Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Jesu o roma barutwa ba ba 70

(Math. 9:37,38; Math. 10; 11:20-24)

101Morago ga dilo tseo Morena a tlhomamisa ba bangwe ba le 70, a ba roma ka bobedi le bobedi go mo etelela pele kwa motseng mongwe le mongwe le felong gongwe le gongwe kwa a tla fitlhang teng ka esi.

10:1
Mar. 6:7
2Foo a ba raya a re: “Thobo e kgolo, mme badiri ga ba banene. Ka moo, rapelang Morena wa thobo gore a romele badiri mo thobong ya gagwe.
10:2
Joh. 4:35
Math. 9:37,38
3Tsamayang! Bonang, ke a lo roma jaaka dikwana mo gare ga diphiri. 4Se tsholeng kgetsana ya madi, le fa e le kgwatlha, le fa e le ditlhako. Lo se ka lwa dumedisa ope mo tseleng.
10:4
Luka 9:3-5
2 Dikg. 4:29
5Mme le fa lo tsena mo ntlong efe, buang pele lo re: ‘A kagiso e nne le ntlo e!’ 6Fa go le ngwana wa kagiso teng, kagiso ya lona e tla nna mo go ene; mme fa go se jalo, e tla boela kwa go lona. 7Lo nne mo ntlong eo, lo je lo nwe tse ba nang natso; gonne modiri o tshwanetswe ke tuelo ya gagwe. Lo se ka lwa tsamaya lo tlhomaganya matlo.
10:7
1 Tim. 5:18
8Mme le fa lo tsena mo motseng ofe, mme ba lo tshola, lo je tse lo di bewang pele; 9lo be lo fodise balwetse ba ba mo go ona, lo ba ree lo re: ‘Puso ya Modimo e lo atametse.’ 10Mme le fa lo tsena mo motseng ofe, mme ba sa lo tshole, tswelang mo mebileng ya ona lo re: 11‘Le lone lorole lwa motse wa lona, lo lo kgomaretseng dinao tsa rona, re a lo lo phimolela. Fela, itseng gore puso ya Modimo e atametse.’ 12Ke lo raya ke re: Ka letsatsi leo go tla nna botoka mo go Basotoma bogolo go motse o.

Jesu o kgalemela metse

(Math. 11:21-23)

13“A tatlhego ya gago wee, Gorasine! A tatlhego ya gago wee, Betsaita! Gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilweng mo go lona di ka bo di dirilwe mo Tiro le Sitone, ba ka bo ba sa bolo go ikwatlhaya, ba apere lesela la kgetse, ba ntse mo moloreng.

10:13
Math. 11:21-23
14Fela petso ya lona mo katlholong e tla feta ya ba Tiro le Sitone. 15Wena Kaperenaume, a ga o a godisiwa go fitlha legodimong? O tla fologela kwa felong ga baswi.

16“Yo o lo utlwang o utlwa nna; yo o lo nyatsang o nyatsa nna, mme yo o nnyatsang o nyatsa ene yo o nthomileng.”

10:16
Math. 10:40

Barutwa ba ba 70 ba a boa

17Jaanong ba ba 70 ba boa ka boitumelo ba re: “Morena, medemone le yone e re ikobela ka leina la gago.”

18Jesu a ba raya a re: “Ke ne ka bona Satane a wa kwa legodimong jaaka logadima.

10:18
Joh. 12:31
Tshen. 12:8,9
19Bonang, ke lo neile thata ya go gata dinoga le diphepheng le ya go fenya nonofo yotlhe ya mmaba; ga go sepe se se ka lo direlang bosula ka gope.
10:19
Pes. 91:13
Mar. 16:18
20Fela lo se ka lwa itumelela moo, fa mewa e lo ikobela, mme itumeleng, ka maina a lona a kwadilwe kwa magodimong.”
10:20
Ekes. 32:32
Bafil. 4:3
Tshen. 3:5

Jesu o boka Rraagwe

(Math. 11:25-27; 13:16,17)

21Ka yona nako eo Jesu a ipela mo Moweng o o Boitshepo a re: “Ke a go leboga, Rara, Morena wa legodimo le lefatshe, ka gonne dilo tse o di subetse ba ba botlhale le ba ba tlhaloganyang, mme o di senoletse ba e leng bana. Ee, Rara; gonne go ne go go kgatlha jalo.

