Setswana 1970/1987 (TSW70)

Phodiso ya molwetse wa kwa Bethesta ka Sabata

51Morago ga tseo ga nna moletlo mongwe wa Bajuta, mme Jesu a ya Jerusalema. 2Jaanong go na le bodiba mo Jerusalema fa Kgorong ya Dinku jo bo bidiwang Bethesta ka Sehebere, bo na le maobo a le matlhano. 3Mo go ona go ne go letse balwetse ba bantsi le difofu le batlhotsi le baomeledi, ba ntse ba letetse kgobero ya metsi. 4Gonne moengele o ne a tle a fologele mo bodibeng ka dinako tse dingwe, a hudue metsi; yo jaanong a tsenang pele, metsi a sena go huduiwa, a fole, le fa e ka nna bolwetse bofe jo bo mo tshwereng. 5Jaanong go ne go le motho mongwe teng yo e setseng e le dinyaga di le 38 a ntse a lwala. 6E rile Jesu a mmona a letse, mme a utlwa gore ga a bolo go nna jalo, a mo raya a re: “A o rata go fola?”

7Molwetse a mo araba a re: “Morena, ga ke na motho ope yo o ka ntsenyang mo bodibeng, fa metsi a huduiwa; e a re ke sa ntse ke tla, go fologele yo mongwe pele ga me.”

8Jesu a mo raya a re: “Tsoga o tsee bolao jwa gago, o tsamae!”

5:8
Math. 9:6
9Ke fa motho yoo a fola e sa le ka nako eo, a tsaya bolao jwa gagwe, a tsamaya.

Mme letsatsi leo e le la Sabata.

5:9
Joh. 9:14
10Ya baa gona Bajuta ba rayang yo o fodisitsweng ba re: “Ke Sabata; ga go a letlelelwa gore o rwale bolao.”
5:10
Jer. 17:21

11Yoo a ba fetola a re: “Yo o mphodisitseng ke ene yo o ntheileng a re: ‘Tsaya bolao jwa gago, o tsamae.’ ”

12Ba mmotsa ba re: “Motho yoo ke mang yo o go reileng a re: ‘Bo tsee o tsamae’?”

13Mme yo o fodisitsweng o ne a sa mo itse; gonne Jesu o ne a ngwangwaetse, go le batho ba bantsi mo felong foo.

14Morago ga moo Jesu a mmona mo Tempeleng, a mo raya a re: “Bona, o fodile; o se tlhole o leofa, gore se se bosula bogolo se se go dirafalele.”

5:14
Joh. 8:11

15Motho yoo a ya a bolelela Bajuta gore ke Jesu yo o mo fodisitseng. 16Ka ntlha ya moo Bajuta ba tlhomara Jesu, ba batla go mmolaya, ka a dirile dilo tseo ka Sabata.

5:16
Math. 12:14
17Jesu a ba fetola a re: “Rre o sa dira le ka nako eno, le nna ke a dira.”
5:17
Joh. 9:4

18Ke ka ntlha ya moo Bajuta ba ne ba batla bogolo go mmolaya, e seng fela ka a sentse Sabata, mme le gona e le ka a rile, Modimo ke rraagwe, a itekanya le Modimo.

5:18
Joh. 7:30
10:33

Modimo Rara le Morwa

19Ya baa gona Jesu a ba fetolang a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Morwa o palelwa ke go dira sengwe ka bogagagwe, fa a sa bone Rara a se dira; gonne tse ene o di dirang, Morwa le ene o di dira jalo.

5:19
Joh. 3:11,32
20Kana Rara o rata Morwa, o mmontsha tsotlhe tse o di dirang, e bile o tla mmontsha ditiro tse dikgolo bogolo go tse gore lo gakgamale.
5:20
Joh. 3:35
21Gonne Morwa o phedisa ba o ratang go ba phedisa, jaaka Rara a tsosa baswi, a ba phedisa. 22Le gona Rara ga a atlhole ope, mme katlholo yotlhe o e neetse Morwa
5:22
Dan. 7:13,14
Dit. 17:31
23gore botlhe ba tlotle Morwa, fela jaaka ba tlotla Rara. Yo o sa tlotleng Morwa, ga a tlotle Rara yo o mo romileng.
5:23
Bafil. 2:10,11
1 Joh. 2:23

24“Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o utlwang lefoko la me, a dumela ene yo o nthomileng, o na le bophelo jo bo sa khutleng, mme ga a tsene mo katlholong; o dule mo losong, a tshelela botshelong.

