Setswana 1970/1987 (TSW70)
12

Molao ka ga motsetsi

121Morena a ba a raya Moše a re: 2“Bua le Baiseraele o re: ‘E ne e re fa mosadi a ithwala, a ba a tshola mosimane, a nna a itshekologile malatsi a supa; ga a itsheka jaaka ka malatsi a mosese, fa a ipona.

12:2
Lef. 15:19
3Jaanong a ka letsatsi la robedi mosimanyana a rupisiwe.
12:3
Gen. 17:11,12
Joh. 7:22
Luka 2:21
4Mme a mosadi a nne mo ntlong malatsi a le 33 a le mo mading a botsetsi, a se ka a ama sepe se se boitshepo le e seng go tla kwa Felong-ga-Boitshepo go ya go be go fete malatsi a phepafalo ya gagwe.

5“ ‘Mme fa a tshola mosetsana, o tla bo a itshekologile beke di le pedi jaaka mo malatsing a mosese; a be a nne mo ntlong malatsi a le 66 a le mo mading a botsetsi.

6“ ‘Mme e re malatsi a phepafalo ya gagwe a sena go feta, le fa e le a mosimane gongwe a mosetsana, a a tlise kwana ya ngwaga o le mongwe ya setlhabelo sa phiso le leebana gongwe lephoi la setlhabelo sa boleo, a di tlise kwa mojakong wa Tente ya Boipontsho go moperesiti.

12:6
Lef. 5:7
7Jaanong a moperesiti a di tlhabele Morena, a direle mosadi thuanyo; foo o tla itsheka mading a botsetsi. Ke ona molao wa motsetsi, fa a tshotse mosimane gongwe mosetsana.

8“ ‘Mme fa a palelwa ke go tlisa kwana a a tsee maphoi a le mabedi gongwe maebana a le mabedi, lengwe e nne la setlhabelo sa phiso, le lengwe e nne la setlhabelo sa boleo; foo moperesiti o tla mo direla thuanyo, mme a itsheka.’ ”

13

Melao ka ga Lepero

131Morena a ba a raya Moše le Arone a re: 2“Fa motho a na le thurugo gongwe motshwa gongwe tshubaba e tshweu mo letlalong la gagwe, mme go fetoga go nna sebata sa lepero mo go lone, a a isiwe kwa go moperesiti Arone gongwe kwa go mongwe wa bomorwawe ba baperesiti. 3Jaanong a moperesiti a tlhatlhobe sebata mo letlalong la nama, mme fa boboa mo sebateng bo sweufetse, mme sebata se bonala se wetse mo letlalong la gagwe, e tla bo e le lepero. Fa moperesiti a se bona jalo, a a re: ‘O itshekologile!’

13:3
Lef. 14:37

4“Mme fa go le sebata se sesweu mo letlalong la gagwe, mme se sa wela mo go lone, le boboa bo sa sweufala, gona a moperesiti a tswalele molwetse yoo malatsi a supa. 5Jaanong fa moperesiti a mo tlhatlhoba ka letsatsi la bosupa, a fitlhela sebata se ntse se tshwana le pele ka fa a bonang ka teng se sa ikala mo letlalong, gona a moperesiti a boele a mo tswalele gape malatsi a supa. 6Jaanong fa moperesiti a mo tlhatlhoba gape ka letsatsi la bosupa a fitlhela sebata se boela morago se sa ikala mo letlalong, gona a moperesiti a re: ‘O itshekile.’ Ke motshwa fela. A a tlhatswe diaparo tsa gagwe, foo o tla bo a itshekile. 7Mme fa motshwa o ikala mo letlalong, a sena go itshupetsa moperesiti gore a tle a itsheke, a a itshupetse moperesiti gape. 8Jaanong fa moperesiti a mo tlhatlhoba, a fitlhela motshwa o ikadile mo letlalong, gona a moperesiti a re: ‘O itshekologile!’ E tla bo e le lepero.

