Setswana 1970/1987 (TSW70)
39

391“A o itse sebaka se mefele

ya mafika e tsalang ka sona?

A o disa ditholo,

fa di segwa ke maralalo?

2A o bala dikgwedi

fa di ntse di dusa?

A o itse sebaka

se di tsalang ka sona?

3Di kudupane

di tsale bana ba tsone,

di fetse go segwa ke maralalo.

4Bana ba tsone

ba tie ba golele mo nageng;

ba di tlogele,

mme ba se ke ba boele

kwa go tsone.

5Yo o rebotseng esele ya nageng

ke mang,

ke mang yo o bofolotseng

dikgole tsa pitse ya nageng

6e ke dirileng sekaka ntlo ya yona

ka dira naga ya dikgalaopa

bonno jwa yona?

7E tshega modumo wa motse;

ga e utlwe dikgalemelo

tsa mokgweetsi.

8E batla mafulo a yona

kwa dithabeng,

e latelela tsotlhe tse ditala.

9A nare e ka rata go go direla?

Gongwe a e ka lala

fa segopong sa gago?

10A o ka golega nare

ka kgole ya yona gore e leme?

Gongwe a e tla ega mekgatsha

e go setse morago?

11A o ka e ikanya,

ka thata ya yona e le e kgolo?

Gongwe a o ka e tlogelela

tiro ya gago?

12A o ikaega ka yona

gore e tla busa kotulo ya gago,

e e phuthela

mo seboaneng sa gago?

13Diphuka tsa ntšhwe

yo monamagadi di a phuphutha.

A diphuka le mafofa tsa gagwe

di supa lorato?

14Kana o tlogela mae a gagwe

fa fatshe,

mme a a thuthuse mo leroleng.

15A lebale

gore a ka gatakwa ke ditlhako

gongwe a ka pšhwetlwa

ke diphologolo tsa naga.

16A direle bana ba gagwe

ka bopeloethata

jaaka e kete ga se ba gagwe.

Le fa tiro ya gagwe e le ya lefela,

ene ga a kgathale.

17Gonne Modimo

o mo timile botlhale;

ga o a ka wa mo abela

tlhaloganyo.

18Mme e a re a phuphutha

ka diphuka, a siane,

a tshege pitse

le mopalami wa yona.

19A o naya pitse thata?

A o apesa thamo ya yona

ka moetse?

20A o e matlisa jaaka tsie?

Pudulo ya yona e e mabela

e a boitshega.

21E tiba ka ditlhako

mo molapong e thabile;

e bolole ka thata

go kgatlhantsha marumo.

22E tshega poifo, mme ga e tshoge;

ga e boe go tshaba ditšhaka.

23Mo go yona

go tlharakana mokotlopo;

go phatsima tšhaka le lerumo.

24E ja naga ka loratla le lebelo;

ga e eme, fa lonaka lo lela.

25Ka nako le nako,

fa go lela lonaka a re: ‘Ahee!’

Mme e dupelele tlhabano

le dikgalemo tsa balaodi

le mekgosi ya ntwa,

e ntse e le kgakala.

26A segodi se fofa

ka tlhaloganyo ya gago,

se tsharololela diphuka tsa sona

kwa borwa?

27Kampo a lenong le fofa

kwa godimo ka taolo ya gago,

le dire sentlhaga sa lone

kwa godimo?

28Le se agile mo mafikeng;

le nna mo menong a dithaba

le mo ditlhoeng tsa tsona.

29Go tswa teng le tlhola dijo;

matlho a lone a bonela kgakala.

30Mamphorwana a lone

le ona a nwa madi;

mme fa go leng ditoto teng

le lone le gona.”

40

401Morena a araba Jobe a re: 2“A mongongoregi o rata go lwa le Mong-wa-thata-yotlhe? Yo o sekang le Modimo a a fetole!”

40:2
Jes. 45:9

Jobe o a araba

3Ke fa Jobe a araba Morena a re:

4“Bona, ga ke lekane.

Nka go araba ka reng?

Ke itshwara molomo.

5Ke buile gangwe,

ga nkitla ke boelela;

ee, gabedi,

mme ga nkitla ke araba gape.”

Morena o fetola Jobe

6Morena a ba a fetola Jobe, a le mo ledimong, a re:

7“A ko o itlame letheka

jaaka monna!

Ke tla go botsa, o nthute!

40:7
Jobe 38:3

8A tota o a re

o roba tshiamo ya me?

A o a re o mpona molato

gore o nne yo o siameng?

9A o na le letsogo

le le kana ka la Modimo?

A o ka dumisa maru

ka lentswe jaaka ona?

40:9
Jobe 37:5

10A ko o ikgabise ka borena

le bogolo;

o ikapese ka phatsimo

le kgalalelo!

11Gorometsa dikgakalo tsa bogale

jwa gago,

o bone mongwe le mongwe

yo o ikgodisang, o mo kokobetse.

12Leba botlhe ba ba ikgodisang

o ba inamise;

o gatake baikepi fa ba leng teng!

13Botlhe o ba fitlhe mo leroleng;

difatlhego tsa bone o di ise

kwa di sa tlholeng di ka bonwa.

14Foo le nna ke tla go boka ke re:

‘Letsogo le le jang la gago

le go thusitse.’

