Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Go romiwa batlhodi kwa Jerigo

21Jošua, morwa Nune, o na a romile banna ba le babedi ba batlhodi mo sephiring go tswa Sitime a re: “Yaang lo tlhole lefatshe le motse wa Jerigo.” Ba ya ba tsena mo ntlong ya mosadi wa seaka yo leina la gagwe e leng Rahabe, ba lala teng.

2:1
Jak. 2:25
Baheb. 11:31
2Ke fa kgosi ya Jerigo e begelwa go twe: “Bona, banna ba letse ba tlile mono bosigo, ba tswa kwa Baiseraeleng go tlhola lefatshe le.” 3Mme kgosi ya Jerigo ya romela kwa go Rahabe ya re: “Ntsha banna ba ba tlileng koo go wena ba ba tsenyeng mo ntlong ya gago; gonne ba tlile go tlhola lefatshe lotlhe le.”

4Mme mosadi o ne a tsere banna ba babedi bao, a ba fitlhile; a ba a re: “Ka nnete banna bao ba ne ba tla fano go nna, mme ke ne ke sa itse kwa ba tswang teng. 5Jaanong ya re kgoro e tswalwa ka letlatlana, banna bao ba tswela kwa ntle. Ga ke itse gore ba ile kae. Fela akofang lo ba latele! Lo tla ba tshwara.” 6Mme ene o ne a ba tlhatloseditse kwa godimo ga ntlo, a ba fitlhile fa tlase ga ditlhaka tsa letseta tsa gagwe tse di tlhatlagantsweng mo godimo ga ntlo. 7Jaanong banna ba ba latela ka tsela e e yang kwa Joretane go fitlha kwa madibogong. Mme kgoro ya tswalwa balatedi ba bone ba sena go tswela kwa ntle.

8Mme ya re batlhodi ba ise ba robale, Rahabe a tlhatlogela kwa go bone mo godimo ga ntlo, 9a raya banna bao a re: “Ke a itse gore Morena o lo neile lefatshe le, le gore therego e re wetse ka lona le jaaka baagi botlhe ba lefatshe le ba nyemile moko, ba lo boifa.

2:9
Ekes. 23:27
10Gonne re utlwetse gore Morena o ne a kgadisa metsi a Lewatle la Motlhaka fa pele ga lona, jale fa lo tswa kwa Egepeto le se lo se diretseng dikgosi tse pedi tsa Baamori tse di neng di le kwa moseja ga Joretane, e bong Sihone le Oge, ba lo ba nyeleditseng ka taelo ya Modimo.
2:10
Ekes. 14:21
Num. 21:24,35
11Mme ya re re utlwa jalo, ra nyema moko, ga se ka ga tlhola go nna le bopelokgale mo go ope go ka lo lwantsha; gonne Morena, Modimo wa lona, ke Modimo kwa godimo mo legodimong le mono tlase mo lefatsheng.
2:11
Još. 5:1
Ekes. 15:14,15
Doit. 4:39
12Jaanong e re ka ke lo diretse ka bopelotlhomogi, a lo ko lo inkanele gore le lona lo tla direla lelapa la ga rre ka bopelotlhomogi; le gona lo nneele sesupo se se ikanyegang 13sa gore lo tla lesa rre le mme le bokgaitsadiake le bomorwadia-rre le ba ga gabo botlhe go phela, lo pholosa maphelo a rona mo losong.”

14Banna bao ba mo raya ba re: “Rona re tla lo emela go ya losong, fa lo sa utlwatse tiro e ya rona. E be e re Morena a re naya lefatshe le, re go direle ka bopelotlhomogi le ka boikanyo.”

15Ya baa gona a ba folosang ka thapo, ba tswa ka fenstere; gonne ntlo ya gagwe e ne e tshwaraganye le lobota lwa motse, a agile fa loboteng. 16A ba raya a re: “Yaang kwa dithabeng, e se re gongwe ba ba ileng go lo batla ba kgatlhana le lona, lo be lo iphitlhe teng malatsi a le mararo go tsamaya balatedi ba lona ba be ba boe. Morago ga moo lo ka wela mo tseleng ya lona.”

17Mme banna bao ba mo raya ba re: “Re tla bo re bofologile maikanong a gago a o a re ikanisitseng, fa o sa dire jaana: 18Bona, e re re tla mo lefatsheng le, o gokelele thapo e ya ditlhale tse dikhibidu mo fenstereng e o re folositseng ka yona, o phuthele rraago le mmaago le bokgaitsadio le botlhe ba lapa la ga rraago kwano go wena mo ntlong e. 19Jaanong mongwe le mongwe yo o tla tswelang kwa ntle, a tswa mo mojakong wa ntlo ya gago, fa a bolawa, e tla nna molato wa gagwe, rona re se na molato; fela mongwe le mongwe yo o tla bong a na nao mo ntlong e, fa a ka tshwarwa ka letsogo, a bolawa, e tla nna molato wa rona. 20Mme fa o ka utlwatsa tiro e ya rona, re tla bo re bofologile maikanong a gago a o a re ikanisitseng.” 21Ke fa mosadi a re: “A go nne jalo ka fa lo buileng ka teng!” A ba a ba naya tsela, ba tsamaya. Jaanong a gokelela thapo e khibidu mo fenstereng.