9“E ne e re fa sebata sa lepero se le mo mothong a isiwa kwa go moperesiti. 10Mme fa moperesiti a sekaseka, a fitlhela go le thurugo e tshweu mo letlalong e e sweufaditseng boboa, e bile nama e botologile mo nthong, 11e tla bo e le lepero le le topegetseng mo nameng ya gagwe, mme a moperesiti a mo ree a re: ‘O itshekologile!’ A se ka a mo tswalela, gonne o itshekologile. 12Mme fa lepero le tswela kwa ntle sentle mo letlalong le setoga mo letlalong lotlhe la molwetse go tswa tlhogong go fitlha dinaong gongwe le gongwe fa matlho a moperesiti a go sekasekileng, 13mme moperesiti a mo tlhatlhoba, a fitlhela lepero le setogile mo mmeleng wa gagwe, gona a a re: ‘Molwetse o itshekile!’ O sweufetse gotlhe, o itshekile tota. 14Fela ka letsatsi le go ka bonwang nama e betologile mo go ene ka lone, o tla bo a itshekologile. 15Jaanong fa moperesiti a bona nama e e ntseng jalo, a a mo ree a re: ‘O itshekologile!’ Nama eo ga e a itsheka, ke lepero. 16Mme fa nama eo e boela e sweufala gape, a a tle kwa go moperesiti. 17Jaanong fa moperesiti a mmona, a fitlhela sebata se sweufetse, gona a a re: ‘Molwetse o itshekile!’

18“E re fa motho a ne a dule tlhagala mo mmeleng ya tloga ya fola, 19mme fa e ne e le teng go tswa thurugo e tshweu gongwe sebata sa bosweu jo bo tlhakanyeng le bohibidu, gona a a itshupetse moperesiti. 20Jaanong fa moperesiti a mmona, a fitlhela felo foo go wetse mo letlalong le boboa jwa teng bo sweufetse, gona a moperesiti a mo ree a re: ‘O itshekologile!’ Ke bolwetse jwa lepero. Bo simologile ka tlhagala. 21Mme fa moperesiti a leba, a fitlhela go se boboa jo bosweu gona, go bile go sa wela mo letlalong, go boela morago, a moperesiti a mo tswalele malatsi a supa. 22Jaanong fa go ikala mo letlalong, a moperesiti a mo ree a re: ‘O itshekologile!’ E tla bo e le lepero. 23Fela fa sebata se sesweu se ntse fela ka mokgwa o le mongwe se sa ikala, ke lobadi lwa tlhagala. A moperesiti a mo ree a re: ‘O itshekile!’

24“Gongwe fa motho a na le ntho ya molelo mo mmeleng wa gagwe, mme nama e ntšhwa mo nthong ya molelo e le ya bosweu jo bo tlhakanyeng le bohibidu, gongwe e le tshweu fela, 25mme e re moperesiti a e sekaseka, a fitlhela boboa bo sweufetse mo sebateng se sesweu, mme se bonala sentle gore se wetse mo letlalong, foo e tla bo e le lepero le le simologileng mo nthong ya molelo. Jaanong a moperesiti a mo ree a re: ‘O itshekologile!’ Ke bolwetse jwa lepero. 26Mme fa moperesiti a e sekaseka, a fitlhela go se na boboa jo bosweu mo sebateng se sesweu, se bile se sa wela mo letlalong, mme se le leoto fela, gona a moperesiti a mo tswalele malatsi a supa. 27A moperesiti a mo tlhatlhobe gape ka letsatsi la bosupa. Fa a fitlhela go ikadile mo letlalong, a moperesiti a mo ree a re: ‘O itshekologile!’ Ke bolwetse jwa lepero. 28Mme fa sebata se sesweu se ntse fela ka mokgwa o le mongwe, se sa ikala mo letlalong, mme se le leoto fela, gona e tla bo e le thurugo ya ntho ya molelo fela. A moperesiti a mo kae yo o itshekileng. Gonne e tla bo e le lobadi lwa ntho ya molelo fela.

29“Fa monna gongwe mosadi a dule sebata se se thunyang mo tlhogong gongwe mo seledung, 30mme e re moperesiti a se sekaseka, a fitlhela se wetse mo letlalong, go bile go le moriri o mosetlhanyana o mosesane mo go sona, gongwe ditedu tse di ntseng jalo, gona a moperesiti a mo ree a re: ‘O itshekologile!’ Ke seromo se se bosula, e bong lepero la tlhogo gongwe la seledu. 31Mme fa moperesiti a sekaseka seromo se se bosula, a fitlhela se sa wela mo letlalong, mme go se na moriri o montsho mo go sona, gona a moperesiti a tswalele molwetse yo o nang le seromo seo malatsi a supa. 32Ka letsatsi la bosupa a moperesiti a tlhatlhobe sebata se se thunyang gape. Jaanong fa a fitlhela seromo se sa ikala, go se moriri o mosetlhanyana mo go sona, mme seromo se sa wela mo letlalong, 33gona a molwetse a ipeole, mme a se ka a beola fa go leng seromo, mme a moperesiti a tswalele yo o nang le seromo malatsi a supa gape. 34Jaanong ka letsatsi la bosupa, fa moperesiti a sekaseka seromo, a fitlhela se sa ikala mo letlalong, e bile se sa wela mo go lone, gone a moperesiti a mo kaye yo o itshekileng. Jaanong a molwetse a tlhatswe diaparo tsa gagwe; foo o tla bo a itshekile. 35Fela fa seromo se ikadile mo letlalong, a sena go kaiwa yo o itshekileng, 36a moperesiti a mo tlhatlhobe gape. Fa a fitlhela seromo se ikadile mo letlalong, foo a moperesiti a se ka a tlhola a sekaseka moriri, fa o le mosetlhanyana; o itshekologile. 37Mme fa seromo se ntse jaaka pele ka fa a bonang ka teng, mme moriri o montsho o tlhogile mo go sona, gona seromo se tla bo se fodile, motho a itshekile. A moperesiti a mo ree a re: ‘O itshekile!’

