Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

191Ya baa gona Pilato a tsayang Jesu, a mo seola. 2Batlhabani ba loga serwalo sa mitlwa, ba se mo rwesa mo tlhogong, ba mo apesa kobo e khibidu, 3ba mo atamela ba re: “Dumela, Kgosi ya Bajuta!” Ba be ba mo faphola.

4Foo Pilato a tswela gape kwa ntle, a ba raya a re: “Bonang, ke mo ntshetsa go lona gore lo itse, fa ke sa bone molato ope mo go ene.” 5Ke fa Jesu a tswela kwa ntle, a rwele serwalo sa mitlwa, a apere kobo e khibidu. Pilato a ba raya a re: “A motho! Bonang, motho!”

6Ya re baperesiti ba bagolo le batlhanka ba mmona, ba goa ba re: “Mmapole, mmapole!”

Pilato a ba raya a re: “Mo tseeng ka losi, lo mmapole; gonne nna ga ke bone molato mo go ene.”

7Bajuta ba mo fetola ba re: “Re na le molao, mme ka fa molaong wa rona o tshwanetse go swa; gonne o itshemile Morwa Modimo.”

8Ya re Pilato a utlwa lefoko leo, a boifa go feta pele. 9A boa a tsena mo kagong ya molaodi, a botsa Jesu a re: “O tswa kae?”

Mme Jesu a se ka a mo naya karabo. 10Pilato a mo raya a re: “A ga o bue le nna? A ga o itse gore ke na le thata ya go go golola le thata ya go go bapola?”

11Jesu a araba a re: “O ka bo o se na thata epe mo go nna, fa o ka bo o sa e newa e tswa kwa godimo; ka moo, yo o go nneetseng o na le boleo jo bogolo bogolo.”

12Foo Pilato a batla go mo golola; mme Bajuta ba goa ba re: “Fa o golola monna yo, o tla bo o se tsala ya ga Kaisara; mongwe le mongwe yo o itirang kgosi o lwa le Kaisara.”

13Ya re Pilato a sena go utlwa lefoko leo, a ntshetsa Jesu kwa ntle, a nna mo sedulong sa katlholo mo felong fa go bidiwang Bodilo jwa matlapa, ka Sehebere go twe: “Gabatha”. 14E ne e le letsatsi la iketleetso ya Tlolaganyo, e ka nna nako ya motshegare. Pilato a raya Bajuta a re: “Bonang, Kgosi ya lona ke e!”

15Ke fa bone ba goa ba re: “Mo tlose, mo tlose, mmapole!”

Pilato a ba raya a re: “A ke bapole kgosi ya lona?”

Baperesiti ba bagolo ba araba ba re: “Ga re na kgosi, fa e se Kaisara.”

19:15
Joh. 19:6

16Ya baa gona a mo ba neelang gore a bapolwe. Ba tsaya Jesu, ba tsamaya ka ene.

Jesu o a bapolwa

(Math. 27:31-50; Mar. 15:20-37; Luka 23:26-46)

17Ke fa a tswa a sikere sefapaano sa gagwe, a ya felong fa go bidiwang Felo-ga-logata, ka Sehebere go twe: “Golegotha”. 18Ba mmapolela teng mmogo le bangwe ba le babedi, mongwe ka fa, yo mongwe ka fa, Jesu a le fa gare. 19Pilato a kwala sekwalo, a se tlhomela mo sefapaanong; go ne go kwadilwe ga twe: “JESU WA NASARETHA, KGOSI YA BAJUTA.” 20Bajuta ba bantsi ba buisa sekwalo seo; gonne felo fa Jesu a neng a bapoletswe teng go ne go le gaufi le motse. Le gona se ne se kwadilwe ka Sehebere le Seroma le Segerika. 21Foo baperesiti ba bagolo ba Bajuta ba raya Pilato ba re: “Se re: ‘Kgosi ya Bajuta’ kwala gore ke ene a rileng: ‘Ke nna Kgosi ya Bajuta.’ ”

22Pilato a fetola a re: “Se ke se kwadileng ke se kwadile.”

