Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Polao ya Bagalelea. Turio ya Siloame

131Go ne go le bangwe teng ka yona nako eo, ba mmegela ka ga Bagalelea ba Pilato o tlhakantseng madi a bone le ditlhabelo tsa bone. 2Jesu a ba araba a re: “A lo itlhoma gore Bagalelea bao e ne e le baleofi go feta Bagalelea botlhe, ka ba bolailwe jalo?

13:2
Joh. 9:2
3Ke lo raya ke re: Nnyaya; mme fa lo sa sokologe, le lona lo tla nyelela jalo lotlhe.
13:3
Pes. 7:13
4Gongwe ba ba 18 ba turio e ba wetseng kwa Siloame, ya ba bolaya, a lo itlhoma gore ba ne ba le molato go feta batho botlhe ba ba agileng mo Jerusalema? 5Ke lo raya ke re: Nnyaya; mme fa lo sa sokologe, le lona lo tla nyelela fela jalo lotlhe.”

Setshwantsho sa mofeie o o sa ungweng

6A ba a bua ka setshwantsho se se reng: “Motho mongwe o ne a na le mofeie, o tlhomilwe mo tshimong ya gagwe ya moweine. Jaanong a tla a batla maungo mo go ona, mme a a tlhoka.

13:6
Math. 21:19
7A raya molemi wa tshimo a re: ‘Bona, ke dinyaga tse tharo, ke ntse ke tla ke batla maungo mo mofeieng o, mme ke a tlhoka. O reme! O jelang lefatshe fela?’ 8Ene a mo araba a re: ‘Morena, o o lese le ka ngwaga ono, ke tle ke o o lemele, ke tsenye letshotelo.
13:8
2 Pet. 3:9,15
9Motlhaope o tla ungwa isago; fa go sa nne jalo, o ka o rema.’ ”

Phodiso ya mosadi wa segole

10A bo a ruta mo senagogeng sengwe ka Sabata. 11Teng ga bo go le mosadi yo o neng a na le mowa wa bolwetse dinyaga di le 18, a hutaganye, a palelwa gotlhe ke go ikinamolola. 12Ya re Jesu a mmona, a mmitsa, a mo raya a re: “Mosadi, o golotswe mo bolwetseng jwa gago.” 13A ba a mmaya diatla; mme ka bonako mosadi a inamologa, a ba a galaletsa Modimo.

13:13
Mar. 7:32

14Ke fa molaodi wa senagoge a gakatsega, ka Jesu a fodisitse ka Sabata, a raya batho a re: “Go malatsi a le marataro a go tshwanetseng ga dirwa ka ona; tlaang lo fodisiwe ka ona, e seng ka letsatsi la Sabata.”

15Morena a mo araba a re: “Baitimokanyi ke lona! Mongwe le mongwe wa lona a ga a ke a golola kgomo ya gagwe gongwe esele fa segopong ka Sabata, a ya go e nosa?

13:15
Luka 14:5
16Mme yo e leng morwadia Aborahame, yo Satane o ntseng a mo golegile dinyaga di le 18, gopola, a o ne a sa tshwanela go gololwa mo kgolegong e ka letsatsi la Sabata?”
13:16
Luka 19:9
17Ya re a bua dilo tse, baganetsi botlhe ba gagwe ba tlhajwa ke ditlhong; mme batho botlhe ba itumela ka ntlha ya tsotlhe tsa kgalalelo tse di dirwang ke ene.

Setshwantsho sa peo ya mmasetete

(Math. 13:31,32; Mar. 4:30-32)

18Ke fa a re: “Puso ya Modimo e tshwana le eng? Ke tla e bapisa le eng? 19E tshwana le tlhaka ya peo ya mmasetete, e motho o e tsereng, a e jwala mo tshimong ya gagwe. Ya gola, ya tswa setlhare, mme dinonyane tsa loapi tsa ba tsa aga mo dikaleng tsa sona.”

Setshwantsho sa matlhabego

(Math. 13:33)

20A boa a bua gape a re: “Puso ya Modimo ke tla e tshwantsha ka eng? 21E tshwana le matlhabego a mosadi o a tsereng, a a tsenya mo dielong tse tharo tsa bupe, jwa ba jwa bela jotlhe.”

Kgoro e e pitlaganyeng

(Math. 7:13,14; 7:22,23; 8:11,12; 19:30; 25:11,12)

22Jaanong a ralala metse le metsana, a eta a ruta, a etela kwa Jerusalema. 23Foo mongwe a mo raya a re: “Morena, ba ba tla pholosiwang a ga ba banene?”

Mme Jesu a ba raya a re: 24“Lwelang go tsena ka mojako o o pitlaganyeng; gonne ke lo raya ke re: Ba bantsi ba tla leka go tsena, mme ba tla palelwa.

13:24
Math. 7:13,14
Bafil. 3:12
25E tla re mong wa ntlo a sena go nanoga, a tswala mojako, lo simolole go ema ka fa ntle, lo konyakonya lobati lo re: ‘Morena, re bulele!’ a lo arabe a re: ‘Ga ke lo itse, le kwa lo tswang teng.’
13:25
Math. 25:11,12
26Foo lo tla simolola go bua lo re: ‘Re ne ra ja, ra nwa fa pele ga gago, le gona o ne wa ruta mo mebileng ya rona.’
13:26
Math. 7:22,23
27Mme o tla re: ‘Ke lo reile ka re: Ga ke itse kwa lo tswang teng; tlogang fa go nna lotlhe, badiri ba tshiamololo ke lona!’ 28Teng foo go tla nna selelo le phuranyo ya meno, motlhang lo bonang Aborahame le Isaka le Jakobe le baporofeti botlhe mo pusong ya Modimo, mme lona lo leleketswe kwa ntle. 29Mme ba tla tswa kwa botlhabatsatsi le kwa bophirimatsatsi le kwa bokone le kwa borwa, ba nna fa dijong mo pusong ya Modimo. 30Mme itseng, go na le ba morago ba ba tla nnang ba pele, e bile go na le ba pele ba ba tla nnang ba morago.”
13:30
Math. 19:30

Jesu o tlhagisiwa ka ga Herote

(Math. 23:37-39)

31Ka yona nako eo ga tla Bafarisai bangwe, ba mo raya ba re: “Tloga mono o tshabe; gonne Herote o batla go go bolaya.”

32A ba raya a re: “Yaang lo ree phokojwe eo lo re: ‘Bona, ke kgarameletsa medemone ntle, ke dira diphodiso kajeno le kamoso, mme ka moso o mongwe ke tla wetsa.’ 33Le fa go ntse jalo ke tshwanetse go tsamaya kajeno le kamoso le ka le le latelang; gonne ga go a tshwanela gore moporofeti a bolaelwe kwa ntle ga Jerusalema.

34“Jerusalema, Jerusalema! Wena yo o bolayang baporofeti, o kgobotletsa ba ba romilweng go wena! Ke ratile gantsi jang go phutha bana ba gago, jaaka koko e tle e phuthe dikokwana tsa yona fa tlase ga diphuka; mme lo ganne! 35Itseng, Ntlo ya lona lo e tlogelelwa e le letlotla. Ke lo raya ke re: Ga lo kitla lo mpona go tsamae lo tle lo re: ‘A go bakwe yo o tlang mo leineng la Morena!’ ”

13:35
Pes. 118:26