Setswana 1970/1987 (TSW70)
31

311“Matlho a me

ke ne ke utlwanye nao

gore a se ka a leba lekgarebe.

31:1
Math. 5:28,29

2Fa nka bo ke dirile jalo,

kabelo ya Modimo

e e tswang kwa godimo

e ka bo e le efe?

Boswa jwa Mong-wa-thata-yotlhe

jo bo tswang legodimong

e ka nna bofe?

3A ga se tatlhego ya mosiamolodi

le go tlhoka tlhogonolo

ga baleofi?

4A ga se ene

yo o bonang ditsela tsa me,

yo o balang dikgato tsa me

tsotlhe?

5Fa ke dirile ka bolotsana,

fa dinao tsa me

di akofetse go tsietsa

6foo a Modimo o ntekanye

mo selekanyetsong se se siameng

gore o itse bosenamolato jwa me!

7Fa dikgato tsa me

di fapogile mo tseleng,

fa pelo ya me e setse

keletso ya matlho a me morago,

fa sebala se kgomaretse

diatla tsa me,

31:7
Pes. 7:4-6

8foo a ke jwale,

mme go je yo mongwe;

tse di ntlhogelang mo tshimong

a di kumowe!

9Fa pelo ya me e raelesegile

ka mosadi,

fa ke laletse mojako

wa mongwe-ka-nna,

10foo a mosadi wa me

a silele monna yo mongwe!

A ba bangwe ba nne nae!

31:10
Doit. 28:30
2 Sam. 12:11

11Gonne go dira jalo

ke tshenyo e e nyatsegang;

ke molato o o tshwanetseng

petso ya baatlhodi.

12Ee, ke molelo o o nyeletsang

go fitlha kwa felong ga tatlhego

o o fisang mahumo a me otlhe.

13Fa ke nyaditse tshiamelo

ya motlhanka wa me

le ya lelata la me

mogang ba sekang le nna,

14foo ke tla dira eng,

fa Modimo o ka tsoga?

Nka fetola ka reng, fa o nkotla?

15A ga ke re,

yo o ntirileng mo popelong,

le ene o mo dirile?

A ga se Modimo o le mongwe

fela o o re bopileng

ka bobedi jwa rona?

31:15
Baef. 6:9

16Fa ke ganne ka se se kopiwang

ke ba babotlana,

fa ke swabisitse matlho

a motlholagadi,

31:16
Jobe 29:12

17gongwe fa ke jele thathana ya me

ke le nosi,

mme ke se ka ka nathela lesiela –

18kana go tloga bonyaneng jwa me

le goletse mo go nna ke le rraalo;

go tloga botsalong ke ne ke le

mogogi wa motlholagadi!

19Fa ke bonye motho a latlhega

ka go tlhoka diaparo

le mohumanegi

yo o se nang kobo;

31:19
Jes. 58:7

20fa dirope tsa gagwe

di sa nteboga,

fa a sa ikomosa ka boboa

jwa dinku tsa me

21fa ke tsholeleditse lesiela letsogo

go le otla,

ka ke bona ba ba nkemelang

kwa lekgotleng;

31:21
Jobe 29:7

22foo a legetla la me le kgaoge

mo thamong!

A letsogo la me le robege

le tlosiwe mo mmeleng!

23Gonne go boifa Modimo

go ne go nthibela;

ke ne ke sa kgone go dira jalo

ka ntlha ya bogolo jwa ona.

31:23
Jobe 32:22

24Fa ke ikantse gouta, fa ke reile

gouta e e itshekileng ka re:

‘Ke wena ke ikaegang ka wena;’

31:24
Pes. 52:9

25fa ke itumeletse khumo ya me

e kgolo

le papalo e kgolo ya seatla sa me,

26fa ke bonye lesedi la letsatsi

le phatsima

gongwe ngwedi o o tsamayang

o le montle

31:26
Doit. 4:19

27fa pelo ya me e itsieditse

mo sephiring,

fa molomo wa me o atlile seatla

sa me

e le go di tlotla jaaka medimo:

31:27
1 Dikg. 19:18

28le go dira jalo ke molato

o o atlholelwang petso

gonne nka bo ke itatotse

Modimo o o kwa legodimong.

29Fa ke itumeletse tatlhego

ya yo o ntlhoileng

fa ke ne ke duduetsa,

fa bosula bo mo wela

31:29
Pes. 35:13
Diane 24:17

30mme ga ke a leofisa

magalapa a me;

ga ke a mo kopela loso

ka go mo hutsa!

31:30
1 Pet. 3:9

31Ruri,

ba lapa la me ba buile ba re:

‘Ke ofe yo o se kang a kgora

nama tsa gagwe?’