23Jaanong ya re batlhabani ba sena go bapola Jesu, ba tsaya diaparo tsa gagwe, ba di kgaoganya dikarolo tse nne gore motlhabani mongwe le mongwe a bone kabelo e le nngwe, le yona kobo; kobo eo e ne e se na moroko, e logilwe gotlhe go simolola kwa godimo. 24Ke fa ba raana ba re: “A re se e gagoleng; a re e tlhameleng tengwa, re tle re itse gore e ka nna ya ga mang.” E ne e le gore Lokwalo lo dirafale lo lo reng:

“Ba kgaoganye diaparo tsa me,

mme kobo ya me ba e tlhametse

tengwa.”

Ke tsona tse batlhabani ba di dirileng.

19:24
Pes. 22:19

25Gaufi le sefapaano sa ga Jesu ga bo go eme mmaagwe le monnaa mmaagwe19:25 Ke Salome, mma Johane le Jakobo. le Maria, mosadi wa ga Keleopa, le Maria Magtalena. 26Ya re Jesu a bona mmaagwe le morutwa yo a mo ratang a eme gaufi, a raya mmaagwe a re: “Mosadi, bona morwao ke yoo!”

19:26
Joh. 13:23

27A ba a raya morutwa a re: “Bona, mmaago ke yoo!” Go tloga ka nako eo morutwa yoo a mo tsholela kwa ga gagwe.

Loso lwa ga Jesu

28Morago ga moo, ka Jesu a itse gore tsotlhe di setse di weditswe gore Lokwalo lo dirafadiwe gotlhe, a re: “Ke nyorilwe!”

19:28
Joh. 13:3
18:4
Pes. 22:16

29Mme jaanong ga bo go le nkgwana e e tletseng motatsa, ba ina ngami mo motatseng, ba e tlhomela thupeng ya mosiama, ba e tsholeletsa kwa molomong wa gagwe.

19:29
Pes. 69:22
30Ya re Jesu a sena go amogela motatsa, a re: “Go weditswe!”

A ba a oba tlhogo, a ntsha mowa.

Motlhabani o tlhaba letlhakore la ga Jesu

31Jaanong e re ka e le letsatsi la iketleetso, Bajuta ba kopa Pilato gore memomo ya bone e rojwe, mme ba pagololwe gore direpa di se nne mo difapaanong ka Sabata; gonne letsatsi la Sabata yoo e ne e le le legolo.

19:31
Doit. 21:23
32Jaanong ga tla batlhabani, ba roba memomo ya wa ntlha le ya yo mongwe yo o neng a bapotswe nae. 33Ya re ba tla fa go Jesu, mme ba fitlhela a setse a sule, ba se ka ba roba memomo ya gagwe. 34Mme mongwe wa batlhabani a tlhaba letlhakore la gagwe ka lerumo, ga akofa ga tswa madi le metsi. 35Ene yo o bonyeng o supile, mme tshupo ya gagwe ke boammaaruri, o bile o itse gore o bua tsa boammaaruri gore le lona lo dumele. 36Gonne dilo tseo di dirafetse gore Lokwalo lo dirafale lo lo reng: “Go se ka ga rojwa lesapo lepe la gagwe.”
19:36
Ekes. 12:46
37Gape Lokwalo lo longwe lo a re: “Ba tla leba ene yo ba mo tlhabileng.”
19:37
Sag. 12:10
Tshen. 1:7

Phitlho ya ga Jesu

(Math. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Luka 23:50-55)

38Morago ga dilo tseo Josefa wa Arimathea yo e neng e le morutwa wa ga Jesu, mme a itobile ka ntlha ya go boifa Bajuta, a kopa Pilato go mo letlelela gore a tlose serepa sa ga Jesu. Pilato a mo dumelela. Jaanong a ya a tlosa serepa sa gagwe. 39Nikotemo le ene yo o kileng a tla go Jesu bosigo, a tla a tshotse motswako wa setlolo sa mera le mokgwapha, e ka nna wa bokete jwa diponto di le 100.

19:39
Joh. 3:2
Math. 2:11
40Jaanong ba tsaya serepa sa ga Jesu, ba se thathelela le ditlolo tse di nkgang monate ka masela a letseta ka mokgwa o Bajuta ba fitlhang ka ona. 41Ga bo go le tshimo fa Jesu a bapoletsweng teng, mme lebitla le lešwa le le teng mo tshimong eo, le go iseng go ke go ladiwe ope mo go lone. 42Jaanong ba latsa Jesu teng ka ntlha ya letsatsi la iketleetso la Bajuta; gonne lebitla leo le ne le le gaufi.

