Setswana 1970/1987 (TSW70)
35

351Elihu a simolola gape go bua a re:

2“A ò se kaya se se siameng,

a ò a re ke tshiamo ya gago

fa pele ga Modimo

3fa ò re:

‘Go nthusa eng,

go ntirela eng, fa ke sa leofe?’

4Nna ke tla go fetola ka mafoko

35:4
Jobe 34:9

le ditsala tsa gago nao.

5Lelala kwa legodimong o bone;

leba maru

a a kwa godimo ga gago!

6Fa ò leofa,

ona ò ka o senyetsa eng?

Fa maleo a gago a le mantsi,

ona ò ka o direla bosula bofe?

35:6
Jobe 7:20

7Fa ò siame, ò o naya eng?

Gongwe Modimo o tla amogela

eng mo seatleng sa gago?

35:7
Baroma 11:35

8Boikepo jwa gago

bo senyetsa motho ka wena;

tshiamo ya gago

e thusa mongwe-ka-wena.

9Batho ba lela ka ntlha ya bontsi

jwa dikgatelelo;

ba goela thuso ka ntlha ya

mabogo a ba ba thata.

10Mme ga ba botse go re:

‘Modimo, Mmopi wa rona o kae

o o nayang batho

difela tsa tebogo bosigo,

35:10
Dit. 16:25
Pes. 42:9

11o o re rutang bogolo

go diphologolo tsa lefatshe,

o o re tlhalefisang

bogolo go dinonyane tsa loapi?’

12Se bao, ba goela thuso,

mme ga o ba utlwe

ka ntlha ya boikgantsho jwa bone

ba ba bosula.

13Ruri, Modimo ga o utlwe

dilelo tsa boithamako;

Mong-wa-thata-yotlhe

ga a di ele tlhoko.

35:13
Jobe 9:31

14Bogolo jang, fa ò re:

‘Ga ò o bone!

Kgang e fa pele ga ona, o lete.’

35:14
Jobe 23:8,9

15Mme jaanong e re

ka bogale jwa ona bo sa otle,

ka o sa tlhokomele

thata tse di boatla,

35:15
Moreri 8:11

16Jobe o tumolola molomo

go bua tsa boithamako;

o bua tse dintsi a se na kitso.”

36

361Elihu a tswelela pele a re:

2“Iketle go le gonnye,

ke tla go ruta;

gonne mafoko a sa ntse a le teng

a go emela Modimo.

3Kitso ya me ke rata go e tsaya

kwa kgakala

le go supa gore Mmopi wa me

ke yo o mo nneteng.

4Gonne ruri,

mafoko a me ga se a maaka;

monna wa kitso e e tletseng

o bua nao.

5Bona, Modimo o mogolo,

mme ga o tlhokomologe sepe;

ke ona senatla ka thata

le ka tlhaloganyo.

6Ga o boloke maphelo a baikepi,

mme o siamisetsa

ba ba bogisegang.

36:6
Pes. 72:4,12

7Ga o fapose matlho a ona

mo basiaming,

mme o ba nnisa le dikgosi

mo ditulong tsa tsona ka metlha;

ba godisiwa jalo.

8Mme fa ba bofilwe ka dikeetane,

fa ba tshwerwe ka dikgole

tsa matlhoko,

9foo o ba supetsa ditiro tsa bone

le maleo a bone,

fa ba ne ba ikgodisa,

10foo o bulela kgalemelo

ditsebe tsa bone,

o ba laola

gore ba boe mo boikepong.

36:10
Jobe 33:16

11Jaanong fa ba o utlwa

le go o ineela,

ba tla tlhola malatsi a bone

ba le tlhogonolo;

ba dika dinyaga tsa bone

di le monate.

12Mme fa ba sa utlwe,

ba tla nyelela ka lerumo

ba tla swa ba se na kitso.

13Ba ba pelo-di-bolotsana

ba ngala fela;

ga ba goele thuso,

fa Modimo o ba golegile.

14Mewa ya bone e tshwanetse

go swa ba sa le bašwa;

maphelo a bone

a na le go fela jaaka

a banna ba medimo ya boaka.

15Mme o tla pholosa mmogisegi

ka tlalelo ya gagwe;

o mo thibolola ditsebe

ka pitlaganyo.

36:15
Jobe 36:10

16Le wena o go bitsa gore

o tswe mo leganong la tlalelo;

o go biletsa felong

fa go atlhameng,

fa go se nang pitlaganyo,

le mo monateng wa dijo

tse di mafura tsa lojelo lwa gago.

17Mme katlholo

e e welang moikepi

e go wetse ka botlalo;

tshekiso le katlholo

di go tshwere.

18A bogale bo se ka jwa go raela

go ka kgala Modimo!

A bogolo jwa serekololo

bo se ka jwa go timetsa!

19A Modimo o ka ruta motho

go goela thuso kwa ntle ga tlalelo

le kwa ntle ga tsotlhe

tse di rapedisang motho thata?

20Se tlhologelelwe bosigo

jwa tshekiso,

jo bo tlosang merafe

mo mannong a yona!