32Moeng ga a ise a ke a lale

kwa ntle;

ka bulela moeti ditswalo tsa me.

31:32
Gen. 19:2
Baheb. 13:2

33Fa ke lobile dibe tsa me

jaaka batho,

fa ke fitlhile molato wa me

mo teng ga me,

34ka ke ne ke boifa bontsi

jo bogolo,

ka nyatso ya ditshika tsa ga etsho

e ntshosa,

fa ke ne ke didimala,

ke sa tswele kwa ntle ga ntlo –

foo a Modimo o nkotle!

35Ao! Nka bo ke na le

yo o nkutlwang!

Go ikwala ga me ke moo.

A Mong-wa-thata-yotlhe

a nkarabe!

Nka bo ke tshotse lokwalo

lo moganetsi wa me

o lo kwadileng!

31:35
Jobe 23:3-7

36Ruri, ke ne ke tla lo sikara

ka legetla la me,

ke lo ithathelela mo tlhogong

jaaka serwalo.

37Nka bo ke mo ikarabela

dikgato tsa me,

ke mo atamela jaaka kgosana.

38Fa tshimo ya me e goa ka ga me,

fa mesele ya yona e lela mmogo;

39fa ke jele dijo tsa yona

ke sa e reka,

fa ke bolaile beng ba yona,

31:39
Jobe 24:11

40foo a go tlhoge mitlwa

boemong jwa mabele

le mefero

boemong jwa mmopo!”

Mafoko a ga Jobe a felela fa.

32

Elihu o simolola go bua

(Jobe 32:1 – 37:24)

321Jaanong banna ba bararo bao ba khutla go fetola Jobe; gonne o ne a ikaya yo o siameng.

32:1
Gen. 22:21
Jobe 9:20
13:18
19:6,7
23:7
27:2,6
31:35
2Ke fa go galefa Elihu morwa Baragele wa kwa Busi wa losika lwa ga Rame; a tukela Jobe bogale ka a itshiamisa fa pele ga Modimo. 3Le gona a galefela ditsala tse tharo tsa gagwe, ka gonne ba palelwa ke go fetola Jobe, mme ba mmona molato fela.
32:3
Jobe 15:5
18:21
20:29
22:5
4Ene Elihu o ne a iketlile bone ba ntse ba bua le Jobe; gonne ba ne ba le bagolo mo go ene, ba mo feta ka dinyaga. 5Jaanong e rile Elihu a bona, fa go se na karabo mo melomong ya banna ba bararo bao, a tuka bogale.

6Elihu morwa Baragele wa kwa Busi a fetola a re:

“Nna ke sa le mošwa,

lona lo ba bagolo

lo mpheta ka dinyaga;

ka moo ke ne ke itshwere,

ka boifa go lo bolelela

tse ke di itseng.

7Ka re: ‘A go bolele banna bagolo

ba ba nang le malatsi!

A ba bontsi jwa dinyaga

ba itsise botlhale!’

32:7
Jobe 12:12

8Fela ke mowa o o mo bathong,

ke Mowa

wa Mong-wa-thata-yotlhe

o o ba tlhalefisang.

9Ba bagolo ga se bone

ba ba botlhale;

ba ba tsofetseng

ga ba tlhaloganye tse di siameng.

10Ke ka moo ke reng: Ntheetseng!

Le nna ke bolele se ke se itseng.

11Bonang,

ke emetse mafoko a lona,

ka utlwelela dipuo

tse di botlhale tsa lona,

go fitlhelela lo bone

mafoko a a siameng;

12ka nna ka lo ela tlhoko,

ka fitlhela

go se na yo o fenyang Jobe;

go se na ope mo go lona

yo o fetolang mafoko a gagwe.

13Lo se ka lwa re:

‘Re fitlhetse botlhale mo go ene!

Modimo o tla mo kgona,

e seng motho.’

14Ga a ka a bolela mafoko

go lwa le nna;

le gona ga nka ke ka mo fetola

jaaka go buile lona.

15Ba nyemile moko;

ga ba tlhole ba araba.

Ba feletswe ke mafoko.

16A nka leta,

fa ba sa bue ba eme fela,

ba sa tlhole ba araba?

17Nnyaya! Le nna ke tla araba

tse ke di abetsweng;

le nna ke tla bolela

tse ke di itseng.

18Gonne ke tletse mafoko;

mowa o o mo teng ga me

o a ntlhotlheletsa.

19Bonang, mafatlha a me

a tshwana

le weine e e belang

e e sa thibololwang;

a phanyega jaaka makuka

a mašwa.

20Ke na le go bua,

gore ke hupologe mowa.

Ke na le go bula molomo

le go araba.

21Ga nka ke ka goga le ope

le e seng go kgatlha motho

ka loleme.