38“Fa monna gongwe mosadi a na le ditshubabanyana gongwe dibata tse ditshweu mo letlalong la gagwe, 39mme e re moperesiti a sekaseka, a fitlhela mo letlalong la gagwe go le dibata tse ditshweu tse di leoto fela, gona e tla bo e le motshwa fela o o duleng mo letlalong; motho o itshekile.

40“Fa monna a ulega moriri mo tlhogong, a nna lefatla-fa-morago, o tla bo a itshekile. 41Mme fa a ulega moriri wa tlhogo fa godimo ga phatla, gona o lefatla-fa-pele; le ene o itshekile. 42Mme fa go le sebata sa bosweu jo bo tlhakanyeng le bohibidu mo lefatleng la morago gongwe la pele, gona ke lepero le le simologang mo lefatleng la gagwe la morago gongwe la pele. 43Jaanong fa moperesiti a mo sekaseka, a fitlhela thurugo ya sebata e le bosweu bo tlhakanye le bohibidu mo lefatleng la gagwe la morago gongwe la pele, e bonala jaaka lepero la letlalo la mmele, 44foo ke molepero, o itshekologile tota! Bolwetse jwa gagwe bo mo tlhogong ya gagwe.

45“Jaanong molepero yo o nang le bolwetse joo, a diaparo tsa gagwe e nne tse di gagotsweng, mme moriri wa gagwe o nne malepelepe ka botlhaswa; a be a bipe ditedu tsa molomo, a goe a re: ‘Ke itshekologile! Ke itshekologile!’ 46O tla nna a itshekologile ka malatsi otlhe a bolwetse jwa gagwe. O itshekologile, a a nne a le esi, bonno jwa gagwe bo nne ka kwa ntle ga bothibelelo.

13:46
Num. 5:3

Melao ka ga lepero

47“E re fa bolwetse jwa lepero bo le mo seaparong sa boboa gongwe mo go sa letseta, 48le fa bo le mo ditlhaleng tse di tlhamalalang gongwe mo go tse di kgabaganyang tsa letseta gongwe tsa boboa; le fa bo le mo kobong ya letlalo gongwe mo go se sengwe se se dirilweng ka letlalo; 49fa sebata seo se le botala jo bo tlhakanyeng le bosetlha gongwe se le sehibidu; le fa se le mo seaparong gongwe mo letlalong, le fa se le mo ditlhaleng tse di tlhamalalang gongwe mo go tse di kgabaganyang, le fa se le mo go eng se se dirilweng ka letlalo, ke sebata sa lepero. A se supediwe moperesiti. 50A moperesiti a sekaseke sebata, a be a tswalele selo se sebata se leng mo go sona malatsi a supa. 51Jaanong fa a bona sebata ka letsatsi la bosupa, a fitlhela sebata se ikadile mo seaparong gongwe mo ditlhaleng tse di tlhamalalang gongwe mo go tse di kgabaganyang gongwe mo letlalong le fa e le mo go eng se se dirilweng ka letlalo; sebata seo ke lepero le le bosula. Selo seo se tla bo se itshekologile. 52Ka moo, fa e le seaparo gongwe ditlhale tse di tlhamalalang gongwe ditlhale tse di kgabaganyang tsa boboa gongwe tsa letseta, le fa e le eng sa letlalo se sebata se leng mo go sona, a a se fise. Gonne ke lepero le le bosula. A se fisiwe ka molelo.

