Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Jobe o a araba

61Jobe ene a fetola a re:

2“Ao! Botlhoko jwa me

bo ka bo bo elwa sentle.

Ba ka bo ba baya tatlhego

ya me yotlhe mo selekanyetsong.

3Kana foo e ka bo e le makete

bogolo go motlhaba wa lewatle;

ke ka moo ke gakiwang ke

puo.

4Gonne metsu

ya Mong-wa-thata-yotlhe

e tsepame mo go nna,

e botlhole jwa yona

bo nowang ke mowa wa me.

Ditheregiso tsa Modimo

di a ntlhasela.

6:4
Pes. 38:3

5A esele ya naga e ka lela

e ntse e na le mafulo?

Gongwe a kgomo e ka lela

e ntse e jesiwa?

6A go jewa dijo tse di sa baloleng

tse di sa lokwang?

Gongwe a bosweu jwa lee

bo na le monate?

7Tse mowa wa me

o ganang go di ama

di tshwana le dijo

tse di ntenang.

8Ntlha nka bo ke tlelwa

ke tse ke di batlang;

Modimo wa nnaya

tse ke di lelelang!

9Ao! Modimo e kete o ka bo

o kgatlhwa ke go mpšhwetla.

A o otlolole letsogo, o nkgaole!

10Foo nka bo ke sa ntse ke na le

kgomotso;

nka bo ke ipela ke le botlhokong

jo bo se nang thekegelo.

Gonne ga ke a itatola mafoko a

Moitshepi.

11Ke eng se se ka nthatafatsang

gore ke itshoke?

Ke kae kwa nka isiwang teng

gore ke se fele pelo?

12A thata ya me ke thata ya lefika?

A mmele wa me ke wa tshipi?

13Nnyaya! Ga ke na go thusiwa

ka sepe!

Pholoso e lelekilwe mo go nna.

14Moitlhobogi o tshwanetswe

ke lorato lwa mongwe-ka-ene,

le fa a latlha go boifa

Mong-wa-thata-yotlhe.

15Bomorwa-rre ba ntshwabisitse

jaaka noka

le jaaka meedi ya dinoka

e e fetang ka pele,

6:15
Pes. 38:12

16e e leng e mentsho ka dikgapetla,

e semathana se iphitlhang

mo go yona.

17E a re e fisiwa ke letsatsi,

e nyelele;

e re go le bolelo,

e kgale mafelong a yona.

18Masomo a baeti

a fapoga mo tseleng ya ona,

a ya sekakeng, a latlhega.

19Masomo a baeti ba Thema

a tlhola metsi;

makoko a baeti ba Šeba

a ikanya metsi.

6:19
Gen. 25:15
Jobe 1:15

20Mme tsholofelo ya bone

e tlhabisiwa ditlhong;

ba fitlha teng ba a swaba.

21Jaanong lo ntshwabisitse

fela jalo;

lo bona therego, mme lo a boifa.

22A nkile ka re: Mpheng,

lo ntefele ka di-tsa-lona,

23lo mpholose mo diatleng

tsa mmaba,

lo nthekolole mo diatleng

tsa barena ba ba peloethata?

24Nthuteng, ke tla didimala;

lo ntemose fa ke fositseng teng!

25Mafoko a nnete

a na le thata ruri,

mme go kgalema ga lona

go kgona eng?

26A lo rata go kgalemela

mafoko fela,

mme lo tseisa mafoko

a mosolofologi phefo?

27Ee, lesiela le lone

lo ka le tlhamela tengwa,

lwa bapatsa tsala ya lona.

28Mme jaanong, a lo ko lo ntebe!

Ruri, ga nkitla ke lo aketsa

re lebaganye!

29Boang tlhe,

a go se dirwe ka tshiamololo!

Boang, go fa ke sa ntse

ke le mo nneteng.

30A go na le tshiamololo

mo lolemeng lwa me?

Gongwe a magalapa a me

ga a lemoge

tse di isang mo tatlhegong?

7

71“Bophelo jwa motho fatsheng

a ga se go tlhabana?

Malatsi a gagwe

a ga a tshwane le a motlhanka

yo o sebeletsang tuelo ya letsatsi?

7:1
Jobe 14:6

2Molala o lelela moriti;

yo o sebeletsang tuelo

o emela tuelo ya gagwe:

3Ke ruile jalo dikgwedi

tse di swabisang,

ka abelwa masigo a a lapisang.

4E re fa ke ya go robala, ke re:

‘Ke tla tsoga leng?’

Mme bosigo e nne jo boleele;

ke lapisiwe ke go tlhobaela

go ya bo be bo se.

5Mmele wa me

o apere dibokwana

le logogo lwa lorole;

letlalo la me le thibala,

le be le phanyega gape.

6Malatsi a me a potlaka

bogolo go morutse wa mologi;

a feta fela,

ke sa bone se ke se solofetseng.

7:6
Jes. 38:12

7Gopola, fa bophelo jwa me

e le phefo fela;

fa matlho a me a se kitla

a bona tlhogonolo gape.

8Matlho a yo o mponang

ga a nke a nteba;

matlho a gago a tla mpatla,

mme ke tla bo ke se yo.

