Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

51E rile dikgosi tsotlhe tsa Baamori tse di neng di le ka kwano ga Joretane mo ntlheng ya bophirimatsatsi le dikgosi tsotlhe tsa Bakanana tse di neng di le fa lewatleng di utlwa ka fa Morena a kgadisitseng metsi a Joretane ka teng fa pele ga Baiseraele ga tsamaya ba tshela, tsa kgobega marapo, ga se ka ga tlhola go nna bopelokgale mo go tsona fa pele ga Baiseraele.

5:1
Još. 3:16
2:24

Baiseraele ba rupisiwa kwa Gilegale

2Ka sebaka seo Morena a laela Jošua a re: “Itirele dithipa tsa matlapa, o rupise Baiseraele.”

5:2
Ekes. 4:25
3Ke fa Jošua a itirela dithipa tsa matlapa, a rupisa Baiseraele kwa thabeng ya Aralothe. 4Jošua o ba rupisitse ka ntlha ya go re morafe otlhe o o neng o hudugile kwa Egepeto, e bong banna botlhe ba mephato ba ne ba swetse mo sekakeng ba le mo tseleng ya go huduga kwa Egepeto. 5Gonne batho botlhe ba ba hudugileng ba ne ba rupile; fela batho botlhe ba ba tsaletsweng mo tseleng go sena go duwa kwa Egepeto ba ne ba sa rupa. 6Gonne Baiseraele ba ne ba sepela dinyaga di le 40 mo sekakeng ga tsamaya setšhaba sotlhe sa banna ba batlhabani ba ba hudugileng kwa Egepeto sa nyelediwa, ka ba se ka ba utlwa lentswe la Morena. Ke bone ba Morena o neng a ba ikanela a re, ga a kitla a ba abela lefatshe le Morena o neng a le solofeditse borraabo ka maikano a re: “O tla le re naya, e bong lefatshe le le elang mašwi le dinotshe.”
5:6
Num. 14:22,23
7Bomorwa-bone ba ba neng ba godile mo boemong jwa borraabo ke bone ba Jošua o neng a ba rupisa; gonne ba ne ba ise ba rupe, ka go ne go se na thupiso mo tseleng.

8Jaanong ya re setšhaba sotlhe se sena go rupisiwa, ba nna fela mo mannong a bone mo bothibelelong go fitlhelela ba fola. 9Ke fa Morena a raya Jošua a re: “Kajeno ke pitikile kgobo ya Baegepeto, ka e tlosa mo go lona.” Ke ka moo felo foo go bidiwang ka leina la Gilegala5:9 Ke go re: Go pitika. go fitlha letsatsing la kajeno.

10E rile Baiseraele ba ntse ba thibeletse kwa Gilegala mo nageng ya Jerigo, ba ja Moletlo wa Tlolaganyo ka letsatsi la 14 la kgwedi go le mantsiboa.

5:10
Ekes. 12:6
Lef. 23:5
11Go tloga ka letsatsi le le latelang la Tlolaganyo ba ja tse di robilweng mo lefatsheng le, e bong dinkgwe tse di sa bedisiwang le dipabe tsa mabele, e le ka lone letsatsi leo. 12Ka letsatsi la ka moso Mmana wa khutla, ka jaanong Baiseraele ba ja tsa thobo ya lefatshe le. Go tsweng foo ga ba a ka ba tlhola ba nna le Mmana, mme ba ja tse di rojwang mo lefatsheng la Kanana ka ngwaga oo.
5:12
Ekes. 16:35

Jošua o bona Molaodi wa mephato ya Morena

13E kile ya re Jošua a ntse a le gaufi le Jerigo, a tsholetsa matlho, a leba, a bona monna a eme fa pele ga gagwe, a tshotse tšhaka a e somotse. Jošua a ya kwa go ene, a mmotsa a re: “A o wa rona kampo a o wa baba ba rona?”

5:13
Num. 22:23,31

14A araba a re: “Nnyaya! Ke nna molaodi wa mephato ya Morena. Ke gona ke tlang.” Ke fa Jošua a wela fa fatshe ka sefatlhego, a ikoba a mmotsa a re: “Morena wa me o laela motlhanka wa gagwe a reng?”

5:14
Ekes. 14:19

15Molaodi wa mephato ya Morena a raya Jošua a re: “Rola ditlhako tsa gago mo dinaong tsa gago; gonne felo fa o emeng teng go boitshepo.” Jošua a dira jalo.

