Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Go fenngwa ga dikgosi tsa borwa

101Atoni-Seteke, kgosi ya Jerusalema a utlwa go twe, Jošua o thopile motse wa Ai, a dirafatsa khutso ya Modimo mo go ona; a direla Ai le kgosi ya teng jaaka a diretse Jerigo le kgosi ya gona, le gore baagi ba Gibeone ba dirile kagiso le Baiseraele, ba nna mo gare ga bone. 2Ke fa a boifa thata; gonne Gibeone e ne e le motse o mogolo jaaka mongwe wa metse ya dikgosi; gonne o ne o le mogolo bogolo go Ai, le banna botlhe ba ona e ne e le bagale. 3Ka moo Atoni-Seteke, kgosi ya Jerusalema, a roma kwa go Hohame, kgosi ya Heberone, le kwa go Phireame, kgosi ya Jaremuthe, le kwa go Jafia, kgosi ya Lagiše le kwa go Debire, kgosi ya Egelone, a re: 4“Tlayang kwano go nna, lo nthuse gore re itee ba Gibeone, gonne ba dirile kagiso le Jošua le Baiseraele.” 5Ke fa dikgosi tse tlhano tsa Baamori di kgobokana, di bolola, e le kgosi ya Jerusalema le kgosi ya Heberone le kgosi ya Jaremuthe le kgosi ya Lagiše le kgosi ya Egelone, tsone le mephato yotlhe ya tsone tsa dikanyetsa motse wa Gibeone ka ntwa, tsa tlhabana nao.

6Mme banna ba Gibeone ba roma kwa go Jošua kwa bothibelelong jwa Gilegala ba re: “O se ka wa repisa mabogo, wa a tlosa mo batlhankeng ba gago. Tlaya kwano go rona ka pele, o re pholose, o re thuse! Gonne dikgosi tsa Baamori tse di agileng mo dithabeng di kgobokanye go lwa le rona.”

7Ke fa Jošua a bolola, a tswa kwa Gilegala, ene le banna botlhe ba batlhabani nae le bagale botlhe ba mephato. 8Le gona Morena a raya Jošua a re: “Se ba boife, gonne ke ba neetse mo diatleng tsa gago. Ga go na ope mo go bone yo o tla emang fa pele ga gago.” 9Jošua a ba tlhasela ka tshoganyetso, ka a letse a tsamaya bosigo jotlhe go tswa kwa Gilegala. 10Mme Morena a ba raraanye fa pele ga Baiseraele, ba ba fenya ka phenyo e kgolo kwa Gibeone, ba ba tebela mo tseleng e e tlhatlogelang kwa Bethorone, ba ba bolaya go fitlha kwa Aseka le go fitlha kwa Maketa. 11Jaanong ya re ba tshaba Baiseraele, ba fologa kwa Bethorone go ya ba fitlha kwa Aseka, Morena a eta a ba konopa ka majwe a magolo a a tswang kwa legodimong, mme ba swa. Ba ba bolailweng ke majwe a sefako ba ne ba le bantsi go feta ba Baiseraele ba ba bolaileng ka tšhaka.

10:11
Ekes. 9:22-25

12Ke fa Jošua a bua le Morena, e le ka letsatsi le Morena a neetseng Baamori mo tatlhegong fa pele ga Baiseraele ka lone, a bolela mo matlhong a Baiseraele a re: “Wena letsatsi ema mo Gibeone, le wena ngwedi, mo mogorogorong wa Ayalone!” 13Mme letsatsi la ema le ngwedi wa ema go fitlhelela setšhaba se ipusolosetsa mo babeng ba sona. Kana tseo di kwadilwe mo lokwalong lwa Mosiami! Letsatsi le ne la ema fa gare ga legodimo, e ka nna motlha o o tletseng, la se ka la akofa go phirima.

10:13
Hab. 3:11
2 Sam. 1:18
14Ga go ise go ke go nne motlha o o tshwanang le oo pele ga ona le e seng morago ga ona o Morena o utlwileng lentswe la monna ka ona; gonne Morena o ne a tlhabanela Baiseraele.
10:14
Ekes. 14:25
15Jaanong Jošua a boela kwa bothibelelong jwa Gilegala, a na le Baiseraele botlhe.

Jošua o tshwara dikgosi tse tlhano tsa Baamori

16Mme dikgosi tse tlhano tseo di ne di tshabile, tsa ya go iphitlha mo logageng kwa Maketa. 17Jaanong Jošua a begelwa ga twe: “Dikgosi tse tlhano di bonywe di iphitlhile mo logageng kwa Maketa.” 18Ke fa Jošua a re: “Pitikelang mafika a magolo mo molomong wa logaga, lo bee banna fa go lone gore ba di dise. 19Mme lona lo se ka lwa ema. Latelelang baba ba lona, lo bolae ba ba kwa morago mo go bone, lo se ka lwa ba lesa go boela mo metseng ya bone. Gonne Morena, Modimo wa lona, o ba neetse mo diatleng tsa lona.” 20Jaanong e rile Jošua le Baiseraele ba sena go ba bolaya jalo ka polao e kgolo thata ga tsamaya ba fela – le masalela a bone a a falotseng a sena go tsena mo metseng e e femetsweng – 21morafe otlhe wa boela kwa bothibelelong kwa go Jošua kwa Maketa ka kagiso, mme go se na ope yo o ka nyefolang Baiseraele ka loleme.

