Setswana 1970/1987 (TSW70)
21

Ka ga boitsheko jwa baperesiti

211Morena a ba a raya Moše a re: “Bua le baperesiti, bomorwa Arone, o ba ree o re: ‘A moperesiti a se ka a iitshekolola ka moswi mo morafeng wa ga gabo,

21:1
Hes. 44:20-25
2fa e se ka mongwe-ka-ene yo o gaufi nae ka madi, e bong ka mmaagwe le ka rraagwe le ka morwawe le ka morwadie le ka morwa-rraagwe 3le ka kgaitsadie wa lekgarebe yo o gaufi nae yo o iseng a nyalwe ke monna; ka bone o ka iitshekolola. 4A se ka a iitshekolola ka kgaitsadie yo o nyetsweng mo morafeng wa ga gabo, ka a tla bo a iitshepolola.

5“ ‘Baperesiti ba se ka ba ipeola mafatla mo tlhogong tsa bone, ba se ka ba ipoma ditedu le e seng go iphatsa mebele.

21:5
Lef. 19:27,28
6A e nne ba ba itshepetseng Modimo wa bone, mme ba se ka ba itshepolola leina la Modimo wa bone; gonne ke bone ba ba tsisang tsa melelo ya Morena, e bong dijo tsa Modimo wa bone; ke ka moo ba tshwanetseng go nna ba ba boitshepo. 7A ba se ka ba tsaya mosadi wa seaka gongwe yo o senyegileng; le gona ba se ka ba tsaya mosadi yo o tlhadilweng ke monna; gonne moperesiti o itshepetse Modimo wa gagwe. 8Ka moo a a kaiwe yo o boitshepo; gonne ke ene yo o fisang dijo tsa Modimo wa gago mo aletareng. A e nne yo o boitshepo mo go lona. Gonne nna Morena ke yo o boitshepo yo ke lo itshepisang. 9Fa morwadia moperesiti a ka iitshepolola ka go akafala, o a bo a itshepolola rraagwe; a a fisiwe ka molelo.

10“ ‘Mme moperesiti yo mogolo mo baperesiting ka ene yo o tshetsweng lookwane lwa tlotso mo tlhogong, a bile a tlhomamisitswe gore a apare diaparo tsa boperesiti, a se ka a lesa moriri wa gagwe go lepelela ka botlhaswa, a se ka a ikgagola diaparo.

21:10
Ekes. 29:7
Lef. 10:6
11A se ka a atamela moswi ope; a se ka a iitshekolola ka rraagwe le e seng ka mmaagwe. 12A se ka a tswa mo Felong-fa-go-Boitshepo, a se ka a itshepolola Felo-fa-go-Boitshepo ga Modimo wa gagwe; gonne itshepelo ya lookwane lwa tlotso ya Modimo wa gagwe e mo go ene. Ke nna Morena. 13A a tsee mosadi yo e leng lekgarebe la tlotlego, 14mme a se ka a tsaya motlholagadi gongwe yo o tlhadilweng gongwe yo o senyegileng gongwe seaka. A a tsee lekgarebe la morafe wa ga gabo go nna mosadi wa gagwe 15gore a se ka a itshepolola bana ba gagwe mo morafeng wa ga gabo; gonne ke nna Morena yo ke mo itshepisang.’ ”

16Morena a ba a bua le Moše a re: 17“Raya Arone o re: ‘Mongwe le mongwe wa losika lwa gago kajeno le metlheng e e tlang yo o nang le bogole a se ka a atamela go tlisa dijo tsa Modimo wa gagwe. 18Gonne monna mongwe le mongwe yo o nang le bogole ga a tshwanela go atamela, le fa e le sefofu gongwe yo o tlhotsang gongwe yo o nko e phaphathi gongwe yo o nang le tokololo e e gololegileng 19gongwe yo o kileng a robega lekoto, le fa e le letsogo 20gongwe yo o duleng mokwatla gongwe yo o hubileng gongwe yo o leitlho-le-sebala gongwe yo o duleng motshweetshwee gongwe ditlhoko gongwe yo o senyegileng bonna. 21Monna mongwe le mongwe wa losika lwa ga Arone moperesiti yo o nang le bogole, a se ka a atamela go tlisa tsa melelo ya Morena; o na le bogole, ga a tshwanela go atamela go tlisa dijo tsa Modimo wa gagwe. 22Go ja o ka ja dijo tsa Modimo wa gagwe, le fa e le tse di boitshepotshepo gongwe tse di boitshepo. 23Fela a se ka a tsena fa lesireng le e seng go atamela kwa aletareng; gonne o na le bogole; e se re gongwe a itshepolola tse di boitshepo tsa me; gonne ke nna Morena yo ke di itshepisang.’ ” 24Moše a begela Arone le bomorwawe le Baiseraele botlhe.