5:24
Joh. 3:16,18
25Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Nako e e tla, le jaanong e setse e tsile, e baswi ba tla utlwang lentswe la Morwa Modimo ka yona, mme ba ba le utlwang ba tla phela.
5:25
Baef. 2:5,6
26Gonne Rara o neile Morwa go nna le bophelo mo go ene ka esi, jaaka ene a na le botshelo mo go ene ka esi.
5:26
Joh. 1:1-4
27O bile o mo neetse thata ya go atlhola, ka e le ene Morwa-Motho.
5:27
Joh. 5:22
28Se gakgamaleleng moo; gonne nako e e tla e botlhe ba ba mo diphupung ba tla utlwang lentswe la gagwe ka yona. 29Ba tla tswa, ba ba dirileng tse di molemo go ya tsogong ya bophelo, ba ba dirileng tse di bosula bone go ya tsogong ya katlholo.
5:29
Joh. 6:40
Dan. 12:2

Boipolelo jwa ga Jesu

30“Ga nka ke ka dira sepe ka bogame. Ke atlhola ka fa ke utlwang ka teng, mme katlholo ya me ke ya tshiamo; gonne ga ke batle thato ya me, ke batla thato ya yo o nthomileng.

5:30
Joh. 5:19
6:38

31“Fa ke supa ka ga me, tshupo ya me e ka se nne nnete.

5:31
Joh. 5:36,37
32Ke o sele yo o supang ka ga me, mme ke itse gore tshupo e o e supang ka ga me ke nnete. 33Lo romile batho kwa go Johane, mme o supile boammaaruri.
5:33
Joh. 1:19-34
34Nna ga ke amogele tshupo mo mothong, mme dilo tse ke di bua gore lo pholosiwe. 35Ene e ne e le lobone lo lo tukang, lo lo phatsimang, mme lona lo ne lwa rata go itumelela lesedi la gagwe ka nakonyana fela.

36“Nna ke na le tshupo e e fetang ya ga Johane; gonne ditiro tse Rara o di nneetseng go di wetsa, e bong tsona ditiro tse ke di dirang, di supa ka ga me gore Rara o nthomile.

5:36
1 Joh. 5:9
Joh. 1:33
3:2
37Rara yo o nthomileng le ene o supile ka ga me. Ga lo ise lo utlwe lentswe la gagwe ka motlha ope, le fa e le go bona gore o ntse jang.
5:37
Math. 3:17
38Le Lefoko la gagwe ga le nne mo go lona; gonne ga lo dumele yo a mo romileng. 39Lo batlisisa Dikwalo; gonne lo itlhoma lo ka nna le botshelo jo bo sa khutleng ka tsona, e tswe e le tsona tse di supang ka ga me.
5:39
Luka 24:27
2 Tim. 3:15-17
40Mme lo gana go tla kwa go nna, gore lo tle lo nne le bophelo.

41“Ga ke newe tlotlo ke batho. 42Mme ke itse gore ga lo na lorato lwa Modimo mo go lona. 43Nna ke tsile mo leineng la ga Rre, mme ga lo ntshole; fa o sele a ka itlela ka leina la gagwe, ene lo tla mo tshola. 44Lo ka dumela jang lona ba lo tlotlanang, mme tlotlo e e tswang mo Modimong o le osi yona lo sa e batle?

5:44
Joh. 12:43
45Lo se ka lwa gopola gore nna ke tla lo baya molato mo go Rara. Moše ke ene yo o lo bayang molato, yo lo solofetseng mo go ene.
5:45
Doit. 31:26
46Gonne fa lo ka bo lo dumetse Moše, le nna lo ka bo lo ntumetse; gonne ene o kwadile ka ga me.
5:46
Gen. 3:15
49:10
Doit. 18:15
47Mme fa lo sa dumele dikwalo tsa gagwe, mafoko a me lo ka a dumela jang?”
5:47
Luka 16:31

6

Jesu o jesa batho ba ba dikete tse tlhano

(Math. 14:13-21; Mar. 6:32-44; Luka 9:10-17)

61E rile morago ga tseo Jesu a tshelela kwa moseja ga letsha la Galelea, le e leng la Tiberia. 2Bontsi jo bogolo jwa batho jwa mo latela, ka ba bonye ditshupo tse a di dirileng mo balwetseng. 3Jaanong Jesu a tlhatlogela mo thabeng, a nna teng le barutwa ba gagwe. 4Mme Tlolaganyo, moletlo wa Bajuta, ya bo e le gaufi.

