Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

161“Dilo tse ke di buile le lona gore lo se ka lwa kgopega.

16:1
Joh. 14:29
2Ba tla lo kgaola mo disenagogeng; ee, nako e e tla e mongwe le mongwe yo o lo bolayang o tla itlhomang e le go direla Modimo.
16:2
Math. 24:9
3Ee, dilo tse ba tla di dira, ka gonne ga ba itse Rara le e seng nna.
16:3
Joh. 15:21
4Dilo tse ke di lo boleletse gore motlhang nako e tlang, lo gakologelwe gore ke di lo boleletse.

“Ga ke a ka ka di lo bolelela go tloga tshimologong, ka gonne ke ne ke ntse ke na le lona.

Thuso ya Mowa o o Boitshepo

5“Jaanong ke ya go ene yo o nthomileng, mme ga go ope wa lona yo o mpotsang a re: ‘O ya kae?’

16:5
Joh. 7:33
6Mme bohutsana bo tletse mo dipelong tsa lona, ka ke lo boleletse dilo tseo. 7Mme ke lo bolelela boammaaruri, fa ke re: Go molemo go lona, fa ke tsamaya; gonne fa ke sa tsamae, Mogomotsi ga a ka ke a tla go lona. Mme fa ke tsamaya, ke tla mo romela go lona.
16:7
Joh. 14:16,26
8Fa a sena go tla, o tla lemosa lefatshe boleo le tshiamo le katlholo;
16:8
1 Bakor. 14:24
9boleo, e le go sa dumeleng ga bone mo go nna;
16:9
Joh. 3:18
10tshiamo, e le fa ke ya kwa go Rre, mme lo se ne lo tlhola lo mpona;
16:10
Dit. 5:31
Baroma 4:25
11katlholo, e le fa molaodi wa lefatshe leno a atlhotswe.
16:11
Joh. 12:31
14:30

12“Ke sa na le dilo tse dintsi go di lo bolelela, mme lo palelwa ke go di itshokela jaanong.

16:12
1 Bakor. 3:1
13Fela e tla re Mowa wa boammaaruri o sena go tla, o lo gogele mo boammaaruring jotlhe; gonne ga o nke o bua ka bogaona, mme o tla bua tsotlhe tse o di utlwang; o bile o tla lo itsise dilo tse di tlang.
16:13
Joh. 14:26
1 Joh. 2:27
14Ona o tla nkgalaletsa; gonne o tla tsaya mo go tse e leng tsa me, o di lo itsise. 15Tsotlhe tse Rara o nang natso ke tsa me, ke ka moo ke rileng: ‘O tla tsaya mo go tse e leng tsa me, o di lo itsise.’
16:15
Joh. 17:10

Khutsafalo e fetoga boitumelo

16“Morago ga sebakanyana ga lo nke lo tlhola lo mpona, mme morago ga sebakanyana gape lo tla mpona; gonne ke ya kwa go Rara.”

16:16
Joh. 14:19

17Ke fa bangwe ba barutwa ba gagwe ba raana ba re: “Ke eng se o se re bolelelang, fa a re: ‘Morago ga sebakanyana ga lo nke lo mpona, mme morago ga sebakanyana gape lo tla mpona;’ le fa a re: ‘Ke ya kwa go Rara’?” 18Ba boa ba re: “Ke go reng, fa a re: ‘Morago ga sebakanyana’? Ga re itse se a se buang.”

19Jesu a lemoga gore ba rata go mmotsa; a ba raya a re: “A lo botsanya ka ga se ke se buileng, fa ke re: ‘Morago ga sebakanyana ga lo nke lo mpona, mme morago ga sebakanyana gape lo tla mpona’? 20Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Lo tla lela, lo tlhokofala, lefatshe lone le tla itumela. Lo tla hutsafala; mme khutsafalo ya lona e tla fetoga boitumelo. 21Mosadi, fa a belega, o na le bohutsana, ka nako ya gagwe e tlile. Mme e a re a sena go belega ngwana, a se ke a tlhole a gopola tlalelo ka ntlha ya boitumelo jwa gore motho o tsaletswe mo lefatsheng.