9Leru le a tle le nyelele,

le tsamae:

Yo o fologetseng

kwa felong ga baswi

le ene o ntse jalo;

ga a nke a tlhatloga gape.

10Ga a tlhole a boela

mo lapeng la gagwe;

felo ga gagwe

ga go tlhole go mo itse.

7:10
Jobe 10:21
14:10-12
16:22
Pes. 103:16

11Le fa go ntse jalo

ga nkitla ke ithiba molomo;

fa mowa wa me o le tlalelong,

ke tla bua;

fa ke le botlhokong

jo bo galakang

ke tla lela.

12A ke lewatle gongwe leruarua

la lewatle,

fa o mpeela balebeledi

ba ba ntisang?

13Fa ke re: ‘Bolao jwa me

bo tla nkgomotsa,

marobalo a me a tla nthusa

go itshoka tlalelong ya me,’

14foo o ntshose ka ditoro

o ntheregise ka dipono,

15mo ke bileng ka rata go betwa

le go swa bogolo

go pogisego ya me.

16Ke nyatsa bophelo jwa me!

A nke ke se phele jalo

ka bosakhutleng!

Ntese!

Kana malatsi a me ke phefo fela.

7:16
1 Dikg. 19:4

17Motho ke eng,

fa o mo kaya yo mogolo,

fa pelo ya gago e mo ela tlhoko?

7:17
Jobe 14:1-5
Pes. 8:5

18Fa o mo tlhola mo mosong

mongwe le mongwe,

fa o mo leka ka nako le nako?

19Ke sebaka se se kana kang

o sa mphapose matlho,

o sa mphe boikhutso

go ka metsa mathe?

20Fa ke leofile,

wena modisa wa batho,

ke go senyeditseng?

Ke ka ntlha ya eng,

fa o mpeile gore o ntlhasele,

fa ke le morwalo o o ikimelang?

21Ke ka ntlha ya eng,

fa o sa itshwarele boleo jwa me,

fa o sa phimole molato wa me?

Gonne jaanong

ke tla robala loroleng;

o tla mpatla,

mme ke tla bo ke se teng.”

8

Go bua Biletate

81Ga fetola Biletate wa Sua a re:

2“O tla khutla leng

go bua tse di ntseng jalo,

mafoko a molomo wa gago

e ntse e le phefo e kgolo fela?

3A Modimo o ka kgopamisa

katlholo?

Gongwe a Mong-wa-thata-yotlhe

o ka sokamisa tshiamo?

8:3
Jobe 34:10

4Fa bana ba gago

ba ne ba mo leofetse,

a ba neela mo petsong

ya boleo jwa bone.

8:4
Jobe 1:18,19

5Mme fa wena o batla Modimo,

o kopa bopelotlhomogi

mo go Mong-wa-thata-yotlhe

6fa o se na molato,

o le yo o siameng:

Ee, foo o tla go ngoka gape,

a go busetsa tlhogonolo

ya lapa la gago.

8:6
Pes. 35:23

7Foo tlhogonolo ya ntlha ya gago

e tla bonala, e ne e le nnyane,

mme tlhogonolo ya morago

e tla nna e kgolo thata.

8Ee, a ko o botse batho ba kgale,

o ele tlhoko se borraabo

ba se tlhotlhomisitseng!

9Gonne rona re ba maabane,

ga re itse sepe;

malatsi a rona fatsheng

ke moriti fela.

8:9
Pes. 102:12

10A ga ke re, bone ba tla go ruta,

ba go bolelela,

ba go ntshetsa mafoko

ka fa kitsong ya dipelo tsa bone?

11Ba re: A lotlhaka lo ka gola

fa go se nang bokgola?

A motlhatlha o ka gola,

o se na metsi?

12Fa e le gona lo tlhogang,

lo ise lo butswe go ka segwa,

lo tla swaba

pele ga bojang jotlhe.

13Ke yona tsela ya botlhe

ba ba lebalang Modimo,

mme tsholofelo ya moikepi

e a nyelela.

8:13
Jobe 11:20
18:14
Diane 10:28

14O ikgantsha ka tse di nyelelang;

tse a di ikanyang

ke bobi jwa segokgo fela.

15O ikaega ka ntlo ya gagwe,

mme ga e nke e ema;

o itshwarelela mo go yona,

mme ga se e e tlhomameng.

16O gola sentle a tletse matute,

le fa go le letsatsi;

matlhogela a gagwe

a farafara tshimo ya gagwe.

17Medi ya gagwe e raraana

mo mokoeng wa matlapa;

e itshwarelela mo gare ga mafika.

18Mme fa a kumolwa

mo felong ga gagwe,

gona go tla mo latola go re:

‘Ga ke ise nke ke go bone.’

19Bona, ke jona boitumelo

jwa bophelo jwa gagwe,

mme yo mongwe

o tla tlhoga loroleng.

20Bona, Jobe!

Modimo ga o latlhe

yo o o boifang,

mme ga o eme basenyi nokeng.

21Molomo wa gago

o tla o tlatsa setshego gape

le legano la gago tuduetso.

22Ba ba go tlhoileng

ba tla apara tsa ditlhong;

lelapa la baikepi

ga le nke le tlhola le nna teng.”