6

Jerigo o thopiwa le go senngwa

61Dikgoro tsa Jerigo di ne di tswetswe ka ntlha ya Baiseraele, go se na yo o tswang le e seng yo o tsenang. 2Mme Morena a raya Jošua a re: “Bona, ke neetse Jerigo mo diatleng tsa gago le kgosi ya gagwe le bagale ba mephato. 3Dikologang motse o, e bong banna botlhe ba batlhabani, lo o potologe gangwe ka letsatsi; lo dire jalo ka malatsi a marataro. 4Gape a baperesiti ba supa ba etele Letlole pele ba tshotse dinaka tse supa tsa diphelehu, mme ka letsatsi la bosupa lo dikologe motse o gasupa, mme baperesiti ba letse dinaka. 5Jaanong e re go lediwa lonaka lwa phelehu ka boleele, fa lo utlwa lonaka lo lela, a morafe otlhe o thele lešalaba, foo lobota lwa motse lo tla wela fa lo leng teng, mme banna ba lona ba tla o tlola, mongwe le mongwe fa go lebaganyeng nae.”

6Ke fa Jošua, morwa Nune a bitsa baperesiti, a ba raya a re: “Sikarang Letlole la Kgolagano, mme a baperesiti ba supa ba tsee dinaka tse supa tsa diphelehu, ba etelele Letlole la Morena pele.” 7A ba a raya morafe a re: “Nanogang lo dikologe motse o, mme ba ba tshotseng marumo a ba etelele Letlole la Morena pele.”

8Ya re Jošua a sena go laela morafe jalo baperesiti ba supa ba ba tshotseng dinaka tse supa tsa diphelehu fa pele ga Morena, ba nanoga ba letsa dinaka; Letlole la Kgolagano ya Morena la ba sala morago. 9Ba ba neng ba tshotse marumo ba etelela baperesiti ba ba letsang dinaka pele; ba bangwe ba latela Letlole go ntse go lediwa dinaka. 10Jošua a laela morafe a re: “Se openg mokgosi le e seng go utlwatsa mantswe a lona; a go se ka ga tswa lefoko mo melomong ya lona go ya letsatsing le ke tla lo rayang ka lone ke re: ‘Thelang lešalaba!’ Foo lo thele lešalaba.” 11Jošua a dikolosa Letlole la Morena jalo gangwe fela mo tikologong ya motse; morago ga moo ba boela kwa bothibelelong, ba lala teng.

12Jošua a ba a phakela mo mosong; baperesiti ba sikara Letlole la Morena; 13baperesiti ba supa ba ba tshotseng dinaka tse supa tsa diphelehu ba etelela Letlole la Morena pele ba ntse ba letsa dinaka; ba ba tshotseng marumo ba ba eteletse pele, ba bangwe ba sala Letlole la Morena morago go ntse go lediwa dinaka. 14Ba dikologa motse jalo ka letsatsi la bobedi gangwe fela, ba be ba boela kwa bothibelelong. Ba dira jalo ka malatsi a marataro.

15Mme ka letsatsi la bosupa ba phakela, fa mahube a tswa, ba dikologa motse ka mokgwa oo gasupa. Ke letsatsi leo fela le ba dikologileng motse gasupa ka lone. 16Mme ya re ba o dikologa lwa bosupa, baperesiti ba letsa dinaka; ke fa Jošua a raya morafe a re: “Thelang lešalaba! Gonne Morena o lo neetse motse o. 17Mme a motse o le tsotlhe tse di mo go ona di neelwe Morena ka go bolawa le go fisiwa; go phele Rahabe wa seaka fela, ene le botlhe ba ba nang nae mo ntlong; gonne ene o ne a fitlha barongwi ba re neng re ba romile.

6:17
Num. 21:2
Još. 2:12,13
Baheb. 11:31
18Fela lo itise mo go tse di neetsweng Morena jalo, e se ka ya re fa lo dirafatsa khutso, lwa tsaya dingwe tsa tse di hutsitsweng, lwa tloga lwa tsenya bothibelelo jwa Baiseraele mo khutsong, lwa bo isa mo tatlhegong.
6:18
Lef. 27:28
Doit. 13:18
19Mme selefera yotlhe le gouta le dilo tsa kgotlho le tsa tshipi ke tse di boitshepo tsa Morena; a di tsene mo lehumong la Morena.”

20Ke fa batho ba thela lešalaba, ba letsa dinaka; ya re batho ba utlwa lonaka lo lela, batho ba thela lešalaba le legolo; ke fa lobota lo wela fa lo leng teng, mme batho ba tlolela mo motseng mongwe le mongwe fa go lebaganyeng nae. Ba thopa motse jalo.

