Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Thapelo ya Moperesiti yo mogolo, e bong Jesu. Ya go ithapelela

171Dilo tseo Jesu o ne a di bua. Jaanong a tsholeletsa matlho kwa legodimong a re: “Rara, nako e tsile; galaletsa Morwao gore Morwao a go galaletse, 2jaaka o mo neile thata mo nameng yotlhe gore mongwe le mongwe yo ò mo mo neileng a mo nee bophelo jo bo sa khutleng.

17:2
Math. 11:27
3Mme botshelo jo bo sa khutleng ke fa ba go itse o le Modimo wa boammaaruri o le wesi, le Jesu Keresete yo ò mo romileng.
17:3
1 Joh. 5:20
4Ke go galaleditse mo lefatsheng ka go fetsa tiro e o e nneetseng go e dira. 5Jaanong, wena Rara, nkgalaletse mo go wena ka wesi ka kgalalelo e ke neng ke na le yona fa go wena, lefatshe le ise le nne teng.
17:5
Joh. 1:1
17:24
Bafil. 2:6

Go rapelela barutwa

6“Leina la gago ke le senoletse batho ba o ba nneileng, ba tswa mo lefatsheng; e ne e le ba gago, o ba nneile, e bile ba tlhokometse lefoko la gago.

17:6
Joh. 17:6
7Jaanong ba itse gore tsotlhe tse o di nneileng di tswa go wena. 8Gonne ke ba neile mafoko a o a nneileng, mme ba a amogetse, ba bile ba itse ruri gore ke tswa go wena, ba dumetse gore o nthomile.
17:8
Joh. 16:30

9“Ke a ba rapelela; ga ke rapelele lefatshe, mme ke rapelela ba o ba nneileng; gonne ke ba gago.

17:9
Joh. 6:37,44
10Tsotlhe tse e leng tsa me ke tsa gago, mme tse e leng tsa gago ke tsa me, mme ke galaleditswe ka bone.
17:10
Joh. 16:15
11Nna ga ke tlhole ke le mo lefatsheng, mme bone ba mo lefatsheng. Nna ke tla koo go wena. Rara yo o Boitshepo, ba femele, ba nne mo leineng la gago le o le nneileng, gore ba nne bongwefela jaaka rona.
17:11
Joh. 10:30
12E rile ke sa ntse ke na nabo mo lefatsheng, ka ba femela ka leina la gago; ba o ba nneileng ka ba disa. Ga go ope wa bone yo o latlhegileng, fa e se morwa-tatlhego, gore Lokwalo lo dirafale.
17:12
Pes. 41:10
109:8
Joh. 6:39
13Jaanong ke tla koo go wena, mme ke bua dilo tse mo lefatsheng gore ba nne le boitumelo jwa me, bo tlale mo go bone.
17:13
Joh. 15:11
14Ke ba neile lefoko la gago, mme lefatshe le ba tlhoile; gonne ga se ba lefatshe, jaaka le nna ke se wa lefatshe.
17:14
Joh. 15:19
15Ga ke kope gore o ba tlose mo lefatsheng, mme e le gore o ba femele mo go yo-o-bosula.
17:15
2 Bathes. 3:3
16Bone ga se ba lefatshe, jaaka nna ke se wa lefatshe. 17Ba itshepise ka boammaaruri; lefoko la gago ke lone boammaaruri.
17:17
Joh. 6:63
18Ke ba romile mo lefatsheng, fela jaaka o nthomile mo lefatsheng.
17:18
Joh. 20:21
19Ke iitshepisa ka ntlha ya bone gore le bone e nne ba ba itshepisitsweng ka boammaaruri.
17:19
Baheb. 10:10

Go rapelela badumedi

20“Ga ke rapelele bone fela, mme ke rapelela le ba ba tla dumelang mo go nna ka lefoko la bone, 21gore ba nne bongwefela botlhe jaaka wena Rara o le mo go nna, le nna ke le mo go wena; a le bone ba nne bongwefela mo go rona, mo lefatshe le ka dumelang, fa o nthomile.

