Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Keteletsopele

11Batho ba le bantsi ba setse ba dirile letsapa la go kwala ka thulaganyo polelo ya tse di dirafetseng mo go rona, tse di tlhomameng, 2fela jaaka re di neilwe ke ba ba di bonyeng ka matlho go tswa kwa tshimologong, mme ba nna badiredi ba Lefoko. 3Le nna, ya re ke sena go tlhotlhomisa tsotlhe ka botlalo go tswa tshimologong, ka gopola gore go ka nna molemo go di go kwalela ka thulaganyo, wena Theofilo yo o tlotlegang segolo,

1:3
Dit. 1:1
4gore ò tle ò itse boikanyego jwa mafoko a ò a rutilweng.

Kitsiso ya botsalo jwa ga Johane

5Mo malatsing a ga Herote, kgosi ya Jutea, go ne go le moperesiti mongwe yo leina la gagwe e leng Sagaria, wa lesomo la ga Abia; mosadi wa gagwe e ne e le wa bomorwadia Arone, leina la gagwe e le Elisabete.

1:5
1 Ditiraf. 24:10
6Ba bo ba siame fa pele ga Modimo ka bobedi jwa bone, ba tsamaya mo ditaolong tsotlhe le mo ditaong tsa Morena, ba se na molato. 7Mme ba bo ba se na ngwana, ka Elisabete e le moopa, ba bile ba setse ba tsofetse ka bobedi jwa bone.

8Ya re a dira tiro ya boperesiti fa pele ga Modimo ka fa thulaganyong ya lesomo la gagwe, 9a tshwarwa ke tengwa ka fa tlwaelong ya boperesiti go tsena mo Tempeleng ya Morena gore a tshube maswalo.

1:9
Ekes. 30:7
10Mme phuthego yotlhe ya batho ya bo e rapela, e le ka fa ntle ka nako ya go tshuba maswalo.

11Ke fa go bonala fa go ene moengele wa Morena, a eme ka fa ntlheng ya le le jang ya aletare ya maswalo. 12Ya re Sagaria a mmona, a rerega, mme poifo ya mo wela. 13Moengele a mo raya a re: “Sagaria, ò se ka wa boifa; gonne thapelo ya gago e utlwilwe. Elisabete, mosadi wa gago, o tla go belegela ngwana wa mosimane, mme ò bitse leina la gagwe Johane. 14O tla nna le boitumelo le boipelo; mme ba bantsi ba tla itumelela go tsalwa ga gagwe; 15ka gonne o tla nna mogolo fa pele ga Morena. Ga a nke a nwa weine, le fa e le seno se se tagang, mme o tla tlala Mowa o o Boitshepo go tloga sebopelong sa ga mmaagwe.

1:15
Baatlh. 13:4,5
16Ba bantsi ba bomorwa Iseraele o tla ba sokololela go Morena, Modimo wa bone. 17O tla mo etelela pele mo moweng le mo thateng ya ga Elia go sokololela dipelo tsa borra-bana mo baneng, le ba ba sa utlweng go ba sokololela mo maikutlong a basiami, go baakanyetsa Morena setšhaba se se etleeditseng.”
1:17
Mal. 3:1
4:5-6
Math. 17:11-13

18Sagaria a raya moengele a re: “Seo ke tla se lemoga ka eng? Gonne ke monna mogolo, le mosadi wa me o tsofetse.”

1:18
Gen. 18:11

19Moengele a mo araba a re: “Ke nna Gaberiele yo ke emeng fa pele ga Modimo; mme ke romilwe go bua nao le go go bolelela mafoko ao a boitumelo.

1:19
Dan. 8:16
Baheb. 1:14
20Mme bona, o tla nna semumu, o retelelwa ke go bua go fitlha mo letsatsing le dilo tseo di tla dirafalang ka lone, ka o sa dumela mafoko a me a a tla dirafadiwang ka sebaka sa ona.”

21Mme batho ba bo ba lebeletse Sagaria, jaanong ba gakgamalela tiego ya gagwe mo Tempeleng. 22Ya re a tswa, a retelelwa ke go bua nabo; ba lemoga gore o bonye pontsho mo Tempeleng. Mme a nna a ba gwetlha, a fela a le semumu.

23Ya re malatsi a tirelo ya gagwe a sena go feta, a ya kwa gae. 24E rile morago ga malatsi ao, Elisabete, mosadi wa gagwe, a ithwala, a ba a iphitlha dikgwedi tse tlhano a re: 25“Morena o ntiretse jalo mo malatsing a o nkgopotseng ka ona go ntlosa kgobo mo bathong.”

