Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Jobe o a araba

91Jobe a fetola a re:

2“Ke nnete.

Ke a itse gore go ntse jalo.

Motho o ka nna jang mosiami

fa pele ga Modimo?

9:2
Jobe 25:4

3Fa a rata go ganetsanya naô,

a ka palelwa le ke go o araba

potso e le nngwe fela

mo go di le sekete.

9:3
Pes. 19:13

4Modimo o pelo-e-botlhale,

o thata nonofong.

Ke mang yo o kileng a o ganetsa,

a se ka a bona petso?

5Dithaba o a di sutisa,

go sa lemogiwe;

o di ribegetsa ka bogale jwa ona.

6Lefatshe o a le roromisa,

le tswe mo felong ga lone;

maotwana a lone a be a reketle.

7Letsatsi o a le laela,

mme le se ke le tlhabe;

dinaledi o a di bipa,

di se ke di bonale.

8Legodimo o le tsharolola

o le osi,

o gate mo godimo ga dintelo

tsa lewatle.

9:8
Jes. 40:22

9O dirile dinaledi

tsa ‘Bere e kgolo’

le tsa ‘Dikolobe’ le tsa ‘Selemela’

le tsa ‘Sefapaano’

kwa ntlheng ya borwa.

9:9
Jobe 38:31
Amose 5:8
Jes. 13:10

10O dira tse dikgolo

tse di se nang botlhotlhomiso

le dikgakgamatso

tse di se nang palo.

9:10
Jobe 5:9

11Bonang! O a mpheta,

ke sa o bone;

o a tlhaga, ke sa o lemoge.

12Bonang, fa o amoga,

o ka thibelwa ke mang?

Ke mang yo o ka o botsang

a re:

‘O dira eng?’

13Modimo ga o buse

bogale jwa ona;

bathusi ba kgogela tlholegong

ba ne ba o ikokobeletsa.

9:13
Jobe 26:12

14Jaanong nna ke mang

yo nka o fetolang?

Nka tlhopha jang

mafoko a a o tshwanetseng?

15Le fa nka bo ke le yo o siameng,

ga ke na go o araba.

Ke na le go kopa bopelotlhomogi

mo go Moatlhodi wa me.

16Fa ke o bitsa, o sa nkarabe,

ga ke dumele gore o tla reetsa

lentswe la me.

17Kana o ka mpšhwetla ka ledimo,

wa ntsifatsa dintho tsa me

ka bomo.

18Ga o ke o mpha nako

ya go ka busa mowa,

mme o nkgorisa matlhoko

a a galakang.

19Fa go lebilwe thata

ya yo o tiileng,

ona o na nayo.

Fa go lebilwe tshiamo,

ke mang

yo o ka biletsang ona tshekong?

20Le fa nka bo ke le yo o siameng,

molomo wa me

o ka bo o nkatlhola

ke le moikepi;

le fa ke se na molato,

ona o ka mpona molato.

21Ga ke na molato!

Mme ga ke tlhole ke ikitse.

Bophelo jwa me ke a bo nyatsa.

22Go tshwana fela!

Ke ka moo ke reng:

Ona o fedisa mosiami

jaaka moikepi.

9:22
Jobe 8:20
Moreri 9:2,3

23Fa kotlo ya Modimo

e bolaya ka tshoganyetso,

o tshege tsholofologo

ya ba ba se nang molato.

24Lefatshe o le neetse mo diatleng

tsa moikepi;

o bipa difatlhego

tsa baatlhodi ba lone.

Fa e se ona, go dira mang?

25Malatsi a me a fetile ka lobelo

lwa go sia motabogi;

a tshabile a ise a bone

tse di molemo.

26A ile ka bobebe

jwa mekoro ya lotlhaka

jaaka fa lenong

le fologela kwa dijong.

27Fa nka re:

‘A nke ke lebale selelo sa me,

ke fetoge sefatlhego

se se tlhontseng,

e nne se se thabileng;’

28ke gona ke tshogang

matlhoko a me otlhe.

Ke a itse gore ga o nke o nkaya

yo o se nang molato.

29Ke tshwanetse

ka bo ke le molato.

Ke itapisa felafela

ka lebaka la eng?

30Le fa ke le yo o tlhapang

ka semathana;

le fa ke tlhapa diatla ka molora:

31Wena o tla ntatlhela seretseng

gore ke tene diaparo tsa me.

32Gonne ona ga se motho ka nna

yo nka mo fetolang,

yo nka yang nae kwa tshekong.

33Ga go motsereganyi

fa gare ga rona

yo o ka bayang seatla sa gagwe

mo go ona le mo go nna.

34A o tlose thupa ya ona

mo go nna!

Theregiso ya ona

a e se ka ya ntshosa!

35Foo nka bo ke bua, ke sa o boife;

kana maikutlo a me

a tletse poifo.

10

101“Bophelo jwa me bo a ntena.

Ke tla ntsha selelo sa me.

Ke tla bua ke le botlhokong

jo bo galakang,

2ke raya Modimo ke re:

Se nkatlhole wa re, ke moikepi;

nkitsise se se go losang le nna.

3A go molemo mo go wena,

fa o dira tsa kgatelelo,

fa o latlha

yo diatla tsa gago di mo dirileng,

fa o kgatlhwa ke maano

a baikepi?

4A matlho a gago ke a nama?

Gongwe a o bona

jaaka motho a bona?