17:21
Bagal. 3:28
22Ke ba neile kgalalelo e o e nneileng gore ba nne bongwefela jaaka rona re le bongwefela;
17:22
Dit. 4:32
23nna ke le mo go bone, le wena o le mo go nna, gore ba nne bongwefela ka botlalo, mo lefatshe le ka itseng, fa o nthomile; o bile o ba ratile jaaka o nthatile.
17:23
1 Bakor. 6:17

24“Rara, ke rata gore ba o ba nneileng le bone ba nne le nna kwa ke leng teng, gore ba bone kgalalelo ya me e o e nneileng, ka o nthatile lefatshe le ise le thaiwe.

17:24
Joh. 12:26
25Rara wa tshiamo, lefatshe ga le a ka la go itse, mme nna ke go itsile; le bone ba, ba lemogile, fa o nthomile. 26Leina la gago ke le ba itsisitse, mme ke tla fela ke le ba itsise gore lorato lo o nthatileng ka lone lo nne mo go bone, le nna ke nne mo go bone.”

18

Jesu o a tshwarwa

(Math. 26:46-56; Mar. 14:43-52; Luka 22:47-53)

181E rile Jesu a sena go bua dilo tseo, a tswa le barutwa ba gagwe, a tshela molatswana wa Kiterone; teng go ne go le tshimo, a tsena mo go yona le barutwa ba gagwe.

18:1
Math. 26:36
Mar. 14:32
Luka 22:39
2 Sam. 15:23
2Jutase yo o neng a mo tshwarisa le ene a itse felo foo; gonne Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba atisitse go phuthegela teng.
18:2
Luka 21:37
3Jaanong Jutase a tsaya lesomo la batlhabani le batlhanka ba baperesiti ba bagolo le ba Bafarisai, ba fitlha teng ka dirumola le dipone le dibolai. 4Ya re ka Jesu a itse tsotlhe tse di tla mo tlelang, a tswa, a ba raya a re: “Lo batla mang?”
18:4
Joh. 19:28

5Ba mo araba ba re: “Re batla Jesu wa Nasaretha.”

Jesu a ba raya a re: “Ke nna.”

Le Jutase yo o mo tshwarisang a bo a eme nabo. 6E rile jaanong a ba raya a re: “Ke nna,” ba kata ka morago, ba wela fa fatshe. 7A ba botsa gape a re: “Lo batla mang?”

Ba re: “Jesu wa Nasaretha.”

8Jesu a fetola a re: “Ke lo boleletse gore ke nna. Fa e fela lo batla nna, lesang ba, ba tsamae;” 9e le gore go dirafale lefoko le a le buileng a re: “Ga ke a latlhegelwa ke ope wa bone ba ò ba nneileng.”

18:9
Joh. 17:12

Petoro o tlhabanela Jesu

(Math. 26:51-54; Mar. 14:47; Luka 22:49-51)

10Jaanong Simone Petoro o ne a tshotse tšhaka, a e somola, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe ya le le jang; leina la motlhanka yoo e le Malego. 11Foo Jesu a raya Petoro a re: “Somela tšhaka mo kgatleng. A ga ke a tshwanela go nwa senwelo se Rara a se nneileng?”

18:11
Math. 26:39

Jesu o fa pele ga lekgotla la Bajuta

(Math. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luka 22:54-71)

12Ya baa gona lesomo la batlhabani le molaodi-wa-sekete le batlhanka ba Bajuta ba tshwarang Jesu, ba mo golega, 13ba mo isa go Hanase pele; gonne e ne e le mogwagwadia Kaifase yo e neng e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo. 14Kaifase e ne e le ene yo o gakolotseng Bajuta a re: “Go molemo bogolo gore motho a le mongwe a swele morafe.”

18:14
Joh. 11:49,50

15Simone Petoro le morutwa yo mongwe ba sala Jesu morago. Morutwa yoo o ne a itsiwe ke moperesiti yo mogolo, a tsena le Jesu mo lapeng la moperesiti yo mogolo. 16Petoro ene a eme fa kgorong kwa ntle. Jaanong morutwa yo mongwe yo o itsiweng ke moperesiti yo mogolo, a tswa, a bua le mosadi yo o disitseng kgoro, a tsenya Petoro mo teng. 17Foo lelata le e leng modisa wa kgoro la raya Petoro la re: “A ga ke re le wena o mongwe wa barutwa ba monna yole?”

A re: “Ga ke ene.”

18Batlhanka le badiredi ba ne ba eme, ba ikomosa fa molelong wa magala o ba o gotsitseng; gonne go ne go le tsididi. Petoro a bo a eme fa go bone, a ikomosa.