22

Ka ga go ja tse di boitshepo

221Morena a ba a bua le Moše a re: 2“Raya Arone le bomorwawe gore ba itime22:2 Go tewa, fa ba itshekologile. tse di boitshepo tsa Baiseraele tse ba di intshepisetsang, e se re gongwe ba itshepolola leina le le boitshepo la me. Ke nna Morena. 3Ba ree o re: ‘Monna mongwe le mongwe wa ditshika tsa lona, le fa e le wa losika lofe lwa lona, yo o ka atamelang tse di boitshepo tse Baiseraele ba di itshepisetsang Morena, a na le boitshekologo, a motho yoo a nyelediwe fa pele ga me. Ke nna Morena.

4“ ‘Monna mongwe le mongwe wa losika lwa ga Arone yo e leng molepero gongwe yo o nang le tshologo, a se ka a ja tse di boitshepo a ise a itsheke; gape yo o amang mongwe yo o itshekologileng ka moswi gongwe yo o tshologileng peo

22:4
Lef. 15:2,16
5gongwe yo o amang segagabi se a itshekologang ka sona, le fa e le motho yo a itshekologang ka ene, le fa a na le itshekologo efe. 6Motho yo o amang tse di ntseng jalo a a nne a itshekologile go ya maitsiboeng, mme a se ka a ja tse di boitshepo a ise a tlhape mmele.
22:6
Lef. 11:24,25
7Mme fa letsatsi le sena go phirima, o tla bo a itshekile; morago ga moo a ka ja tse di boitshepo; gonne ke dijo tsa gagwe. 8Se se suleng le se se bolailweng ke sebata a se ka a se ja, e se re gongwe a itshekologa ka sona. Ke nna Morena.
22:8
Ekes. 22:30

9“ ‘A ba tlhokomele ditaelo tsa me gore ba se ka ba ithwesa boleo ka ntlha ya tse di boitshepo; ba tloga ba swa ka tsona, fa ba di itshepolotse. Ke nna Morena yo ke ba itshepisang.

10“ ‘Tse di boitshepo ga di a tshwanela go jewa ke yo e seng moperesiti; le yo o agileng go bapa le moperesiti le yo o rapilweng ke ene ka tuelo a se ka a ja tse di boitshepo. 11Mme fa moperesiti a reka motho ka madi a gagwe, ene o ka di ja; le ba ba tsaletsweng mo ntlong ya gagwe bone ba ka ja dijo tseo. 12Fa morwadia moperesiti a nyalwa ke monna yo e seng moperesiti, a se ka a tlhola a ja kabelo ya tse di boitshepo. 13Fela fa morwadia moperesiti a nna motlholagadi gongwe a tlhalwa a se na bana a ba a boela kwa ntlong ya ga rraagwe, gona o ka ja dijo tsa ga rraagwe jaaka pele. Fela di se ka tsa jewa ke ope o sele.

14“ ‘E re fa motho a ka ja se se boitshepo, a sa itse, a a se oketse ka karolo ya botlhano, a nee moperesiti se se boitshepo. 15A baperesiti ba se ka ba itshepolola dineo tse di boitshepo tse Baiseraele ba di kgethelang Morena 16le e seng go ba rwesa molato o o nang le petso ka go ja tse di boitshepo tsa bone ka tshwanologo. Gonne ke nna Morena yo ke ba itshepisang.’ ”

17Morena a ba a raya Moše a re: 18“Bua le Arone le bomorwawe le Baiseraele botlhe, o ba ree o re: ‘Mongwe le mongwe wa Baiseraele le wa baeng ba ba mo Iseraele yo o tlisang tshupelo ya gagwe – le fa e le dineo tsa maikano gongwe tsa lorato tse ba di tlisetsang Morena go nna setlhabelo sa phiso – 19a a tlise se lo ka itumelelwang ka sona e bong e tonanyana e e se nang bogole, e ka nna poana gongwe phelehu gongwe phoko. 20Lo se ka lwa tlisa sepe se se nang le bogole; gonne ga lo kitla lo itumelelwa ka sona.

