Setswana 1970/1987 (TSW70)
27

Go bua Jobe

271Jobe a tswelela pele, a ntsha diane tsa gagwe a re:

2“Ka bophelo jwa Modimo

o o nkamogileng

tshwanelo ya me!

Le ka Mong-wa-thata-yotlhe

yo o njesitseng tse di galakang!

3Ruri, fa bophelo jwa me bo sa

ntse bo itekanetse mo go nna,

fa mowa wa Modimo

o le mo dinkong tsa me

4molomo wa me ga o kitla o bua

tsa tshiamololo;

loleme lwa me ga

lo kitla lo bolela tsa tsietso.

27:4
Pes. 34:14

5A go nne kgakala le nna

go ka dumela

gore lona lo mo nneteng;

ke tla swa

ke ise ke ipone molato.

6Ke itshwarelela mo tshiamong

ya me, ga nkitla ke e lesa;

pelo ya me ga e nkgalemele

ka letsatsi lepe la me.

27:6
Dit. 24:16
1 Bakor. 4:4

7Mmaba wa me o tshwanetse

go nna jaaka moikepi;

yo o ntsogelang o tshwanetse

go nna jaaka mosiamolodi.

8Gonne moikepi o solofela eng,

fa Modimo o kgaola le go tlosa

mowa wa gagwe?

27:8
Luka 12:20

9A Modimo o tla utlwa

go goa ga gagwe,

fa tlalelo e mo wela?

10A ene o ka itumelela

Mong-wa-thata-yotlhe?

A o ka tlhaeletsa Modimo

ka metlha yotlhe?

11Ke tla lo ruta

ka ga letsogo la Modimo;

tse di mo go Mong-wa-thata-yotlhe

ga nkitla ke di loba.

12Bonang,

lona lotlhe lo di bonye ka nosi.

Jaanong ke eng fa lo bua dipuo

tsa boithamako fela?

13Kabelo ya motho

wa moikepi mo Modimong ke e;

boswa jwa morena yo o pelompe

jo o tla bo amogelang mo go

Mong-wa-thata-yotlhe ke bo:

14Fa bana ba gagwe ba ata,

ba atela tšhaka fela

bana ba bana ba gagwe

ga ba kitla ba kgora bogobe.

27:14
Jobe 21:19

15Masalela a gagwe

a tla fitlhwa ke leroborobo;

batlholagadi ba motse wa gagwe

ga ba kitla ba a lelela.

16Le fa a kgobokanya selefera

jaaka lerole,

a itshegela diaparo tse dintsi

jaaka motlhaba,

17o tla di itshegela,

mme di tla aparwa ke mosiami;

yo o se nang molato

o tla abelwa selefera.

27:17
Diane 13:22

18O agile ntlo ya gagwe

jaaka segokgo

le jaaka mokgoro

o o dirwang ke modisa.

19O ya go robala a humile,

mme a se ke a boelele gape:

E re a budulola matlho,

a fitlhele a se na sepe.

20Ditherego di mo wela

jaaka morwalela;

ledimo le mo tsaya bosigo.

21Phefo ya botlhabatsatsi

e mo kuke, a tloge;

e mo gogole mo felong ga gagwe.

22Modimo o mo konopa

o sa rekegele;

o ntse a tshaba seatla sa ona.

23Batho ba tla mo opela diatla;

ba mo leletsa molodi,

fa a tswa mo felong ga gagwe.

28

Ka ga botlhale jo bo sa bonweng ke motho

281“Kana go na le felo

kwa selefera e bonwang teng;

gouta e na le felo

fa e tlhatswiwang gona.

2Tshipi e ntshiwa mo mmung;

kgotlho e gakolosiwa

e tswa mo mafikeng.

3Batho ba fedisa lefifi,

mo ntlheng tsotlhe

ba fukutsa mafika

a a mo bontshong

le mo lefifing le legolo.

4Ba epa moepo, ba tloga mo go

ba ba agileng mo lefatsheng;

ba lebalwa ba le kgakala

le kwa dinao di gatang teng,

ba lepeletse

ba le kgakala le batho,

ba akgaakgegela kwa le kwa.

5Lefatshe le dijo

di tswang mo go lone

ka kwa tlase ga lone

go epololwa ka molelo.

6Matlapa a lone

ke lone legae la safire;28:6 Ke lentswana la botlhokwa.

le dithole tsa gouta

di teng gona moo.

7Lenong ga le itse tselana ya teng;

leitlho la segodi ga le a e bona.

8Dibata tse di kokorogang

ga di ise di e gate;

le tau ga e ise e tsamae

mo go yona.

9Mme motho o isa seatla

kwa mafikeng a legakwa;

a epolola dithaba ka kwa meding.

10O phunya ditsela

mo teng ga mafika;

leitlho la gagwe le bona tse

di tlhwatlhwa e kgolo

tsa mefutafuta.

11O thiba dikelelo tsa metsi kwa

tlase gore di se ka tsa rotha;

tse di fitlhegileng o di ntshetsa

kwa leseding.

12Mme botlhale jona

bo bonwa kae?

Felo ga tlhaloganyo ke kwa kae?

13Motho ga a itse

tlhwatlhwa ya jona;

ga bo bonwe mo lefatsheng

la ba ba phelang.

14Bodiba bo a re:

‘Ga bo yo mo go nna!’

Lewatle le a re:

‘Ga ke na najo!’

