Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Jerigo o thopiwa le go senngwa

61Dikgoro tsa Jerigo di ne di tswetswe ka ntlha ya Baiseraele, go se na yo o tswang le e seng yo o tsenang. 2Mme Morena a raya Jošua a re: “Bona, ke neetse Jerigo mo diatleng tsa gago le kgosi ya gagwe le bagale ba mephato. 3Dikologang motse o, e bong banna botlhe ba batlhabani, lo o potologe gangwe ka letsatsi; lo dire jalo ka malatsi a marataro. 4Gape a baperesiti ba supa ba etele Letlole pele ba tshotse dinaka tse supa tsa diphelehu, mme ka letsatsi la bosupa lo dikologe motse o gasupa, mme baperesiti ba letse dinaka. 5Jaanong e re go lediwa lonaka lwa phelehu ka boleele, fa lo utlwa lonaka lo lela, a morafe otlhe o thele lešalaba, foo lobota lwa motse lo tla wela fa lo leng teng, mme banna ba lona ba tla o tlola, mongwe le mongwe fa go lebaganyeng nae.”

6Ke fa Jošua, morwa Nune a bitsa baperesiti, a ba raya a re: “Sikarang Letlole la Kgolagano, mme a baperesiti ba supa ba tsee dinaka tse supa tsa diphelehu, ba etelele Letlole la Morena pele.” 7A ba a raya morafe a re: “Nanogang lo dikologe motse o, mme ba ba tshotseng marumo a ba etelele Letlole la Morena pele.”

8Ya re Jošua a sena go laela morafe jalo baperesiti ba supa ba ba tshotseng dinaka tse supa tsa diphelehu fa pele ga Morena, ba nanoga ba letsa dinaka; Letlole la Kgolagano ya Morena la ba sala morago. 9Ba ba neng ba tshotse marumo ba etelela baperesiti ba ba letsang dinaka pele; ba bangwe ba latela Letlole go ntse go lediwa dinaka. 10Jošua a laela morafe a re: “Se openg mokgosi le e seng go utlwatsa mantswe a lona; a go se ka ga tswa lefoko mo melomong ya lona go ya letsatsing le ke tla lo rayang ka lone ke re: ‘Thelang lešalaba!’ Foo lo thele lešalaba.” 11Jošua a dikolosa Letlole la Morena jalo gangwe fela mo tikologong ya motse; morago ga moo ba boela kwa bothibelelong, ba lala teng.

12Jošua a ba a phakela mo mosong; baperesiti ba sikara Letlole la Morena; 13baperesiti ba supa ba ba tshotseng dinaka tse supa tsa diphelehu ba etelela Letlole la Morena pele ba ntse ba letsa dinaka; ba ba tshotseng marumo ba ba eteletse pele, ba bangwe ba sala Letlole la Morena morago go ntse go lediwa dinaka. 14Ba dikologa motse jalo ka letsatsi la bobedi gangwe fela, ba be ba boela kwa bothibelelong. Ba dira jalo ka malatsi a marataro.

15Mme ka letsatsi la bosupa ba phakela, fa mahube a tswa, ba dikologa motse ka mokgwa oo gasupa. Ke letsatsi leo fela le ba dikologileng motse gasupa ka lone. 16Mme ya re ba o dikologa lwa bosupa, baperesiti ba letsa dinaka; ke fa Jošua a raya morafe a re: “Thelang lešalaba! Gonne Morena o lo neetse motse o. 17Mme a motse o le tsotlhe tse di mo go ona di neelwe Morena ka go bolawa le go fisiwa; go phele Rahabe wa seaka fela, ene le botlhe ba ba nang nae mo ntlong; gonne ene o ne a fitlha barongwi ba re neng re ba romile.

6:17
Num. 21:2
Još. 2:12,13
Baheb. 11:31
18Fela lo itise mo go tse di neetsweng Morena jalo, e se ka ya re fa lo dirafatsa khutso, lwa tsaya dingwe tsa tse di hutsitsweng, lwa tloga lwa tsenya bothibelelo jwa Baiseraele mo khutsong, lwa bo isa mo tatlhegong.
6:18
Lef. 27:28
Doit. 13:18
19Mme selefera yotlhe le gouta le dilo tsa kgotlho le tsa tshipi ke tse di boitshepo tsa Morena; a di tsene mo lehumong la Morena.”