22:20
Doit. 15:21
17:1
Mal. 1:8
21Gongwe fa motho a isetsa Morena setlhabelo sa tebogo go dirafatsa maikano gongwe sa bogagagwe sa dikgomo gongwe sa difutshane, se tla itumelelwa fela, fa se se na bogole; a go se nne bogole bope mo go sona. 22Se se foufetseng gongwe se se robegileng gongwe se se khutlegileng gongwe se se nang le ditlhagala gongwe sekwepe gongwe ditlhoko, tseo lo se ka lwa di isetsa Morena le e seng go fisetsa Morena sengwe sa tsona mo aletareng. 23Mme kgomo gongwe sefutshane se se tokololo e gololegileng gongwe e e gonyetseng, o ka se dira setlhabelo sa lorato fela, mme fa e le sa maikano ga se nke se itumelelwa. 24Se se fagotsweng ka go pšhwetlwa gongwe go thulwa gongwe go kgaolwa gongwe go segwa lo se ka lwa se isetsa Morena; le gona lo se ka lwa dira jalo mo lefatsheng la ga lona.

25“ ‘Le fa di tswa mo diatleng tsa baeng, lo se ka lwa di tlhabela Modimo wa lona go nna dijo tsa ona; gonne di senyegile, di golafetse; ga lo ne lo itumelelwa ka tsona.’ ”

26Morena a ba a raya Moše a re: 27“Fa go tsalwa namane gongwe kwanyana gongwe potsane, a e nne le mmaayo malatsi a supa, mme go tloga ka letsatsi la robedi go ya kwa pele e tla itumelelwa go ka nna setlhabelo sa molelo sa Morena.

22:27
Ekes. 22:29
28Kgomo le fa e le sefutshane lo se ka lwa di tlhaba mmogo le bana ba tsona ka letsatsi le le lengwe.
22:28
Doit. 22:6-7
29E re fa lo direla Morena setlhabelo sa pako, lo mo tlhabele se lo ka itumelelwang ka sona: 30A se jewe ka letsatsi la teng; lo se ka lwa sadisa sepe sa sona go ya mosong. Ke nna Morena.
22:30
Lef. 7:15

31“Tlhokomelang ditaelo tsa me, lo dire ka tsona. Ke nna Morena. 32Mme lo se ka lwa itshepolola leina la me le le boitshepo gore ke tle ke kaiwe yo o boitshepo mo Baiseraeleng. Ke nna Morena yo ke lo itshepisang,

22:32
Lef. 22:9,16
33yo ke lo ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto gore ke nne Modimo wa lona, nna Morena.”

23

Melao ka ga Meletlo e megolo

231Morena a ba a raya Moše a re: 2“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘Dipaka tsa Meletlo ya Morena tse lo tshwanetseng go di kua go nna dikgobokano tse di boitshepo, e bong dipaka tsa meletlo ya me ke tse: 3Tiro a e dirwe ka malatsi a marataro, mme letsatsi la bosupa ke la Sabata la boikhutso jo bo tletseng ke la pitso e e boitshepo ya Morena. Lo se ka lwa dira tiro epe ka lone. Ke la Sabata la Morena mo mafelong otlhe kwa lo nnang teng.

23:3
Ekes. 20:8-11
4Dipaka tsa meletlo ya Morena tsa go phuthegela kwa Felong-ga-Boitshepo tse lo tshwanetseng go di kua ka dinako tsa tsona ke tse:
23:4
Ekes. 23:14-19

Paseka

(Num. 28:16-25)

5“ ‘Ka kgwedi ya ntlha e le 14 maitsiboa ke Tlolaganyo ya Morena.