16:21
Jes. 26:17
22Jalo le lona lo na le bohutsana jaanong, mme ke tla boa ke lo bona; dipelo tsa lona di tla itumela, mme ga go ope yo o tla lo amogang boitumelo jwa lona.

23“Motsing oo ga lo nke lo mpotsa sepe. Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo kopa Rara sengwe mo leineng la me, o tla se lo naya.

16:23
Joh. 14:13,14,20
24Go fitlha nakong eno ga lo ise lo ke lo kope sepe mo leineng la me; kopang, mme lo tla amogela gore boitumelo jwa lona bo tlale.
16:24
Joh. 15:11

Taelo ya bofelo

25“Dilo tse ke di buile le lona ka diane; nako e e tla e ke se kitlang ke tlhola ke bua le lona ka yona ka diane, mme ke tla lo begela tsa ga Rara ka thanolo. 26Ka motlha oo lo tla kopa mo leineng la me, mme ga ke lo ree ke re, ke tla lo rapelela Rara; 27gonne Rara ka esi o a lo rata, ka lo nthatile, lo bile lo dumetse gore ke tswa mo Modimong.

16:27
Joh. 14:21
28Ke dule kwa go Rara, ka tla mo lefatsheng; ke bile ke tlogela lefatshe, ke ya kwa go Rara.”

29Barutwa ba gagwe ba re: “Bona, jaanong ò bua ka thanolo, ga o bue seane sepe.

16:29
Joh. 16:25
30Jaanong re itse gore o itse dilo tsotlhe, mme ga go batlege gore motho a go botse. Ke ka moo re dumelang gore o tswa mo Modimong.”

31Jesu a ba fetola a re: “A jaanong lo a dumela? 32Itseng, nako e e tla, e bile e setse e tsile, e lo tla faladiwang ka yona, mongwe le mongwe a ya ga gabo, lo ntlogela ke le nosi. Fela ga ke nosi; gonne Rara o na le nna.

16:32
Sag. 13:7
Math. 26:31
Mar. 14:27
Joh. 5:4
33Dilo tse ke di buile le lona gore lo nne le kagiso mo go nna. Lo tla nna le pitlagano mo lefatsheng, mme namatshegang, ke fentse lefatshe.”

17

Thapelo ya Moperesiti yo mogolo, e bong Jesu. Ya go ithapelela

171Dilo tseo Jesu o ne a di bua. Jaanong a tsholeletsa matlho kwa legodimong a re: “Rara, nako e tsile; galaletsa Morwao gore Morwao a go galaletse, 2jaaka o mo neile thata mo nameng yotlhe gore mongwe le mongwe yo ò mo mo neileng a mo nee bophelo jo bo sa khutleng.

17:2
Math. 11:27
3Mme botshelo jo bo sa khutleng ke fa ba go itse o le Modimo wa boammaaruri o le wesi, le Jesu Keresete yo ò mo romileng.
17:3
1 Joh. 5:20
4Ke go galaleditse mo lefatsheng ka go fetsa tiro e o e nneetseng go e dira. 5Jaanong, wena Rara, nkgalaletse mo go wena ka wesi ka kgalalelo e ke neng ke na le yona fa go wena, lefatshe le ise le nne teng.
17:5
Joh. 1:1
17:24
Bafil. 2:6

Go rapelela barutwa

6“Leina la gago ke le senoletse batho ba o ba nneileng, ba tswa mo lefatsheng; e ne e le ba gago, o ba nneile, e bile ba tlhokometse lefoko la gago.