20Ke fa batho ba thela lešalaba, ba letsa dinaka; ya re batho ba utlwa lonaka lo lela, batho ba thela lešalaba le legolo; ke fa lobota lo wela fa lo leng teng, mme batho ba tlolela mo motseng mongwe le mongwe fa go lebaganyeng nae. Ba thopa motse jalo.

6:20
Baheb. 11:30
21Ba dirafatsa khutso ya Modimo mo go tsotlhe tse di neng di le mo motseng. Ba bolaya banna le basadi, ba bašwa le batsofe le dikgomo le difutshane le diesele ka bogale jwa tšhaka. 22Mme Jošua a raya banna ba babedi ba ba neng ba ile go tlhola lefatshe a re: “Tsenang mo ntlong ya mosadi yole wa seaka, lo ntshe teng mosadi yoo le botlhe ba e leng ba ga gabo jaaka lo mo ikanetse.”
6:22
Još. 2:14
23Ke fa makau a e neng e le batlhodi a tsena, a ntsha Rahabe le rraagwe le mmaagwe le bokgaitsadie le ba ga gabo botlhe; a ba baya ka fa ntle ga bothibelelo jwa Baiseraele.
6:23
Num. 31:19
24Jaanong ba fisa motse ka molelo le tsotlhe tse di mo go ona; fela selefera le gouta le dilo tsa kgotlho le tsa tshipi ba di tsenya mo lehumong la Tempelana ya Morena. 25Mme Jošua a phedisa Rahabe wa seaka le ba lelapa la ga rraagwe le ba ga gabo botlhe; ba nna mo gare ga Baiseraele go fitlha letsatsing la kajeno, ka a ne a fitlha barongwi ba Jošua o neng a ba romile go tlhola Jerigo.
6:25
Math. 1:5
Baatlh. 1:25

26Ka sebaka seo Jošua o ne a ikanisa Baiseraele a re:

“A go hutsiwe monna fa pele

ga Morena yo o ka tlogang,

a aga motse o wa Jerigo gape;

fa a o thaya,

o tla swelwa ke morwawe

yo mogolo;

fa a tsenya dikgoro tsa ona,

o tla swelwa ke morwawe

yo mmotlana.”

6:26
1 Dikg. 16:34

27Morena o ne a na le Jošua, mme a tuma mo lefatsheng lotlhe.

7

Bogodu jwa ga Agane le petso ya gagwe

71Mme Baiseraele ba utswa tse di hutsitsweng: Agane morwa Karemi, morwa Sabedi, morwa Sera wa lotso lwa Juta, a tsaya dingwe tsa tse di hutsitsweng. Ke fa bogale jwa Morena bo tukela Baiseraele.

7:1
Još. 6:18

2E rile ba le kwa Jerigo, Jošua a roma banna kwa Ai. Ke motse o o bapileng le Bethawene o o mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Bethele, a ba laela a re: “Bololang lo tlhole lefatshe!” Banna bao ba bolola, ba ya go tlhola Ai. 3Ya re ba sena go boela kwa go Jošua ba mo raya ba re: “A go se ka ga bolola batho botlhe, a go bolole banna ba e ka nnang ba dikete di le pedi gongwe di le tharo; ba tla fenya Ai. Se lapise batho botlhe ka go ba isa teng gonne ba Ai ke setlhophanyana fela.” 4Banna ba e ka nnang kete tse tharo ba bolola jalo, ba ya teng, mme ba feta ba tshaba banna ba Ai. 5Banna ba Ai ba bolaya banna ba e ka nnang ba le 36 ba bone, ba ba leleka ka kwa ntle ga kgoro go ya kwa meepong ya mafika, ba ba bolaya mo mokgokoloseng wa thaba. Ke fa batho ba nyema moko, dipelo tsa nna jaaka metsi.

6Mme Jošua a ikgagola diaparo, a wela fa fatshe ka sefatlhego fa pele ga Letlole la Morena go ya mantsiboeng, ene le bagolo ba Iseraele, ba itshela lerole mo ditlhogong. 7Jošua a rapela a re: “Ao, Morena Modimo! Ke ka ntlha ya eng fa o tshedisitse morafe o noka ya Joretane go re neela mo diatleng tsa Baamori gore ba re nyeletse? Ao, re ka bo re itumeletse go nna kwa moseja ga Joretane! 8Ka thapelo, Morena, ke tla reng, ka Baiseraele ba tshabile baba ba bone? 9Kana Bakanana le baagi botlhe ba lefatshe le ba tla utlwa; mme ba tla tla go re dikanyetsa, ba fedisa leina la rona mo lefatsheng. Foo o tla direla leina le legolo la gago eng?”