6:4
Joh. 2:13
11:55
5Ya re Jesu a tsholetsa matlho, mme a bona bontsi jo bogolo bo tla go ene, a raya Filipo a re: “Re tla reka dinkgwe kae, gore bao ba je?” 6Mme a bo a bua jalo, e le go mo leka fela; gonne ene ka esi o ne a itse se a tla se dirang.

7Filipo a mo araba a re: “Dinkgwe tsa diranta di le 40 ga di ka ke tsa ba lekana, gore mongwe le mongwe a amogele go le gonnye.”

8Mongwe wa barutwa ba gagwe, e bong Andrea, morwa-rraagwe Simone Petoro, a mo raya a re: 9“Mosimane ke yo, o na le dinkgwe tse tlhano tsa garase le ditlhatswana tse pedi; mme tse e ka nna eng mo bontsing jo bo kana?”

10Ke fa Jesu a re: “Nnisang batho fa fatshe!” Gona foo go ne go le bojang jo bontsi. Jaanong banna ba nna fa fatshe, palo ya bone e ka ne e le dikete tse tlhano. 11Jesu a ba a tsaya dinkgwe, a leboga, a di abela barutwa, mme barutwa ba di abela ba ba ntseng fa fatshe; le tsona ditlhatswana fela jalo, ka fa ba ratang ka teng. 12Ya re ba sena go kgora, a raya barutwa ba gagwe a re: “Selang masadisa gore go se latlhege sepe.” 13Ba a sela, ba tlatsa ditlatlana di le 12 ka masadisa a dinkgwe tse tlhano tsa garase a a setseng mo go ba ba jeleng.

14Jaanong ya re batho ba bona sesupo se o se dirileng, ba re: “Ammaaruri, ke ene moporofeti yo go tilweng o tla tla mo lefatsheng.”

6:14
Doit. 18:15
15Ya re ka Jesu a lemoga gore ba tla tla go mo tsaya ka thata go mo dira kgosi, a ngwega, a boela gape kwa thabeng a le esi.
6:15
Joh. 18:36

Morena o tsamaya mo godimo ga letsha

(Math. 14:22-33; Mar. 6:45-52)

16E rile go tshwara letlatlana, barutwa ba gagwe ba fologela kwa letsheng, 17ba ya ba palama mokoro, ba tshela letsha go ya kwa Kaperenaume. Mme ga nna lefifi, Jesu a ise a be a tle go bone. 18Jaanong letsha la huduiwa ke go foka ga phefo e kgolo. 19Ya re ba tsweletse pele e ka nna dimaele tse tharo gongwe tse nne, ba bona Jesu a tsamaya mo godimo ga letsha, a atamela mokoro; mme ba boifa. 20Foo a ba raya a re: “Ke nna, se boifeng!” 21Ke fa ba rata gore a palame mokoro, mme mokoro wa akofa wa fitlha kwa lefatsheng le ba yang go lone.

Batho ba batla Jesu kwa Kaperenaume

22Ka moso batho ba ba emeng kwa moseja ga letsha ba lemoga gore go ne go se na mokoro ope o sele, fa e se o le mongwe fela o barutwa ba ga Jesu ba neng ba o palama, le gore Jesu ga a ka a o palama le barutwa ba gagwe, mme barutwa ba gagwe ba tsamaile ba le bosi fela. 23Mekoro e mengwe e e tswang Tiberia ya atamela felong fa ba jetseng senkgwe teng, Morena a sena go leboga.

6:23
Joh. 6:11
24Ya re jaanong batho ba bona fa Jesu a se teng le e seng barutwa ba gagwe, le bone ba palama mekoro, ba ya kwa Kaperenaume, go batla Jesu.

Jesu ke senkgwe sa bophelo

25Ya re ba mo fitlhela kwa moseja ga letsha, ba mmotsa ba re: “Moruti, o tlile leng kwano?”