20

Tsogo ya Morena. Petoro le Johane ba ya kwa phupung ya Morena

(Math. 28:1-10; Mar. 16:1-11; Luka 24:1-12)

201Ka letsatsi la ntlha la beke Maria Magtalena a ya kwa phupung phakela go sa le lefifi, a fitlhela letlapa le tlositswe mo phupung. 2Ke fa a siana, a tla kwa go Simone Petoro le go morutwa yo mongwe yo Jesu a neng a mo rata, a ba raya a re: “Ba tlositse Morena mo lebitleng, mme ga re itse gore ba mmeile kae.”

20:2
Joh. 13:23

3Petoro le morutwa yo mongwe ba tloga, ba fitlha kwa lebitleng. 4Ba siana mmogo ka bobedi jwa bone; mme morutwa yo mongwe a sia Petoro, a fitlha pele kwa lebitleng. 5Ya re a inama, a fitlhela masela a letseta a beilwe fa fatshe, mme a se ka a tsena. 6Jaanong Simone Petoro a tla, a mo setse morago, a tsena mo lebitleng, a bona masela a beilwe fa fatshe. 7Lesela le le neng le le mo tlhogong ya gagwe le ne le sa bewa le masela a mangwe, mme le phuthilwe go sele fa thoko.

20:7
Joh. 11:4
8Foo morutwa yo mongwe yo o fitlhileng pele fa lebitleng le ene a tsena, a bona, a ba a dumela; 9gonne ba ne ba ise ba itse Lokwalo lo lo reng: “O tshwanetse go tsoga mo baswing.”
20:9
1 Bakor. 15:4
Dit. 2:24-32
10Jaanong barutwa ba boela kwa gae.

Jesu o iponatsa go Maria Magtalena

11Maria a bo a eme fa ntle ga lebitla a lela; ya re a ntse a lela, a inama, a okomela mo lebitleng, 12a bona baengele ba le babedi ba ba apereng bosweu, ba ntse mongwe fa tlhogong, yo mongwe fa dinaong, fa serepa sa ga Jesu se neng se letse teng. 13Bao ba mo raya ba re: “Mosadi, o lelelang?”

A ba fetola a re: “Ke ka gonne ba tlositse Morena wa me, mme ga ke itse gore ba mmeile kae.”

14Ya re a sena go bua jalo, a retologa, a bona Jesu a eme, mme a sa itse gore ke Jesu. 15Jesu a mo raya a re: “Mosadi, o lelelang? O batla mang?”

Ene a gopola gore ke molemi wa tshimo, a mo raya a re: “Morena, a e re fa e le wena yo o mo tlositseng, o mpolelele gore o mmeile kae, mme ke tla ya go mo tlosa.” 16Jesu a mo raya a re: “Maria!”

Maria a retologa, a mo raya ka Sehebere a re: “Rabuni!” (ke go re: “Moruti wa me.”)

17Jesu a mo raya a re: “Se nkame; gonne ga ke ise ke tlhatlogele kwa go Rre; tsamaya, o ye kwa go bana ba ga Rre, o ba ree o re: ‘Ke tlhatlogela kwa go Rre yo e leng le Rraeno, kwa Modimong wa me o e leng le Modimo wa lona.’ ”

20:17
Baheb. 2:11,12

18Maria Magtalena a ya a bolelela barutwa a re: “Ke bonye Morena!” le tse a di mo laetseng.

Jesu o iponatsa go barutwa ba gagwe

(Mar. 16:14-18; Luka 24:36-49)

19E rile ka maabanyane a lone letsatsi leo, e le la ntlha la beke, mejako ya kwa barutwa ba neng ba phuthegetse teng e tswetswe ka ntlha ya go boifa Bajuta, Jesu a tla a ema mo gare ga bone, a ba raya a re: “A kagiso e nne le lona!” 20Ya re a sena go bua jalo, a ba bontsha diatla le letlhakore. Ya baa gona barutwa ba itumelang, ka ba bona Morena.