6:20
Baheb. 11:30
21Ba dirafatsa khutso ya Modimo mo go tsotlhe tse di neng di le mo motseng. Ba bolaya banna le basadi, ba bašwa le batsofe le dikgomo le difutshane le diesele ka bogale jwa tšhaka. 22Mme Jošua a raya banna ba babedi ba ba neng ba ile go tlhola lefatshe a re: “Tsenang mo ntlong ya mosadi yole wa seaka, lo ntshe teng mosadi yoo le botlhe ba e leng ba ga gabo jaaka lo mo ikanetse.”
6:22
Još. 2:14
23Ke fa makau a e neng e le batlhodi a tsena, a ntsha Rahabe le rraagwe le mmaagwe le bokgaitsadie le ba ga gabo botlhe; a ba baya ka fa ntle ga bothibelelo jwa Baiseraele.
6:23
Num. 31:19
24Jaanong ba fisa motse ka molelo le tsotlhe tse di mo go ona; fela selefera le gouta le dilo tsa kgotlho le tsa tshipi ba di tsenya mo lehumong la Tempelana ya Morena. 25Mme Jošua a phedisa Rahabe wa seaka le ba lelapa la ga rraagwe le ba ga gabo botlhe; ba nna mo gare ga Baiseraele go fitlha letsatsing la kajeno, ka a ne a fitlha barongwi ba Jošua o neng a ba romile go tlhola Jerigo.
6:25
Math. 1:5
Baatlh. 1:25

26Ka sebaka seo Jošua o ne a ikanisa Baiseraele a re:

“A go hutsiwe monna fa pele

ga Morena yo o ka tlogang,

a aga motse o wa Jerigo gape;

fa a o thaya,

o tla swelwa ke morwawe

yo mogolo;

fa a tsenya dikgoro tsa ona,

o tla swelwa ke morwawe

yo mmotlana.”

6:26
1 Dikg. 16:34

27Morena o ne a na le Jošua, mme a tuma mo lefatsheng lotlhe.

7

Bogodu jwa ga Agane le petso ya gagwe

71Mme Baiseraele ba utswa tse di hutsitsweng: Agane morwa Karemi, morwa Sabedi, morwa Sera wa lotso lwa Juta, a tsaya dingwe tsa tse di hutsitsweng. Ke fa bogale jwa Morena bo tukela Baiseraele.

7:1
Još. 6:18

2E rile ba le kwa Jerigo, Jošua a roma banna kwa Ai. Ke motse o o bapileng le Bethawene o o mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Bethele, a ba laela a re: “Bololang lo tlhole lefatshe!” Banna bao ba bolola, ba ya go tlhola Ai. 3Ya re ba sena go boela kwa go Jošua ba mo raya ba re: “A go se ka ga bolola batho botlhe, a go bolole banna ba e ka nnang ba dikete di le pedi gongwe di le tharo; ba tla fenya Ai. Se lapise batho botlhe ka go ba isa teng gonne ba Ai ke setlhophanyana fela.” 4Banna ba e ka nnang kete tse tharo ba bolola jalo, ba ya teng, mme ba feta ba tshaba banna ba Ai. 5Banna ba Ai ba bolaya banna ba e ka nnang ba le 36 ba bone, ba ba leleka ka kwa ntle ga kgoro go ya kwa meepong ya mafika, ba ba bolaya mo mokgokoloseng wa thaba. Ke fa batho ba nyema moko, dipelo tsa nna jaaka metsi.

6Mme Jošua a ikgagola diaparo, a wela fa fatshe ka sefatlhego fa pele ga Letlole la Morena go ya mantsiboeng, ene le bagolo ba Iseraele, ba itshela lerole mo ditlhogong. 7Jošua a rapela a re: “Ao, Morena Modimo! Ke ka ntlha ya eng fa o tshedisitse morafe o noka ya Joretane go re neela mo diatleng tsa Baamori gore ba re nyeletse? Ao, re ka bo re itumeletse go nna kwa moseja ga Joretane! 8Ka thapelo, Morena, ke tla reng, ka Baiseraele ba tshabile baba ba bone? 9Kana Bakanana le baagi botlhe ba lefatshe le ba tla utlwa; mme ba tla tla go re dikanyetsa, ba fedisa leina la rona mo lefatsheng. Foo o tla direla leina le legolo la gago eng?”