19Jaanong moperesiti yo mogolo a botsa Jesu ka ga barutwa ba gagwe le ka ga thuto ya gagwe. 20Jesu a mo araba a re: “Ke buile le batho phatlalatsa, ka ruta ka gale mo senagogeng le mo Tempeleng, kwa Bajuta botlhe ba phuthegelang teng, ga ke a ka ka bua sepe mo sephiring.

18:20
Joh. 7:14,26
21O mpoletsang? Botsa ba ba utlwileng se ke se buileng nabo; kana ba itse tse ke di buileng.”

22Ya re a bua jalo, motlhanka mongwe yo o emeng teng a faphola Jesu a re: “A o araba moperesiti yo mogolo jalo?”

23Jesu a mo fetola a re: “Fa ke buile ka tshokamo, supa ka ga tshokamo; mme fa ke buile ka tshiamo, o mpeletsang?”

24Jaanong Hanase a mo romela a golegilwe go Kaifase, moperesiti yo mogolo.

Petoro o latola gape

25Simone Petoro o ne a ntse a eme a ikomosa. Ke fa ba mo raya ba re: “A le wena ga o mongwe wa barutwa ba gagwe?”

A latola a re: “Ga ke ene.”

26Motlhanka mongwe wa moperesiti yo mogolo, yo e neng e le wa losika la yo Petoro a mo kgaotseng tsebe, a re: “A ga ke a ka ka go bona kwa tshimong, o na nae?”

27Ke fa Petoro a latola gape, mme mokoko wa akofa wa lela.

Jesu o fa pele ga Pilato

(Math. 27:2,11-30; Mar. 15:1-19; Luka 23:1-25)

28Jaanong ba ntsha Jesu mo ntlong ya ga Kaifase, ba mo isa kwa kagong ya molaodi, e sa le phakela. Fela bone ba se ka ba tsena mo kagong ya molaodi, gore e se re gongwe ba kgotlelega, mme ba itse go ja Tlolaganyo. 29Jaanong Pilato a tswela go bone a re: “Molato o lo o bonang mo mothong yo ke ofe?”

30Ba mo araba ba re: “Fa monna yo e ka bo e se mosenyi, re ka bo re sa mo go neela.”

31Pilato a ba raya a re: “Mo tseeng, lo mo atlhole ka fa molaong wa lona.”

Bajuta ba mo raya ba re: “Ga re a letlelelwa go bolaya motho.”

18:31
Joh. 19:6,7
32E ne e le gore lefoko la ga Jesu le dirafale, le a kaileng ka lone mokgwa wa loso lo a tla lo swang.
18:32
Joh. 12:32,33
Math. 20:19

33Ke fa Pilato a tsena mo kagong ya molaodi, a bitsa Jesu, a mo raya a re: “A ke wena kgosi ya Bajuta?”

34Jesu a araba a re: “A o bua jalo ka bogagago, a kampo bangwe ba go boleletse ka ga me?”

35Pilato a araba a re: “A ke Mojuta? Morafe wa ga eno le baperesiti ba bagolo ba go nneetse; o dirileng?”

36Jesu a araba a re: “Puso ya me ga se ya lefatshe leno. Fa puso ya me e ka bo e le ya lefatshe leno, badiredi ba me ba ka bo ba tlhabana gore ke se neelwe Bajuta; mme jaanong puso ya me ga se ya mono.”

37Pilato a mo raya a re: “Mme a e fela o le kgosi?”

Jesu a araba a re: “O bolela jalo, ke kgosi. Ke tsaletswe gona, ke bile ke tletse gona mo lefatsheng gore ke supe ka ga boammaaruri. Mongwe le mongwe yo e leng wa boammaaruri o utlwa lentswe la me.”

18:37
1 Tim. 6:13

38Pilato a mo raya a re: “Boammaaruri ke eng?”

Jesu o atlholelwa loso

E rile a sena go bua jalo, a ba a tswela kwa Bajuteng, a ba raya a re: “Nna ga ke bone molato ope mo go ene. 39Kana lo na le temalo ya gore ke lo gololele mongwe ka moletlo wa Tlolaganyo; jaanong a lo rata ka lo gololela kgosi ya Bajuta?”

40Ba goa botlhe gape ba re: “E seng yoo, mme a e nne Barabase!” Barabase ene e ne e le senokwane.