21Itise, o se fapogele boikepong;

gonne o bo rata bogolo

go boitshoko.

22Bona, Modimo o itshupa

o le mogolo ka thata ya ona.

Ke mang yo e leng moruti

jaaka ona?

23Ke mang yo o ka o laelang

tsela ya ona;

ke mang yo o ka o rayang a re:

‘O dirile tshiamololo’?

24Se lebale go godisa tiro ya ona

e batho ba e tumisitseng

ka difela.

25Batho botlhe ba e bona

ba itumetse;

motho o e leba a le kgakala.

26Bona, Modimo o mogolo,

mme ga re o itse;

palo ya dinyaga tsa ona

ga e tlhotlhomisiwe.

27Gonne o atametsa

marothodi a metsi,

o a rothisa e le pula

e e tswang

mo mouwaneng wa ona.

36:27
Jobe 5:10

28Maru a a e rothisa,

a e nesetsa batho ba bantsi.

29Jaanong e ka nna mang

yo o ka tlhaloganyang

go thiba ga maru

le tumo ya boago jwa ona?

36:29
Pes. 104:3

30Bonang,

o phutholola lesedi la ona

mo tikologong ya ona,

o khurumetsa mateng a lewatle.

36:30
Pes. 18:15,16

31Ee, o atlhola merafe ka dilo tseo,

e bile o e naya letlotlo la dijo

ka tsona.

32Ditladi o di tshwere ka diatla,

o di romela go lwa le motlhasedi.

33Tumo ya ona e a o bega;

ee, le letsomane

le supa ka ga yo o tlang.

37

371“Ee, pelo ya me

e tshosiwa ke tseo,

e tsiboga mo felong ga yona.

2Utlwang lo reetse loratla

lwa lentswe la ona

le tumo e e tswang

mo molomong wa ona.

37:2
Pes. 29:3

3O e utlwatsa fa tlase

ga legodimo lotlhe,

o bonatsa logadima lwa ona

kwa mafelelong a lefatshe.

4Lo latelwa ke go duma ga maru;

o dume ka kodu

ya borena jwa ona;

mme ga o thibele dikgadima,

fa kodu ya ona e utlwala.

5Modimo o duma ka kodu ya ona

mo go gakgamatsang;

o dira tse dikgolo

tse re sa di tlhaloganyeng;

6gonne o raya semathana o re:

‘Wela fa fatshe!’

Le pula ya leebana le ya medupe

le dipula tsa thata ya ona

o di raya o re jalo.

37:6
Pes. 147:16
Jobe 38:28

7O hunyetsa diatla

tsa batho botlhe mariga

gore batho botlhe

ba lemoge ditiro tsa ona.

8Foo diphologolo di tsene

mo maiphitlhong a tsona,

di nne mo marobalelong a tsona.

9Ledimo le tle

le tswa mo ntlong ya lone;

diphefo tse di phatlalatsang maru

di tlise serame.

10Pudulo e e maruru ya Modimo

e bope dikgapetla;

metsi a a atlhameng

a thatafale ka serame.

11O imetsa maru ka metsi,

o bo o a phatlalatse,

a ntshe dikgadima tsa ona.

12A tsamaisiwa kwa le kwa

ka fa taolong ya ona

gore a dire ditiro tsotlhe

tse o di a laetseng

mo tikologong ya lefatshe.

13Fa o a tlisetsa lefatshe la ona,

e ka nna kotlo

gongwe tshegofatso.

14Wena Jobe, sekegela tseo tsebe;

iketle, o tlo o tlhaloganye

dikgakgamatso tsa Modimo.

15A o itse ka fa Modimo

o di laolang ka teng,

fa o gadimisa tladi ya maru

a ona?

16A o tlhaloganya se se

tsholeditseng maru

le dikgakgamatso

tsa yo o kitso e e tletseng?

17Wena yo diaparo tsa gago

di nnang bolelo,

fa go foka phefo e e bolelo ya

borwa mo lefatsheng:

18A wena o ka tsharolola loapi nao

lo lo tiileng jaaka seiponi

sa tshipi?

19Re itsise se re ka se buang nao;

ga re ka ke ra rulaganya puo epe

ka ntlha ya lefifi.

20A ona o ka tewa ga twe:

‘Didimala, ke bue’?

Gongwe a motho o kile a re:

‘Ke rata go nyelediwa’?

21Le gona jalo go a pala

go ka leba lesedi la letsatsi,

fa le phatsima kwa legodimong,

fa phefo e sena go feta

le go le anosa.

22Gouta e e phatsimang

e tswa kwa bokone,

mme kgalalelo e e boitshegang

Modimo o mo go yona.

23Mong-wa-thata-yotlhe

ga re mmone;

o mogolo ka thata,

o humile tshiamo;

ga a ka ke a sokamisa tshiamo.

37:23
Jobe 28:12-28

24Ka moo batho ba tshwanetse

go mmoifa.

Ga a re sepe ka botlhe

ba ba ikayang matlhale.”