Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Puisanyo ya bobedi

(Jobe 15:1 – 21:34)

Go bua Elifase

151Ke fa Elifase wa Themane a fetola a re:

2“A motlhalefi o ka araba ka kitso

e e leng phefo fela,

a tlatsa mpa ya gagwe phefo

ya botlhabatsatsi,

3e le go ikarabela ka mafoko

a a se nang mosola

le ka dipuo tse di sa thuseng

sepe?

4Ee, wena o senya poifo-Modimo,

o ngotla tshisimogo

fa pele ga Modimo.

5Gonne molomo wa gago

o buisiwa ke molato wa gago;

o itlhophela puo ya maferefere.

6Ga se nna ke go sekisang,

o sekisiwa ke molomo wa gago;

mafoko a gago a supa ka ga gago.

7A ke wena motho wa ntlha

yo o tsetsweng?

A o tlholegile pele ga dithabana?

8A o ne o reeditse

mo lekgotleng la Modimo?

A o iphamoletse botlhale?

15:8
Jobe 11:7
Baroma 11:33

9O itse eng se rona re sa se

itseng?

A o lemogile sengwe

se rona re iseng re se lemoge?

15:9
Jobe 13:2

10Ba ba tlhogo-di-pududu le

batsofe

le rona re na nabo;

ke ba malatsi a mantsi

bogolo go rraago.

11Dikgomotso tsa Modimo

a o a di galala,

e bong lefoko le le builweng

le wena ka bonolo?

12O betelwang ke pelo?

Ke eng, fa o gwetola matlho?

13Kana o losa mowa wa gago

le Modimo,

fa o ntsha mafoko a a ntseng jalo

mo molomong wa gago!

14Motho ke eng?

A e ka nna yo o itshekileng?

A ngwana wa mosadi

e ka nna yo o siameng?

15:14
Jobe 14:4

15Bonang, baitshepi ba ona

ga o ba ikanye;

le legodimo ga le a itsheka

mo matlhong a ona,

15:15
Jobe 4:18,19

16bogolo jang motho yo o maila

yo o senyegileng,

yo o nwang bokgopo jaaka metsi!

17Ke tla go ruta, ntheetse;

ke tla bolela tse ke di bonyeng,

18tse batlhalefi ba di bolelang,

tse borraabo

ba sa di ba lobelang.

19Ke ba ba neng ba neilwe lefatshe

ba le nosi,

moeng a sa ba ralale:

20Ba re: Moikepi o mo poifong

ka malatsi otlhe fela,

jaaka morena yo o pelompe ka

dinyaga tsotlhe tse o di

beetsweng.

21Medumo ya matshogo

e duma mo tsebeng tsa gagwe;

e a re a le kagisong,

a welwe ke mogateledi.

22Ga a solofele go ka boa mo

lefifing;

o atlholetswe go bolawa ka

tšhaka.

23O kgarakgatshega go batla dijo.

Di kwa kae?

O a itse, fa letsatsi la tatlhego

le etleeditswe le le gaufi nae.

24Tlalelo le pitlaganyo

di mo tshosa

di mo wela jaaka go tshosa kgosi

e e bolotseng go tlhasela.

25Ke ka gonne o otlololetse

Modimo letsogo go lwa nao,

a ikgantshetsa

Mong-wa-thata-yotlhe.

26A o tlhasela ka thamo

e e gagametseng

le ka bontsi jwa dithebe

tsa gagwe.

27Gonne o sirilwe matlho

ke go nona,

a akola mafura diropeng,

15:27
Pes. 73:7,18-20

28a nna mo metseng e e sentsweng

le mo matlong,

a ba a ileditsweng

a a atlholetsweng go nna

matlotla.

15:28
Još. 6:26

29Ga a kitla a huma;

tse o nang natso

ga se tse di tlhomameng;

di tshwana le diako

tse di sa obegeleng fa fatshe.

30Ga a kitla a falola mo fifing;

bolelo bo tla swabisa

matlhogela a gagwe;

o tla nyelela ka pudulo

ya molomo wa ona.

31A a se ka a ikanya boithamako,

o a itsietsa;

gonne tuelo ya gagwe

e tla nna boithamako.

32Go tla dirafala jalo

letsatsi la gagwe le ise le tle;

kala ya mokolane wa gagwe

ga e tlhoge.

33O tla diga maungo

a a iseng a butswe

jaaka moweine;

a tlhotlhora dithunya tsa gagwe

jaaka setlhare sa olefa.

34Gonne lekoko la balotsana

ke la baopa;

molelo o tla fisa malapa

a ba ba amogelang neo

e e faposang tshiamo.

35Ba ithwala tapisego,

ba tsala tatlhego;

teng ya bone e etleetsa tsietso.”

15:35
Pes. 7:15
Jes. 59:4

16

Jobe o a araba

161Jobe a fetola a re:

2“Mafoko a mofuta oo

ke a utlwile gantsi;

lo bagomotsi ba lo tenang

motho, lona lotlhe.

3Mafoko a e leng diphefo fela

a a feleletse?

