile dipholo tsa dijoko tse tlhano, mme ke ya go di leka; ke a go rapela, o mpolele gore ke itatile.’ 20Yo mongwe a re: ‘Ke nyetse mosadi, ke ka moo ke sa ka keng ka tla.’

14:20
1 Bakor. 7:33

21“Motlhanka a tla, a bolelela morena wa gagwe dilo tse. Ke fa mong wa ntlo a galefa, a raya motlhanka wa gagwe a re: ‘Akofa o tswele kwa mebileng le mebilaneng ya motse, o tsise bahumanegi le digole le difofu le batlhotsi kwano.’ 22Motlhanka a re: ‘Morena, se o se laotseng se dirilwe, mme manno a sa le teng.’ 23Morena a raya motlhanka a re: ‘Tswela kwa ditseleng le dikgorong, mme o ba kgole go tsena gore ntlo ya me e tlale. 24Gonne ke lo raya ke re: Ga go ope wa banna bao, ba ba laleditsweng, yo o tla utlwang moletlo wa me.’ ”

Kakanyo ya mabaka a borutwa

(Math. 10:37,38)

25Jaanong bontsintsi jwa batho jwa tsamaya nae; mme a retologa, a ba raya a re: 26“Fa mongwe a tla go nna, mme a sa nthate bogolo go rraagwe le mmaagwe le mosadi le bana le bomorwa-rraagwe le bokgaitsadie le jona botshelo jwa gagwe, ga a ka ke a nna morutwa wa me.

14:26
Doit. 33:9,10
Luka 18:29,30
27Le fa e le mang yo o sa sikareng sefapaano sa gagwe, a ntshala morago, ga a ka ke a nna morutwa wa me.
14:27
Luka 9:23

28“Ke ofe wa lona yo e ka reng a rata go aga turio, a se ka a nna pele, a bala ditshenyegelo tsa teng gore a o na le go e wetsa? 29E se re gongwe a sena go baya motheo, mme a palelwa ke go e wetsa, botlhe ba ba bonang ba simolola go mo tshega 30ba re: ‘Motho yo, o simolotse go aga, mme o paletswe ke go wetsa.’

31“Gongwe, kgosi ke efe, e e ka reng e ya go bololela kgosi e nngwe ka ntwa, ya se ka ya nna fa fatshe, ya akanya gore a e nonofile ka dikete di le some go kgatlhantsha e e tlang go yona ka dikete di le masome a mabedi? 32Fa go sa nna jalo, e re eo e sa ntse e le kgakala, e rome barongwi go kopa kagiso. 33Jaanong he, mongwe le mongwe wa lona yo o sa ikgaoganyeng le tsotlhe tse a nang natso, o palelwa jalo ke go nna morutwa wa me.

Mokeresete ke letswai la lefatshe

(Math. 5:13; Mar. 9:50)

34“Kana letswai le molemo; mme fa letswai le lone le tswapogile, le ka tswaisiwa ka eng?

14:34
Math. 5:13
Mar. 9:50
35Ga le na tiro, le fa e le tshimong, le fa e le mo thotobolong; mme ba le latlhela kwa ntle. Yo o nang le ditsebe go utlwa a a utlwe!”