22Gonne ga ke itse go kgatlha

motho ka loleme;

Modiri wa me o ne a ka ntlosa

ka bonako.

33

331“Mme wena Jobe,

a ko o utlwe dipuo tsa me;

mafoko a me otlhe

o a sekegele tsebe!

2A ko o bone, ke butse molomo;

go bua loleme lwa me

mo magalapeng.

3Mafoko a me

ke a boammaaruri jwa pelo;

molomo wa me

o tla bua kitso e e phepa.

4Mowa wa Modimo o ntirile;

Mowa wa Mong-wa-thata-yotlhe

o a mphedisa.

5Fa o ka kgona, o mphetole;

ipaakanye o eme fa pele ga me!

6Bona, ke tshwana le wena

fa pele ga Modimo:

Le nna ke ngathilwe

mo letsopeng.

33:6
Jobe 10:9

7Bona, a go mpoifa

go se ka ga go tshabisa;

ga nkitla ke go imela

ka kgatelelo ya me.

8Fela o buile

mo ditsebeng tsa me,

ka utlwa lentswe

le le buang mafoko le re:

9‘Ke itshekile, ga ke na boleo;

ke nna yo o phepa,

ga ke na molato.

33:9
Jobe 16:17
27:6
31:1-40

10Bonang, Modimo o bonye

mabaka a go lwa le nna;

o nkaya mmaba wa ona.

33:10
Jobe 13:24
19:11

11Dinao tsa me

o di bofeletse mo dikoteng;

o tlhokometse

ditsela tsa me tsotlhe.’

33:11
Jobe 13:27

12Bona, ke a go fetola:

Gona fao ga o mo nneteng,

gonne Modimo o mogolo

bogolo go motho.

13Ke ka ntlha ya eng

fa ò o lwantsha ò re:

‘Ga o arabe lefoko lepe la me.’

14Gonne Modimo

o bua gangwe le gape,

mme motho ga a ele tlhoko:

15O bua ka toro, ka pono bosigo,

fa batho ba le borokong,

fa ba robetse mo malaong.

16Foo o thibolola batho ditsebe,

o ba tlhagisa ka go ba tshosa,

17gore o tlogedise motho

ditiro tse di bosula,

o latlhise monna boikgodiso;

33:17
Pes. 119:67,71

18gore o boloke mowa wa gagwe,

a se ka a ya lebitleng,

le bophelo jwa gagwe gore

bo se ka jwa nyelela ka lerumo.

19Le gona o a tle a otlwe ka

botlhoko mo bolaong jwa gagwe

le ka ntwa e e sa feleng

mo marapong a gagwe.

20Bophelo jwa gagwe

bo mo tentshe bogobe;

mowa wa gagwe

o tenwe ke dijo tse di monate.

21Nama ya gagwe

e ote e sa tlhole e bonwa;

go bonale marapo a gagwe

a a neng a bipegile.

22Mowa wa gagwe

o atamele lebitla,

bophelo jwa gagwe

bo atamele ba ba tlisang loso.

23Jaanong fa go na le moengele

fa go ene,

motsereganyi a le mongwe

wa ba le sekete,

gore a itsise motho

tshwanelo ya gagwe,

33:23
Baheb. 1:14

24foo o tla mo tlhomogela pelo

a re:

‘Mo golole

a se ka a tsena mo lebitleng!

Ke bonye serekololo sa bophelo

jwa gagwe.’

25Foo nama ya gagwe

e tla ntšhwafala,

e tlala thata e ntšhwa;

o tla boela malatsing

a bošwa jwa gagwe.

33:25
Pes. 103:5

26Fa a rapela Modimo,

ona o tla mo itumelela,

o mo lebisa sefatlhego sa ona

ka tuduetso,

o busetsa motho

tshiamo ya gagwe.

27Ene o tla opelela batho a re:

‘Ke ne ke leofile,

ka sokamisa tse di siameng,

mme Modimo ga o a nkotla

ka fa go ntebanyeng.

28O nthekolotse gore

ke se ka ka tsena mo lebitleng;

bophelo jwa me

bo ka itumelela lesedi.’

33:28
Jobe 33:18

29Bonang, Modimo o direla motho

tsotlhe tseo gabedi le gararo,

30e le go mo thibela go ya lebitleng

gore a sedimosediwe

ka lesedi la bophelo.

33:30
Pes. 56:14
103:4

31Ela tlhoko, Jobe, o nkutlwelele!

Didimala, ke tla bua!

32Fa o na le mafoko, mphetole!

Bua, gonne nka itumela,

fa o le mo nneteng.

33Fa o se na phetolo, ntheetse!

Didimala,

mme ke tla go ruta botlhale.”