Gongwe o tlhotlhelediwa ke eng,

fa ò fetola?

4Le nna nka bo ke itse go bua

jaaka lona, fa lona lo ka bo

lo le mo boemong jwa me;

ke ne ke tla lo rulaganyetsa

mafoko sentle

le go lo thukhuthela tlhogo.

16:4
Pes. 22:8

5Nka bo ke lo nonotsha ka

molomo wa me;

kutlwelo-botlhoko

ya mafoko a me e ka bo

e kokobetsa tlalelo ya lona.

6Le fa nka bua, botlhoko jwa me

ga bo kokobele;

fa ke didimala,

ke tlogelwa ke eng?

7Ruri, jaanong ona o ntapisitse.

Wena Modimo, o ntshenyetsa

ba ga etsho botlhe,

8o a ntshwara;

botlhoko jwa me ke mosupi;

bo ntsogetse, jwa mpaya molato

bo lebaganye le nna.

9Bogale jwa ona bo nkgagotse

le go ntwantsha;

ona wa nkhuranyetsa meno;

montsogedi

a nkgwetolela matlho.

16:9
Pes. 35:16
112:10

10Ba nkatlhamolosetsa melomo,

ba ntitaya marameng ka kgobo,

ba nkgobokanela go lwa le nna.

16:10
Pes. 22:8

11Modimo o nneetse

ba ba sokameng,

wa ntatlhela diatleng tsa baikepi.

12Ke ne ke le boiketlong,

mme wa nthobaganya;

wa ntshwara mo thamong,

wa mpšhwetlakanya;

wa ntira sekonopiwa sa ona.

16:12
Dilelo 3:11

13Metsu ya ona e mpharafere

mo ntlheng tsotlhe;

o mphatlola pelo o sa rekegele;

santlhokwe wa me

o o tshololela fa fatshe.

14O phunyaphunya mmele wa me

jaaka fa go phunngwa lobota;

o ntlhasela jaaka seganka.

15Lesela la bohutsana ke le

rokeletse mo letlalong la me;

lonaka lwa me

ka lo latlhela loroleng.

16:15
Gen. 37:34

16Matlho a me

a hubitse ka go lela;

lefifi le lentsho le mo dintshing

tsa matlho a me;

17e tswe go se na bokgopo

mo diatleng tsa me

le thapelo ya me e le phepa.

18Wena lefatshe,

se khurumetse madi a me!

A go goa ga me

go se bone boikhutso!

16:18
Gen. 4:10

19Le jaanong, bonang, mosupi

wa me o kwa legodimong;

ee, moemedi wa me

o kwa godimodimo!

20Ditsala tsa me di a ntshotla,

mme matlho a me

a rothela dikeledi Modimong

16:20
Dilelo 3:14

21gore o fedise kgang ya monna

le Modimo

le ya morwa motho

le tsala ya gagwe.

22Gonne go setse dinyaga

di se kae,

mme ke tla wela mo tseleng,

ke sa boe.

16:22
Jobe 10:21

17

171“Mowa wa me o a fela,

malatsi a me a a tima;

ke lebitla fela le le ntshaletseng.

2Ruri, ditshotlo ke kabelo ya me;

matlho a me a lala a ledisiwa

ke dikomano tsa bone.

3A ko o mpeele,

o nkemele mo go wena!

Yo mongwe kana ga a teng

yo o ka nkemelang!

4O subetse pelo tsa bone

tlhaloganyo;

ka moo ga o kitla

o ba naya phenyo.

5Yo o batlang kabelo

ka go eka ba ga gabo,

bana ba gagwe

ba tla rotola matlho.

6Nna o ntirile seane sa batho;

ke fetogile yo o kgwelwang

mathe mo sefatlhegong.

7Matlho a me a fifetse

ka botlhoko;

ditokololo tsa me tsotlhe

di tshwana le moriti fela.

17:7
Pes. 6:8

8Ka ntlha ya tseo go rerega

ba e leng ba nnete;

ba ba se nang molato

ba tsogela baikepi.

9Mme mosiami o tla sala

mo tseleng ya gagwe;

yo o diatla di phepa

o tla nna a tiela pele.

10Mme lona lotlhe,

a ko lo tle gape;

fela ga nka ke ka bona

yo o botlhale mo go lona.

11Malatsi a me a fetile.

Maano a me a senyegile

a pelo ya me e a tlhoafaletseng.

12Bosigo ba bo dira motshegare

ba re: ‘Lesedi le gaufi,

le fa go ntse go le lefifi fela.’

13Ke letile felo ga baswi ka re,

ke ntlo ya me;

bolao jwa me

ke bo ala mo lefifing.

14Ke raya phupu ke re: ‘O rre’;

le diboko, ke re:

‘Lo mme’ le ‘kgaitsadiake.’

17:14
Jobe 4:19

15Tse ke di lebeletseng di kae?

Tse ke di solofelang

di bonwa ke mang?

16Di fologela dikgorong

tsa felo ga baswi,

fa go robetswe mmogo leroleng.”