26Jesu a ba araba a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga lo mpatle ka gonne lo bonye ditshupo, mme ke ka gonne lo jele dinkgwe, lwa kgora. 27Se tlhoafaleleng sejo se se nyelelang, mme lo tlhoafalele sejo se se nnelang go ya go fitlha bophelong jo bo sa khutleng, se Morwa-Motho o tla se lo nayang; gonne ke ene yo Rara, e bong Modimo, o mo kanneng.”

6:27
Joh. 4:14
5:36

28Ba mo raya ba re: “Re ka itheng gore re tlhoafalele ditiro tsa Modimo?”

29Jesu a ba araba a re: “Tiro ya Modimo ke gore lo dumele mo go ene yo o romilweng ke ona.”

6:29
Joh. 3:23

30Ba mo raya ba re: “Kana o dira sesupo sefe gore re bone, re go dumele? O itshupa ka tiro efe? 31Borraetsho ba jele Mmana kwa sekakeng, jaaka go kwadilwe ga twe: ‘O ba file senkgwe se se tswang kwa legodimong go se ja.’ ”

6:31
Pes. 78:24
Ekes. 16:13,14

32Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga se Moše yo o lo fileng senkgwe se se tswang kwa legodimong, ke Rre yo o lo fang senkgwe sa nnete se se tswang kwa legodimong.

6:32
Joh. 6:49
33Gonne senkgwe sa Modimo ke sona se se fologang kwa legodimong, se se nayang lefatshe bophelo.”

34Ba mo raya ba re: “Morena, re fe senkgwe seo ka metlha yotlhe.”

35Jesu a ba raya a re: “Ke nna senkgwe sa bophelo; yo o tlang go nna ga a ka ke a tlhola a utlwa tlala. Yo o dumelang mo go nna ga a ka ke a tlhola a nyorwa.

6:35
Joh. 6:48
4:14
7:37
36Mme ke lo boleletse ka re: Go mpona lo mponye, mme ga lo dumele.
6:36
Joh. 6:26,29
37Botlhe ba Rara o ba nnayang ba tla tla go nna, mme yo o tlang go nna, ga nka ke ka mo kgarameletsa ntle.
6:37
Joh. 17:6-8
Math. 11:28
38Gonne ke fologile kwa legodimong, e seng go dira thato ya me, fa e se go dira thato ya yo o nthomileng.
6:38
Joh. 4:34
39Mme thato ya yo o nthomileng ke go re, botlhe ba o ba nneileng ke se ka ka latlhegelwa ke ope wa bone, mme bogolo ke be ke ba tsose ka letsatsi la bofelo.
6:39
Joh. 10:28,29
17:12
40Gonne thato ya ga Rre ke go re, mongwe le mongwe yo o lebang Morwa, a ba a dumela mo go ene, a nne le bophelo jo bo sa khutleng, mme nna ke tle ke mo tsose ka letsatsi la bofelo.”
6:40
Joh. 5:29
11:24

41Jaanong Bajuta ba mo ngongoregela, ka a rile: “Ke nna senkgwe se se fologileng kwa legodimong,” 42ba re: “Yo a ga se Jesu, morwa Josefa, yo rraagwe le mmaagwe re ba itseng? O bua jang jaanong fa a re: ‘Ke fologile kwa legodimong’?”

6:42
Luka 4:22

43Jesu a ba fetola a re: “Se tlhotlheletsaneng go ngongorega. 44Ga go ope yo o ka kgonang go tla go nna fa e se yo o gogwang ke Rara yo o nthomileng; mme nna ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo.

6:44
Joh. 6:65
45Gonne go kwadilwe mo baporofeting ga twe: ‘Botlhe ba tla bo ba rutilwe ke Modimo.’ Mongwe le mongwe yo o utlwileng mo go Rara, a ithuta, o tla go nna.
6:45
Jes. 54:13
Jer. 31:33,34
46Ga se go re motho mongwe o kile a bona Rara, fa e se yo o tswang kwa Modimong; ke ene yo o bonyeng Rara.
6:46
Joh. 1:18
47Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o dumelang mo go nna o na le bophelo jo bo sa khutleng.
6:47
Joh. 3:16
48Ke nna senkgwe sa bophelo.
6:48
Joh. 6:35
49Borraeno ba ne ba ja Mmana kwa sekakeng, mme ba sule.
6:49
Joh. 6:31,32
1 Bakor. 10:3,5
50Se ke sona senkgwe se se fologang kwa legodimong, gore motho a se je, mme a se ka a swa. 51Ke nna senkgwe se se phelang se se fologileng kwa legodimong. Fa mongwe a ka ja senkgwe se, o tla phela ka bosenabokhutlo; mme senkgwe se ke tla se abang ke nama ya me e ke tla e neelang losong gore lefatshe le tle le phele.”
6:51
Baheb. 10:5,10

52Ya baa gona Bajuta ba ganetsanyang ba re: “Yo a ka re naya nama ya gagwe jang go e ja?”

53Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo sa je nama ya Morwa-Motho, lwa ba lwa nwa madi a gagwe, ga lo na bophelo mo teng ga lona. 54Yo o jang nama ya me, a ba a nwa madi a me, o na le bophelo jo bo sa khutleng, mme nna ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo; 55gonne nama ya me ke sejo tota, le madi a me ke seno tota. 56Yo o jang nama ya me, a ba a nwa madi a me, o ntse mo go nna, le nna ke ntse mo go ene.

6:56
Joh. 15:4
1 Joh. 3:24
57Yo o njang o tla phela ka ntlha ya me, jaaka Rara yo o phelang a nthomile, mme le nna ke phela ka ntlha ya ga Rara. 58Se ke sona senkgwe se se fologileng kwa legodimong, e seng jaaka borraeno ba ne ba ja, mme ba swa. Yo o jang senkgwe se o tla phela ka bosakhutleng.”

59Dilo tse o di buile, fa a ruta mo senagogeng kwa Kaperenaume.

Tenego ya barutwa, maipolelo a ga Petoro

60E rile jaanong ba bantsi ba barutwa ba gagwe ba utlwa, ba re: “Lefoko le, le thata; ke mang yo o ka le utlwelelang?”

61Ya re ka Jesu a itse ka bogagagwe gore barutwa ba gagwe ba ngongoregela seo, a ba raya a re: “A seo se a lo kgopisa? 62Jaanong lo tla reng fa lo bona Morwa-Motho a tlhatlogela kwa a neng a le teng pele?

6:62
Joh. 3:13
63Mowa ke ona o o phedisang; nama ga e na thuso epe. Mafoko a nna ke a buileng le lona ke mowa, e bile ke bophelo.
6:63
2 Bakor. 3:6
64Mme go na le bangwe mo go lona ba ba sa dumeleng.” Jesu o ne a itse go tloga tshimologong gore ba ba sa dumeleng ke bomang, le gore yo o tla mo tshwarisang ke mang.
6:64
Joh. 13:11
65A boa a re: “Ke gona ka moo ke lo reileng ka re: Ga go ope yo o ka kgonang go tla go nna, fa e se yo o go newang ke Rara.”
6:65
Joh. 6:44

66Go tloga foo ba bantsi ba barutwa ba gagwe ba boela kwa morago, ba se ka ba tlhola ba tsamaya nae. 67Jaanong Jesu a raya ba ba 12 a re: “A le lona lo rata go tsamaya?”

68Simone Petoro a mo araba a re: “Morena, re tla ya go mang? Wena o na le mafoko a bophelo jo bo sa khutleng;

6:68
Joh. 6:63
69mme re dumetse, re bile re itse gore ke wena Moitshepi wa Modimo.”
6:69
Joh. 1:49
11:27
Math. 16:16

70Jesu a ba araba a re: “A ga ke a lo itlhaolela lo le 12? Mme mongwe wa lona ke Diabolo.” 71O ne a raya Jutase Isekariote, morwa Simone; gonne e ne e le ene yo o tla mo tshwarisang, e le mongwe wa ba ba 12.

7

Bomonnaa Jesu ga ba dumele

71Morago ga tseo Jesu a nna a tsamaya mo Galelea; gonne o ne a sa rate go tsamaya mo Jutea, ka Bajuta ba batla go mmolaya.

7:1
Joh. 6:1
2Jaanong moletlo wa Bajuta wa Metlaagana o ne o le gaufi.
7:2
Lef. 23:34
3Ke fa bomonnawe ba mo raya ba re: “Tloga mono, o ye kwa Jutea gore le barutwa ba gago ba bone ditiro tsa gago tse o di dirang.
7:3
Joh. 2:12
Math. 12:46
Dit. 1:14
4Gonne ga go ope yo o dirang sengwe mo sephiring, fa ene ka esi a batla go nna mo ponatshegong. Fa o dira dilo tse, iponatse mo lefatsheng.” 5Gonne le bone bomonnawe ba ne ba sa dumele mo go ene ka sebaka sele.