19

191Ya baa gona Pilato a tsayang Jesu, a mo seola. 2Batlhabani ba loga serwalo sa mitlwa, ba se mo rwesa mo tlhogong, ba mo apesa kobo e khibidu, 3ba mo atamela ba re: “Dumela, Kgosi ya Bajuta!” Ba be ba mo faphola.

4Foo Pilato a tswela gape kwa ntle, a ba raya a re: “Bonang, ke mo ntshetsa go lona gore lo itse, fa ke sa bone molato ope mo go ene.” 5Ke fa Jesu a tswela kwa ntle, a rwele serwalo sa mitlwa, a apere kobo e khibidu. Pilato a ba raya a re: “A motho! Bonang, motho!”

6Ya re baperesiti ba bagolo le batlhanka ba mmona, ba goa ba re: “Mmapole, mmapole!”

Pilato a ba raya a re: “Mo tseeng ka losi, lo mmapole; gonne nna ga ke bone molato mo go ene.”

7Bajuta ba mo fetola ba re: “Re na le molao, mme ka fa molaong wa rona o tshwanetse go swa; gonne o itshemile Morwa Modimo.”

8Ya re Pilato a utlwa lefoko leo, a boifa go feta pele. 9A boa a tsena mo kagong ya molaodi, a botsa Jesu a re: “O tswa kae?”

Mme Jesu a se ka a mo naya karabo. 10Pilato a mo raya a re: “A ga o bue le nna? A ga o itse gore ke na le thata ya go go golola le thata ya go go bapola?”

11Jesu a araba a re: “O ka bo o se na thata epe mo go nna, fa o ka bo o sa e newa e tswa kwa godimo; ka moo, yo o go nneetseng o na le boleo jo bogolo bogolo.”

12Foo Pilato a batla go mo golola; mme Bajuta ba goa ba re: “Fa o golola monna yo, o tla bo o se tsala ya ga Kaisara; mongwe le mongwe yo o itirang kgosi o lwa le Kaisara.”

13Ya re Pilato a sena go utlwa lefoko leo, a ntshetsa Jesu kwa ntle, a nna mo sedulong sa katlholo mo felong fa go bidiwang Bodilo jwa matlapa, ka Sehebere go twe: “Gabatha”. 14E ne e le letsatsi la iketleetso ya Tlolaganyo, e ka nna nako ya motshegare. Pilato a raya Bajuta a re: “Bonang, Kgosi ya lona ke e!”

15Ke fa bone ba goa ba re: “Mo tlose, mo tlose, mmapole!”

Pilato a ba raya a re: “A ke bapole kgosi ya lona?”

Baperesiti ba bagolo ba araba ba re: “Ga re na kgosi, fa e se Kaisara.”

19:15
Joh. 19:6

16Ya baa gona a mo ba neelang gore a bapolwe. Ba tsaya Jesu, ba tsamaya ka ene.

Jesu o a bapolwa

(Math. 27:31-50; Mar. 15:20-37; Luka 23:26-46)

17Ke fa a tswa a sikere sefapaano sa gagwe, a ya felong fa go bidiwang Felo-ga-logata, ka Sehebere go twe: “Golegotha”. 18Ba mmapolela teng mmogo le bangwe ba le babedi, mongwe ka fa, yo mongwe ka fa, Jesu a le fa gare. 19Pilato a kwala sekwalo, a se tlhomela mo sefapaanong; go ne go kwadilwe ga twe: “JESU WA NASARETHA, KGOSI YA BAJUTA.” 20Bajuta ba bantsi ba buisa sekwalo seo; gonne felo fa Jesu a neng a bapoletswe teng go ne go le gaufi le motse. Le gona se ne se kwadilwe ka Sehebere le Seroma le Segerika. 21Foo baperesiti ba bagolo ba Bajuta ba raya Pilato ba re: “Se re: ‘Kgosi ya Bajuta’ kwala gore ke ene a rileng: ‘Ke nna Kgosi ya Bajuta.’ ”

22Pilato a fetola a re: “Se ke se kwadileng ke se kwadile.”

