Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Phodiso ya molwetse wa kwa Bethesta ka Sabata

51Morago ga tseo ga nna moletlo mongwe wa Bajuta, mme Jesu a ya Jerusalema. 2Jaanong go na le bodiba mo Jerusalema fa Kgorong ya Dinku jo bo bidiwang Bethesta ka Sehebere, bo na le maobo a le matlhano. 3Mo go ona go ne go letse balwetse ba bantsi le difofu le batlhotsi le baomeledi, ba ntse ba letetse kgobero ya metsi. 4Gonne moengele o ne a tle a fologele mo bodibeng ka dinako tse dingwe, a hudue metsi; yo jaanong a tsenang pele, metsi a sena go huduiwa, a fole, le fa e ka nna bolwetse bofe jo bo mo tshwereng. 5Jaanong go ne go le motho mongwe teng yo e setseng e le dinyaga di le 38 a ntse a lwala. 6E rile Jesu a mmona a letse, mme a utlwa gore ga a bolo go nna jalo, a mo raya a re: “A o rata go fola?”

7Molwetse a mo araba a re: “Morena, ga ke na motho ope yo o ka ntsenyang mo bodibeng, fa metsi a huduiwa; e a re ke sa ntse ke tla, go fologele yo mongwe pele ga me.”

8Jesu a mo raya a re: “Tsoga o tsee bolao jwa gago, o tsamae!”

5:8
Math. 9:6
9Ke fa motho yoo a fola e sa le ka nako eo, a tsaya bolao jwa gagwe, a tsamaya.

Mme letsatsi leo e le la Sabata.

5:9
Joh. 9:14
10Ya baa gona Bajuta ba rayang yo o fodisitsweng ba re: “Ke Sabata; ga go a letlelelwa gore o rwale bolao.”
5:10
Jer. 17:21

11Yoo a ba fetola a re: “Yo o mphodisitseng ke ene yo o ntheileng a re: ‘Tsaya bolao jwa gago, o tsamae.’ ”

12Ba mmotsa ba re: “Motho yoo ke mang yo o go reileng a re: ‘Bo tsee o tsamae’?”

13Mme yo o fodisitsweng o ne a sa mo itse; gonne Jesu o ne a ngwangwaetse, go le batho ba bantsi mo felong foo.

14Morago ga moo Jesu a mmona mo Tempeleng, a mo raya a re: “Bona, o fodile; o se tlhole o leofa, gore se se bosula bogolo se se go dirafalele.”

5:14
Joh. 8:11

15Motho yoo a ya a bolelela Bajuta gore ke Jesu yo o mo fodisitseng. 16Ka ntlha ya moo Bajuta ba tlhomara Jesu, ba batla go mmolaya, ka a dirile dilo tseo ka Sabata.

5:16
Math. 12:14
17Jesu a ba fetola a re: “Rre o sa dira le ka nako eno, le nna ke a dira.”
5:17
Joh. 9:4

18Ke ka ntlha ya moo Bajuta ba ne ba batla bogolo go mmolaya, e seng fela ka a sentse Sabata, mme le gona e le ka a rile, Modimo ke rraagwe, a itekanya le Modimo.

5:18
Joh. 7:30
10:33

Modimo Rara le Morwa

19Ya baa gona Jesu a ba fetolang a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Morwa o palelwa ke go dira sengwe ka bogagagwe, fa a sa bone Rara a se dira; gonne tse ene o di dirang, Morwa le ene o di dira jalo.

5:19
Joh. 3:11,32
20Kana Rara o rata Morwa, o mmontsha tsotlhe tse o di dirang, e bile o tla mmontsha ditiro tse dikgolo bogolo go tse gore lo gakgamale.
5:20
Joh. 3:35
21Gonne Morwa o phedisa ba o ratang go ba phedisa, jaaka Rara a tsosa baswi, a ba phedisa. 22Le gona Rara ga a atlhole ope, mme katlholo yotlhe o e neetse Morwa
5:22
Dan. 7:13,14
Dit. 17:31
23gore botlhe ba tlotle Morwa, fela jaaka ba tlotla Rara. Yo o sa tlotleng Morwa, ga a tlotle Rara yo o mo romileng.
5:23
Bafil. 2:10,11
1 Joh. 2:23

24“Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o utlwang lefoko la me, a dumela ene yo o nthomileng, o na le bophelo jo bo sa khutleng, mme ga a tsene mo katlholong; o dule mo losong, a tshelela botshelong.

