Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Polao ya Bagalelea. Turio ya Siloame

131Go ne go le bangwe teng ka yona nako eo, ba mmegela ka ga Bagalelea ba Pilato o tlhakantseng madi a bone le ditlhabelo tsa bone. 2Jesu a ba araba a re: “A lo itlhoma gore Bagalelea bao e ne e le baleofi go feta Bagalelea botlhe, ka ba bolailwe jalo?

13:2
Joh. 9:2
3Ke lo raya ke re: Nnyaya; mme fa lo sa sokologe, le lona lo tla nyelela jalo lotlhe.
13:3
Pes. 7:13
4Gongwe ba ba 18 ba turio e ba wetseng kwa Siloame, ya ba bolaya, a lo itlhoma gore ba ne ba le molato go feta batho botlhe ba ba agileng mo Jerusalema? 5Ke lo raya ke re: Nnyaya; mme fa lo sa sokologe, le lona lo tla nyelela fela jalo lotlhe.”

Setshwantsho sa mofeie o o sa ungweng

6A ba a bua ka setshwantsho se se reng: “Motho mongwe o ne a na le mofeie, o tlhomilwe mo tshimong ya gagwe ya moweine. Jaanong a tla a batla maungo mo go ona, mme a a tlhoka.

13:6
Math. 21:19
7A raya molemi wa tshimo a re: ‘Bona, ke dinyaga tse tharo, ke ntse ke tla ke batla maungo mo mofeieng o, mme ke a tlhoka. O reme! O jelang lefatshe fela?’ 8Ene a mo araba a re: ‘Morena, o o lese le ka ngwaga ono, ke tle ke o o lemele, ke tsenye letshotelo.
13:8
2 Pet. 3:9,15
9Motlhaope o tla ungwa isago; fa go sa nne jalo, o ka o rema.’ ”

Phodiso ya mosadi wa segole

10A bo a ruta mo senagogeng sengwe ka Sabata. 11Teng ga bo go le mosadi yo o neng a na le mowa wa bolwetse dinyaga di le 18, a hutaganye, a palelwa gotlhe ke go ikinamolola. 12Ya re Jesu a mmona, a mmitsa, a mo raya a re: “Mosadi, o golotswe mo bolwetseng jwa gago.” 13A ba a mmaya diatla; mme ka bonako mosadi a inamologa, a ba a galaletsa Modimo.

13:13
Mar. 7:32

14Ke fa molaodi wa senagoge a gakatsega, ka Jesu a fodisitse ka Sabata, a raya batho a re: “Go malatsi a le marataro a go tshwanetseng ga dirwa ka ona; tlaang lo fodisiwe ka ona, e seng ka letsatsi la Sabata.”

15Morena a mo araba a re: “Baitimokanyi ke lona! Mongwe le mongwe wa lona a ga a ke a golola kgomo ya gagwe gongwe esele fa segopong ka Sabata, a ya go e nosa?

13:15
Luka 14:5
16Mme yo e leng morwadia Aborahame, yo Satane o ntseng a mo golegile dinyaga di le 18, gopola, a o ne a sa tshwanela go gololwa mo kgolegong e ka letsatsi la Sabata?”
13:16
Luka 19:9
17Ya re a bua dilo tse, baganetsi botlhe ba gagwe ba tlhajwa ke ditlhong; mme batho botlhe ba itumela ka ntlha ya tsotlhe tsa kgalalelo tse di dirwang ke ene.

Setshwantsho sa peo ya mmasetete

(Math. 13:31,32; Mar. 4:30-32)

18Ke fa a re: “Puso ya Modimo e tshwana le eng? Ke tla e bapisa le eng? 19E tshwana le tlhaka ya peo ya mmasetete, e motho o e tsereng, a e jwala mo tshimong ya gagwe. Ya gola, ya tswa setlhare, mme dinonyane tsa loapi tsa ba tsa aga mo dikaleng tsa sona.”