22Ke fa Jošua a re: “Thibololang molomo wa logaga, lo ntshe dikgosi tse tlhano tsele mo logageng, lo di tlise kwano go nna.” 23Ba dira jalo, ba ntsha dikgosi tse tlhano tsele mo logageng, ba di isa kwa go ene, e bong kgosi ya Jerusalema le ya Heberone le ya Jaremuthe le ya Lagiše le ya Egelone. 24Jaanong ya re ba sena go ntshetsa dikgosi tseo kwa go Jošua, Jošua a bitsa banna botlhe ba Iseraele, a raya balaodi ba batlhabani ba ba neng ba bolotse nae a re: “Atamelang, lo bee dinao mo dithamong tsa dikgosi tse.” Ba atamela, ba baya dinao mo dithamong tsa tsone. 25Jošua a ba a ba raya a re: “Se boifeng, se tshogeng! Tiang lo nne pelokgale! Gonne Morena o tla direla baba botlhe ba lona jalo, ba lo tla tlhabanang nabo.” 26Morago ga moo Jošua a di rema, a di bolaya, a di pega mo ditlhareng tse tlhano; tsa tlhola di lepeletse mo ditlhareng go ya mantsiboeng. 27Mme ya re letsatsi le phirima, Jošua a laola gore ba di pagolole mo ditlhareng, ba di latlhele mo logageng lo di neng di iphitlhile mo go lone. Mme ba baya mafika a magolo mo molomong wa logaga. A sa le teng le ka letsatsi la kajeno.

10:27
Još. 8:29
Doit. 21:23

Jošua o thopa metse e mengwe ya Baamori

28Le gona Jošua a thopa motse wa Maketa ka letsatsi leo, a o itaya ka bogale jwa tšhaka, a dirafatsa khutso ya Modimo mo kgosing ya ona le mo go ona le mo bathong botlhe ba ba neng ba le mo go ona, a sa sadise ope go ka falola. A dira kgosi ya Maketa se o kileng a se dira kgosi ya Jerigo.

10:28
Još. 6:21

29Jaanong Jošua a tloga kwa Maketa, a fetela kwa Lebena, a na le Baiseraele botlhe, a tlhasela motse wa Lebena. 30Le ona Morena a o neela mo diatleng tsa Baiseraele le kgosi ya ona; Jošua a o rema ka bogale jwa tšhaka le batho botlhe ba ba neng ba le mo go ona, a sa sadise ope mo go ona go ka falola, a dira kgosi ya ona se o kileng a se dira kgosi ya Jerigo.

31Jaanong Jošua a tloga kwa Lebena, a fetela kwa motseng wa Lagiše, a na le Baiseraele botlhe, ba o dikanyetsa ka ntwa, ba lwa nao. 32Lagiše le ona Morena a o neela mo diatleng tsa Baiseraele; ba o thopa ka letsatsi la bobedi, ba o itaya ka bogale jwa tšhaka le batho botlhe ba ba neng ba le mo go ona, fela jaaka ba dirile kwa Lebena. 33Ka sebaka seo ga bolola Horame, kgosi ya Gesere go thusa Lagiše, mme Jošua a mmolaya le morafe wa gagwe ga tsamaya a se ka a mo sadisetsa mofalodi ope.

34Jaanong Jošua a tloga kwa Lagiše, a fetela pele kwa motseng wa Egelone, a na le Baiseraele botlhe; ba o tsenya gare, ba o tlhasela, 35ba o thopa ka letsatsi leo, ba o rema ka bogale jwa tšhaka, ba dirafatsa khutso ya Modimo mo bathong botlhe ba ba neng ba le mo go ona ka letsatsi leo fela jaaka ba dirile kwa Lagiše.

36Jaanong Jošua a bolola gape, a tswa mo Egelone, a na le Baiseraele botlhe, a ya kwa motseng wa Heberone, mme ba o tlhasela, 37ba o thopa, ba o itaya ka bogale jwa tšhaka le kgosi ya ona le metse yotlhe ya ona le batho botlhe ba ba neng ba le mo go ona, a sa sadise ope yo o ka falolang fela jaaka a dirile kwa Egelone. A dirafatsa khutso ya Modimo mo go ona le mo bathong botlhe ba ba neng ba le mo go ona.

38Jaanong Jošua a boa, a na le Baiseraele botlhe, a ya kwa motseng wa Debire, a o tlhasela, 39a o thopa le kgosi ya ona le metse yotlhe ya ona; ba e itaya ka bogale jwa tšhaka, ba dirafatsa khutso ya Modimo mo bathong botlhe ba ba neng ba le mo go ona, a sa sadise ope yo o ka falolang, a dira ka Debire le kgosi ya ona jaaka a dirile kwa Heberone le jaaka a dirile ka Lebena le kgosi ya teng.

40Jošua a fenya jalo mo nageng yotlhe ya dithaba le ya borwa le e e kwa tlase le ya diphologo tsa dithaba, le dikgosi tsotlhe tsa teng a di fenya, a se ka a sadisa mofalodi ope; a dirafatsa khutso ya Modimo mo go tsotlhe tse di phelang jaaka Morena, Modimo wa Iseraele, a laotse.

10:40
Num. 21:2
Doit. 20:16-18
41Jošua a ba fenya go simolola kwa Kateše-Barenea go fitlha kwa Gasa le mo nageng yotlhe ya Gosene go ya kwa Gibeone.
10:41
Još. 11:16
42Dikgosi tsotlhe tseo le dinaga tsa tsona Jošua a di thopa ka nako e le nngwe fela; gonne Morena, Modimo wa Iseraele, o ne a tlhabanela Baiseraele. 43Morago ga foo Jošua a boela gape kwa bothibelelong jwa Gilegala, a na le Baiseraele botlhe.