Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Ponatso ya ntlha ya kgalalelo ya Morena mo lenyalong la kwa Kana

21Ka letsatsi la boraro go ne go le lenyalo kwa Kana wa Galelea, mma Jesu a le teng. 2Jesu le ene a lalelediwa lenyalo le barutwa ba gagwe. 3Jaanong ya re weine e tlhaela, mma Jesu a mo raya a re: “Ga ba na weine.”

4Jesu a mo raya a re: “Mosadi, ke tlhakanetseng nao? Nako ya me ga e ise e tle.”

2:4
Joh. 19:26
Math. 12:48

5Mmaagwe a raya badiredi a re: “Se a ka se lo rayang, lo se dire.”

6Jaanong ga bo go le ditsaga tsa majwe di le thataro, tse di beilweng ka fa mokgweng wa Bajuta wa go tlhapa, nngwe le nngwe e ka tshola dikgamelo di le tlhano gongwe di supa.

2:6
Mar. 7:3,4
7Jesu a ba raya a re: “Tlatsang ditsaga tseo metsi!” Ba di tshela, tsa ba tsa tlala. 8Jaanong a ba raya a re: “Gayang jaanong, lo ise kwa go morulaganyi wa modiro.” Ba a isa. 9Ya re morulaganyi wa modiro a utlwa metsi a a fetogileng weine, a sa itse kwa e tswang teng, go itse badiredi fela ba ba gileng metsi, a bitsa monyadi, 10a mo raya a re: “Motho mongwe le mongwe o a tle a ntshe weine e e monate pele, mme fa ba sena go kgora, go ntshiwe e e seng monate. Wena o bolokile weine e e monate go fitlha jaanong.”

11Sesupo seo sa ntlha Jesu o se dirile kwa Kana wa Galelea, a bonatsa kgalalelo ya gagwe, mme barutwa ba gagwe ba dumela mo go ene.

2:11
Joh. 1:14

Jesu mo Tempeleng

(Math. 21:12-17; Mar. 11:15-18; Luka 19:45-48)

12Morago ga moo a ya kwa Kaperenaume, ene le mmaagwe le bomonnawe le barutwa ba gagwe, ba tlhola teng malatsi a se kae.

2:12
Joh. 7:3

13Jaanong Tlolaganyo ya Bajuta ya bo e le gaufi, mme Jesu a ya kwa Jerusalema. 14A fitlhela ba ba rekisang dikgomo le dinku le maeba le baananyi ba madi ba ntse mo Tempeleng. 15Ya re a sena go dira seitei ka megala, a ba kobela kwa ntle ga Tempele botlhe, le tsona dinku le dikgomo; madi a baananyi a a tshololela fa fatshe, le dipati a di menola. 16A raya bone ba ba bapatsang maeba a re: “Tlosang dilo tse fa! Se direng Ntlo ya ga Rre ntlo ya thekelo.” 17Foo barutwa ba gagwe ba gakologelwa gore go kwadilwe ga twe: “Go tlhoafalela Ntlo ya gago go tla nja.”

2:17
Pes. 69:10

18Ke fa Bajuta ba mmotsa ba re: “O ka re bontsha sesupo sefe gore ò ka dira dilo tseo?”

2:18
Math. 21:23

19Jesu a ba araba a re: “Digang Tempele e, nna ke tla e tsosa ka malatsi a le mararo.”

2:19
Math. 26:61
27:40

20Foo Bajuta ba re: “Tempele e, e agilwe dinyaga di le 46, mme ke eng fa wena o re, o tla e tsosa ka malatsi a le mararo?”

21Mme ene o ne a bua ka ga Tempele ya mmele wa gagwe.

2:21
1 Bakor. 6:19
22Jaanong e rile a sena go tsosiwa mo baswing, barutwa ba gagwe ba gakologelwa gore o kile a bua jalo, ba be ba dumela Lokwalo le lefoko le Jesu a le buileng.