Setshwantsho sa matlhabego

(Math. 13:33)

20A boa a bua gape a re: “Puso ya Modimo ke tla e tshwantsha ka eng? 21E tshwana le matlhabego a mosadi o a tsereng, a a tsenya mo dielong tse tharo tsa bupe, jwa ba jwa bela jotlhe.”

Kgoro e e pitlaganyeng

(Math. 7:13,14; 7:22,23; 8:11,12; 19:30; 25:11,12)

22Jaanong a ralala metse le metsana, a eta a ruta, a etela kwa Jerusalema. 23Foo mongwe a mo raya a re: “Morena, ba ba tla pholosiwang a ga ba banene?”

Mme Jesu a ba raya a re: 24“Lwelang go tsena ka mojako o o pitlaganyeng; gonne ke lo raya ke re: Ba bantsi ba tla leka go tsena, mme ba tla palelwa.

13:24
Math. 7:13,14
Bafil. 3:12
25E tla re mong wa ntlo a sena go nanoga, a tswala mojako, lo simolole go ema ka fa ntle, lo konyakonya lobati lo re: ‘Morena, re bulele!’ a lo arabe a re: ‘Ga ke lo itse, le kwa lo tswang teng.’
13:25
Math. 25:11,12
26Foo lo tla simolola go bua lo re: ‘Re ne ra ja, ra nwa fa pele ga gago, le gona o ne wa ruta mo mebileng ya rona.’
13:26
Math. 7:22,23
27Mme o tla re: ‘Ke lo reile ka re: Ga ke itse kwa lo tswang teng; tlogang fa go nna lotlhe, badiri ba tshiamololo ke lona!’ 28Teng foo go tla nna selelo le phuranyo ya meno, motlhang lo bonang Aborahame le Isaka le Jakobe le baporofeti botlhe mo pusong ya Modimo, mme lona lo leleketswe kwa ntle. 29Mme ba tla tswa kwa botlhabatsatsi le kwa bophirimatsatsi le kwa bokone le kwa borwa, ba nna fa dijong mo pusong ya Modimo. 30Mme itseng, go na le ba morago ba ba tla nnang ba pele, e bile go na le ba pele ba ba tla nnang ba morago.”
13:30
Math. 19:30

Jesu o tlhagisiwa ka ga Herote

(Math. 23:37-39)

31Ka yona nako eo ga tla Bafarisai bangwe, ba mo raya ba re: “Tloga mono o tshabe; gonne Herote o batla go go bolaya.”

32A ba raya a re: “Yaang lo ree phokojwe eo lo re: ‘Bona, ke kgarameletsa medemone ntle, ke dira diphodiso kajeno le kamoso, mme ka moso o mongwe ke tla wetsa.’ 33Le fa go ntse jalo ke tshwanetse go tsamaya kajeno le kamoso le ka le le latelang; gonne ga go a tshwanela gore moporofeti a bolaelwe kwa ntle ga Jerusalema.

34“Jerusalema, Jerusalema! Wena yo o bolayang baporofeti, o kgobotletsa ba ba romilweng go wena! Ke ratile gantsi jang go phutha bana ba gago, jaaka koko e tle e phuthe dikokwana tsa yona fa tlase ga diphuka; mme lo ganne! 35Itseng, Ntlo ya lona lo e tlogelelwa e le letlotla. Ke lo raya ke re: Ga lo kitla lo mpona go tsamae lo tle lo re: ‘A go bakwe yo o tlang mo leineng la Morena!’ ”

13:35
Pes. 118:26

14

Jesu o fodisa monna wa bolwetse jwa metsi

141E rile a tsena mo ntlong ya molaodi mongwe wa Bafarisai ka Sabata go ja senkgwe, bone ba bo ba mo disitse.

14:1
Luka 6:6-11
11:37
2Mme ga bo go le motho mongwe fa pele ga gagwe yo o nang le bolwetse jwa metsi. 3Jesu a tswa molomo, a botsa Baitse-molao le Bafarisai a re: “A go letleletswe go fodisa ka Sabata, gongwe nnyaya?”