17:6
Joh. 17:6
7Jaanong ba itse gore tsotlhe tse o di nneileng di tswa go wena. 8Gonne ke ba neile mafoko a o a nneileng, mme ba a amogetse, ba bile ba itse ruri gore ke tswa go wena, ba dumetse gore o nthomile.
17:8
Joh. 16:30

9“Ke a ba rapelela; ga ke rapelele lefatshe, mme ke rapelela ba o ba nneileng; gonne ke ba gago.

17:9
Joh. 6:37,44
10Tsotlhe tse e leng tsa me ke tsa gago, mme tse e leng tsa gago ke tsa me, mme ke galaleditswe ka bone.
17:10
Joh. 16:15
11Nna ga ke tlhole ke le mo lefatsheng, mme bone ba mo lefatsheng. Nna ke tla koo go wena. Rara yo o Boitshepo, ba femele, ba nne mo leineng la gago le o le nneileng, gore ba nne bongwefela jaaka rona.
17:11
Joh. 10:30
12E rile ke sa ntse ke na nabo mo lefatsheng, ka ba femela ka leina la gago; ba o ba nneileng ka ba disa. Ga go ope wa bone yo o latlhegileng, fa e se morwa-tatlhego, gore Lokwalo lo dirafale.
17:12
Pes. 41:10
109:8
Joh. 6:39
13Jaanong ke tla koo go wena, mme ke bua dilo tse mo lefatsheng gore ba nne le boitumelo jwa me, bo tlale mo go bone.
17:13
Joh. 15:11
14Ke ba neile lefoko la gago, mme lefatshe le ba tlhoile; gonne ga se ba lefatshe, jaaka le nna ke se wa lefatshe.
17:14
Joh. 15:19
15Ga ke kope gore o ba tlose mo lefatsheng, mme e le gore o ba femele mo go yo-o-bosula.
17:15
2 Bathes. 3:3
16Bone ga se ba lefatshe, jaaka nna ke se wa lefatshe. 17Ba itshepise ka boammaaruri; lefoko la gago ke lone boammaaruri.
17:17
Joh. 6:63
18Ke ba romile mo lefatsheng, fela jaaka o nthomile mo lefatsheng.
17:18
Joh. 20:21
19Ke iitshepisa ka ntlha ya bone gore le bone e nne ba ba itshepisitsweng ka boammaaruri.
17:19
Baheb. 10:10

Go rapelela badumedi

20“Ga ke rapelele bone fela, mme ke rapelela le ba ba tla dumelang mo go nna ka lefoko la bone, 21gore ba nne bongwefela botlhe jaaka wena Rara o le mo go nna, le nna ke le mo go wena; a le bone ba nne bongwefela mo go rona, mo lefatshe le ka dumelang, fa o nthomile.

17:21
Bagal. 3:28
22Ke ba neile kgalalelo e o e nneileng gore ba nne bongwefela jaaka rona re le bongwefela;
17:22
Dit. 4:32
23nna ke le mo go bone, le wena o le mo go nna, gore ba nne bongwefela ka botlalo, mo lefatshe le ka itseng, fa o nthomile; o bile o ba ratile jaaka o nthatile.
17:23
1 Bakor. 6:17

24“Rara, ke rata gore ba o ba nneileng le bone ba nne le nna kwa ke leng teng, gore ba bone kgalalelo ya me e o e nneileng, ka o nthatile lefatshe le ise le thaiwe.

17:24
Joh. 12:26
25Rara wa tshiamo, lefatshe ga le a ka la go itse, mme nna ke go itsile; le bone ba, ba lemogile, fa o nthomile. 26Leina la gago ke le ba itsisitse, mme ke tla fela ke le ba itsise gore lorato lo o nthatileng ka lone lo nne mo go bone, le nna ke nne mo go bone.”

18

Jesu o a tshwarwa

(Math. 26:46-56; Mar. 14:43-52; Luka 22:47-53)

181E rile Jesu a sena go bua dilo tseo, a tswa le barutwa ba gagwe, a tshela molatswana wa Kiterone; teng go ne go le tshimo, a tsena mo go yona le barutwa ba gagwe.