Jesu o itse se se mo mothong

23E rile a le mo Jerusalema ka moletlo wa Tlolaganyo, batho ba bantsi ba dumela mo leineng la gagwe, ka ba bona ditshupo tsa gagwe tse a ntseng a di dira. 24Mme Jesu ka esi a se ka a ba ikanya, mo a ka ba ipolelelang, ka a ba itse botlhe, 25a sa tlhoke go bolelelwa sepe ka ga motho; gonne ene ka esi o ne a itse se se mo mothong.

2:25
Mar. 2:8

3

Puisanyo ya ga Jesu le Nikotemo

31Go ne go le motho wa Bafarisai yo o bidiwang Nikotemo, mongwe wa lekgotla la Bajuta.

3:1
Joh. 7:50
19:39
2Yoo a tla go Jesu bosigo, a mo raya a re: “Moruti, re itse gore o moruti yo o tswang kwa Modimong; gonne ga go ope yo o ka dirang ditshupo tse wena o di dirang, fa Modimo o se na nae.”

3Jesu a mo araba a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Fa motho a sa tsalwe go tswa godimo, ga a ka ke a lemoga puso ya Modimo.”

3:3
1 Pet. 1:23

4Nikotemo a mo fetola a re: “Motho yo o godileng a ka tsalwa jang? A a ka ba a tsena la bobedi mo mmeleng wa ga mmaagwe, a boa a tsalwa?”

5Jesu a araba a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Fa motho a sa tsalwe ka metsi le Mowa, ga a ka ke a tsena mo pusong ya Modimo.

3:5
Hes. 36:25-27
Baef. 5:26
Tito 3:5
6Se se tsetsweng ke nama, ke nama; mme se se tsetsweng ke Mowa, ke mowa.
3:6
Joh. 1:13
Gen. 5:3
Pes. 51:7
7O se gakgamale, fa ke go reile ka re: Lo tshwanetse go tsalwa go tswa godimo. 8Phefo e fokela kwa e ratang teng, o utlwa mosumo wa yona, mme ga o itse kwa e tswang teng le kwa e yang teng. Mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke Mowa o ntse jalo.”

9Nikotemo a mo fetola a re: “Dilo tse, di ka dirafala jang?”

10Jesu a mo araba a re: “O moruti wa Iseraele, mme dilo tse ke eng, fa o sa di tlhaloganye? 11Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Re bolela se re se itseng, re bile re supa se re se bonyeng; mme lona ga lo tshole tshupo ya rona.

3:11
Joh. 7:16
8:26,28
12Fa ke lo boleletse dilo tsa lefatshe, mme lo sa dumele, lo ka dumela jang, fa ke lo bolelela tsa legodimo? 13Ga go ope yo o kileng a tlhatlogela kwa legodimong, fa e se ene yo o fologileng kwa legodimong, e bong Morwa-Motho yo o mo legodimong.
3:13
Baef. 4:9

14“Mme Morwa-Motho o tshwanetse go tlhatlosiwa, jaaka Moše a kile a tlhatlosa noga kwa sekakeng,

3:14
Num. 21:8,9
15gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene, a se latlhege, mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng. 16Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, mo o bileng wa le neela Morwaa-ona yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a latlhega, mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng.
3:16
Baroma 5:8
8:32
1 Joh. 4:9
17Kana Modimo ga o a roma Morwaa-ona mo lefatsheng gore a atlhole lefatshe, mme e le gore lefatshe le pholosiwe ka ene.
3:17
Joh. 12:47

18“Yo o dumelang mo go ene ga a atlholwe. Yo o sa dumeleng o setse a atlhotswe, ka a se ka a dumela mo leineng la Morwa Modimo yo o tsetsweng a le esi.

3:18
Joh. 3:36
5:24
19Mme katlholo ke e: Lesedi le tsile mo lefatsheng, mme batho ba ratile lefifi bogolo go lesedi; gonne ditiro tsa bone di ne di le bosula.
3:19
Joh. 1:5,9-11
20Gonne mongwe le mongwe yo o dirang bosula o ila lesedi, le gona ga a tle mo leseding, gore ditiro tsa gagwe di se ka tsa kgalemelwa.
3:20
Baef. 5:13
21Mme yo o dirang boammaaruri o tla kwa leseding gore ditiro tsa gagwe di bonatsege gore di dirilwe ka Modimo.”