4Mme ba didimala. Jaanong a mo tsaya, a mo fodisa, a mo naya tsela. 5A ba a ba botsa a re: “Ke ofe wa lona, yo esele gongwe kgomo ya gagwe e ka reng e wetse mo sedibeng, a se ka a akofa a e ntsha ka letsatsi la Sabata?”

14:5
Luka 13:15
Math. 12:11

6Mme ba palelwa ke go araba mafoko ao.

Setshwantsho sa balalediwa

7A ba a bua le ba ba laleditsweng ka setshwantsho, ka a lemoga ka fa ba ipatlelang ditulo tse di kwa pele ka teng; a ba raya a re:

14:7
Math. 23:6
8“E re fa mongwe a go laleleditse modiro wa nyalo, o se ka wa nna mo sedulong se se kwa pele, e se re gongwe mongwe yo o tlotlegang bogolo go wena le ene a bo a mo laleditse; 9mme fa yo o lo laleditseng wena le ene, a tla, a go raya a re: ‘Sutela yo!’ o tla tloga o ya go tsaya bonno jo bo kwa moragorago ka ditlhong. 10E re fa o laleditswe, o ye o nne mo bonnong jo bo kwa moragorago, gore e tle e re yo o go laleditseng a tla, e nne ene yo o ka go rayang a re: ‘Tsala, nnela kwa pele!’ Ke gona o tla nnang le tlotlo fa pele ga botlhe ba ba ntseng nao fa dijong. 11Gonne mongwe le mongwe yo o ikgodisang o tla kokobediwa; mme yo o ikokobetsang o tla godisiwa.”
14:11
Math. 23:12
Luka 18:14

12Le gona a raya ene yo o mo laleditseng a re: “E re fa o dira sefitlholo gongwe selalelo, o se ka wa laletsa ditsala tsa gago, le e seng bana ba ga rraago, le e seng ba ga eno, le e seng ba ba bapileng nao ba ba humileng, e se re gongwe le bone ba tloga ba go laletsa, mme wa boelwa. 13Mme e re fa o dira moletlo, o laletse bahumanegi le digole le batlhotsi le difofu.

14:13
Doit. 14:29
14Foo o tla nna sego, ka gonne ga ba na se ba ka go busetsang ka sona; o tla busediwa mo tsogong ya basiami.”
14:14
Joh. 5:29

Setshwantsho sa selalelo se segolo

(Math. 22:2-10)

15Ya re mongwe wa ba ba ntseng nae fa dijong a utlwa tseo, a mo raya a re: “Go sego yo o tla jang senkgwe mo pusong ya Modimo.”

14:15
Luka 13:29

16Jesu a mo fetola a re: “Motho mongwe o ne a dira moletlo o mogolo, a ba a laletsa ba bantsi. 17A roma motlhanka wa gagwe ka nako ya moletlo go ya go raya ba ba laleditsweng a re: ‘Tlaang, gonne tsotlhe di setse di baakantswe.’ 18Mme botlhe ba ela seopo sengwe, ba simolola go ipata. Wa ntlha a mo raya a re: ‘Ke rekile tshimo, mme ke tshwanetse go ya go e bona; ke a go rapela, o mpolele gore ke itatile.’ 19Yo mongwe a re: ‘Ke rekile dipholo tsa dijoko tse tlhano, mme ke ya go di leka; ke a go rapela, o mpolele gore ke itatile.’ 20Yo mongwe a re: ‘Ke nyetse mosadi, ke ka moo ke sa ka keng ka tla.’