23Jaanong ya re batlhabani ba sena go bapola Jesu, ba tsaya diaparo tsa gagwe, ba di kgaoganya dikarolo tse nne gore motlhabani mongwe le mongwe a bone kabelo e le nngwe, le yona kobo; kobo eo e ne e se na moroko, e logilwe gotlhe go simolola kwa godimo. 24Ke fa ba raana ba re: “A re se e gagoleng; a re e tlhameleng tengwa, re tle re itse gore e ka nna ya ga mang.” E ne e le gore Lokwalo lo dirafale lo lo reng:

“Ba kgaoganye diaparo tsa me,

mme kobo ya me ba e tlhametse

tengwa.”

Ke tsona tse batlhabani ba di dirileng.

19:24
Pes. 22:19

25Gaufi le sefapaano sa ga Jesu ga bo go eme mmaagwe le monnaa mmaagwe19:25 Ke Salome, mma Johane le Jakobo. le Maria, mosadi wa ga Keleopa, le Maria Magtalena. 26Ya re Jesu a bona mmaagwe le morutwa yo a mo ratang a eme gaufi, a raya mmaagwe a re: “Mosadi, bona morwao ke yoo!”

19:26
Joh. 13:23

27A ba a raya morutwa a re: “Bona, mmaago ke yoo!” Go tloga ka nako eo morutwa yoo a mo tsholela kwa ga gagwe.

Loso lwa ga Jesu

28Morago ga moo, ka Jesu a itse gore tsotlhe di setse di weditswe gore Lokwalo lo dirafadiwe gotlhe, a re: “Ke nyorilwe!”

19:28
Joh. 13:3
18:4
Pes. 22:16

29Mme jaanong ga bo go le nkgwana e e tletseng motatsa, ba ina ngami mo motatseng, ba e tlhomela thupeng ya mosiama, ba e tsholeletsa kwa molomong wa gagwe.

19:29
Pes. 69:22
30Ya re Jesu a sena go amogela motatsa, a re: “Go weditswe!”

A ba a oba tlhogo, a ntsha mowa.

Motlhabani o tlhaba letlhakore la ga Jesu

31Jaanong e re ka e le letsatsi la iketleetso, Bajuta ba kopa Pilato gore memomo ya bone e rojwe, mme ba pagololwe gore direpa di se nne mo difapaanong ka Sabata; gonne letsatsi la Sabata yoo e ne e le le legolo.

19:31
Doit. 21:23
32Jaanong ga tla batlhabani, ba roba memomo ya wa ntlha le ya yo mongwe yo o neng a bapotswe nae. 33Ya re ba tla fa go Jesu, mme ba fitlhela a setse a sule, ba se ka ba roba memomo ya gagwe. 34Mme mongwe wa batlhabani a tlhaba letlhakore la gagwe ka lerumo, ga akofa ga tswa madi le metsi. 35Ene yo o bonyeng o supile, mme tshupo ya gagwe ke boammaaruri, o bile o itse gore o bua tsa boammaaruri gore le lona lo dumele. 36Gonne dilo tseo di dirafetse gore Lokwalo lo dirafale lo lo reng: “Go se ka ga rojwa lesapo lepe la gagwe.”
19:36
Ekes. 12:46
37Gape Lokwalo lo longwe lo a re: “Ba tla leba ene yo ba mo tlhabileng.”
19:37
Sag. 12:10
Tshen. 1:7

Phitlho ya ga Jesu

(Math. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Luka 23:50-55)

38Morago ga dilo tseo Josefa wa Arimathea yo e neng e le morutwa wa ga Jesu, mme a itobile ka ntlha ya go boifa Bajuta, a kopa Pilato go mo letlelela gore a tlose serepa sa ga Jesu. Pilato a mo dumelela. Jaanong a ya a tlosa serepa sa gagwe. 39Nikotemo le ene yo o kileng a tla go Jesu bosigo, a tla a tshotse motswako wa setlolo sa mera le mokgwapha, e ka nna wa bokete jwa diponto di le 100.

19:39
Joh. 3:2
Math. 2:11
40Jaanong ba tsaya serepa sa ga Jesu, ba se thathelela le ditlolo tse di nkgang monate ka masela a letseta ka mokgwa o Bajuta ba fitlhang ka ona. 41Ga bo go le tshimo fa Jesu a bapoletsweng teng, mme lebitla le lešwa le le teng mo tshimong eo, le go iseng go ke go ladiwe ope mo go lone. 42Jaanong ba latsa Jesu teng ka ntlha ya letsatsi la iketleetso la Bajuta; gonne lebitla leo le ne le le gaufi.