53“Mme fa moperesiti a se sekaseka, a fitlhela sebata se sa ikala mo seaparong gongwe mo ditlhaleng tse di tlhamalalang gongwe mo go tse di kgabaganyang le fa e le mo go eng se e leng sa letlalo 54foo a moperesiti a laele gore ba tlhatswe selo se sebata seo se leng mo go sona, a be a se tswalele gape malatsi a supa. 55Jaanong fa moperesiti a sekaseka sebata se sena go tlhatswiwa, a fitlhela se ntse se tshwana le pele, le fa se sa ikala, gona se itshekologile, o se fise ka molelo. Se jegile ka fa ntle gongwe ka fa teng. 56Mme fa moperesiti a sekaseka, a fitlhela sebata se le leoto fela se sena go tlhatswiwa, a a se gagole mo seaparong gongwe mo letlalong gongwe mo ditlhaleng tse di tlhamalalang gongwe mo go tse di kgabaganyang. 57Fela fa se bonala gape mo seaparong gongwe mo ditlhaleng tse di tlhamalalang gongwe mo go tse di kgabaganyang, le fa e le mo go eng se e leng sa letlalo, gona ke lepero le le butsologileng, mme selo se sebata seo se leng mo go sona o se fise ka molelo. 58Mme seaparo gongwe ditlhale tse di tlhamalalang gongwe tse di kgabaganyang le fa e le eng se e leng sa letlalo se sebata se tlogileng mo go sona fa o sena go se tlhatswa, a se tlhatswiwe gape; foo se tla bo se itshekile.

59“Ke ona molao wa sebata sa lepero sa seaparo sa boboa gongwe sa letseta, gongwe sebata sa ditlhale tse di tlhamalalang gongwe tse di kgabaganyang, le fa e le sa eng se e leng sa letlalo, go re se itshekile, gongwe go re se itshekologile.”

14

Ka ga go fola ga molepero

141Morena a ba a raya Moše a re: 2“Molao o o tshwanetseng molepero ka letsatsi le a bonwang a itshekile ka lone ke o: A a isiwe kwa go moperesiti.

14:2
Math. 8:4
3Mme a moperesiti a tswele kwa ntle ga bothibelelo. Jaanong fa moperesiti a mo tlhatlhoba, a fitlhela bolwetse jwa lepero bo fodile mo go ene, 4foo a moperesiti a laele gore yo o itshekisiwang a tsisediwe dinonyane di le pedi tse di phelang tse di itshekileng le logong lwa mosetere le lesela la bohibidu jwa madi le mosiama. 5Moperesiti a be a laele gore nonyane e nngwe e tlhabelwe mo mogotšwaneng wa letsopa o o nang le metsi a motswedi. 6A be a tsee nonyane e e phelang le logong lwa mosetere le lesela la bohibidu jwa madi le mosiama, a di ine mmogo le nonyane e e phelang mo mading a nonyane e e tlhabilweng godimo ga metsi a motswedi a a mo mogotšwaneng; 7a be a kgatshe yo o itshekisiwang lepero gasupa, a mo itshekise jalo, a be a lese nonyane e e phelang e fofele kwa nageng.
14:7
Lef. 16:22
8Mme yo o itshekisiwang a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a ipeole moriri otlhe, a tlhape mmele otlhe; foo o tla bo a itshekile. Morago go moo a ka tsena mo bothibelelong. Fela a a nne ka fa ntle ga tente ya gagwe malatsi a supa.
14:8
Num. 8:7
9Jaanong ka letsatsi la bosupa a ipeole tlhogo le ditedu le dintshi tsa matlho; a ipeole, a be a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a tlhape mmele ka metsi; foo o tla bo a itshekile. 10Mme ka letsatsi la robedi a tsee dikwana tse ditonanyana di le pedi tse di se nang bogole le kwana e namagadi e le nngwe ya ngwaga o le mongwe e e se nang bogole le dikarolo di le tharo tsa lesome tsa efa ya bupe jo bo boleta jwa tshupelo ya dijo bo tlhakantswe le lookwane, le modutwana o le mongwe wa lookwane. 11Moperesiti yo o itshekisang a be a emise monna yo o itshekisiwang le dilo tseo fa pele ga Morena fa mojakong wa Tente ya Boipontsho. 12Moperesiti a be a tsee kwana e tonanyana nngwe, a e tsise go nna setlhabelo sa molato mmogo le modutwana wa lookwane, a di kgadikanye, e nne tshupelo ya kgadikanyo fa pele ga Morena; 13a be a tlhabele kwana mo felong fa go tlhabelwang setlhabelo sa boleo le sa phiso teng mo Felong-fa-go-Boitshepo. Gonne setlhabelo sa molato ke sa moperesiti jaaka sa boleo; ke tse di boitshepotshepo.
14:13
Lef. 7:7
14Moperesiti a be a tsee madi mangwe a setlhabelo sa molato, a a tshase mo lereteng la tsebe e e jang ya yo o itshekisiwang le mo monwaneng wa kgonotšwe wa seatla sa gagwe se se jang le mo monwaneng wa kgonotšwe wa lonao lwa gagwe lo lo jang.
14:14
Lef. 8:23
15Jaanong moperesiti a tsee lookwane mo modutwaneng, a lo itshele mo seatleng sa molema. 16Moperesiti a be a ine monwana wa seatla se se jang mo lookwaneng lo lo mo seatleng sa gagwe sa molema, a kgatshe lookwane longwe ka monwana wa gagwe gasupa fa pele ga Morena.
14:16
Lef. 4:6,17
17Moperesiti a be a tsee lookwane longwe lo lo mo seatleng sa gagwe, a lo tshase mo lereteng la tsebe e e jang ya yo o itshekisiwang le mo monwaneng wa kgonotšwe wa seatla sa gagwe se se jang le mo monwaneng wa kgonotšwe wa lonao lwa gagwe lo lo jang fa o neng a tshasa madi a setlhabelo sa molato teng. 18Mme lookwane lo lo setseng mo seatleng sa gagwe a a lo tshele mo tlhogong ya yo o itshekisiwang. A moperesiti a mo ruanye jalo fa pele ga Morena.