23:5
Ekes. 12
6Mme ka letsatsi la 15 la kgwedi eo ke Moletlo wa Morena wa dinkgwe tse di sa bedisiwang; lo je dinkgwe tse di sa bedisiwang malatsi a supa. 7Ka letsatsi la ntlha go nne kgobokano e e boitshepo ya lona ya Moletlo, lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone. 8Lo fisetse Morena ditlhabelo malatsi a supa. Letsatsi la bosupa ke la kgobokano e e boitshepo ya Moletlo. Lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone.’ ”

9Morena a ba a raya Moše a re: 10“Bua le Baiseraele o ba ree o re: ‘E re lo sena go fitlha kwa lefatsheng le ke tla le lo nayang, mme lo roba thobo ya lona, gona lo ise ngata ya ntlha ya mabutswapele a lona kwa go moperesiti. 11Ene a kgadikanye ngata eo fa pele ga Morena gore lo kgatlhe Morena ka yona. Moperesiti a e kgadikanye ka letsatsi le le tlhomaganang le la Sabata.

23:11
Math. 28:1
1 Bakor. 15:20
12Mme ka letsatsi le lo kgadikanyang ngata eo ka lone lo direle Morena setlhabelo sa phiso sa kwana e e se nang bogole ya ngwaga o le mongwe 13mmogo le tshupelo ya dijo ya sona, e bong ya dikarolo tse pedi tsa some tsa efa ya bupe jo bo boleta, bo tlhakantswe le lookwane e le tshupelo ya molelo ya Morena e e nkgang monate le tshupelo ya noo ya teng ya weine ya karolo ya bone ya hina. 14Lo se ka lwa ja senkgwe le dipabe tsa letlhafula pele ga letsatsi leo, pele lo ise lo tlise tshupelo ya Modimo wa lona. Ke molao o o sa khutleng wa ditshika tsa lona mo mafelong otlhe kwa lo nnang teng.

Tebogo ya Thobo

(Num. 28:26-31)

15“ ‘Jaanong go tloga ka letsatsi le le tlhomaganang le Sabata le lo tlisitseng ngata ya kgadikanyo ka lone lo bale dibeke di supa tse di tletseng,

23:15
Ekes. 23:16
34:22
Num. 28:26-31
Doit. 16:9-12
16go ya go fitlha letsatsing le le tlhomaganang le Sabata wa bosupa, lo bale malatsi a le 50. E be gona lo isetsang Morena tshupelo ya bupe jo bošwa. 17Lo tlise dinkgwe di le pedi tsa kgadikanyo, di tswa mo malapeng a lona, e nne tsa dikarolo tse pedi tsa lesome tsa efa ya bupe jo bo boleta, di besiwe di bedisitswe e le mabutswapele a Morena. 18Mmogo le dinkgwe tseo lo tlise dikwana di supa tse di se nang bogole tsa ngwaga o le mongwe le poana e le nngwe le diphelehu di le pedi; e nne tsa setlhabelo sa phiso sa Morena mmogo le ditshupelo tsa tsona tsa dijo le tsa noo di fisediwe Morena go nna tsa monko o o monate. 19Lo dire phoko e le nngwe setlhabelo sa boleo le dikwana di le pedi tsa ngwaga o le mongwe setlhabelo sa tebogo. 20A moperesiti a di kgadikanye mmogo le dinkgwe tsa mabutswapele go nna tshupelo ya kgadikanyo fa pele ga Morena mmogo le dikwana tse pedi; ke tse di itshepetseng Morena go nna tsa moperesiti. 21Lo tlhabe mokgosi ka lone letsatsi leo wa gore lo kgobokanele kwa Felong-ga-Boitshepo ka lone; se direng tiro epe ya mosebetsi ka lone. Ke molao o o sa khutleng gotlhe kwa le nnang teng.

22“ ‘E re lo roba thobo ya masimo a lona, lo se ka lwa feleletsa go roba matlhakore a masimo a lona, fa lo kotula; lo se ka lwa sela maronopo a thobo ya lona, mme lo a tlogelele bahumanegi le baeng. Ke nna Morena Modimo wa lona.’ ”

23:22
Lef. 19:9

Letsatsi la ntlha la ngwaga o mošwa

(Num. 29:1-6)

23Morena a ba a raya Moše a re: 24“Bua le Baiseraele o re: ‘Letsatsi la ntlha la kgwedi ya bosupa e nne le legolo la boikhutso mo go lona la modumo wa dinaka o o kgothatsang, la go kgobokanela kwa Felong-ga-Boitshepo.