22Mme bone ba ya ba fitlha kwa dithabeng, ba tlhola teng malatsi a le mararo go tsamaya balatedi ba be ba boa. Balatedi ba ne ba ba batlile mo tseleng yotlhe, mme ba se ka ba ba bona. 23Jaanong banna ba babedi bao ba boa, ba fologa mo dithabeng, ba tshela noka ba fitlha kwa go Jošua morwa Nune, ba mmolelela tsotlhe tse di ba dirafaletseng. 24Ba raya Jošua ba re: “Ruri, Morena o neetse lefatshe lotlhe mo diatleng tsa rona; le gona baagi botlhe ba lefatshe leo ba nyemile moko ba a re tshaba.”

2:24
Num. 13:27

3

Baiseraele ba tshela noka ya Joretane

31Ya re ka moso Jošua a phakela, ene le Baiseraele botlhe, ba tloga kwa Sitime ba fitlha fa Joretane, ba lala gona ba ise ba tshele.

3:1
Num. 25:1
2Ya re malatsi a le mararo ale a se na go feta, balaodi ba ralala bothibelelo,
3:2
Još. 1:11
3ba laola morafe ba re: “E re lo bona Letlole la Kgolagano ya Morena, Modimo wa lona, le sikerwe ke baperesiti ba Balefi, le lona lo bolole mafelong a lona, lo le sale morago. 4Fela a go nne sebaka fa gare ga lona le lone, e ka nna selekanyo sa mabogo a le kete tse pedi. Lo se ka lwa le atamela gore lo tle lo itse tsela e lo tla tsamayang ka yona; gonne ga lo ise lo ke lo sepele mo tseleng e ka gope.”

5Mme Jošua a raya morafe a re: “Iitshepiseng, gonne kamoso Morena o tla dira dikgakgamatso mo gare ga lona.” 6Jošua a ba a raya baperesiti a re: “Sikarang Letlole la Kgolagano, lo etelele morafe pele.” Ba le sikara, ba etelela morafe pele.

3:6
Još. 6:6

7Mme Morena a raya Jošua a re: “Ka letsatsi la kajeno ke tla simolola go go dira mogolo mo matlhong a Baiseraele botlhe, ba tle ba lemoge gore ke na nao jaaka ke ne ke na le Moše.

3:7
Još. 4:14
1:5,17
8Mme jaanong o laele baperesiti ba ba sikereng Letlole la Kgolagano o re: ‘E re fa lo tsena mo metsing fa thoko ga Joretane, lo eme mo go ona.’ ”

9Ke fa Jošua a raya Baiseraele a re: “Atamelang kwano lo utlwe mafoko a Morena, Modimo wa lona.” 10Jošua a ba a re: “Se lo tla lemogang ka sona gore Modimo o o phelang o mo gare ga lona le gore ruri o tla leleka Bakanana le Bahethe le Bahewi le Baferesi le Bagiregasi le Baamori le Bajebusi fa pele ga lona, 11ke se: Lo tla bona Letlole la Kgolagano ya Morena wa lefatshe lotlhe le tshela, le lo etelela pele mo Joretane. 12Jaanong itlhaoleleng banna ba le some pedi mo ditsong tsa Iseraele, lotso longwe le longwe lo ntshe a le mongwe.

3:12
Još. 4:2-9
13Mme e tla re dipato tsa dinao tsa baperesiti ba ba sikereng Letlole la Morena, la Morena wa lefatshe lotlhe, di gata mo metsing a Joretane, metsi a Joretane a kgaolwe. Metsi a Joretane a a tswang kwa godimo a tla ema jaaka lobota lo le longwe.”

14Jaanong morafe wa tloga mo ditenteng tsa ona go tshela Joretane, baperesiti ba ba sikereng Letlole la Kgolagano ba ntse ba eteletse morafe pele. 15Joretane o ne a tlaletse ruri go penologela mo dintshing ka malatsi aotlhe a thobo. Ya re baperesiti ba ba sikereng Letlole ba fitlha fa Joretane, mme dinao tsa bone di ikina mo metsing a a fa losing, 16metsi a a fologang kwa godimo a ema, a gogomoga, a nna mokoa o le mongwe kgakala thata kwa motseng wa Atame o o bapileng le wa Sarethane; mme metsi a a fologelang kwa Lewatleng la Sekaka kwa Lewatleng la Letswai a fela, a kgaogela ruri. Jaanong morafe wa tshela o lebaganye le Jerigo.

3:16
Ekes. 14:21
Pes. 114:3
17Jaanong baperesiti ba ba sikereng Letlole la Kgolagano ya Morena ba bo ba eme fa go omileng fa gare ga Joretane, Baiseraele botlhe ba ntse ba tshela fa go omileng, ga tsamaya setšhaba sotlhe sa fetsa go tshela Joretane.