19“Moperesiti a be a dire setlhabelo sa boleo, a ruanye yo o itshekisiwang ka ntlha ya itshekologo ya gagwe; morago ga moo a tlhabe setlhabelo sa phiso. 20Jaanong a moperesiti a dire setlhabelo sa phiso le tshupelo ya dijo mo aletareng, a mo direle thuanyo jalo; foo o tla bo a itshekile.

21“Mme fa a humanegile, a sa kgone go ntsha tse di kalo, a a tsee kwana e tonanyana e le nngwe e le ya setlhabelo sa molato sa kgadikanyo sa go mo ruanya, le karolo ya lesome ya efa ya bupe jo bo boleta bo tlhakantswe le lookwane go nna tshupelo ya dijo le modutwana wa lookwane 22le maphoi a le mabedi gongwe maebana a le mabedi ka fa a kgonang ka teng; lengwe e nne la setlhabelo sa boleo, le lengwe e nne la setlhabelo sa phiso.

14:22
Lef. 5:7
23Ka letsatsi la robedi la itshekiso ya gagwe a di ise kwa go moperesiti fa mojakong wa Tente ya Boipontsho fa pele ga Morena. 24Jaanong a moperesiti a tsee kwana ya setlhabelo sa molato le modutwana wa lookwane, a be a di kgadikanye, e nne tshupelo ya kgadikanyo fa pele ga Morena. 25Jaanong a go tlhajwe kwana ya setlhabelo sa molato, mme moperesiti a tsee madi mangwe a setlhabelo sa molato, a a tshase mo lereteng la tsebe e e jang ya yo o itshekisiwang le mo monwaneng wa kgonotšwe wa seatla sa gagwe se se jang le mo monwaneng wa kgonotšwe wa lonao lwa gagwe lo lo jang. 26Moperesiti a be a itshele lookwane longwe mo seatleng sa molema. 27Moperesiti a be a tsee lookwane longwe lo lo mo seatleng sa gagwe sa molema ka monwana wa seatla se se jang, a lo kgatshe gasupa fa pele ga Morena. 28Le gona a moperesiti a tshase lookwane longwe lo lo mo seatleng sa gagwe mo lereteng la tsebe e e jang ya yo o itshekisiwang le mo monwaneng wa kgonotšwe wa seatla sa gagwe se se jang le mo monwaneng wa kgonotšwe wa lonao lwa gagwe lo lo jang fa o neng a tshasa madi a setlhabelo sa molato teng. 29Mme lookwane lo lo setseng mo seatleng sa gagwe, a a lo tshele mo tlhogong ya yo o itshekisiwang go mo ruanya fa pele ga Morena. 30Jaanong a a baakanye lengwe la maphoi gongwe lengwe la maebana ka fa moitshekisiwi a kgonang ka teng; 31le lengwe e nne la setlhabelo sa boleo, le lengwe e nne la setlhabelo sa phiso mmogo le tshupelo ya dijo. A moperesiti a ruanye yo o itshekisiwang jalo fa pele ga Morena. 32Ke ona molao wa yo o neng a na le bolwetse jwa lepero yo o tlhokang tse di lekanyeng itshekiso ya gagwe.”