15A ko o bone kubu e ke e dirileng

jaaka le wena ke go dirile!

E fula bojang jaaka kgomo.

16A ko o bone,

thata ya yona e mo lethekeng;

nonofo ya yona

e mo mesifeng ya mpa.

17E tlhamalatsa mogatla wa yona

jaaka kota ya mosetere;

mesifa ya dirope tsa yona

e raraanye.

18Marapo a yona

a tshwana le kgotlho e e logapa;

dikgopo tsa yona

di ntse jaaka tshipi.

19Yona ke moetapele

wa ditsela tsa Modimo;

yo o e dirileng

o e file tšhaka ya yona.

20Ee, dithaba di e ntshetsa dijo;

diphologolo tsotlhe tsa naga

di tshameka teng.

21E a tle e bothe

fa tlase ga ditlhare

le mo maiphitlhong

a motlhaka le loraga.

22Ditlhare di e okame ka meriti,

megokare ya noka e e dikanyetse.

23Bona, le fa noka e ka tlala,

ga e tshabe;

e ntse e iketlile,

le fa noka e e kana ka Joretane

e ka tshologela

mo leganong la yona.

24Ke mang yo o ka e tshwarang

e ntse e mo lebile,

a e phunye nko ka lomapo?

41

411“A o ka goga kwena ka kobe

le go gatelela loleme lwa yona

ka lodi?

41:1
Jes. 27:1

2A o ka tsenya mogala wa

motlhatlha mo nkong ya yona?

A o ka e phunya lesama ka kobe?

3A e ka go kokotlela thata?

Gongwe e bua nao ka boleta?

4A e ka dira kgolagano nao

gore o e tshole,

e nne motlhanka wa gago

ka metlha yotlhe?

5A o ka tshameka nayo

jaaka e kete ke nonyane?

A o ka e golegela basetsana

ba gago?

6A batshwari ba ditlhapi

ba ka e bapatsa

ba e kgaoganyetsa barekisi?

7A o ka tsepamisa marumo

mo letlalong la yona

gongwe dikobe tsa ditlhapi

mo tlhogong ya yona?

8Baya seatla sa gago mo go yona!

O gopole tlhabano!

Ga o kitla o dira gape.

9Bona, tsholofelo ya go

e tshwara e a aketsa;

motho o tla wa fela, fa a e bona.

10Ga go na ope yo o pelokgale

go ka e rumola!

Jaanong yo o ka emelanang

le nna ke mang?

11Ke mang yo o kileng

a nnaya sengwe,

yo ke ka mmusetsang?

Kana tse di fa tlase ga legodimo

lotlhe ke tsa me.

12Ga nkitla ke didimala

ka ga ditokololo tsa yona;

ke raya dithata tsa kwena

le bontle jwa popego ya yona.

13Ke mang yo o ka e apolang

letlalo?

Ke mang yo o ka tsenang

mo gare ga metlhagare

e mebedi ya yona e ntse e utlwa?

14Ke mang yo o ka bulang kgoro

ya legano la yona?

Meno a yona a boitshega

ka ntlha tsotlhe.

15Mokokotlo wa yona ke methalo

ya dithebe tsa makape;

a tshwaragantswe ka sekano

se se tiileng.

16Lengwe le pataganye

le le lengwe;

ga go tsene phefo

mo gare ga ona.

17Makape a ngaparelanye

a lomaganye;

ga a ka ke a patologana.

18Go ethimola ga yona

go phatsimisa lesedi;

dintshi tsa matlho a yona

di tshwana le mahube.

19Mo leganong la yona

go tswa dirumola;

go tswa ditlhase tsa molelo.

20Dinko tsa yona

di kua musi jaaka pitsa

e e bedisiwang ka molelo

wa metlhatlha.

21Pudulo ya yona e tukisa magala.

Kgabo ya molelo e tswa

mo leganong la yona.

22Thata e mo thamong ya yona;

poitshego e e etelela pele.

23Matlhakore a mmele wa yona a

ngaparelanye a tiile mo go yona;

ga a tshikinyege.

24Pelo ya yona e thata jaaka lefika;

e tiile jaaka lelwala.

25Fa e tsoga, go boifa dinatla,

di tlhakane tlhogo ka go rerega.

26Le fa motho a e rema ka tšhaka,

tšhaka ga e kgone sepe,

le fa e le lerumo gongwe motsu

gongwe selepe.

27Kwena e kaya tshipi bojang fela;

kgotlho e e kaya dikgong

tse di bodileng.

28Motsu ga o ka ke wa e tshabisa;

mafika a seragamajwe

ke dirite mo go yona.

29Molamu e o kaya dirite fela;

e tshega mosumo wa lerumo.

30Ka fa tlase e na le matlape

a a bogale;

e tlogela metlhala mo lorageng

jaaka selei se se phothang.

31E bedisa bodiba jaaka pitsa;

e hudua letsha jaaka go huduiwa

pitsana ya ditlhare.

32E phatsimisa metsi

fa morago ga yona;

motlhala wa yona o tshwana

le moriri o mmududu.

33Mo lefatsheng ga go na selekane

sa yona; e bopetswe go se boife.

34E lebile tsotlhe tse dikgolo

e sa boife,

ka yona e le kgosi ya dibata

tsotlhe tse di mabela.”