4

Mafika a le 12 a a tlhongwang go nna segopotso

41E rile setšhaba sotlhe se sena go tshela Joretane, Morena a raya Jošua a re: 2“Itlhaoleleng banna ba le some pedi mo morafeng, lotso longwe le longwe lo ntshe a le mongwe.

4:2
Još. 3:12
3Lo ba laele lo re: ‘Ntshang mafika a le some pedi mo gare ga Joretane fa dinao tsa baperesiti di neng di eme teng di tsepame, lo tshele lo a tshotse, lo a bee kwa marobalong kwa lo tla lalang teng bosigo jono.’ ”

4Jaanong Jošua a bitsa banna ba ba some pedi bao ba a neng a ba naya tiro ba tswa mo Baiseraeleng, lotso longwe le longwe lo ntshitse a le mongwe. 5Jošua a ba laela a re: “Tshelang lo etelele Letlole la Morena, Modimo wa lona, pele, lo tsene kwa gare ga Joretane, mme a mongwe le mongwe wa lona a tsee lefika, a le sikare legetleng ka fa palong ya ditso tsa Iseraele 6gore selo se e nne sesupo mo go lona: E tle e re bana ba lona ba lo botsa mo metlheng e e tlang ba re: ‘Mafika ao a kaya eng mo go lona?’

4:6
Ekes. 12:26
7foo lo ba ree lo re: ‘E rile Letlole la Kgolagano ya Morena le tshela Joretane, metsi a Joretane a kgaoga fa pele ga lone, mme mafika ao ke segopotso sa teng mo Baiseraeleng ka bosakhutleng.’ ”

8Baiseraele ba dira jalo jaaka Jošua a laotse, ba tsaya mafika a le some pedi, ba a ntsha mo gare ga Joretane jaaka Morena a laetse Jošua ka fa palong ya ditso tsa Baiseraele, ba tshela ba a tshotse, ba a isa kwa marobalong, ba a baya teng. 9Le gona Jošua a tlhoma mafika a le some pedi fa gare ga Joretane, fa dinao tsa baperesiti ba ba neng ba sikere Letlole la Kgolagano di neng di eme gona. A sa le teng le kajeno. 10Mme baperesiti ba ba neng ba sikere Letlole ba ne ba ntse ba eme fa gare ga Joretane ga tsamaya ga fediwa tsotlhe tse Morena o di laetseng Jošua go di bolelela morafe, e bong tsotlhe tse Moše o di laetseng Jošua. Morafe wa itlhaganela, wa tshela.

11Jaanong ya re morafe otlhe o sena go tshela, Letlole la Morena le lone la tshela le tshotswe ke baperesiti mo matlhong a morafe. 12Mme Barubene le Bagate le ba bontlhanngwe jwa lotso lwa Manase ba tshela, ba etelela Baiseraele pele ba tshotse marumo jaaka Moše a ba laetse.

4:12
Num. 32:21,29
13Ba fetela pele fa pele ga Morena go ya tlhabanong kwa nageng ya Jerigo, e ka nna banna ba mephato ba ba tshotseng marumo ba le 40 000. 14Ka letsatsi leo Morena a godisa Jošua mo matlhong a Baiseraele botlhe, mme ba mmoifa ka malatsi otlhe a bophelo jwa gagwe jaaka ba ne ba boifa Moše.
4:14
Još. 3:7

15Morena o ne a reile Jošua a re: 16“Laela baperesiti ba ba sikereng Letlole la Tshupo gore ba tlhatloge ba tswe mo Joretane.” 17Ke fa Jošua a laela baperesiti a re: “Tlhatlogang lo tswe mo Joretane!” 18Mme ya re baperesiti ba ba sikereng Letlole la Kgolagano ya Morena ba tlhatloga ba tswa mo Joretane, mme dipato tsa dinao tsa baperesiti di sena go gata lefatshe le le omileng, metsi a Joretane a ba a boela mo felong ga ona, a ela jaaka pele, a penologela mo dintshing tsotlhe.

19Morafe o ne wa tlhatloga mo Joretane ka kgwedi ya ntlha e le some; jaanong ba thibelela kwa Gilegala fa molelwaneng wa botlhabatsatsi wa Jerigo.

4:19
Još. 5:9
20Mme mafika a a some pedi ale a ba a ntshitseng mo Joretane Jošua a a tlhoma kwa Gilegala. 21A raya Baiseraele a re: “E re fa bana ba lona ba botsa borraabo mo metlheng e e tlang ba re: ‘Mafika ao a kaya eng?’ 22foo lo itsise bana ba lona lo re: ‘Baiseraele ba ne ba tshela Joretane yo a omisitswe. 23Gonne Morena, Modimo wa lona, o ne a kgadisa metsi a Joretane fa pele ga lona ga tsamaya lwa tshela fela jaaka Morena, Modimo wa lona, a kile a direla Lewatle la Motlhaka le o neng a le kgadisa fa pele ga rona ga tsamaya ra tshela.
4:23
Ekes. 14:21,22
24E ne e le gore merafe yotlhe ya lefatshe e tle e lemoge letsogo la Morena, fa e le le le thata, mme e boife Morena, Modimo wa lona, ka malatsi otlhe.’ ”