7:9
Ekes. 32:12

10Mme Morena a raya Jošua a re: “Tsoga! O weletseng fa fatshe ka sefatlhego? 11Baiseraele ba leofile. Le gona ba tlodile kgolagano ya me e ke e ba laetseng ka go tsaya tse dingwe tse di hutsitsweng; ba utswile, ba bile ba di lobile, ba di fitlha mo dilong tsa bone. 12Baiseraele ba tla palelwa ke go ema fa pele ga baba ba bone. Ba tla tshaba baba ba bone, gonne ba hutsegile. Ga nkitla ke tlhola ke nna le lona, fa lo sa tlose tse di hutsitsweng mo go lona. 13Tsoga o itshepise morafe, o o ree o re: ‘Ipaakanyetseng kamoso lo nne boitshepo, gonne Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Go na le tse di hutsitsweng mo gare ga lona, Baiseraele; lo tla palelwa ke go ema fa pele ga baba ba lona go fitlhelela lo be lo tlose tse di hutsitsweng mo go lona.

7:13
Još. 3:5
14E re mo mosong lo atamele ka fa ditsong tsa lona, mme a lotso lo Morena o tla lo supang ka tengwa lo atamele ka fa ditshikeng, mme a losika lo Morena o tla lo supang lo atamele ka fa malapeng, mme a lelapa le Morena o tla le supang le atamele ka banna. 15Mme a ene yo o fitlhelwang a na le tse di hutsitsweng a fisiwe ka molelo, ene le tsotlhe tse o nang natso; gonne o tlodile kgolagano ya Morena, a dira boleo jo bogolo mo go Iseraele.’ ”
7:15
Još. 7:24,25

16Jaanong Jošua a phakela mo mosong, a atametsa Baiseraele ka fa ditsong tsa bone; ga supiwa lotso lwa Juta.

7:16
1 Sam. 10:20,21
14:41,42
17Ya re a atametsa ditshika tsa Juta, tengwa ya supa losika lwa ga Sera; ya re a atametsa losika lwa ga Sera ka tatelano ya banna, ga supiwa lelapa la ga Sabedi.
7:17
Num. 26:20
18Ya re a atametsa lelapa la gagwe ka tatelano ya banna, ga supiwa Agane morwa Karemi, morwa Sabedi, morwa Sera, wa lotso lwa Juta. 19Ke fa Jošua a raya Agane a re: “Morwaaka, a ko o nee Morena, Modimo wa Iseraele, tlotlo, o mo nee pako; a ko o mpolelele se o se dirileng; o se ka wa se ntobela.”

20Agane a araba Jošua a re: “Ka nnete, ke leofetse Morena, Modimo wa Iseraele; ke dirile jaana le jaana: 21Mo thopong ka bona kobo e ntle e le nngwe ya kwa Sineare le dišekele di le 200 tsa selefera le lekwete la gouta; bokete jwa lone e le dišekele di le 50; ka di eletsa, ka di tsaya. Bona, di epetswe fa fatshe mo gare ga tente ya me. Selefera e ka fa tlase.”

22Ke fa Jošua a roma barongwi, ba sianela kwa tenteng ya gagwe, ba fitlhela di epetswe mo tenteng ya gagwe, selefera e le ka fa tlase. 23Ba di tsaya, ba di ntsha mo tenteng, ba di isa kwa go Jošua le kwa Baiseraeleng botlhe, ba di baya fa pele ga Morena. 24Ke fa Jošua le Baiseraele botlhe ba ba nang nae ba tsaya Agane morwa Sera le selefera le kobo le lekwete la gouta le bomorwawe le bomorwadie le dikgomo tsa gagwe le diesele tsa gagwe le dinku tsa gagwe le tente ya gagwe le tsotlhe tse a nang natso, ba di isa nae kwa molapong wa Agore.7:24 Ke go re: Tatlhego. 25Mme Jošua a re: “Ke go reng, fa o re isitse mo tatlhegong? Ka moo Morena o tla go isa mo tatlhegong kajeno.” Ke fa Baiseraele botlhe ba mo konopa ka majwe, ba ba fisa ka molelo, ba ba kgobotletsa ka majwe. 26Ba kgobokanya mokoa o mogolo wa majwe mo godimo ga gagwe o o sa ntseng o le teng kajeno. Ke fa Morena a rebega mo bogaleng jo bo tukang jwa gagwe. Ke ka moo leina la felo foo e leng Molapo wa Agore go fitlha letsatsing la kajeno.

