Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Puisanyo ya bobedi

(Jobe 15:1 – 21:34)

Go bua Elifase

151Ke fa Elifase wa Themane a fetola a re:

2“A motlhalefi o ka araba ka kitso

e e leng phefo fela,

a tlatsa mpa ya gagwe phefo

ya botlhabatsatsi,

3e le go ikarabela ka mafoko

a a se nang mosola

le ka dipuo tse di sa thuseng

sepe?

4Ee, wena o senya poifo-Modimo,

o ngotla tshisimogo

fa pele ga Modimo.

5Gonne molomo wa gago

o buisiwa ke molato wa gago;

o itlhophela puo ya maferefere.

6Ga se nna ke go sekisang,

o sekisiwa ke molomo wa gago;

mafoko a gago a supa ka ga gago.

7A ke wena motho wa ntlha

yo o tsetsweng?

A o tlholegile pele ga dithabana?

8A o ne o reeditse

mo lekgotleng la Modimo?

A o iphamoletse botlhale?

15:8
Jobe 11:7
Baroma 11:33

9O itse eng se rona re sa se

itseng?

A o lemogile sengwe

se rona re iseng re se lemoge?

15:9
Jobe 13:2

10Ba ba tlhogo-di-pududu le

batsofe

le rona re na nabo;

ke ba malatsi a mantsi

bogolo go rraago.

11Dikgomotso tsa Modimo

a o a di galala,

e bong lefoko le le builweng

le wena ka bonolo?

12O betelwang ke pelo?

Ke eng, fa o gwetola matlho?

13Kana o losa mowa wa gago

le Modimo,

fa o ntsha mafoko a a ntseng jalo

mo molomong wa gago!

14Motho ke eng?

A e ka nna yo o itshekileng?

A ngwana wa mosadi

e ka nna yo o siameng?

15:14
Jobe 14:4

15Bonang, baitshepi ba ona

ga o ba ikanye;

le legodimo ga le a itsheka

mo matlhong a ona,

15:15
Jobe 4:18,19

16bogolo jang motho yo o maila

yo o senyegileng,

yo o nwang bokgopo jaaka metsi!

17Ke tla go ruta, ntheetse;

ke tla bolela tse ke di bonyeng,

18tse batlhalefi ba di bolelang,

tse borraabo

ba sa di ba lobelang.

19Ke ba ba neng ba neilwe lefatshe

ba le nosi,

moeng a sa ba ralale:

20Ba re: Moikepi o mo poifong

ka malatsi otlhe fela,

jaaka morena yo o pelompe ka

dinyaga tsotlhe tse o di

beetsweng.

21Medumo ya matshogo

e duma mo tsebeng tsa gagwe;

e a re a le kagisong,

a welwe ke mogateledi.

22Ga a solofele go ka boa mo

lefifing;

o atlholetswe go bolawa ka

tšhaka.

23O kgarakgatshega go batla dijo.

Di kwa kae?

O a itse, fa letsatsi la tatlhego

le etleeditswe le le gaufi nae.

24Tlalelo le pitlaganyo

di mo tshosa

di mo wela jaaka go tshosa kgosi

e e bolotseng go tlhasela.

25Ke ka gonne o otlololetse

Modimo letsogo go lwa nao,

a ikgantshetsa

Mong-wa-thata-yotlhe.

26A o tlhasela ka thamo

e e gagametseng

le ka bontsi jwa dithebe

tsa gagwe.

27Gonne o sirilwe matlho

ke go nona,

a akola mafura diropeng,

15:27
Pes. 73:7,18-20

28a nna mo metseng e e sentsweng

le mo matlong,

a ba a ileditsweng

a a atlholetsweng go nna

matlotla.

15:28
Još. 6:26

29Ga a kitla a huma;

tse o nang natso

ga se tse di tlhomameng;

di tshwana le diako

tse di sa obegeleng fa fatshe.

30Ga a kitla a falola mo fifing;

bolelo bo tla swabisa

matlhogela a gagwe;

o tla nyelela ka pudulo

ya molomo wa ona.

31A a se ka a ikanya boithamako,

o a itsietsa;

gonne tuelo ya gagwe

e tla nna boithamako.

32Go tla dirafala jalo

letsatsi la gagwe le ise le tle;

kala ya mokolane wa gagwe

ga e tlhoge.

33O tla diga maungo

a a iseng a butswe

jaaka moweine;

a tlhotlhora dithunya tsa gagwe

jaaka setlhare sa olefa.

34Gonne lekoko la balotsana

ke la baopa;

molelo o tla fisa malapa

a ba ba amogelang neo

e e faposang tshiamo.

35Ba ithwala tapisego,

ba tsala tatlhego;

teng ya bone e etleetsa tsietso.”

15:35
Pes. 7:15
Jes. 59:4