20:20
1 Joh. 1:1
21Jesu a ba raya gape a re: “A kagiso e nne le lona! Ke a lo roma, jaaka Rara a nthomile.”
20:21
Joh. 17:18
22Ya re a sena go bua jalo, a ba budulela, a ba raya a re: “Amogelang Mowa o o Boitshepo! 23Ba lo ba itshwarelang dibe tsa bone ba di itshwaretswe; mme ba lo ba balelang dibe tsa bone ba di baletswe.”
20:23
Math. 16:19
18:18

Jesu o iponatsa gape barutweng

24Thomase mongwe wa ba ba 12, yo o bidiwang Lefatlha, o ne a se na nabo, fa Jesu a tla.

20:24
Joh. 11:16
14:5
25Jaanong barutwa ba bangwe ba mo raya ba re: “Re bonye Morena.”

Ene a ba raya a re: “Fa ke sa bone dipadi tsa dimapo tsa tshipi mo diatleng tsa gagwe, le go tsenya monwana wa me mo dipading tsa dimapo, ka ba ka tsenya seatla sa me mo letlhakoreng la gagwe, ga nka ke ka dumela.”

20:25
Joh. 19:34

26Ya re morago ga malatsi a a robedi barutwa ba gagwe ba bo ba le mo teng gape, le ene Thomase a na nabo. Jesu a tla gape, mejako e tswetswe, a ema mo gare a re: “A kagiso e nne le lona!” 27A ba a raya Thomase a re: “Ntshetsa monwana wa gago kwano, o lebe diatla tsa me; o ntshetse seatla sa gago kwano, o se tsenye mo letlhakoreng la me; o se nne yo o sa dumeleng, mme o nne yo o dumelang.”

28Thomase a mo araba a re: “Morena wa me le Modimo wa me!”

20:28
Joh. 1:1

29Jesu a mo raya a re: “Thomase, o dumetse, ka o mponye. Go sego ba ba dumetseng, le fa ba sa bona.”

20:29
1 Pet. 1:8

Lokwalo lo lo tsosa tumelo

30Jesu o dirile ditshupo tse dintsi tse dingwe fa pele ga barutwa ba gagwe tse di sa kwalwang mo lokwalong lo. 31Mme tse, di kwadilwe gore lo dumele, fa Jesu e le Keresete, Morwa Modimo, mme ka go dumela lo bone bophelo ka leina la gagwe.

20:31
1 Joh. 5:13

21

Jesu le barutwa ba gagwe fa letsheng la Tiberia

211Morago ga dilo tseo Jesu a iponatsa gape barutweng ba gagwe fa letsheng la Tiberia, a iponatsa jaana: 2Go ne go le Simone Petoro le Thomase yo o bidiwang Lefatlha le Nathanaele wa Kana wa Galelea le bomorwa Sebeteo le ba babedi ba bangwe ba barutwa ba gagwe, ba le mmogo.

21:2
Joh. 1:45
3Simone Petoro a ba raya a re: “Ke ya go tshwara ditlhapi.”

Ba mo raya ba re: “Le rona re ya nao.” Ba tswa ba ya ba palama mokoro; mme ba se ka ba tshwara sepe mo bosigong joo. 4Ya re e setse e le mo mosong, Jesu a ema fa losing lwa letsha, fela barutwa ba se ka ba itse fa e le Jesu.

21:4
Joh. 20:14
Luka 24:16
5Jesu a ba botsa a re: “Banaka, a ga lo na sešabo?”

Ba mo araba ba re: “Nnyaya.”

21:5
Luka 24:41

6A ba raya a re: “Digelang letloa ntlheng ya le le jang ya mokoro, mme lo tla tshwara.” Ya re ba dira jalo, ba se ka ba tlhola ba kgona go le goga ka ntlha ya bontsi jwa ditlhapi.

21:6
Luka 5:4-7

7Ke fa morutwa yo Jesu a mo ratang a raya Petoro a re: “Ke Morena.” Ya re Simone Petoro a utlwa gore ke Morena, a ikgatlha ka kobo e kgolo, ka a ne a sa apara, a ba a tlolela mo letsheng.