14:20
1 Bakor. 7:33

21“Motlhanka a tla, a bolelela morena wa gagwe dilo tse. Ke fa mong wa ntlo a galefa, a raya motlhanka wa gagwe a re: ‘Akofa o tswele kwa mebileng le mebilaneng ya motse, o tsise bahumanegi le digole le difofu le batlhotsi kwano.’ 22Motlhanka a re: ‘Morena, se o se laotseng se dirilwe, mme manno a sa le teng.’ 23Morena a raya motlhanka a re: ‘Tswela kwa ditseleng le dikgorong, mme o ba kgole go tsena gore ntlo ya me e tlale. 24Gonne ke lo raya ke re: Ga go ope wa banna bao, ba ba laleditsweng, yo o tla utlwang moletlo wa me.’ ”

Kakanyo ya mabaka a borutwa

(Math. 10:37,38)

25Jaanong bontsintsi jwa batho jwa tsamaya nae; mme a retologa, a ba raya a re: 26“Fa mongwe a tla go nna, mme a sa nthate bogolo go rraagwe le mmaagwe le mosadi le bana le bomorwa-rraagwe le bokgaitsadie le jona botshelo jwa gagwe, ga a ka ke a nna morutwa wa me.

14:26
Doit. 33:9,10
Luka 18:29,30
27Le fa e le mang yo o sa sikareng sefapaano sa gagwe, a ntshala morago, ga a ka ke a nna morutwa wa me.
14:27
Luka 9:23

28“Ke ofe wa lona yo e ka reng a rata go aga turio, a se ka a nna pele, a bala ditshenyegelo tsa teng gore a o na le go e wetsa? 29E se re gongwe a sena go baya motheo, mme a palelwa ke go e wetsa, botlhe ba ba bonang ba simolola go mo tshega 30ba re: ‘Motho yo, o simolotse go aga, mme o paletswe ke go wetsa.’

31“Gongwe, kgosi ke efe, e e ka reng e ya go bololela kgosi e nngwe ka ntwa, ya se ka ya nna fa fatshe, ya akanya gore a e nonofile ka dikete di le some go kgatlhantsha e e tlang go yona ka dikete di le masome a mabedi? 32Fa go sa nna jalo, e re eo e sa ntse e le kgakala, e rome barongwi go kopa kagiso. 33Jaanong he, mongwe le mongwe wa lona yo o sa ikgaoganyeng le tsotlhe tse a nang natso, o palelwa jalo ke go nna morutwa wa me.

Mokeresete ke letswai la lefatshe

(Math. 5:13; Mar. 9:50)

34“Kana letswai le molemo; mme fa letswai le lone le tswapogile, le ka tswaisiwa ka eng?

14:34
Math. 5:13
Mar. 9:50
35Ga le na tiro, le fa e le tshimong, le fa e le mo thotobolong; mme ba le latlhela kwa ntle. Yo o nang le ditsebe go utlwa a a utlwe!”

15

Setshwantsho sa nku e e timetseng

(Math. 18:12-14)

151Jaanong bakgethisi botlhe le baleofi ba nna ba tla go mo utlwa. 2Mme Bafarisai le Baitsedikwalo ba ngongorega ba re: “Yo, o tshola baleofi, o ja nabo.”

15:2
Luka 5:30
3Ke fa Jesu a ba bolelela setshwantsho se a re:

4“Motho ke ofe mo go lona, yo e ka reng a na le dinku di le lekgolo, a timelelwa ke e le nngwe ya tsona, a se ka a tlogela tse di 99 kwa sekakeng, a latela e e timetseng go tsamaya a e bone?

15:4
Hes. 34:11,16
Luka 19:10
5Mme e re a sena go e bona, a e bee mo magetleng a gagwe, a itumele. 6Mme e re a tla mo gae, a phuthe ditsala le ba ba agileng nae, a ba ree a re: ‘Itumeleng le nna; ka gonne ke bonye nku ya me e e neng e timetse.’ 7Ke lo raya ke re: Go tla nna boitumelo jalo mo legodimong ka ga moleofi a le mongwe fela yo o sokologang, bogolo go basiami ba le 99, ba go sa batlegeng tshokologo mo go bone.

Setshwantsho sa selefera e e latlhegileng

8“Gongwe mosadi ke ofe yo e ka reng a na le diselefera di le some, a latlhegelwa ke selefera e le nngwe fela, a se ka a tshuba lobone, a feela ntlo, a batla ka tlhoafalo go tsamaya a e bone? 9Mme e re a sena go e bona, a phuthe ditsala le ba ba agileng nae a re: ‘Itumeleng le nna; gonne ke bonye selefera e e neng e ntatlhegetse.’ 10Ke lo raya ke re: Go boitumelo jalo mo baengeleng ba Modimo ka ga moleofi a le mongwe yo o sokologang.”