Jesu o mo Jutea. Tshupo ya Mokolobetsi

22Morago ga dilo tse Jesu le barutwa ba gagwe ba fitlha mo lefatsheng la Jutea; a nna nabo teng, a ba a kolobetsa.

3:22
Joh. 4:1,2
23Johane le ene o ne a kolobetsa kwa Enone, gaufi le Salime; gonne metsi a ne a le mantsi teng, mme batho ba ya teng, ba kolobediwa. 24Gonne Johane o ne a ise a tsenngwe mo ntlong ya kgolegelo.
3:24
Math. 14:3

25Jaanong ga tsoga kganetsanyo fa gare ga barutwa ba ga Johane le Mojuta mongwe ka ga phepafatso. 26Ba ya kwa go Johane, ba mo raya ba re: “Moruti, yo o neng a na nao kwa moseja ga Joretane, yo ò supileng ka ga gagwe, bona, o a kolobetsa, mme botlhe ba ya go ene.”

3:26
Joh. 1:26-34

27Johane a araba a re: “Motho ga a ka ke a amogela sepe, fa a sa se newa ke Modimo.

3:27
Baheb. 5:4
28Lona ka losi lo basupi ba me ba gore ke boletse ka re: ‘Nna ga ke Keresete, mme ke romilwe go mo etelela pela fela.’
3:28
Joh. 1:20,23,27
29Yo o nang le monyalwa ke monyadi; mme tsala ya monyadi e e mo direlang e a mo utlwa, e itumelela lentswe la monyadi thata. Boitumelo joo jwa me bo tletse jaanong.
3:29
Math. 22:2
30Ene o tshwanetse go gola, mme nna ka ngotlafala.

Yo o tswang kwa godimo le yo o tswang lefatsheng

31“Yo o tswang kwa godimo o godimo ga botlhe. Yo o tswang mo lefatsheng ke wa lefatshe, o bile o bua ka ga lefatshe. Yo o tswang kwa legodimong o godimo ga botlhe.

3:31
Joh. 8:23
32Se o se bonyeng, a ba a se utlwa, ke sona se a se supang; mme tshupo ya gagwe ga e amogelwe ke ope.
3:32
Joh. 3:11
33Yo o amogetseng tshupo ya gagwe o tlhomamisitse gore Modimo o boammaaruri. 34Gonne yo Modimo o mo romileng o bua mafoko a Modimo; gonne o aba Mowa kwa ntle ga selekanyo.
3:34
Joh. 1:33,34
35Rara o rata Morwa, mme dilo tsotlhe o di tsentse mo seatleng sa gagwe.
3:35
Joh. 5:20
Math. 11:27
36Yo o dumelang mo go Morwa o na le bophelo jo bo sa khutleng; yo o sa utlweng Morwa ga a ka ke a bona bophelo, mme bogale jwa Modimo bo mo okame.”
3:36
Joh. 3:18

Jesu fa sedibeng sa ga Jakobe kwa Samaria

41E rile Morena a lemoga gore Bafarisai ba utlwile go twe, Jesu o dira barutwa ba le bantsi, e bile o kolobetsa bogolo go Johane,

4:1
Joh. 3:22,26
2– le fa Jesu ka esi a ne a sa kolobetse, mme e le barutwa ba gagwe – 3a tloga mo Jutea, a ba a boela kwa Galelea. 4Mme o ne a tshwanetse go ralala Samaria.

5Jaanong a fitlha kwa motseng mongwe wa Samaria o o bidiwang Sigare, gaufi le tshimo e Jakobe a neng a e file Josefa morwawe.

4:5
Gen. 48:22
Još. 24:32
6Foo ga bo go le sediba sa ga Jakobe. Jaanong ya re ka Jesu a lapisitswe ke leeto, a nna fa sedibeng, e ne e ka nna ka nako ya motshegare.

7Ga tla mosadi wa Samaria go ga metsi. Jesu a mo raya a re: “Mphe ke nwe!” 8Gonne barutwa ba gagwe ba ne ba ile kwa motseng go reka dijo.