6Jesu a ba raya a re: “Nako ya me ga e ise e tle, mme lona lo ka dira ka nako tsotlhe.

7:6
Joh. 2:4
7Lefatshe ga le ka ke la lo tlhoa, mme nna le ntlhoile; gonne nna ke ntse ke supa ka ga lone gore ditiro tsa lone di bosula.
7:7
Joh. 15:18
8A go ye lona kwa moletlong, nna ga ke ye kwa go ona jaanong; gonne nako ya me ga e ise e tlale.” 9E rile a sena go bua dilo tseo nabo, a sala mo Galelea.

Jesu o ya kwa Jerusalema

10Ya re bomonnawe ba sena go ya, le ene a ya kwa moletlong, e se mo pepeneneng, mme e le mo sephiring. 11Ke fa Bajuta ba mmatla mo moletlong ba re: “Yole o kae?”

12Mme go ne go le phapaano e kgolo mo bathong ka ntlha ya gagwe; gonne bangwe ba ne ba re: “O molemo;” ba bangwe ba re: “Nnyaya, kana o timetsa batho.” 13Le fa go ntse jalo ga bo go se ope yo o buang ka ga gagwe ka phuthologo ka ntlha ya go boifa Bajuta.

7:13
Joh. 9:22
12:42
19:38

Jesu o emela thuto ya gagwe

14E rile e setse e le fa gare ga moletlo, Jesu a ya kwa Tempeleng, a ruta. 15Ke fa Bajuta ba gakgamala ba re: “Monna yo, o itse Dikwalo jang, etswe a sa rutwa?”

7:15
Math. 13:54

16Jesu a ba araba a re: “Thuto ya me ga se ya me, ke ya yo o nthomileng. 17Fa motho a rata go dira thato ya Modimo, o tla itse ka ga thuto gore a e tswa go ona, kampo ke bua se se tswang mo go nna fela. 18Yo o buang se se tswang mo go ene fela o ipatlela tlotlo; mme yo o batlang tlotlo ya yo o mo romileng, yoo ke ene wa nnete, ga go na tshiamololo epe mo go ene.

7:18
Joh. 5:41,44
19A Moše ga a a lo naya molao? Mme le fa go ntse jalo ga go ope wa lona yo o tshegetsang molao. Lo batlelang go mpolaya?”
7:19
Dit. 7:53
Joh. 5:16,18

20Batho ba araba ba re: “O a tsenwa; ke mang yo o batlang go go bolaya?”

7:20
Joh. 8:48,52
10:20

21Jesu a ba araba a re: “Ke dirile tiro e le nngwe fela, mme lo gakgametse lotlhe.

7:21
Joh. 5:16
22Moše o lo neile bogwera; – e se gore bo tswa mo go Moše, bo tswa mo go borraeno – mme lo a tle lo rupise motho ka letsatsi la Sabata.
7:22
Gen. 17:10-12
23Fa motho a rupisiwa ka Sabata, gore molao wa ga Moše o se dirololwe, ke eng fa lo nkgalefetse, fa ke fodisitse motho yotlhe ka Sabata? 24Se atlholeng ka fa lo bonang; atlholang ka katlholo e e siameng.”

Jesu ke mang?

25Jaanong bangwe ba Jerusalema ba re: “Yoo a ga se ene yo ba batlang go mmolaya?

7:25
Joh. 7:19
26Kana o bua ka phuthologo, mme ga ba mo ree sepe. A jaana ruri balaodi ga ba a lemoga, fa e le ene Keresete? 27Mme re itse kwa monna yo a tlhagang teng; mme motlhang Keresete a tlang, ga go ope yo o tla itseng kwa a tlhagang teng.”
7:27
Joh. 7:41

28Foo Jesu a tsholetsa lentswe mo Tempeleng, a ruta a re: “A lo a nkitse, a lo itse kwa ke tswang teng? Kana ga ke a itlisa, mme yo o nthomileng ke wa nnete, yo lo sa mo itseng. 29Nna ke a mo itse; gonne ke fa go ene, e bile o nthomile.”