7:9
Ekes. 32:12

10Mme Morena a raya Jošua a re: “Tsoga! O weletseng fa fatshe ka sefatlhego? 11Baiseraele ba leofile. Le gona ba tlodile kgolagano ya me e ke e ba laetseng ka go tsaya tse dingwe tse di hutsitsweng; ba utswile, ba bile ba di lobile, ba di fitlha mo dilong tsa bone. 12Baiseraele ba tla palelwa ke go ema fa pele ga baba ba bone. Ba tla tshaba baba ba bone, gonne ba hutsegile. Ga nkitla ke tlhola ke nna le lona, fa lo sa tlose tse di hutsitsweng mo go lona. 13Tsoga o itshepise morafe, o o ree o re: ‘Ipaakanyetseng kamoso lo nne boitshepo, gonne Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Go na le tse di hutsitsweng mo gare ga lona, Baiseraele; lo tla palelwa ke go ema fa pele ga baba ba lona go fitlhelela lo be lo tlose tse di hutsitsweng mo go lona.

7:13
Još. 3:5
14E re mo mosong lo atamele ka fa ditsong tsa lona, mme a lotso lo Morena o tla lo supang ka tengwa lo atamele ka fa ditshikeng, mme a losika lo Morena o tla lo supang lo atamele ka fa malapeng, mme a lelapa le Morena o tla le supang le atamele ka banna. 15Mme a ene yo o fitlhelwang a na le tse di hutsitsweng a fisiwe ka molelo, ene le tsotlhe tse o nang natso; gonne o tlodile kgolagano ya Morena, a dira boleo jo bogolo mo go Iseraele.’ ”
7:15
Još. 7:24,25

16Jaanong Jošua a phakela mo mosong, a atametsa Baiseraele ka fa ditsong tsa bone; ga supiwa lotso lwa Juta.

7:16
1 Sam. 10:20,21
14:41,42
17Ya re a atametsa ditshika tsa Juta, tengwa ya supa losika lwa ga Sera; ya re a atametsa losika lwa ga Sera ka tatelano ya banna, ga supiwa lelapa la ga Sabedi.
7:17
Num. 26:20
18Ya re a atametsa lelapa la gagwe ka tatelano ya banna, ga supiwa Agane morwa Karemi, morwa Sabedi, morwa Sera, wa lotso lwa Juta. 19Ke fa Jošua a raya Agane a re: “Morwaaka, a ko o nee Morena, Modimo wa Iseraele, tlotlo, o mo nee pako; a ko o mpolelele se o se dirileng; o se ka wa se ntobela.”

20Agane a araba Jošua a re: “Ka nnete, ke leofetse Morena, Modimo wa Iseraele; ke dirile jaana le jaana: 21Mo thopong ka bona kobo e ntle e le nngwe ya kwa Sineare le dišekele di le 200 tsa selefera le lekwete la gouta; bokete jwa lone e le dišekele di le 50; ka di eletsa, ka di tsaya. Bona, di epetswe fa fatshe mo gare ga tente ya me. Selefera e ka fa tlase.”

22Ke fa Jošua a roma barongwi, ba sianela kwa tenteng ya gagwe, ba fitlhela di epetswe mo tenteng ya gagwe, selefera e le ka fa tlase. 23Ba di tsaya, ba di ntsha mo tenteng, ba di isa kwa go Jošua le kwa Baiseraeleng botlhe, ba di baya fa pele ga Morena. 24Ke fa Jošua le Baiseraele botlhe ba ba nang nae ba tsaya Agane morwa Sera le selefera le kobo le lekwete la gouta le bomorwawe le bomorwadie le dikgomo tsa gagwe le diesele tsa gagwe le dinku tsa gagwe le tente ya gagwe le tsotlhe tse a nang natso, ba di isa nae kwa molapong wa Agore.7:24 Ke go re: Tatlhego. 25Mme Jošua a re: “Ke go reng, fa o re isitse mo tatlhegong? Ka moo Morena o tla go isa mo tatlhegong kajeno.” Ke fa Baiseraele botlhe ba mo konopa ka majwe, ba ba fisa ka molelo, ba ba kgobotletsa ka majwe. 26Ba kgobokanya mokoa o mogolo wa majwe mo godimo ga gagwe o o sa ntseng o le teng kajeno. Ke fa Morena a rebega mo bogaleng jo bo tukang jwa gagwe. Ke ka moo leina la felo foo e leng Molapo wa Agore go fitlha letsatsing la kajeno.

7:26
Jes. 65:10
Hos. 2:17