9Jaanong mosadi wa Mosamaria a mo raya a re: “Wena yo o leng Mojuta o ka kopa jang metsi mo go nna ke le mosadi wa Mosamaria?” A re jalo ka gonne Bajuta ba ne ba sa tsalane le Basamaria.

10Jesu a mo araba a re: “Fa ò ka bo o itse neo ya Modimo le gore ke mang yo o go rayang a re: Mphe ke nwe! ke wena o ka bong o mo kopile, mme a ka bo a go naya metsi a a phelang.”

4:10
Joh. 7:38,39

11Mosadi a mo raya a re: “Morena, ga o na segelelo, mme sediba se boteng; metsi a a phelang o ka a tsaya kae? 12A o mogolo go rraetsho Jakobe yo o re neileng sediba se, yo o neng a nwa mo go sona ka esi le bomorwawe le diruiwa tsa gagwe?”

13Jesu a mo fetola a re: “Mongwe le mongwe yo o nwang metse a, o tla nyorwa gape;

4:13
Joh. 6:58
14mme yo o ka nwang metsi a nna ke tla a mo nayang, ga a ka ke a tlhola a nyorwa ka bosenabokhutlo; mme metsi a ke tla a mo nayang a tla nna motswedi mo go ene o o elelang go isa bophelong jo bo sa khutleng.”
4:14
Joh. 6:27,35

15Mosadi a mo raya a re: “Morena, a o ko o mphe metsi ao, gore ke se tlhole ke nyorwa, le e seng go tla kwano go ga.”

16Jesu a mo raya a re: “Yaa o bitse monna wa gago, lo tle kwano!”

17Mosadi a fetola a re: “Ga ke na monna.”

Jesu a mo raya a re: “O buile sentle, fa o re, ga o na monna; 18gonne ke banna ba batlhano ba ba neng ba go nyala, mme yo ò nang nae kajeno ga se monna wa gago; moo o buile nnete.”

19Mosadi a mo raya a re: “Morena, ke lemoga gore o moporofeti. 20Borraetsho ba ne ba obamela mo thabeng e, mme lona lo a re: Jerusalema ke felogosi fa go tshwanetseng ga obamelwa teng.”

4:20
Doit. 12:5
Pes. 122

21Jesu a mo raya a re: “Mosadi, o ntumele, nako e e tla e lo se kitlang lo obamela Rara ka yona mo thabeng e, le fa e le kwa Jerusalema. 22Lona lo obamela se lo sa se itseng; rona re obamela se re se itseng; gonne pholoso e tswa mo Bajuteng.

4:22
2 Dikg. 17:29-41
Jes. 2:3
23Mme nako e e tla, le jaanong e setse e tsile, e baobamedi ba nnete ba tla obamelang Rara ka yona ka Mowa le ka boammaaruri; gonne Rara o batla baobamedi ba ba ntseng jalo. 24Modimo ke Mowa; mme ba ba o obamelang ba tshwanetse go o obamela ka Mowa le ka boammaaruri.”
4:24
2 Bakor. 3:17

25Mosadi a mo raya a re: “Ke itse gore Mesia yo o bidiwang Keresete o e tla; e tla re a sena go tla, a re bolelele dilo tsotlhe.”

4:25
Joh. 1:41

26Jesu a mo raya a re: “Ke nna yo ke buang nao.”

4:26
Joh. 9:37

27Ke fa barutwa ba gagwe ba tla; mme ba gakgamala, ka a bua le mosadi. Le fa go ntse jalo ga se ka ga nna ope yo o reng: “Ò batlang?” gongwe go Jesu: “O buelang nae?”

28Jaanong mosadi a tlogela nkgwana ya gagwe, a ya kwa motseng, a raya batho a re: 29“Tlaang lo bone motho yo o mpoleletseng tsotlhe tse ke di dirileng; a jaana ga se ene Keresete?” 30Ba tswa mo motseng, ba tla go ene.

31Barutwa ba sala ba mo rapela ba re: “Moruti, a o ko o je!”

32Ene a ba raya a re: “Ke na le sejo se ke se jang, se lo sa se itseng.”

