Setswana 1970/1987 (TSW70)

Jesu fa sedibeng sa ga Jakobe kwa Samaria

41E rile Morena a lemoga gore Bafarisai ba utlwile go twe, Jesu o dira barutwa ba le bantsi, e bile o kolobetsa bogolo go Johane,

4:1
Joh. 3:22,26
2– le fa Jesu ka esi a ne a sa kolobetse, mme e le barutwa ba gagwe – 3a tloga mo Jutea, a ba a boela kwa Galelea. 4Mme o ne a tshwanetse go ralala Samaria.

5Jaanong a fitlha kwa motseng mongwe wa Samaria o o bidiwang Sigare, gaufi le tshimo e Jakobe a neng a e file Josefa morwawe.

4:5
Gen. 48:22
Još. 24:32
6Foo ga bo go le sediba sa ga Jakobe. Jaanong ya re ka Jesu a lapisitswe ke leeto, a nna fa sedibeng, e ne e ka nna ka nako ya motshegare.

7Ga tla mosadi wa Samaria go ga metsi. Jesu a mo raya a re: “Mphe ke nwe!” 8Gonne barutwa ba gagwe ba ne ba ile kwa motseng go reka dijo.

9Jaanong mosadi wa Mosamaria a mo raya a re: “Wena yo o leng Mojuta o ka kopa jang metsi mo go nna ke le mosadi wa Mosamaria?” A re jalo ka gonne Bajuta ba ne ba sa tsalane le Basamaria.

10Jesu a mo araba a re: “Fa ò ka bo o itse neo ya Modimo le gore ke mang yo o go rayang a re: Mphe ke nwe! ke wena o ka bong o mo kopile, mme a ka bo a go naya metsi a a phelang.”

4:10
Joh. 7:38,39

11Mosadi a mo raya a re: “Morena, ga o na segelelo, mme sediba se boteng; metsi a a phelang o ka a tsaya kae? 12A o mogolo go rraetsho Jakobe yo o re neileng sediba se, yo o neng a nwa mo go sona ka esi le bomorwawe le diruiwa tsa gagwe?”

13Jesu a mo fetola a re: “Mongwe le mongwe yo o nwang metse a, o tla nyorwa gape;

4:13
Joh. 6:58
14mme yo o ka nwang metsi a nna ke tla a mo nayang, ga a ka ke a tlhola a nyorwa ka bosenabokhutlo; mme metsi a ke tla a mo nayang a tla nna motswedi mo go ene o o elelang go isa bophelong jo bo sa khutleng.”
4:14
Joh. 6:27,35

15Mosadi a mo raya a re: “Morena, a o ko o mphe metsi ao, gore ke se tlhole ke nyorwa, le e seng go tla kwano go ga.”

16Jesu a mo raya a re: “Yaa o bitse monna wa gago, lo tle kwano!”

17Mosadi a fetola a re: “Ga ke na monna.”

Jesu a mo raya a re: “O buile sentle, fa o re, ga o na monna; 18gonne ke banna ba batlhano ba ba neng ba go nyala, mme yo ò nang nae kajeno ga se monna wa gago; moo o buile nnete.”

19Mosadi a mo raya a re: “Morena, ke lemoga gore o moporofeti. 20Borraetsho ba ne ba obamela mo thabeng e, mme lona lo a re: Jerusalema ke felogosi fa go tshwanetseng ga obamelwa teng.”

4:20
Doit. 12:5
Pes. 122

21Jesu a mo raya a re: “Mosadi, o ntumele, nako e e tla e lo se kitlang lo obamela Rara ka yona mo thabeng e, le fa e le kwa Jerusalema. 22Lona lo obamela se lo sa se itseng; rona re obamela se re se itseng; gonne pholoso e tswa mo Bajuteng.

4:22
2 Dikg. 17:29-41
Jes. 2:3
23Mme nako e e tla, le jaanong e setse e tsile, e baobamedi ba nnete ba tla obamelang Rara ka yona ka Mowa le ka boammaaruri; gonne Rara o batla baobamedi ba ba ntseng jalo. 24Modimo ke Mowa; mme ba ba o obamelang ba tshwanetse go o obamela ka Mowa le ka boammaaruri.”
4:24
2 Bakor. 3:17

25Mosadi a mo raya a re: “Ke itse gore Mesia yo o bidiwang Keresete o e tla; e tla re a sena go tla, a re bolelele dilo tsotlhe.”

