Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

101“Bophelo jwa me bo a ntena.

Ke tla ntsha selelo sa me.

Ke tla bua ke le botlhokong

jo bo galakang,

2ke raya Modimo ke re:

Se nkatlhole wa re, ke moikepi;

nkitsise se se go losang le nna.

3A go molemo mo go wena,

fa o dira tsa kgatelelo,

fa o latlha

yo diatla tsa gago di mo dirileng,

fa o kgatlhwa ke maano

a baikepi?

4A matlho a gago ke a nama?

Gongwe a o bona

jaaka motho a bona?

5A malatsi a gago a tshwana

le malatsi a motho?

Gongwe a dinyaga tsa gago

di tshwana le malatsi a monna?

6Ke go reng,

fa o batla molato mo go nna,

fa o latelela sebe sa me?

7Etswe o ntse o itse,

fa ke se na molato,

e bile go se na ope

yo o ka pholosang mo diatleng

tsa gago.

8Diatla tsa gago di mpopile,

di ntirile ka botswerere gotlhe!

A o batla go nnyeletsa?

9A ko o gopole gore o mpopile

jaaka letsopa!

Jaanong a o mpusetsa loroleng?

10:9
Jobe 33:6
Gen. 2:7
3:19

10A ga o a ntshela jaaka mašwi,

wa nthemisa

jaaka madila a a loileng?

11Wa nkapesa letlalo le nama,

wa ntshwaraganya ka marapo

le mesifa.

12O mphile bophelo, wa nthata,

wa mpolokela mowa

ka go mpabalela.

13Mme tse o neng o di fitlhile

mo pelong ya gago

– jaanong ke itse boikaelelo

jwa gago – ke tse:

14Fa nka leofa, o tla nkela tlhoko;

ga o kitla o nkgolola molatong.

15Fa nka ikepa,

a tatlhego ya me wee!

Le fa ke le yo o siameng,

ga ke na go tsholetsa tlhogo

ka ntlha ya go kgora tsa ditlhong

le go bona pogisego ya me.

16Fa tlhogo e ka bo e itsosa,

o ka bo o ntsoma jaaka tau,

o ntse o ntemosa thata ya gago

e e gakgamatsang.

10:16
Jes. 38:13

17O ka bo o ntebaganya

le basupi ba bašwa,

o godisa go nkgalefela ga gago,

o ntse o ntlhasela ka mephato

e mešwa.

18O nntsheditseng mo mmeleng

wa ga mme?

E kete nka bo ke sule ke ise

ke bonwe ke leitlho la motho.

10:18
Jobe 3:3,11
Jer. 20:14

19Foo nka bo ke tshwana

le yo o iseng a nne teng;

nka bo ke isitswe

kwa lebitleng fela

ka nako e ke duleng

mo popelong ka yona.

20Malatsi a me a ga a mannye?

A Modimo o khutle,

a o ntese,

ke tle ke phuthologe

go le gonnye!

21Ke ise ke ye kwa fatsheng

la lefifi la moriti wa loso,

kwa ke sa tlholeng

ke ka boa teng

10:21
Jobe 7:10

22kwa lefatsheng le lentsho la lefifi

la moriti wa loso

le le se nang thulaganyo;

kwa bosigogare

bo bidiwang lesedi.”