7:29
Math. 11:27

30Jaanong ba batla go mo tshwara; mme ga se ka ga nna ope yo o mo ntshetsang letsogo, ka nako ya gagwe e ne e ise e tle.

7:30
Joh. 8:20
Luka 22:53
31Mme ba bantsi ba morafe ba dumela mo go ene, ba be ba re: “A fa Keresete a tla, o tla dira ditshupo tse dintsi bogolo go tse monna yo a di dirileng?”

Jesu le baganetsi ba gagwe

32Ya re Bafarisai ba utlwa gore batho ba seba jalo ka ga gagwe, bone baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba roma batlhanka go mo tshwara. 33Jaanong Jesu a re: “Ke sa na le lona ka bokhutshwanyane fela, mme ke ya go ene yo o nthomileng.

7:33
Joh. 13:33
34Lo tla mpatla, mme ga lo kitla lo mpona; le gona kwa ke leng teng lona ga lo kgone go fitlha teng.”

35Foo Bajuta ba raana ba re: “Yoo o tla ya kae, fa a re, ga re ka ke ra mmona? A o tla ya kwa go ba ba falaletseng kwa Bagerikeng, a ya go ruta Bagerika? 36Lefoko la reng, le a le buileng a re: ‘Lo tla mpatla, mme lo se ke lo mpone, le gona fa ke leng teng, lona ga lo kgone go fitlha teng’?”

Jesu ke motswedi wa nnete

37Ka letsatsi la bofelo, e le le legolo la moletlo, Jesu a bo a eme, a tsholetsa lentswe a re: “Fa mongwe a nyorilwe, a a tle go nna, a nwe!

7:37
Lef. 23:36
Joh. 4:10
38Yo o dumelang mo go nna, ‘dinoka tsa metsi a a phelang di tla ela di tswa mo mmeleng wa gagwe,’ jaaka Dikwalo di buile.”
7:38
Joele 3:1
Jes. 44:3
39Mme o ne a bua jalo ka ga Mowa o ba ba dumelang mo go ene ba tla o amogelang; gonne Mowa o o Boitshepo o ne o ise o nne teng, ka Jesu a ne a ise a galalediwe.
7:39
Joh. 16:7

Kganetsanyo ya Bajuta

40Jaanong e rile bangwe mo bathong ba sena go utlwa mafoko ao, ba bua ba re: “Ammaaruri, ke ene moporofeti yole.”

7:40
Joh. 6:14
Doit. 18:15

41Ba bangwe ba re: “Ke ene Keresete.”

Ba bangwe ba re: “A Keresete a ka tswa kwa Galelea?

7:41
Joh. 1:46
42A Lokwalo ga lo a ka lwa re: Keresete o tla tswa mo losikeng lwa ga Dafita le mo motsaneng wa Betleheme, mo Dafita a neng a le teng?”
7:42
2 Sam. 7:12
Miga 5:1
Math. 2:5,6
22:42
43Ga ba ga nna kgaogano mo bathong ka ga gagwe.
7:43
Joh. 9:16
44Bangwe ba bone ba batla go mo tshwara, mme ga bo go se ope yo o mo ntshetsang letsogo.
7:44
Joh. 7:30

Go sa dumeleng ga ba Lekgotla

45Ke fa batlhanka ba boela kwa baperesiting ba bagolo le Bafarisaing; mme bone ba ba raya ba re: “Lo ne lo sa mo tsisetseng?”

46Batlhanka ba araba ba re: “Ga go ise go ko go bue motho ope jaaka motho yole.”

7:46
Math. 7:28,29

47Bafarisai ba ba fetola ba re: “A le lona lo timeditswe? 48A mongwe wa balaodi gongwe wa Bafarisai o dumetse mo go ene? 49Kana morafe o, o o sa itseng molao, o hutsitswe!”

50Nikotemo, mongwe wa bone yo o kileng a tla go ene, a ba raya a re:

7:50
Joh. 3:1,2
51“A molao wa rona o ka atlhola motho, a ise a sekisiwe, go ise go itsiwe se a se dirileng?”
7:51
Doit. 1:16,17

52Ba mo araba ba re: “A le wena o wa kwa Galelea? Tlhotlhomisa o bone gore ga go na moporofeti ope yo o ka tswang kwa Galelea.”

7:52
Joh. 7:41
53Jaanong ba tsamaya, mongwe le mongwe a ya kwa ga gagwe.