4:25
Joh. 1:41

26Jesu a mo raya a re: “Ke nna yo ke buang nao.”

4:26
Joh. 9:37

27Ke fa barutwa ba gagwe ba tla; mme ba gakgamala, ka a bua le mosadi. Le fa go ntse jalo ga se ka ga nna ope yo o reng: “Ò batlang?” gongwe go Jesu: “O buelang nae?”

28Jaanong mosadi a tlogela nkgwana ya gagwe, a ya kwa motseng, a raya batho a re: 29“Tlaang lo bone motho yo o mpoleletseng tsotlhe tse ke di dirileng; a jaana ga se ene Keresete?” 30Ba tswa mo motseng, ba tla go ene.

31Barutwa ba sala ba mo rapela ba re: “Moruti, a o ko o je!”

32Ene a ba raya a re: “Ke na le sejo se ke se jang, se lo sa se itseng.”

4:32
Joh. 4:34

33Jaanong barutwa ba botsanya ba re: “A mongwe o mo tsiseditse dijo?”

34Jesu a ba raya a re: “Sejo sa me ke go dira thato ya yo o nthomileng le go wetsa tiro ya gagwe.

4:34
Joh. 17:4
35A ga lo re: ‘Go setse dikgwedi tse nne go ya thobong’? Bonang, ke lo raya ke re: Tsholetsang matlho, lo lebe masimo; gonne a setse a sweufaletse thobo.
4:35
Math. 9:37
Luka 10:2
36Yo o robang o amogela tuelo, mme leungo o le phuthela bophelo jo bo sa khutleng, gore yo o jwalang a itumele mmogo le yo o robang. 37Gonne fano lefoko le le reng: ‘Mongwe o a jwala, yo mongwe o a roba,’ ke la nnete. 38Ke lo romile go roba fa lo ne lo sa dira teng; go dirile ba bangwe, mme lona lo tsenye mo tirong tsa bone.”

39Basamaria ba bantsi ba motse oo ba dumela mo go ene ka ntlha ya lefoko la mosadi yo o supileng a re: “O mpoleletse tsotlhe tse ke di dirileng.” 40E rile jaanong Basamaria ba tla go ene, ba mo rapela gore a tlhole nabo. A tlhola teng malatsi a le mabedi.

41Ga ba ga dumela ba bantsi go feta ba pele ka ntlha ya lefoko la gagwe. 42Ba raya mosadi ba re: “Jaanong ga re tlhole re dumela ka ntlha ya polelo ya gago; gonne rona ka rosi re mo ikutlwetse, mme re itse gore ke ene Keresete tota, Mopholosi wa lefatshe.”

Jesu o mo Galelea. Phodiso ya morwa tona ya kgosi

43Morago ga malatsi a mabedi a tswa teng, a ya kwa Galelea;

4:43
Math. 4:12
44gonne Jesu ka esi o ne a supile gore moporofeti ga a na tlotlo epe mo lefatsheng la ga gabo.
4:44
Math. 13:57
Mar. 6:4
Luka 4:24
45E rile jaanong a fitlha kwa Galelea, Bagalelea ba mo tshola, ka ba bonye tsotlhe tse a di dirileng kwa Jerusalema mo moletlong; gonne le bone ba ne ba ile moletlong.
4:45
Joh. 2:23

46Jaanong Jesu a fitlha gape kwa Kana wa Galelea, kwa a kileng a fetola metsi weine teng. Ga bo go le tona ya kgosi, e morwaa-yona a neng a lwala kwa Kaperenaume.

4:46
Joh. 2:1,9
47E rile ene a utlwa gore Jesu o dule kwa Jutea, mme o tsile kwa Galelea, a ya go ene, a mo rapela gore a tle go fodisa morwawe; gonne o ne a le gaufi le go swa. 48Jaanong Jesu a mo raya a re: “Fa lo sa bone ditshupo le dikgakgamatso, ga lo dumele ka gope.”
4:48
Joh. 2:18
1 Bakor. 1:22

49Tona ya mo raya ya re: “Morena, a o ko o tle, ngwanake a ise a swe.”

50Jesu a mo raya a re: “Tsamaya, morwao o phedile.”