Morwa yo o latlhegileng

11Gape a bua a re: “Motho mongwe o ne a na le bomorwa ba le babedi. 12Yo mmotlana a raya rraagwe a re: ‘Rra, mphe kabelo ya boswa e e ntshwanetseng.’ Mme rraagwe a ba kgaoganya tse ba phelang ka tsona. 13Morago ga malatsi a se kae morwa yo mmotlana a phutha tsotlhe, a hudugela kwa lefatsheng le le kwa kgakala; teng a senya khumo ya gagwe ka bophelo jo bo maswe.

15:13
Diane 29:3
14Ya re a sena go senya tsotlhe, ga nna leuba mo lefatsheng leo, mme a simolola go tlhoka. 15Jaanong a ya a ikopanya le mongwe wa baagi ba lefatshe leo. Yoo a mo romela kwa magoleng a gagwe go disa dikolobe. 16A ba a eletsa go ikgorisa ka maungo a ditlhare a a jewang ke dikolobe, mme a se ka a fiwa ke ope.
15:16
Diane 23:21
17Ke fa a itharabologelwa a re: ‘Barapiwa ba ga rre ba bantsi jang, ba ba nang le dijo tse dintsi, mme nna fano ke swa ka tlala. 18Ke tla nanoga ke ya kwa go rre, ke mo raya ke re: Rra, ke leofetse legodimo le wena;
15:18
Jer. 3:12,13
Pes. 51:6
19ga ke tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao; ntire jaaka mongwe wa batlhanka ba gago.’ 20A ba a nanoga, a ya kwa go rraagwe.

“Ya re a sa ntse a le kgakala, rraagwe a mmona, a tlhomoga pelo, a taboga, a wela mo thamong ya gagwe, a mo atla. 21Morwawe a mo raya a re: ‘Rra, ke leofetse legodimo, ka ba ka leofela wena; ga ke tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao.’ 22Mme rraagwe a raya batlhanka ba gagwe a re: ‘Akofang lo ntshe seaparo se sentlentle, lo mo apese, lo mo rwese palamonwana mo monwaneng, le ditlhako mo dinaong; 23lo be lo tsiseng namane e e nontshitsweng, lo e tlhabe; mme a re jeng, re itumele; 24ka gonne morwaake yo o ne a sule, mme o bile o tsogile; o ne a latlhegile, mme o bonywe.’ Mme ba simolola go itumela.

15:24
Baef. 2:1,5
5:14

25“Morwawe yo mogolo a bo a le kwa tshimong. Ya re a tla a atamela ntlo, a utlwa kopelo le dipina. 26A ipiletsa mongwe wa batlhanka, a mmotsa gore go direlwang jaana. 27Yoo a mo raya a re: ‘Monnao o gorogile, mme rraago o tlhabile namane e e nontshitsweng, ka a mmonye a sa phela.’

28“Ke fa a galefa, a gana go tsena. Foo rraagwe a tswa, a mo rapela. 29Ene a araba rraagwe a re: ‘Bona, ke ntse ke go direla dinyaga tse dintsi. Ga ke ise nke ke tlole taolo ya gago; mme nna ga o ise o ke o mphe potsane gore ke itumele le ditsala tsa me. 30Mme e rile morwao yo a tla, yo o jeleng dithuo tsa gago le diaka, wa mo tlhabela namane e e nontshitsweng.’ 31Rraagwe a mo raya a re: ‘Ngwanaka, o na le nna ka metlha, mme tsotlhe tsa me ke tsa gago. 32Mme e ne e le tshwanelo go ipela le go itumela; ka gonne monnao yo o ne a sule, mme o tsogile; o ne a latlhegile, mme o bonywe.’ ”