23:24
Num. 29:1-6
10:10
25Lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone; lo isetse Morena ditlhabelo tsa molelo.’ ”

Letsatsi la thuanyo

(Num. 29:7-11)

26Morena a ba a raya Moše a re: 27“Ka kgwedi ya bosupa eo e le 10 ke letsatsi la thuanyo; lo tshwanetse go kgobokanela kwa Felong-ga-Boitshepo ka lone, le go ikokobetsa, lo isetse Morena ditlhabelo tsa molelo. 28Lo se ka lwa dira tiro epe ka lone letsatsi leo; gonne ke letsatsi la thuanyo la go agisanya le Morena, Modimo wa lona. 29Mme mongwe le mongwe yo o sa ikokobetseng ka letsatsi leo o tshwanetse go nyelediwa mo morafeng wa ga gabo. 30Gape motho mongwe le mongwe yo o dirang tiro nngwe ka lone letsatsi leo ke tla mo isa tatlhegong, ke mo tlosa mo morafeng wa ga gabo. 31Lo se ka lwa dira tiro epe ka lone. Ke molao o o sa khutleng wa ditshika tsa lona mo mafelong otlhe kwa lo nnang teng. 32Ke Sabata wa boikhutso jo bo tletseng mo go lona, mme lo ikokobetse. Lo simolole ka la robongwe la kgwedi eo, go tloga maitsiboa go ya maitsiboa a kamoso, lo ikhutse ka Sabata yoo wa lona.”

Moletlo wa Metlaagana

(Num. 29:12-40)

33Morena a ba a raya Moše a re: 34“Bua le Baiseraele o re: ‘Ka kgwedi eo ya bosupa e le 15 ke Moletlo wa Metlaagana wa Morena wa malatsi a supa.

23:34
Ekes. 23:16
32:22
Num. 29:12-39
Doit. 16:13-15
35Ka letsatsi la ntlha go kgobokanelwe kwa Felong-ga-Boitshepo; lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone. 36Lo nne lo isetse Morena ditshupelo tsa molelo malatsi a supa, mme ka letsatsi la robedi lo kgobokanele kwa Felong-ga-Boitshepo, lo be lo isetse Morena ditshupelo tsa molelo; ke kgobokano ya go khutlisa Meletlo. Lo se ka lwa dira tiro epe ya mosebetsi ka lone.
23:36
Joh. 7:37

37“ ‘Ke tsona dipaka tsa Meletlo ya Morena tse lo tshwanetseng go di kua gore go kgobokanelwe kwa Felong-ga-Boitshepo, go be go isediwe Morena ditshupelo tsa molelo, e bong ditlhabelo tsa phiso le ditshupelo tsa dijo le ditlhabelo tse di jewang le ditshupelo tsa noo ka fa go batlegang letsatsi lengwe le lengwe ka teng. 38Kwa ntle ga tsona go tsisiwa tsa boSabata ba Morena le dineo tsa lona le dineo tsotlhe tsa maikano a lona le dineo tsotlhe tsa bogalona tse lo di neelang Morena.

39“ ‘Fela ka kgwedi ya bosupa e le 15 fa lo sena go roba thobo ya masimo, lo tshware Moletlo wa Morena malatsi a supa. Ka letsatsi la ntlha go ikhutsiwe le ka letsatsi la robedi. 40Ka letsatsi la ntlha lo tsee maungo a ditlhare tse dintle le dikala tsa mekolane le tsa ditlhare tse di raraanyeng le tsa megokare ya noka, lo itumele fa pele ga Morena, Modimo wa lona, malatsi a supa.

23:40
Neh. 8:14-16
41Lo o dire malatsi a supa ka ngwaga e le Moletlo wa Morena; ke molao o o sa khutleng wa ditshika tsa lona; lo o tshware ka kgwedi ya bosupa. 42Lo nne mo metlaaganeng malatsi a supa; botlhe ba ba tsaletsweng mo Iseraele ba nne mo metlaaganeng 43gore ba ditshika tsa lona ba tle ba itse gore ke ne ke nnisa Baiseraele mo metlaaganeng, fa ke ba ntsha kwa lefatsheng la Egepeto. Ke nna Morena Modimo wa lona.’ ”

44Mme Moše a begela Baiseraele dipaka tsa Meletlo ya Morena.