Motho yoo a dumela lefoko le Jesu a le mo rayang, a ba a tsamaya. 51Ya re a sa ntse a le mo tseleng, batlhanka ba gagwe ba mo kgatlhantsha, ba mmolelela gore morwawe o phedile.

52Foo a ba botsa nako e o fodileng ka yona. Ke fa ba mo raya ba re: “E rile maabane ka nako ya motshegare go fisa ga mo tlogela.” 53Jaanong rraagwe a lemoga gore ke yona nako e Jesu a mo reileng ka yona a re: “Morwao o phedile.” Mme a dumela le ba lapa la gagwe botlhe.

54Sesupo seo ke sa bobedi se Jesu o se dirileng, a sena go tswa kwa Jutea, a ya kwa Galelea.

4:54
Joh. 2:11,23

Phodiso ya molwetse wa kwa Bethesta ka Sabata

51Morago ga tseo ga nna moletlo mongwe wa Bajuta, mme Jesu a ya Jerusalema. 2Jaanong go na le bodiba mo Jerusalema fa Kgorong ya Dinku jo bo bidiwang Bethesta ka Sehebere, bo na le maobo a le matlhano. 3Mo go ona go ne go letse balwetse ba bantsi le difofu le batlhotsi le baomeledi, ba ntse ba letetse kgobero ya metsi. 4Gonne moengele o ne a tle a fologele mo bodibeng ka dinako tse dingwe, a hudue metsi; yo jaanong a tsenang pele, metsi a sena go huduiwa, a fole, le fa e ka nna bolwetse bofe jo bo mo tshwereng. 5Jaanong go ne go le motho mongwe teng yo e setseng e le dinyaga di le 38 a ntse a lwala. 6E rile Jesu a mmona a letse, mme a utlwa gore ga a bolo go nna jalo, a mo raya a re: “A o rata go fola?”

7Molwetse a mo araba a re: “Morena, ga ke na motho ope yo o ka ntsenyang mo bodibeng, fa metsi a huduiwa; e a re ke sa ntse ke tla, go fologele yo mongwe pele ga me.”

8Jesu a mo raya a re: “Tsoga o tsee bolao jwa gago, o tsamae!”

5:8
Math. 9:6
9Ke fa motho yoo a fola e sa le ka nako eo, a tsaya bolao jwa gagwe, a tsamaya.

Mme letsatsi leo e le la Sabata.

5:9
Joh. 9:14
10Ya baa gona Bajuta ba rayang yo o fodisitsweng ba re: “Ke Sabata; ga go a letlelelwa gore o rwale bolao.”
5:10
Jer. 17:21

11Yoo a ba fetola a re: “Yo o mphodisitseng ke ene yo o ntheileng a re: ‘Tsaya bolao jwa gago, o tsamae.’ ”

12Ba mmotsa ba re: “Motho yoo ke mang yo o go reileng a re: ‘Bo tsee o tsamae’?”

13Mme yo o fodisitsweng o ne a sa mo itse; gonne Jesu o ne a ngwangwaetse, go le batho ba bantsi mo felong foo.

14Morago ga moo Jesu a mmona mo Tempeleng, a mo raya a re: “Bona, o fodile; o se tlhole o leofa, gore se se bosula bogolo se se go dirafalele.”

5:14
Joh. 8:11

15Motho yoo a ya a bolelela Bajuta gore ke Jesu yo o mo fodisitseng. 16Ka ntlha ya moo Bajuta ba tlhomara Jesu, ba batla go mmolaya, ka a dirile dilo tseo ka Sabata.

5:16
Math. 12:14
17Jesu a ba fetola a re: “Rre o sa dira le ka nako eno, le nna ke a dira.”
5:17
Joh. 9:4

18Ke ka ntlha ya moo Bajuta ba ne ba batla bogolo go mmolaya, e seng fela ka a sentse Sabata, mme le gona e le ka a rile, Modimo ke rraagwe, a itekanya le Modimo.

5:18
Joh. 7:30
10:33

Modimo Rara le Morwa

19Ya baa gona Jesu a ba fetolang a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Morwa o palelwa ke go dira sengwe ka bogagagwe, fa a sa bone Rara a se dira; gonne tse ene o di dirang, Morwa le ene o di dira jalo.