Phepafatso ya matlo a a nang le lepero

33Morena a ba a raya Moše le Arone a re: 34“E re lo sena go tsena mo lefatsheng la Kanana le ke tla le lo nayang go nna la lona, mme ke dira sebata sa lepero mo ntlong nngwe ya lefatshe la boswa jwa lona, 35foo mong wa ntlo eo a tle, a begele moperesiti a re: ‘Go itshupa se e keteng ke sebata sa lepero mo ntlong ya me.’

14:35
Lef. 13:2
36Jaanong a moperesiti a laele gore ba ntshe dilo tsotlhe mo ntlong, moperesiti a ise a tsene go sekaseka sebata sa lepero gore go se ka ga itshekologa sepe sa tse di mo ntlong; morago ga moo moperesiti a tsene go sekaseka ntlo. 37Jaanong fa a sekaseka sebata, a fitlhela sebata se le mo dipoteng tsa ntlo, mme go le dikhutinyana tse ditalana gongwe tse dikhibitswana, mme go bonala fa di epaepile mo loboteng, 38gona a moperesiti a tswe mo ntlong ka mojako, a lotlele ntlo malatsi a supa. 39Jaanong a moperesiti a boele teng ka letsatsi la bosupa. Fa a fitlhela sebata se keketse mo dipoteng tsa ntlo, 40a a laele gore ba ntshe diekana tse sebata se leng mo go tsona, ba di latlhele kwa ntle ga motse kwa felong fa go sa itshekang. 41Mme ntlo ba e fale ka fa teng tikologong, ba be ba tshololele momaro o ba o fadileng kwa ntle ga motse kwa felong fa go sa itshekang. 42Ba be ba tsee diekana tse dingwe, ba di tsenye mo boemong jwa diekana tsa pele, gape ba tsee mmu o sele, ba dile ntlo sešwa. 43Mme fa sebata se boela se simologa gape mo ntlong ba sena go ntsha diekana le go fala ntlo le go e dila, 44a moperesiti a tsene; jaanong fa a e sekaseka, mme a fitlhela sebata se keketse mo ntlong, gona ke lepero le le bosula mo ntlong e; e itshekologile. 45Ka moo a ba dige ntlo, e bong diekana le dikgong tsa yona le mmu otlhe wa yona, ba di ntshetse kwa ntle ga motse kwa felong fa go sa itshekang. 46Mme yo o ka tsenang mo ntlong eo malatsing otlhe a e lotletsweng ka ona, o tla bo a itshekologile go ya maitsiboeng.
14:46
Lef. 11:24
47Yo o robalang mo ntlong eo, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe; le yo o jelang mo go yona, a a tlhatswe diaparo tsa gagwe.

48“Mme fa moperesiti a tsena, a sekaseka, a fitlhela sebata se sa kekela mo ntlong, ntlo e sena go dilwa, gona a moperesiti a re: ‘Ntlo e itshekile!’ Gonne fa go neng go lwala go alafegile. 49Jaanong a a tsee dinonyane di le pedi le logong lwa mosetere le lesela la bohibidu jwa madi le mosiama go leofolola ntlo. 50A be a tlhabele nonyane e nngwe mo mogotšwaneng wa letsopa o o nang le metsi a motswedi. 51A be a tsee logong lwa mosetere le mosiama le lesela la bohibidu jwa madi le nonyane e e phelang, a di ine mo mading a nonyane e e tlhabilweng le mo metsing a motswedi, a kgatshe ntlo gasupa. 52A tlhatswe ntlo boleo ka madi a nonyane le ka metsi a motswedi le ka nonyane e e phelang le ka logong lwa mosetere le ka mosiama le ka lesela la bohibidu jwa madi. 53Jaanong a lese nonyane e e phelang e fofele kwa ntle ga motse kwa nageng, a ruanye ntlo jalo; foo e tla bo e itshekile.

54“Ke ona molao wa bolwetse bongwe le bongwe jwa lepero le wa motshwa 55le wa lepero la diaparo le la ntlo 56le wa thurugo le wa seromo le wa dibata tse ditshweu; 57e le go ruta gore selo fa se itshekologile se ntse jang; le fa se itshekile se ntse jang. Ke ona molao wa lepero.”