18:1
Math. 26:36
Mar. 14:32
Luka 22:39
2 Sam. 15:23
2Jutase yo o neng a mo tshwarisa le ene a itse felo foo; gonne Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba atisitse go phuthegela teng.
18:2
Luka 21:37
3Jaanong Jutase a tsaya lesomo la batlhabani le batlhanka ba baperesiti ba bagolo le ba Bafarisai, ba fitlha teng ka dirumola le dipone le dibolai. 4Ya re ka Jesu a itse tsotlhe tse di tla mo tlelang, a tswa, a ba raya a re: “Lo batla mang?”
18:4
Joh. 19:28

5Ba mo araba ba re: “Re batla Jesu wa Nasaretha.”

Jesu a ba raya a re: “Ke nna.”

Le Jutase yo o mo tshwarisang a bo a eme nabo. 6E rile jaanong a ba raya a re: “Ke nna,” ba kata ka morago, ba wela fa fatshe. 7A ba botsa gape a re: “Lo batla mang?”

Ba re: “Jesu wa Nasaretha.”

8Jesu a fetola a re: “Ke lo boleletse gore ke nna. Fa e fela lo batla nna, lesang ba, ba tsamae;” 9e le gore go dirafale lefoko le a le buileng a re: “Ga ke a latlhegelwa ke ope wa bone ba ò ba nneileng.”

18:9
Joh. 17:12

Petoro o tlhabanela Jesu

(Math. 26:51-54; Mar. 14:47; Luka 22:49-51)

10Jaanong Simone Petoro o ne a tshotse tšhaka, a e somola, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe ya le le jang; leina la motlhanka yoo e le Malego. 11Foo Jesu a raya Petoro a re: “Somela tšhaka mo kgatleng. A ga ke a tshwanela go nwa senwelo se Rara a se nneileng?”

18:11
Math. 26:39

Jesu o fa pele ga lekgotla la Bajuta

(Math. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luka 22:54-71)

12Ya baa gona lesomo la batlhabani le molaodi-wa-sekete le batlhanka ba Bajuta ba tshwarang Jesu, ba mo golega, 13ba mo isa go Hanase pele; gonne e ne e le mogwagwadia Kaifase yo e neng e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo. 14Kaifase e ne e le ene yo o gakolotseng Bajuta a re: “Go molemo bogolo gore motho a le mongwe a swele morafe.”

18:14
Joh. 11:49,50

15Simone Petoro le morutwa yo mongwe ba sala Jesu morago. Morutwa yoo o ne a itsiwe ke moperesiti yo mogolo, a tsena le Jesu mo lapeng la moperesiti yo mogolo. 16Petoro ene a eme fa kgorong kwa ntle. Jaanong morutwa yo mongwe yo o itsiweng ke moperesiti yo mogolo, a tswa, a bua le mosadi yo o disitseng kgoro, a tsenya Petoro mo teng. 17Foo lelata le e leng modisa wa kgoro la raya Petoro la re: “A ga ke re le wena o mongwe wa barutwa ba monna yole?”

A re: “Ga ke ene.”

18Batlhanka le badiredi ba ne ba eme, ba ikomosa fa molelong wa magala o ba o gotsitseng; gonne go ne go le tsididi. Petoro a bo a eme fa go bone, a ikomosa.

19Jaanong moperesiti yo mogolo a botsa Jesu ka ga barutwa ba gagwe le ka ga thuto ya gagwe. 20Jesu a mo araba a re: “Ke buile le batho phatlalatsa, ka ruta ka gale mo senagogeng le mo Tempeleng, kwa Bajuta botlhe ba phuthegelang teng, ga ke a ka ka bua sepe mo sephiring.