5:19
Joh. 3:11,32
20Kana Rara o rata Morwa, o mmontsha tsotlhe tse o di dirang, e bile o tla mmontsha ditiro tse dikgolo bogolo go tse gore lo gakgamale.
5:20
Joh. 3:35
21Gonne Morwa o phedisa ba o ratang go ba phedisa, jaaka Rara a tsosa baswi, a ba phedisa. 22Le gona Rara ga a atlhole ope, mme katlholo yotlhe o e neetse Morwa
5:22
Dan. 7:13,14
Dit. 17:31
23gore botlhe ba tlotle Morwa, fela jaaka ba tlotla Rara. Yo o sa tlotleng Morwa, ga a tlotle Rara yo o mo romileng.
5:23
Bafil. 2:10,11
1 Joh. 2:23

24“Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o utlwang lefoko la me, a dumela ene yo o nthomileng, o na le bophelo jo bo sa khutleng, mme ga a tsene mo katlholong; o dule mo losong, a tshelela botshelong.

5:24
Joh. 3:16,18
25Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Nako e e tla, le jaanong e setse e tsile, e baswi ba tla utlwang lentswe la Morwa Modimo ka yona, mme ba ba le utlwang ba tla phela.
5:25
Baef. 2:5,6
26Gonne Rara o neile Morwa go nna le bophelo mo go ene ka esi, jaaka ene a na le botshelo mo go ene ka esi.
5:26
Joh. 1:1-4
27O bile o mo neetse thata ya go atlhola, ka e le ene Morwa-Motho.
5:27
Joh. 5:22
28Se gakgamaleleng moo; gonne nako e e tla e botlhe ba ba mo diphupung ba tla utlwang lentswe la gagwe ka yona. 29Ba tla tswa, ba ba dirileng tse di molemo go ya tsogong ya bophelo, ba ba dirileng tse di bosula bone go ya tsogong ya katlholo.
5:29
Joh. 6:40
Dan. 12:2

Boipolelo jwa ga Jesu

30“Ga nka ke ka dira sepe ka bogame. Ke atlhola ka fa ke utlwang ka teng, mme katlholo ya me ke ya tshiamo; gonne ga ke batle thato ya me, ke batla thato ya yo o nthomileng.

5:30
Joh. 5:19
6:38

31“Fa ke supa ka ga me, tshupo ya me e ka se nne nnete.

5:31
Joh. 5:36,37
32Ke o sele yo o supang ka ga me, mme ke itse gore tshupo e o e supang ka ga me ke nnete. 33Lo romile batho kwa go Johane, mme o supile boammaaruri.
5:33
Joh. 1:19-34
34Nna ga ke amogele tshupo mo mothong, mme dilo tse ke di bua gore lo pholosiwe. 35Ene e ne e le lobone lo lo tukang, lo lo phatsimang, mme lona lo ne lwa rata go itumelela lesedi la gagwe ka nakonyana fela.

36“Nna ke na le tshupo e e fetang ya ga Johane; gonne ditiro tse Rara o di nneetseng go di wetsa, e bong tsona ditiro tse ke di dirang, di supa ka ga me gore Rara o nthomile.

5:36
1 Joh. 5:9
Joh. 1:33
3:2
37Rara yo o nthomileng le ene o supile ka ga me. Ga lo ise lo utlwe lentswe la gagwe ka motlha ope, le fa e le go bona gore o ntse jang.
5:37
Math. 3:17
38Le Lefoko la gagwe ga le nne mo go lona; gonne ga lo dumele yo a mo romileng. 39Lo batlisisa Dikwalo; gonne lo itlhoma lo ka nna le botshelo jo bo sa khutleng ka tsona, e tswe e le tsona tse di supang ka ga me.
5:39
Luka 24:27
2 Tim. 3:15-17
40Mme lo gana go tla kwa go nna, gore lo tle lo nne le bophelo.

41“Ga ke newe tlotlo ke batho. 42Mme ke itse gore ga lo na lorato lwa Modimo mo go lona. 43Nna ke tsile mo leineng la ga Rre, mme ga lo ntshole; fa o sele a ka itlela ka leina la gagwe, ene lo tla mo tshola. 44Lo ka dumela jang lona ba lo tlotlanang, mme tlotlo e e tswang mo Modimong o le osi yona lo sa e batle?