7:26
Jes. 65:10
Hos. 2:17

8

Go thopiwa motse wa Ai

81Morago ga moo Morena a raya Jošua a re: “Se boife o se tshoge! Tsaya banna botlhe ba batlhabani, ba ye nao; o tloge o ye kwa Ai. Bona, ke neetse kgosi ya Ai mo diatleng tsa gago le morafe wa yona le motse wa yona le naga ya yona. 2O direle Ai le kgosi ya teng jaaka o diretse Jerigo le kgosi ya teng. Fela thopo ya teng le diruiwa tsa teng lo ka di ithopela. Beela motse balaledi mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya ona.”

8:2
Još. 6:21

3Jošua a bolola jalo le banna botlhe ba batlhabani go ya kwa Ai; Jošua a ba a tlhaola banna ba le 30 000 ba bagale ba mephato, a ba roma bosigo, 4a ba laela a re: “Bonang, lona lo lalele motse mo ntlheng ya bophirimatsatsi. Se katogeng motse thata, lo nne lo o iketleeleditse lotlhe. 5Mme nna le banna botlhe ba ba nang le nna re tla atamela motse. Jaanong e tla re ba bolola go re kgatlhantsha jaaka ga ntlha, re tshabe fa pele ga bone. 6Ba tla tswa ba re tebela go tsamaya re be re ba katoganye le motse. Gonne ba tla re, rona re a ba tshaba jaaka maloba. Mme e re re ba tshaba,

8:6
Još. 7:5
7lona lo tloge lo tswe mo talelong, lo be lo thope motse. Morena, Modimo wa lona, o tla o neela mo diatleng tsa lona. 8Mme e re lo sena go thopa motse, lo o tshube ka molelo. Dirang ka fa lefokong la Morena! Bonang, ke lo laotse jalo.” 9Jošua a ba roma jalo, ba ya kwa talelong, ba nna fa gare ga Bethele le Ai mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya Ai. Jošua a lala mo gare ga banna bosigo joo.

10Ya re mo mosong Jošua a phakela a bolotsa banna, a ba etelela pele go ya kwa Ai, ene le bagolo ba Iseraele. 11Ga ya banna botlhe ba batlhabani ba ba nang nae, ba atamela, ba fitlha ka fa ntle ga motse, ba thibelela mo ntlheng ya bokone ya Ai, go le molapo fela fa gare ga bone le Ai. 12Mme o ne a beile banna ba ba ka nnang 5 000 mo talelong fa gare ga Bethele le Ai mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya motse. 13Jaanong ba rulaganya morafe, e bong bothibelelo jotlhe jo bo mo ntlheng ya bokone ya motse le balaledi ba ona mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya motse. Jošua a ya kwa molapong bosigo joo. 14Ya re kgosi ya Ai e lemoga jalo, banna ba motse ba itlhaganela, ba phakela, ba bolola go kgatlhantsha Baiseraele go lwa nabo, e le yona le morafe otlhe wa yona gore ba thulane fa thoko ga lebala la Joretane. Mme ya bo e sa itse gore a go na le ba ba ba laletseng ka kwa morago ga motse. 15Mme Jošua le Baiseraele botlhe ba ipaya jaaka e kete ba fenngwa ke bone, ba tshabela kwa sekakeng. 16Ke fa banna botlhe ba ba mo motseng ba kuiwa gore ba ba latele; mme ya re ba ntse ba latela Jošua, ba katoga motse. 17Ga se ka ga sala monna ope mo Ai le Bethele yo o sa bololang go latela Baiseraele. Ba tlogela motse jalo o atlhame, ba latela Baiseraele.