4:32
Joh. 4:34

33Jaanong barutwa ba botsanya ba re: “A mongwe o mo tsiseditse dijo?”

34Jesu a ba raya a re: “Sejo sa me ke go dira thato ya yo o nthomileng le go wetsa tiro ya gagwe.

4:34
Joh. 17:4
35A ga lo re: ‘Go setse dikgwedi tse nne go ya thobong’? Bonang, ke lo raya ke re: Tsholetsang matlho, lo lebe masimo; gonne a setse a sweufaletse thobo.
4:35
Math. 9:37
Luka 10:2
36Yo o robang o amogela tuelo, mme leungo o le phuthela bophelo jo bo sa khutleng, gore yo o jwalang a itumele mmogo le yo o robang. 37Gonne fano lefoko le le reng: ‘Mongwe o a jwala, yo mongwe o a roba,’ ke la nnete. 38Ke lo romile go roba fa lo ne lo sa dira teng; go dirile ba bangwe, mme lona lo tsenye mo tirong tsa bone.”

39Basamaria ba bantsi ba motse oo ba dumela mo go ene ka ntlha ya lefoko la mosadi yo o supileng a re: “O mpoleletse tsotlhe tse ke di dirileng.” 40E rile jaanong Basamaria ba tla go ene, ba mo rapela gore a tlhole nabo. A tlhola teng malatsi a le mabedi.

41Ga ba ga dumela ba bantsi go feta ba pele ka ntlha ya lefoko la gagwe. 42Ba raya mosadi ba re: “Jaanong ga re tlhole re dumela ka ntlha ya polelo ya gago; gonne rona ka rosi re mo ikutlwetse, mme re itse gore ke ene Keresete tota, Mopholosi wa lefatshe.”

Jesu o mo Galelea. Phodiso ya morwa tona ya kgosi

43Morago ga malatsi a mabedi a tswa teng, a ya kwa Galelea;

4:43
Math. 4:12
44gonne Jesu ka esi o ne a supile gore moporofeti ga a na tlotlo epe mo lefatsheng la ga gabo.
4:44
Math. 13:57
Mar. 6:4
Luka 4:24
45E rile jaanong a fitlha kwa Galelea, Bagalelea ba mo tshola, ka ba bonye tsotlhe tse a di dirileng kwa Jerusalema mo moletlong; gonne le bone ba ne ba ile moletlong.
4:45
Joh. 2:23

46Jaanong Jesu a fitlha gape kwa Kana wa Galelea, kwa a kileng a fetola metsi weine teng. Ga bo go le tona ya kgosi, e morwaa-yona a neng a lwala kwa Kaperenaume.

4:46
Joh. 2:1,9
47E rile ene a utlwa gore Jesu o dule kwa Jutea, mme o tsile kwa Galelea, a ya go ene, a mo rapela gore a tle go fodisa morwawe; gonne o ne a le gaufi le go swa. 48Jaanong Jesu a mo raya a re: “Fa lo sa bone ditshupo le dikgakgamatso, ga lo dumele ka gope.”
4:48
Joh. 2:18
1 Bakor. 1:22

49Tona ya mo raya ya re: “Morena, a o ko o tle, ngwanake a ise a swe.”

50Jesu a mo raya a re: “Tsamaya, morwao o phedile.”

Motho yoo a dumela lefoko le Jesu a le mo rayang, a ba a tsamaya. 51Ya re a sa ntse a le mo tseleng, batlhanka ba gagwe ba mo kgatlhantsha, ba mmolelela gore morwawe o phedile.

52Foo a ba botsa nako e o fodileng ka yona. Ke fa ba mo raya ba re: “E rile maabane ka nako ya motshegare go fisa ga mo tlogela.” 53Jaanong rraagwe a lemoga gore ke yona nako e Jesu a mo reileng ka yona a re: “Morwao o phedile.” Mme a dumela le ba lapa la gagwe botlhe.

54Sesupo seo ke sa bobedi se Jesu o se dirileng, a sena go tswa kwa Jutea, a ya kwa Galelea.

4:54
Joh. 2:11,23