5:44
Joh. 12:43
45Lo se ka lwa gopola gore nna ke tla lo baya molato mo go Rara. Moše ke ene yo o lo bayang molato, yo lo solofetseng mo go ene.
5:45
Doit. 31:26
46Gonne fa lo ka bo lo dumetse Moše, le nna lo ka bo lo ntumetse; gonne ene o kwadile ka ga me.
5:46
Gen. 3:15
49:10
Doit. 18:15
47Mme fa lo sa dumele dikwalo tsa gagwe, mafoko a me lo ka a dumela jang?”
5:47
Luka 16:31

6

Jesu o jesa batho ba ba dikete tse tlhano

(Math. 14:13-21; Mar. 6:32-44; Luka 9:10-17)

61E rile morago ga tseo Jesu a tshelela kwa moseja ga letsha la Galelea, le e leng la Tiberia. 2Bontsi jo bogolo jwa batho jwa mo latela, ka ba bonye ditshupo tse a di dirileng mo balwetseng. 3Jaanong Jesu a tlhatlogela mo thabeng, a nna teng le barutwa ba gagwe. 4Mme Tlolaganyo, moletlo wa Bajuta, ya bo e le gaufi.

6:4
Joh. 2:13
11:55
5Ya re Jesu a tsholetsa matlho, mme a bona bontsi jo bogolo bo tla go ene, a raya Filipo a re: “Re tla reka dinkgwe kae, gore bao ba je?” 6Mme a bo a bua jalo, e le go mo leka fela; gonne ene ka esi o ne a itse se a tla se dirang.

7Filipo a mo araba a re: “Dinkgwe tsa diranta di le 40 ga di ka ke tsa ba lekana, gore mongwe le mongwe a amogele go le gonnye.”

8Mongwe wa barutwa ba gagwe, e bong Andrea, morwa-rraagwe Simone Petoro, a mo raya a re: 9“Mosimane ke yo, o na le dinkgwe tse tlhano tsa garase le ditlhatswana tse pedi; mme tse e ka nna eng mo bontsing jo bo kana?”

10Ke fa Jesu a re: “Nnisang batho fa fatshe!” Gona foo go ne go le bojang jo bontsi. Jaanong banna ba nna fa fatshe, palo ya bone e ka ne e le dikete tse tlhano. 11Jesu a ba a tsaya dinkgwe, a leboga, a di abela barutwa, mme barutwa ba di abela ba ba ntseng fa fatshe; le tsona ditlhatswana fela jalo, ka fa ba ratang ka teng. 12Ya re ba sena go kgora, a raya barutwa ba gagwe a re: “Selang masadisa gore go se latlhege sepe.” 13Ba a sela, ba tlatsa ditlatlana di le 12 ka masadisa a dinkgwe tse tlhano tsa garase a a setseng mo go ba ba jeleng.

14Jaanong ya re batho ba bona sesupo se o se dirileng, ba re: “Ammaaruri, ke ene moporofeti yo go tilweng o tla tla mo lefatsheng.”

6:14
Doit. 18:15
15Ya re ka Jesu a lemoga gore ba tla tla go mo tsaya ka thata go mo dira kgosi, a ngwega, a boela gape kwa thabeng a le esi.
6:15
Joh. 18:36

Morena o tsamaya mo godimo ga letsha

(Math. 14:22-33; Mar. 6:45-52)

16E rile go tshwara letlatlana, barutwa ba gagwe ba fologela kwa letsheng, 17ba ya ba palama mokoro, ba tshela letsha go ya kwa Kaperenaume. Mme ga nna lefifi, Jesu a ise a be a tle go bone. 18Jaanong letsha la huduiwa ke go foka ga phefo e kgolo. 19Ya re ba tsweletse pele e ka nna dimaele tse tharo gongwe tse nne, ba bona Jesu a tsamaya mo godimo ga letsha, a atamela mokoro; mme ba boifa. 20Foo a ba raya a re: “Ke nna, se boifeng!” 21Ke fa ba rata gore a palame mokoro, mme mokoro wa akofa wa fitlha kwa lefatsheng le ba yang go lone.

Batho ba batla Jesu kwa Kaperenaume

22Ka moso batho ba ba emeng kwa moseja ga letsha ba lemoga gore go ne go se na mokoro ope o sele, fa e se o le mongwe fela o barutwa ba ga Jesu ba neng ba o palama, le gore Jesu ga a ka a o palama le barutwa ba gagwe, mme barutwa ba gagwe ba tsamaile ba le bosi fela. 23Mekoro e mengwe e e tswang Tiberia ya atamela felong fa ba jetseng senkgwe teng, Morena a sena go leboga.