21:7
Joh. 13:23
8Mme barutwa ba bangwe ba tla ka mokoro; gonne ba ne ba se kgakala le lefatshe, e ka nna dikgato di le 100, ba goga letloa la ditlhapi. 9Ya re ba sena go fitlha kwa lefatsheng, ba bona molelo wa magala teng, le ditlhapi di besitswe mo go ona le senkgwe. 10Jesu a ba raya a re: “Tsisang ditlhapi tse dingwe tsa tse lo di tshwereng jaanong.”

11Simone Petoro a palama mokoro, a gogela letloa kwa lefatsheng, le tletse ditlhapi tse dikgolo di le 153; mme le fa di ne di le kalo, letloa la se ka la gagoga. 12Jesu a ba raya a re: “Tlaang lo fitlhole.” Mme go ne go se ope wa barutwa yo o betang pelo go mmotsa go re: “O mang?” ka ba itse gore ke Morena. 13Jaanong Jesu a tla a tsaya senkgwe, a se ba naya, le ditlhapi jalo.

21:13
Joh. 6:11

14E ne e setse e le la boraro Jesu a iponatsa go barutwa, a sena go tsosiwa mo baswing.

Jesu o busetsa Petoro mo boapostolong

15E rile ba sena go fitlhola, Jesu a botsa Simone Petoro a re: “Simone, morwa Jona, a o nthata bogolo go ba?”

A mo araba a re: “Ee, Morena, o itse gore ke a go rata.”

Jesu a mo raya a re: “Fudisa dikwanyana tsa me!”

21:15
Joh. 1:42
16A boa a mmotsa lwa bobedi a re: “Simone, morwa Jona, a o a nthata?”

A mo araba a re: “Ee, Morena, o itse gore ke a go rata.”

Jesu a mo raya a re: “Disa dinku tsa me!”

21:16
1 Pet. 5:2,4
17A mmotsa lwa boraro a re: “Simone, morwa Jona, a o a nthata?”

Petoro a hutsafala, ka a mmotsa lwa boraro a re: “A o a nthata?” A ba a mo araba a re: “Morena, o itse dilo tsotlhe, o itse gore ke a go rata.”

Jesu a mo raya a re: “Fudisa dinku tsa me!

21:17
Joh. 13:38
16:30
18Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: E rile o sa le yo mošwa, wa itlama, wa itsamaela kwa o ratang teng; mme e tla re o sena go tsofala, o otlolole mabogo, mme yo mongwe a go tlame, a go gogele kwa o sa go rateng.” 19O ne a bua jalo go supa gore o tla galaletsa Modimo ka loso lo lo ntseng jang. Ya re a sena go bua jalo, a mo raya a re: “Ntshale morago!”
21:19
Joh. 13:36

Mafoko ka ga Johane

20Ya re Petoro a retologa, a bona morutwa yo Jesu a mo ratang, a ba setse morago, ene yo o neng a rapame fa sehubeng sa gagwe mo selalelong, a ba a re: “Morena, ke mang yo o go tshwarisang?”

21:20
Joh. 13:23
21Ya re Petoro a mmona, a botsa Jesu a re: “Morena, go tla nna jang ka ga yo?”

22Jesu a mo araba a re: “Fa ke rata gore a sale go fitlhelela ke tla, go go tshwenya ka eng? Wena ntshale morago!”

23Ka moo ga tuma mo bakaulengweng polelo e e reng: Morutwa yoo ga a nke a swa. Fela Jesu ga a a ka a mo raya a re: “Ga a nke a swa,” mme o rile: “Fa ke rata gore a sale go fitlhelela ke tla, go go tshwenya ka eng?”

Mafoko a bofelo

24Morutwa yoo ke ene yo o supang ka ga dilo tseo, o bile o di kwadile; mme re itse gore tshupo ya gagwe ke boammaaruri.

21:24
Joh. 15:27

25Le gona go na le dilo tse dintsi di sele tse Jesu a di dirileng, tse e ka reng fa di ka bo di kwadilwe ka tatelano, ke gopola gore lefatshe le ne le sa ka ke la lekana go tshola dikwalo tse di ka bong di kwadilwe.

21:25
Joh. 20:30