1:25
Gen. 30:23

Kitsiso ya botsalo jwa ga Jesu

26E rile ka kgwedi ya borataro moengele Gaberiele a rongwa ke Modimo kwa motseng wa Galelea o leina la ona e leng Nasaretha, 27kwa lekgarebeng le le beeletsweng ke monna yo leina la gagwe e leng Josefa, wa kgotla yoora Dafita, leina la lekgarebe e le Maria.

1:27
Luka 2:5
Math. 1:16,18
28Ya re moengele a tsena kwa go ene, a mo raya a re: “Dumela, yo o tlhogonolofaditsweng, Morena o na nao; o tshegofaditswe mo basading.”

29Ya re a mmona, a rerega thata ka lefoko leo, a akanya tumediso eo gore ke e ntseng jang. 30Moengele a mo raya a re: “Maria, ò se ka wa boifa; gonne ò bonye bopelotlhomogi mo Modimong. 31Reetsa: O tla ithwala, ò belega ngwana wa mosimane, leina la gagwe ò le bitse Jesu.

1:31
Jes. 7:14
Math. 1:21-23
32Ene yoo o tla nna mogolo, a bidiwa Morwa Mogodimodimo. Morena Modimo o tla mo naya sedulo sa bogosi sa ga Dafita rraagwe.
1:32
2 Sam. 7:12,13
33O tla nna kgosi mo ntlong ya ga Jakobe ka bosakhutleng; bogosi jwa gagwe ga bo nke bo nna le bokhutlo.”

34Maria a raya moengele a re: “Seo se tla dirafala jang, ka ke sa itse monna?”

35Moengele a mo araba a re: “Mowa o o Boitshepo o tla tla mo go wena, le thata ya Mogodimodimo e tla go ritifalela; mme ka ntlha ya moo ngwana yo o boitshepo yo o tla belegwang ke wena o tla bidiwa Morwa Modimo.

1:35
Math. 1:18,20
36Bona, Elisabete wa ga eno le ene o ithwele ngwana wa mosimane mo botsofeng jwa gagwe; kgwedi eno ke ya borataro ya gagwe, ene yo o neng a bidiwa moopa. 37Gonne ga go na sepe se se ka palelang Modimo.”
1:37
Gen. 18:14

38Foo Maria a re: “Bona, ke lelata la Morena; a go ntirafalele ka fa lefokong la gago.” Jaanong moengele a mo tlogela.

Maria o etela Elisabete

39Mo malatsing ao Maria a nanoga, a ya ka potlako kwa lefatsheng la makgabana, kwa motseng mongwe wa Juta, 40a feta a tsena mo ntlong ya ga Sagaria, a dumedisa Elisabete. 41Ya re Elisabete a utlwa tumediso ya ga Maria, ngwana a tlola mo mpeng ya gagwe. Mme Elisabete a tlala Mowa o o Boitshepo,

1:41
Luka 1:15
42a tlhatlosa lentswe a re: “O tshegofaditswe mo basading, go bile go tshegofaditswe leungo la mmele wa gago.
1:42
Luka 1:28
43Seo se ntswela kae, fa mma Morena wa me a ka tla kwano go nna? 44Gonne bona, e rile lentswe la tumediso ya gago le tsena mo ditsebeng tsa me, ngwana a tlola ka boipelo mo mpeng ya me. 45Mme go sego yo o dumetseng, ka gonne tse ò di boleletsweng ke Morena di tla dirafala.”
1:45
Luka 11:28

Poko ya ga Maria

46Maria a re:

“Pelo ya me e godisa Morena,

1:46
1 Sam. 2:1-10

47mowa wa me o ipelela Modimo,

Mopholosi wa me.

48Gonne o ne a leba bobotlana

jwa lelata la gagwe.

Bona, go tloga jaanong

ditshika tsotlhe

di tla mpitsa yo o sego;

1:48
Pes. 113:5,6
Luka 11:27

49ka gonne Yo-o-thata

o ntiretse tse dikgolo;

leina la gagwe le boitshepo.

50Boutlwelo-botlhoko jwa gagwe

bo mo go ba ba mmoifang

mo ditshikatshikeng.

1:50
Pes. 103:13,17

51O dirile ka thata

ya letsogo la gagwe;

a falatsa ba ba ikgodisang

mo kakanyong

ya dipelo tsa bone.

1:51
2 Sam. 22:28

52O digile dikgosi tse di thata

mo ditulong tsa tsona tsa bogosi;

a godisa ba babotlana.