6:23
Joh. 6:11
24Ya re jaanong batho ba bona fa Jesu a se teng le e seng barutwa ba gagwe, le bone ba palama mekoro, ba ya kwa Kaperenaume, go batla Jesu.

Jesu ke senkgwe sa bophelo

25Ya re ba mo fitlhela kwa moseja ga letsha, ba mmotsa ba re: “Moruti, o tlile leng kwano?”

26Jesu a ba araba a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga lo mpatle ka gonne lo bonye ditshupo, mme ke ka gonne lo jele dinkgwe, lwa kgora. 27Se tlhoafaleleng sejo se se nyelelang, mme lo tlhoafalele sejo se se nnelang go ya go fitlha bophelong jo bo sa khutleng, se Morwa-Motho o tla se lo nayang; gonne ke ene yo Rara, e bong Modimo, o mo kanneng.”

6:27
Joh. 4:14
5:36

28Ba mo raya ba re: “Re ka itheng gore re tlhoafalele ditiro tsa Modimo?”

29Jesu a ba araba a re: “Tiro ya Modimo ke gore lo dumele mo go ene yo o romilweng ke ona.”

6:29
Joh. 3:23

30Ba mo raya ba re: “Kana o dira sesupo sefe gore re bone, re go dumele? O itshupa ka tiro efe? 31Borraetsho ba jele Mmana kwa sekakeng, jaaka go kwadilwe ga twe: ‘O ba file senkgwe se se tswang kwa legodimong go se ja.’ ”

6:31
Pes. 78:24
Ekes. 16:13,14

32Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Ga se Moše yo o lo fileng senkgwe se se tswang kwa legodimong, ke Rre yo o lo fang senkgwe sa nnete se se tswang kwa legodimong.

6:32
Joh. 6:49
33Gonne senkgwe sa Modimo ke sona se se fologang kwa legodimong, se se nayang lefatshe bophelo.”

34Ba mo raya ba re: “Morena, re fe senkgwe seo ka metlha yotlhe.”

35Jesu a ba raya a re: “Ke nna senkgwe sa bophelo; yo o tlang go nna ga a ka ke a tlhola a utlwa tlala. Yo o dumelang mo go nna ga a ka ke a tlhola a nyorwa.

6:35
Joh. 6:48
4:14
7:37
36Mme ke lo boleletse ka re: Go mpona lo mponye, mme ga lo dumele.
6:36
Joh. 6:26,29
37Botlhe ba Rara o ba nnayang ba tla tla go nna, mme yo o tlang go nna, ga nka ke ka mo kgarameletsa ntle.
6:37
Joh. 17:6-8
Math. 11:28
38Gonne ke fologile kwa legodimong, e seng go dira thato ya me, fa e se go dira thato ya yo o nthomileng.
6:38
Joh. 4:34
39Mme thato ya yo o nthomileng ke go re, botlhe ba o ba nneileng ke se ka ka latlhegelwa ke ope wa bone, mme bogolo ke be ke ba tsose ka letsatsi la bofelo.
6:39
Joh. 10:28,29
17:12
40Gonne thato ya ga Rre ke go re, mongwe le mongwe yo o lebang Morwa, a ba a dumela mo go ene, a nne le bophelo jo bo sa khutleng, mme nna ke tle ke mo tsose ka letsatsi la bofelo.”
6:40
Joh. 5:29
11:24

41Jaanong Bajuta ba mo ngongoregela, ka a rile: “Ke nna senkgwe se se fologileng kwa legodimong,” 42ba re: “Yo a ga se Jesu, morwa Josefa, yo rraagwe le mmaagwe re ba itseng? O bua jang jaanong fa a re: ‘Ke fologile kwa legodimong’?”

6:42
Luka 4:22

43Jesu a ba fetola a re: “Se tlhotlheletsaneng go ngongorega. 44Ga go ope yo o ka kgonang go tla go nna fa e se yo o gogwang ke Rara yo o nthomileng; mme nna ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo.

