Setswana 1970/1987 (TSW70)
41

411“A o ka goga kwena ka kobe

le go gatelela loleme lwa yona

ka lodi?

41:1
Jes. 27:1

2A o ka tsenya mogala wa

motlhatlha mo nkong ya yona?

A o ka e phunya lesama ka kobe?

3A e ka go kokotlela thata?

Gongwe e bua nao ka boleta?

4A e ka dira kgolagano nao

gore o e tshole,

e nne motlhanka wa gago

ka metlha yotlhe?

5A o ka tshameka nayo

jaaka e kete ke nonyane?

A o ka e golegela basetsana

ba gago?

6A batshwari ba ditlhapi

ba ka e bapatsa

ba e kgaoganyetsa barekisi?

7A o ka tsepamisa marumo

mo letlalong la yona

gongwe dikobe tsa ditlhapi

mo tlhogong ya yona?

8Baya seatla sa gago mo go yona!

O gopole tlhabano!

Ga o kitla o dira gape.

9Bona, tsholofelo ya go

e tshwara e a aketsa;

motho o tla wa fela, fa a e bona.

10Ga go na ope yo o pelokgale

go ka e rumola!

Jaanong yo o ka emelanang

le nna ke mang?

11Ke mang yo o kileng

a nnaya sengwe,

yo ke ka mmusetsang?

Kana tse di fa tlase ga legodimo

lotlhe ke tsa me.

12Ga nkitla ke didimala

ka ga ditokololo tsa yona;

ke raya dithata tsa kwena

le bontle jwa popego ya yona.

13Ke mang yo o ka e apolang

letlalo?

Ke mang yo o ka tsenang

mo gare ga metlhagare

e mebedi ya yona e ntse e utlwa?

14Ke mang yo o ka bulang kgoro

ya legano la yona?

Meno a yona a boitshega

ka ntlha tsotlhe.

15Mokokotlo wa yona ke methalo

ya dithebe tsa makape;

a tshwaragantswe ka sekano

se se tiileng.

16Lengwe le pataganye

le le lengwe;

ga go tsene phefo

mo gare ga ona.

17Makape a ngaparelanye

a lomaganye;

ga a ka ke a patologana.

18Go ethimola ga yona

go phatsimisa lesedi;

dintshi tsa matlho a yona

di tshwana le mahube.

19Mo leganong la yona

go tswa dirumola;

go tswa ditlhase tsa molelo.

20Dinko tsa yona

di kua musi jaaka pitsa

e e bedisiwang ka molelo

wa metlhatlha.

21Pudulo ya yona e tukisa magala.

Kgabo ya molelo e tswa

mo leganong la yona.

22Thata e mo thamong ya yona;

poitshego e e etelela pele.

23Matlhakore a mmele wa yona a

ngaparelanye a tiile mo go yona;

ga a tshikinyege.

24Pelo ya yona e thata jaaka lefika;

e tiile jaaka lelwala.

25Fa e tsoga, go boifa dinatla,

di tlhakane tlhogo ka go rerega.

26Le fa motho a e rema ka tšhaka,

tšhaka ga e kgone sepe,

le fa e le lerumo gongwe motsu

gongwe selepe.

27Kwena e kaya tshipi bojang fela;

kgotlho e e kaya dikgong

tse di bodileng.

28Motsu ga o ka ke wa e tshabisa;

mafika a seragamajwe

ke dirite mo go yona.

29Molamu e o kaya dirite fela;

e tshega mosumo wa lerumo.

30Ka fa tlase e na le matlape

a a bogale;

e tlogela metlhala mo lorageng

jaaka selei se se phothang.

31E bedisa bodiba jaaka pitsa;

e hudua letsha jaaka go huduiwa

pitsana ya ditlhare.

32E phatsimisa metsi

fa morago ga yona;

motlhala wa yona o tshwana

le moriri o mmududu.

33Mo lefatsheng ga go na selekane

sa yona; e bopetswe go se boife.

34E lebile tsotlhe tse dikgolo

e sa boife,

ka yona e le kgosi ya dibata

tsotlhe tse di mabela.”