1:52
Pes. 147:6

53Ba ba tshwerweng ke tlala

o ba kgorisitse tse di molemo;

mme bahumi

a ba tsamaisa ba iphotlhere.

1:53
Pes. 34:11
107:9

54O thusitse Iseraele,

motlhanka wa gagwe,

a gopola boutlwelo-botlhoko,

55fela jaaka a buile le borraetsho,

e leng Aborahame

le losika lwa gagwe

ka bosakhutleng.”

1:55
Gen. 17:7
18:18

56Mme Maria a nna nae, e ka nna dikgwedi tse tharo, a ba a boela kwa gae.

Botsalo jwa ga Johane

57Jaanong lobaka lwa ga Elisabete lwa go belega lwa fitlha, mme a belega ngwana wa mosimane. 58E rile baaga-mmogo le ba ga gabo ba utlwa gore Morena o mo godiseditse boutlwelo-botlhoko jwa gagwe, ba itumela nae.

59Ya re ka letsatsi la robobedi ba tla go rupisa ngwana, mme ba re ba mmitsa Sagaria ka leina la ga rraagwe.

1:59
Gen. 17:12
60Mme mmaagwe a araba a re: “E seng jalo! O tla bidiwa Johane.”
1:60
Luka 1:13

61Ba mo raya ba re: “Ga go na ope mo go ba ga eno yo o bidiwang ka leina leo.” 62Ba gwetlha rraagwe, ba mmotsa gore o rata ngwana a bidiwe mang?

63Ya re a sena go lopa letlapa, a kwala a re: “Leina la gagwe ke Johane.” Mme ba gakgamala botlhe. 64Foo molomo wa gagwe wa bulega ka bonako, le loleme lwa gagwe lwa funologa, a ba a bua, a baka Modimo. 65Poifo ya wela botlhe ba ba agileng tikologong ya bone; dikgang tsotlhe tseo tsa bolelwa mo lefatsheng lotlhe la makgabana la Jutea. 66Botlhe ba ba di utlwang ba di tshola ka pelo ba re: “Kana ngwana yo, o tla nna eng?” Gonne letsogo la Morena le ne le na nae.

Poko ya ga Sagaria

67Jaanong Sagaria rraagwe a tlala Mowa o o Boitshepo, a bua ka ona a re:

68“A go bakwe Morena,

Modimo wa Iseraele;

gonne o lekotse morafe wa ona,

wa o direla kgololo.

1:68
Luka 7:16

69O re emiseditse

lonaka lwa pholoso

mo ntlong ya ga Dafita,

motlhanka wa ona,

1:69
Pes. 132:17

70jaaka o buile ka melomo

ya baporofeti ba ona

ba ba boitshepo

go tswa metlheng ya bogologolo

71wa re: O tla re namolela

mo babeng ba rona,

le mo mabogong a botlhe

ba ba re tlhoileng,

72gore o direle borraetsho

boutlwelo-botlhoko,

o be o gopole kgolagano

e e boitshepo ya ona,

1:72
Gen. 17:7
Lef. 26:42

73e bong ikano e o e ikanetseng

Aborahame rraetsho,

1:73
Gen. 22:16,17
Miga 7:20

74go re naya gore e re re golotswe

mo mabogong a baba ba rona,

re o direle re se na poifo,

1:74
Tito 2:12,14

75re le mo boitshepong

le mo tshiamong fa pele ga ona

ka malatsi otlhe a rona.

76Mme le wena, ngwana,

o tla bidiwa moporofeti

wa Mogodimodimo;

gonne o tla etelela Morena pele

go baakanya ditsela tsa gagwe,

1:76
Math. 3:3

77go naya morafe wa gagwe kitso

ya pholoso ka go itshwarelwa

dibe tsa ona,

1:77
Jer. 31:34

78ka ntlha ya boutlwelo-botlhoko

jo bo boteng

jwa Modimo wa rona,

jo tlhabo ya lesedi

e e tswang kwa godimo

e tla re lekolang ka jona,

1:78
Jes. 60:1,2
Mal. 4:2
Num. 24:17

79go sedimosetsa

ba ba ntseng mo lefifing

le mo moriting wa loso,

go siamisetsa dinao tsa rona

mo tseleng ya kagiso.”

1:79
Jes. 9:1

80Mme ngwana a gola, a tia mo moweng; a ba a nna mo dikakeng go fitlha mo letsatsing la go ipontsha mo go Iseraele.

1:80
Math. 3:1