5:24
Joh. 3:16,18
25Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Nako e e tla, le jaanong e setse e tsile, e baswi ba tla utlwang lentswe la Morwa Modimo ka yona, mme ba ba le utlwang ba tla phela.
5:25
Baef. 2:5,6
26Gonne Rara o neile Morwa go nna le bophelo mo go ene ka esi, jaaka ene a na le botshelo mo go ene ka esi.
5:26
Joh. 1:1-4
27O bile o mo neetse thata ya go atlhola, ka e le ene Morwa-Motho.
5:27
Joh. 5:22
28Se gakgamaleleng moo; gonne nako e e tla e botlhe ba ba mo diphupung ba tla utlwang lentswe la gagwe ka yona. 29Ba tla tswa, ba ba dirileng tse di molemo go ya tsogong ya bophelo, ba ba dirileng tse di bosula bone go ya tsogong ya katlholo.
5:29
Joh. 6:40
Dan. 12:2

Boipolelo jwa ga Jesu

30“Ga nka ke ka dira sepe ka bogame. Ke atlhola ka fa ke utlwang ka teng, mme katlholo ya me ke ya tshiamo; gonne ga ke batle thato ya me, ke batla thato ya yo o nthomileng.

5:30
Joh. 5:19
6:38

31“Fa ke supa ka ga me, tshupo ya me e ka se nne nnete.

5:31
Joh. 5:36,37
32Ke o sele yo o supang ka ga me, mme ke itse gore tshupo e o e supang ka ga me ke nnete. 33Lo romile batho kwa go Johane, mme o supile boammaaruri.
5:33
Joh. 1:19-34
34Nna ga ke amogele tshupo mo mothong, mme dilo tse ke di bua gore lo pholosiwe. 35Ene e ne e le lobone lo lo tukang, lo lo phatsimang, mme lona lo ne lwa rata go itumelela lesedi la gagwe ka nakonyana fela.

36“Nna ke na le tshupo e e fetang ya ga Johane; gonne ditiro tse Rara o di nneetseng go di wetsa, e bong tsona ditiro tse ke di dirang, di supa ka ga me gore Rara o nthomile.

5:36
1 Joh. 5:9
Joh. 1:33
3:2
37Rara yo o nthomileng le ene o supile ka ga me. Ga lo ise lo utlwe lentswe la gagwe ka motlha ope, le fa e le go bona gore o ntse jang.
5:37
Math. 3:17
38Le Lefoko la gagwe ga le nne mo go lona; gonne ga lo dumele yo a mo romileng. 39Lo batlisisa Dikwalo; gonne lo itlhoma lo ka nna le botshelo jo bo sa khutleng ka tsona, e tswe e le tsona tse di supang ka ga me.
5:39
Luka 24:27
2 Tim. 3:15-17
40Mme lo gana go tla kwa go nna, gore lo tle lo nne le bophelo.

41“Ga ke newe tlotlo ke batho. 42Mme ke itse gore ga lo na lorato lwa Modimo mo go lona. 43Nna ke tsile mo leineng la ga Rre, mme ga lo ntshole; fa o sele a ka itlela ka leina la gagwe, ene lo tla mo tshola. 44Lo ka dumela jang lona ba lo tlotlanang, mme tlotlo e e tswang mo Modimong o le osi yona lo sa e batle?

5:44
Joh. 12:43
45Lo se ka lwa gopola gore nna ke tla lo baya molato mo go Rara. Moše ke ene yo o lo bayang molato, yo lo solofetseng mo go ene.
5:45
Doit. 31:26
46Gonne fa lo ka bo lo dumetse Moše, le nna lo ka bo lo ntumetse; gonne ene o kwadile ka ga me.
5:46
Gen. 3:15
49:10
Doit. 18:15
47Mme fa lo sa dumele dikwalo tsa gagwe, mafoko a me lo ka a dumela jang?”
5:47
Luka 16:31