22“Dilo tsotlhe ke di neilwe ke Rre. Ga go ope yo o itseng gore Morwa ke mang, fa e se Rara, le gore Rara ke mang, fa e se Morwa le yo Morwa o ka ratang go mo mo senolela.”

23Ke fa a retologela go barutwa, ba le kwa thoko a re: “Go sego matlho a a bonang tse lo di bonang;

10:23
Math. 13:16,17
24gonne ke lo raya ke re: Baporofeti ba le bantsi, le dikgosi, ba batlile go bona tse lo di bonang, mme ga ba a ka ba di bona, le go utlwa tse lo di utlwang, mme ga ba a ka ba di utlwa.”
10:24
1 Pet. 1:10

Mosamaria yo o kutlwelo-botlhoko

(Math. 22:34-40; Mar. 12:28-34)

25Ke fa moitse-molao mongwe a ema, a mo lalela a re: “Moruti, ke tla dirang gore ke rue bophelo jo bo sa khutleng?”

10:25
Luka 18:18-20

26Jesu a mo raya a re: “Go kwadilwe eng mo molaong? O buisa jang?”

27Ene a araba a re: “Rata Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe le ka thata yotlhe le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago; le mongwe-ka-wena o mo rate jaaka o ithata.”

10:27
Doit. 6:5
Lef. 19:18

28Jesu a mo raya a re: “O arabile sentle; dira jalo, mme o tla phela.”

10:28
Lef. 18:5
Math. 19:17

29Mme ene, ka a rata go itshiamisa, a raya Jesu a re: “Mme mongwe-ka-nna ke mang?”

30Jesu a araba a re: “Motho mongwe o kile a tswa Jerusalema, a ya kwa Jerigo; mme a wela mo dinokwaneng. Ya re di sena go mo apola le go mo ntsha dintho, tsa tsamaya, tsa mo tlogela a le gaufi le go swa. 31Ga dirafala, moperesiti mongwe a fologa ka tsela eo, mme ya re a mmona, a mo feta fela. 32Fela jalo le Molefi, ya re a fitlha felong foo, mme a mmona, a mo feta fela. 33Mme Mosamaria mongwe a eta, a fitlha fa a leng teng. Ya re a mmona, a tlhomoga pelo, 34a ya fa go ene, a fapa dintho tsa gagwe, a di tshela lookwane le weine, a ba a mo palamisa pelesa ya gagwe, a mo isa kwa ntlong ya baeti, a mo tlamela. 35Ya re kamoso a ntsha diselefera tse pedi, a di naya mong wa ntlo a re: ‘Mo tlamele, mme se o tla se ntshang bogolo go moo, ke tla se go busetsa, fa ke boa.’

36“O gopolang, ke mang wa ba bararo ba, yo e neng e le mongwe-ka-ene yo o wetseng mo dinokwaneng?”

37Yoo a re: “Ke yo o mo diretseng ka kutlwelo-botlhoko.”

Jesu a mo raya a re: “Tsamaya o dire jalo le wena.”

Maretha le Maria

38Ya re ba ntse ba tsamaya, a tsena mo motsaneng mongwe. Mme mosadi mongwe, yo leina la gagwe e leng Maretha, a mo tsholela mo ntlong ya gagwe.

10:38
Joh. 11:1
12:2,3
39A bo a na le monnawe yo o bidiwang Maria; ene o ne a nna fa dinaong tsa Morena, a reeditse lefoko la gagwe. 40Maretha ene a bo a kgoreletsegile thata ka go ba direla go le gogolo. A ba a tla a re: “Morena, a ga o re sepe, fa nnake a ntlogetse ke dira ke le nosi? Mo ree jaanong, a nthuse!”

41Mme Morena a mo araba a re: “Maretha, Maretha, o itshwenya ka tse dintsi, o bile o itlhokisa boiketlo. 42Mme se se batlegang ke se le sengwe fela. Fa e le Maria, o itlhaoletse kabelo e e molemo, e e se kitlang e tlosiwa mo go ene.”

10:42
Math. 6:33