6:44
Joh. 6:65
45Gonne go kwadilwe mo baporofeting ga twe: ‘Botlhe ba tla bo ba rutilwe ke Modimo.’ Mongwe le mongwe yo o utlwileng mo go Rara, a ithuta, o tla go nna.
6:45
Jes. 54:13
Jer. 31:33,34
46Ga se go re motho mongwe o kile a bona Rara, fa e se yo o tswang kwa Modimong; ke ene yo o bonyeng Rara.
6:46
Joh. 1:18
47Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o dumelang mo go nna o na le bophelo jo bo sa khutleng.
6:47
Joh. 3:16
48Ke nna senkgwe sa bophelo.
6:48
Joh. 6:35
49Borraeno ba ne ba ja Mmana kwa sekakeng, mme ba sule.
6:49
Joh. 6:31,32
1 Bakor. 10:3,5
50Se ke sona senkgwe se se fologang kwa legodimong, gore motho a se je, mme a se ka a swa. 51Ke nna senkgwe se se phelang se se fologileng kwa legodimong. Fa mongwe a ka ja senkgwe se, o tla phela ka bosenabokhutlo; mme senkgwe se ke tla se abang ke nama ya me e ke tla e neelang losong gore lefatshe le tle le phele.”
6:51
Baheb. 10:5,10

52Ya baa gona Bajuta ba ganetsanyang ba re: “Yo a ka re naya nama ya gagwe jang go e ja?”

53Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo sa je nama ya Morwa-Motho, lwa ba lwa nwa madi a gagwe, ga lo na bophelo mo teng ga lona. 54Yo o jang nama ya me, a ba a nwa madi a me, o na le bophelo jo bo sa khutleng, mme nna ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo; 55gonne nama ya me ke sejo tota, le madi a me ke seno tota. 56Yo o jang nama ya me, a ba a nwa madi a me, o ntse mo go nna, le nna ke ntse mo go ene.

6:56
Joh. 15:4
1 Joh. 3:24
57Yo o njang o tla phela ka ntlha ya me, jaaka Rara yo o phelang a nthomile, mme le nna ke phela ka ntlha ya ga Rara. 58Se ke sona senkgwe se se fologileng kwa legodimong, e seng jaaka borraeno ba ne ba ja, mme ba swa. Yo o jang senkgwe se o tla phela ka bosakhutleng.”

59Dilo tse o di buile, fa a ruta mo senagogeng kwa Kaperenaume.

Tenego ya barutwa, maipolelo a ga Petoro

60E rile jaanong ba bantsi ba barutwa ba gagwe ba utlwa, ba re: “Lefoko le, le thata; ke mang yo o ka le utlwelelang?”

61Ya re ka Jesu a itse ka bogagagwe gore barutwa ba gagwe ba ngongoregela seo, a ba raya a re: “A seo se a lo kgopisa? 62Jaanong lo tla reng fa lo bona Morwa-Motho a tlhatlogela kwa a neng a le teng pele?

6:62
Joh. 3:13
63Mowa ke ona o o phedisang; nama ga e na thuso epe. Mafoko a nna ke a buileng le lona ke mowa, e bile ke bophelo.
6:63
2 Bakor. 3:6
64Mme go na le bangwe mo go lona ba ba sa dumeleng.” Jesu o ne a itse go tloga tshimologong gore ba ba sa dumeleng ke bomang, le gore yo o tla mo tshwarisang ke mang.
6:64
Joh. 13:11
65A boa a re: “Ke gona ka moo ke lo reileng ka re: Ga go ope yo o ka kgonang go tla go nna, fa e se yo o go newang ke Rara.”
6:65
Joh. 6:44

66Go tloga foo ba bantsi ba barutwa ba gagwe ba boela kwa morago, ba se ka ba tlhola ba tsamaya nae. 67Jaanong Jesu a raya ba ba 12 a re: “A le lona lo rata go tsamaya?”

68Simone Petoro a mo araba a re: “Morena, re tla ya go mang? Wena o na le mafoko a bophelo jo bo sa khutleng;

6:68
Joh. 6:63
69mme re dumetse, re bile re itse gore ke wena Moitshepi wa Modimo.”
6:69
Joh. 1:49
11:27
Math. 16:16

70Jesu a ba araba a re: “A ga ke a lo itlhaolela lo le 12? Mme mongwe wa lona ke Diabolo.” 71O ne a raya Jutase Isekariote, morwa Simone; gonne e ne e le ene yo o tla mo tshwarisang, e le mongwe wa ba ba 12.