5A malatsi a gago a tshwana

le malatsi a motho?

Gongwe a dinyaga tsa gago

di tshwana le malatsi a monna?

6Ke go reng,

fa o batla molato mo go nna,

fa o latelela sebe sa me?

7Etswe o ntse o itse,

fa ke se na molato,

e bile go se na ope

yo o ka pholosang mo diatleng

tsa gago.

8Diatla tsa gago di mpopile,

di ntirile ka botswerere gotlhe!

A o batla go nnyeletsa?

9A ko o gopole gore o mpopile

jaaka letsopa!

Jaanong a o mpusetsa loroleng?

10:9
Jobe 33:6
Gen. 2:7
3:19

10A ga o a ntshela jaaka mašwi,

wa nthemisa

jaaka madila a a loileng?

11Wa nkapesa letlalo le nama,

wa ntshwaraganya ka marapo

le mesifa.

12O mphile bophelo, wa nthata,

wa mpolokela mowa

ka go mpabalela.

13Mme tse o neng o di fitlhile

mo pelong ya gago

– jaanong ke itse boikaelelo

jwa gago – ke tse:

14Fa nka leofa, o tla nkela tlhoko;

ga o kitla o nkgolola molatong.

15Fa nka ikepa,

a tatlhego ya me wee!

Le fa ke le yo o siameng,

ga ke na go tsholetsa tlhogo

ka ntlha ya go kgora tsa ditlhong

le go bona pogisego ya me.

16Fa tlhogo e ka bo e itsosa,

o ka bo o ntsoma jaaka tau,

o ntse o ntemosa thata ya gago

e e gakgamatsang.

10:16
Jes. 38:13

17O ka bo o ntebaganya

le basupi ba bašwa,

o godisa go nkgalefela ga gago,

o ntse o ntlhasela ka mephato

e mešwa.

18O nntsheditseng mo mmeleng

wa ga mme?

E kete nka bo ke sule ke ise

ke bonwe ke leitlho la motho.

10:18
Jobe 3:3,11
Jer. 20:14

19Foo nka bo ke tshwana

le yo o iseng a nne teng;

nka bo ke isitswe

kwa lebitleng fela

ka nako e ke duleng

mo popelong ka yona.

20Malatsi a me a ga a mannye?

A Modimo o khutle,

a o ntese,

ke tle ke phuthologe

go le gonnye!

21Ke ise ke ye kwa fatsheng

la lefifi la moriti wa loso,

kwa ke sa tlholeng

ke ka boa teng

10:21
Jobe 7:10

22kwa lefatsheng le lentsho la lefifi

la moriti wa loso

le le se nang thulaganyo;

kwa bosigogare

bo bidiwang lesedi.”

11

Go bua Sofare

111Ga fetola Sofare wa Naama a re:

2“A bontsi jwa mafoko

bo na le go tlhoka karabo?

Gongwe a mmalabadi

o mo nneteng?

3A maithamako a gago

a ka didimatsa banna?

A o ka sotla go se yo o go

tlhabisang ditlhong?

4Kana o rile:

‘Thuto ya me ke e e phepa.

Ke itshekile mo matlhong

a gago!’

11:4
Jobe 9:21
10:7

5E kete Modimo o ka bo o bua,

wa bo o bula molomo,

o go bolelela;

11:5
Jobe 38:1

6o ka bo o go itsise diphiri

tsa botlhale,

fa bo gaisa kitso gabedi.

Foo o ka bo o itse gore

Modimo o itebatsa molato

mongwe wa gago.

11:6
Pes. 51:8

7A o ka itse tse Modimo

o di itseng?

A o ka bona kitso e e tletseng

ya Mong-wa-thata-yotlhe?

8E kwa godimo mo legodimong,

ò ka kgona eng?

E kwa tlase mo felong ga baswi,

wena o itseng?

9Seelo sa yona se seleele

bogolo go lefatshe,

se atlhame bogolo go lewatle.

10Fa ona o tlhaga o go tshwara,

o go biletsa kwa tshekong,

yo o ka o thibelang ke mang?

11Gonne balotsana ona o a ba itse;

bokgopo o a bo bona,

le fa e kete ga o bo tlhokomele.

12A le seeleele se ka tlhalefa?

A eselana ya nageng

e ka fetoga motho?

13Fa wena o baakanya

pelo ya gago,

fa o o tsholeletsa diatla,

14fa diatla tsa gago

di na le bokgopo, bo tlose!

A tshiamololo e se nne

mo lapeng la ga eno!

15Ee, foo sefatlhego sa gago

o tla se tsholetsa o se na molato;

o tla bo o tlhomame

o sa boife sepe.

16Ee, foo o tla lebala tapisego;

fa o e gopola e tla tshwana

le metsi a a fetileng.

17O tla selwa ke bophelo

go phala lesedi la motshegare.

Fa go fifala,

go tla tshwana fela le fa bo sa.

18O tla gomotsega,

gonne o na le tse o di solofelang;

le fa o ka gadima,

gongwe wa okomela,

o tla robala

o le mo tshireletsong.

19O tla lala go se yo o go tshosang.

Ba bantsi ba tla eletsa

go go kgatlha.

11:19
Pes. 3:6
4:9

20Mme matlho a baikepi

a tla swaba.

Botshabelo bo ba senyegetse.

Se se ba saletseng

ke go ntsha mowa wa bofelo.”

11:20
Jobe 8:13