15Ga bo rekwe ka gouta

e e itshekileng;

ga bo lekanyediwe selefera

go nna tlhwatlhwa ya jona.

28:15
Diane 3:14,15
8:10,11

16Gouta ya Ofire

le yona ga e bo lekane,

le fa e le šohama28:16 Ke lentswana la botlhokwa. e e tlhwatlhwa

e kgolo gongwe safire.

17Gouta le galase

ga di tshwane najo;

ga bo ananngwe ka dijana

tsa gouta.

18Dikorala28:18 Ke mofuta wa dibaga. le legakwa

ga di umakiwe;

go nna botlhale

go gaisa ditalama.

19Le topase28:19 Ke lentswana la botlhokwa. ya Ethiopia

ga e tshwane najo;

gouta e ntlentle ga e bo lekane.

20Jaanong ge,

bo tswa kae botlhale?

Tlhaloganyo e agile kae?

21Bo fitlhegetse matlho

a tsotlhe tse di phelang;

le dinonyane tsa loapi

bo di subegetse.

22Felo ga tatlhego le loso tsa re:

‘Re utlwile magatwe a jona

fela ka ditsebe tsa rona.’

23Tsela e e yang kwa go jona

Modimo o e lemogile;

ona o itse felo ga jona.

24Gonne o bona go fitlha

kwa dikhutlong tsa lefatshe;

o leba tsotlhe

tse di fa tlase ga legodimo.

25E rile o direla phefo thata,

o lekanya metsi ka seelo;

28:25
Jobe 26:10

26ya re o baya molao wa pula,

o direla logadima tsela:

27wa bo bona, wa bo rulaganya,

wa bo emisa, wa bo tlhotlhomisa.

28Mme wa raya motho wa re:

‘Bona, go boifa Morena

ke botlhale

le go tlogela bosula

ke tlhaloganyo.’ ”

28:28
Pes. 111:10
Diane 1:7

29

Polelo ya bofelo ya ga Jobe

291Jobe a tswelela pele, a ntsha diane tsa gagwe a re:

2“Ao! E kete nka bo ke ntse

jaaka mo kgweding tsa pele!

Jaaka ka malatsi ale

fa Modimo o ne o ntse o ntisitse!

3Fa lobone lwa ona lo okame

tlhogo ya me;

ka ralala lefifi ke le mo leseding

la ona.

29:3
Pes. 18:29

4Nka bo ke ntse jaaka ke ne ke le

mo malatsing a nonofo ya me;

fa tsalano ya Modimo

e okame lapa la me

29:4
Pes. 25:14

5fa Mong-wa-thata-yotlhe a sa

ntse a na le nna

fa bana ba me

ba ne ba ntikanyeditse

6fa dinao tsa me

ke di tshasa ka lobebe,

fa lekgwarana le ntswelela

dinokana tsa lookwane.

7E ne ya re fa ke tswela

kwa kgorong ya motse,

ke baakanya senno sa me

mo dipatlelong,

8basimane ba iphitlhe,

fa ba mpona;

banna ba bagolo ba nanoge

ba eme ka dinao,

9dikgosana di khutle go bua,

di itshware melomo;

10mantswe a ba ba tlotlegang

a didimale,

diteme tsa bone

di kgomarele magalapa.

11Ya re fa tsebe e nkutlwa,

e ntshegofatse;

e re fa leitlho le mpona,

le supe ka ga me,

12fa ke ne ke pholosa mmogisegi

yo o goelang dithuso

le lesiela

le yo o se nang mothusi.

29:12
Lef. 19:18
Ekes. 22:20,21

13Ka bona tshegofatso

ka yo o latlhegileng

ka thabisa pelo ya motlholagadi.

14Ka apara tshiamo;

tiro tse di siameng tsa me tsa

nkapesa jaaka kobo le serwalo.

15Ke ne ke le matlho a sefofu

le maoto a segole.

16Ke ne ke le rra-bahumanegi;

ka lotolotsa kgang ya tsheko

ya yo ke sa mo itseng.

29:16
Jobe 31:18

17Mosiamolodi ka mo roba

metlhagare;

ka phamola thopo

mo menong a gagwe.

18Ka re:

‘Ke tla swa le sentlhaga sa me,

ke ntsifatsa malatsi

jaaka motlhaba.’

19Ka re: ‘Modi wa me

o nametse kwa metsing;

go lala monyo

mo dikaleng tsa me.’

20Ka re: ‘Tlotlo ya me

e ntse e le e ntšhwa mo go nna;

bora jwa me

bo ntšhwafala mo seatleng sa me.’

21Ba ne ba tle ba ntheetse

ba ntebelele;

kgakololo ba e utlwe

ka go didimala.

22Ya re fa ke sena go bua,

ba se ke ba bue;

mafoko a me a ne a rothegela

mo go bone.

23Ba ne ba tle ba ntebelele

jaaka go lebelelwa pula;

ba bule melomo jaaka e kete

ba kgalegetse tlhakola-modula.

24Ke ne ke tle ke tshege nabo

ka tsalano, fa ba solofologile;

ba ne ba sa itse go fifatsa lesedi

la sefatlhego sa me.

25Ka itumela go ya kwa go bone,

ka nna nabo ke le tlhogo,

ka dula jaaka kgosi

mo gare ga batlhabani,

ke le yo o gomotsang

ba ba pelo-di-botlhoko.