18Ke fa Morena a raya Jošua a re: “Otlololela lerumo le o le tshotseng ka letsogo kwa Ai, gonne ke tla mo tsenya mo seatleng sa gago.” Ya re Jošua a otlololela lerumo le a le tshotseng kwa Ai, 19balaledi ba tloga mo felong ga bone ka pele, ba siana, fa a otlolola letsogo ba tsena mo motseng, ba o thopa, ba akofa ba o tshuba ka molelo. 20Ya re banna ba Ai ba gadima, ba fitlhela motse o thunya musi, o tlhatlogela kwa legodimong, mme ba se na kwa ba ka tshabelang teng; gonne banna ba ba neng ba tshabela kwa sekakeng ba retologile ba tlhabana le balatedi. 21Gonne e rile Jošua le Baiseraele botlhe ba bona balaledi ba thopile motse le musi wa motse o kua, ba menoga ba bolaya banna ba Ai. 22Le balaledi bale ba tswa mo motseng go ba kgatlhantsha, ba tsenya ba Ai fa gare. Baiseraele bangwe ba tswa kwa pele, ba bangwe ba tswa kwa morago, ba ba bolaya go tsamaya go sa sadisiwe mophologi ope le e seng mofalodi ope wa bone. 23Ba tshwara kgosi ya Ai e ntse e phela, ba e isa kwa go Jošua.

24Jaanong ya re Baiseraele ba sena go fetsa go bolaya baagi botlhe ba Ai mo nageng le mo sekakeng, kwa ba neng ba ba latetse teng, fa ba sena go bolawa botlhe ka bogale jwa tšhaka ga tsamaya ba felelela, Baiseraele botlhe ba boela kwa Ai, ba mmolaya ka bogale jwa tšhaka. 25Botlhe ba ba bolailweng ka letsatsi leo, banna le basadi mmogo e ne e le ba le 12 000, e le batho botlhe ba Ai. 26Mme Jošua a se ka a busa letsogo le a neng a le otlolotse le tshotse lerumo ga tsamaya a dirafatsa khutso ya Modimo mo baaging botlhe ba Ai.

8:26
Ekes. 17:11-13
27Fela diruiwa le thopo ya motse Baiseraele ba di ithopela ka fa lefokong la Morena le a le laetseng Jošua. 28Jaanong Jošua a fisa motse wa Ai, a o fetola thotana ya marope ya ka metlha; e sa le teng le kajeno. 29Kgosi ya Ai a e kaletsa mo setlhareng go ya nakong ya mantsiboa. Mme ya re letsatsi le phirima ba pagolola setoto sa yona mo setlhareng ka taelo ya ga Jošua, ba se latlhela kwa kgorong ya motse, ba kgobokanya mokoa o mogolo wa majwe mo godimo ga sona o o sa leng teng le kajeno.
8:29
Još. 10:27
Doit. 21:23

Molao o kwalwa le go buisiwa mo dithabeng tsa Ebale le Gerisime

30Ka sebaka sele Jošua a agela Morena, Modimo wa Iseraele, aletare mo thabeng ya Ebale,

8:30
Doit. 27:2-8
31jaaka Moše, motlhanka wa Morena a laetse Baiseraele, ka mo go kwadilweng ka teng mo lokwalong lwa molao lwa ga Moše, e bong aletare ya mafika a a sa betlwang, a a sa angwang ke tshipi. Jaanong ba direla Morena ditlhabelo tsa phiso mo go yona, ba tlhaba ditlhabelo tsa tebogo. 32Gona foo Jošua a kwala lokwalo lwa bobedi lwa molao wa ga Moše mo mafikeng fa pele ga Baiseraele o Moše o neng a o kwadile. 33Jaanong Baiseraele botlhe le bagolo ba bone le balaodi ba bone le baatlhodi ba bone ba bo ba eme mo ntlheng tse pedi tsa Letlole, ba lebaganye le baperesiti ba Balefi ba ba sikereng Letlole la Kgolagano ya Morena, e le baeng le ba ba tsaletsweng mo gae; bontlhanngwe jwa bone ba eme fa thabeng ya Gerisime, bontlhanngwe jo bongwe jwa bone fa thabeng ya Ebale, jaaka Moše, motlhanka wa Morena, a laotse pele go tshegofatsa morafe wa Iseraele jalo.
8:33
Doit. 11:29
27:12,13
34Morago ga moo a buisa mafoko aotlhe a molao a tshegofatso le a khutso, jaaka a kwadilwe otlhe mo lokwalong lwa molao. 35Ga bo go se na lefoko lepe la tsotlhe tse Moše o di laotseng le Jošua a se kang a le buisa fa pele ga phuthego yotlhe ya Iseraele le basadi le bana le baeng ba ba sepetseng nabo.