18:20
Joh. 7:14,26
21O mpoletsang? Botsa ba ba utlwileng se ke se buileng nabo; kana ba itse tse ke di buileng.”

22Ya re a bua jalo, motlhanka mongwe yo o emeng teng a faphola Jesu a re: “A o araba moperesiti yo mogolo jalo?”

23Jesu a mo fetola a re: “Fa ke buile ka tshokamo, supa ka ga tshokamo; mme fa ke buile ka tshiamo, o mpeletsang?”

24Jaanong Hanase a mo romela a golegilwe go Kaifase, moperesiti yo mogolo.

Petoro o latola gape

25Simone Petoro o ne a ntse a eme a ikomosa. Ke fa ba mo raya ba re: “A le wena ga o mongwe wa barutwa ba gagwe?”

A latola a re: “Ga ke ene.”

26Motlhanka mongwe wa moperesiti yo mogolo, yo e neng e le wa losika la yo Petoro a mo kgaotseng tsebe, a re: “A ga ke a ka ka go bona kwa tshimong, o na nae?”

27Ke fa Petoro a latola gape, mme mokoko wa akofa wa lela.

Jesu o fa pele ga Pilato

(Math. 27:2,11-30; Mar. 15:1-19; Luka 23:1-25)

28Jaanong ba ntsha Jesu mo ntlong ya ga Kaifase, ba mo isa kwa kagong ya molaodi, e sa le phakela. Fela bone ba se ka ba tsena mo kagong ya molaodi, gore e se re gongwe ba kgotlelega, mme ba itse go ja Tlolaganyo. 29Jaanong Pilato a tswela go bone a re: “Molato o lo o bonang mo mothong yo ke ofe?”

30Ba mo araba ba re: “Fa monna yo e ka bo e se mosenyi, re ka bo re sa mo go neela.”

31Pilato a ba raya a re: “Mo tseeng, lo mo atlhole ka fa molaong wa lona.”

Bajuta ba mo raya ba re: “Ga re a letlelelwa go bolaya motho.”

18:31
Joh. 19:6,7
32E ne e le gore lefoko la ga Jesu le dirafale, le a kaileng ka lone mokgwa wa loso lo a tla lo swang.
18:32
Joh. 12:32,33
Math. 20:19

33Ke fa Pilato a tsena mo kagong ya molaodi, a bitsa Jesu, a mo raya a re: “A ke wena kgosi ya Bajuta?”

34Jesu a araba a re: “A o bua jalo ka bogagago, a kampo bangwe ba go boleletse ka ga me?”

35Pilato a araba a re: “A ke Mojuta? Morafe wa ga eno le baperesiti ba bagolo ba go nneetse; o dirileng?”

36Jesu a araba a re: “Puso ya me ga se ya lefatshe leno. Fa puso ya me e ka bo e le ya lefatshe leno, badiredi ba me ba ka bo ba tlhabana gore ke se neelwe Bajuta; mme jaanong puso ya me ga se ya mono.”

37Pilato a mo raya a re: “Mme a e fela o le kgosi?”

Jesu a araba a re: “O bolela jalo, ke kgosi. Ke tsaletswe gona, ke bile ke tletse gona mo lefatsheng gore ke supe ka ga boammaaruri. Mongwe le mongwe yo e leng wa boammaaruri o utlwa lentswe la me.”

18:37
1 Tim. 6:13

38Pilato a mo raya a re: “Boammaaruri ke eng?”

Jesu o atlholelwa loso

E rile a sena go bua jalo, a ba a tswela kwa Bajuteng, a ba raya a re: “Nna ga ke bone molato ope mo go ene. 39Kana lo na le temalo ya gore ke lo gololele mongwe ka moletlo wa Tlolaganyo; jaanong a lo rata ka lo gololela kgosi ya Bajuta?”

40Ba goa botlhe gape ba re: “E seng yoo, mme a e nne Barabase!” Barabase ene e ne e le senokwane.