Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Setlhare sa moweine le dikala tsa sona

151“Ke nna setlhare sa moweine sa nnete; Rre ke molemi wa moweine. 2Kala nngwe le nngwe e e mo go nna e e sa ungweng leungo, o a e tlosa; mme nngwe le nngwe e e ungwang leungo, o a e tlôkôtla gore e tle e ungwe segolo. 3Lona lo setse lo tlokotlilwe ka ntlha ya lefoko le ke le buileng le lona. 4Nnang mo go nna, le nna ke nne mo go lona; gonne ga lo ka ke lwa ungwa, fa lo sa nne mo go nna, jaaka kala e sa ka ke ya ungwa ka boyona, fa e sa nne mo moweineng.

5“Ke nna setlhare sa moweine, lona lo dikala. Yo o nnang mo go nna le nna ke le mo go ene, o ungwa maungo a mantsi; gonne kwa ntle ga me ga lo ka ke lwa dira sepe.

15:5
2 Bakor. 3:5
6Fa motho a sa nne mo go nna, o latlhelwa kwa ntle, jaaka kala e latlhelwa kwa ntle, e omelele, mme di kokwanngwe, di latlhelwe mo molelong, di fisiwe. 7Fa lo nna mo go nna, le mafoko a me a nna mo go lona, lo ka kopa se lo se ratang, se tla lo dirafalela.
15:7
Mar. 11:24
8Se Rre a ka galalediwang ka sona ke fa lo ungwa maungo a mantsi, lo nna barutwa ba me. 9Ke lo ratile, fela jaaka Rara a nthatile; nnelang ruri mo loratong lwa me. 10Fa lo utlwa ditaolo tsa me, lo tla nna mo loratong lwa me, fela jaaka nna ke utlwile ditaolo tsa ga Rre, mme ke ntse mo loratong lwa gagwe.
15:10
Joh. 14:15

11“Dilo tse ke di buile le lona gore boitumelo jwa me bo nne mo go lona, le gore boitumelo jwa lona bo tlale.

15:11
Joh. 17:13
12Taolo ya me ke ya gore lo ratane, fela jaaka ke lo ratile.
15:12
Joh. 13:34
13Ga go ope yo o nang le lorato lo lo fetang lo lwa gore motho a ntshetse ditsala tsa gagwe bophelo jwa gagwe.
15:13
Joh. 10:12
1 Joh. 3:16
14Lona lo ka nna ditsala tsa me, fa lo dira tsotlhe tse ke di lo laelang.
15:14
Joh. 8:31
15Ga ke tlhole ke lo bitsa batlhanka; gonne motlhanka ga a itse se morena wa gagwe a se dirang. Lona ke lo biditse ditsala; gonne tsotlhe tse ke di utlwileng mo go Rre ke di lo begetse. 16Ga se lona lo intlhaoletseng, ke nna ke itlhaoletseng lona, ke bile ke lo beile gore lo ye lo ungwe leungo, mme leungo la lona le nnele ruri, gore se lo ka se kopang Rara mo leineng la me, a se lo nee, le fa e ka nna eng. 17Ke lo laela dilo tse, e le gore lo ratane.

Lefatshe le tlhoile badumedi

18“Fa lefatshe le lo tlhoa, itseng gore le ntlhoile pele ga lona.

15:18
Joh. 7:7
19Fa lo ka bo lo le ba lefatshe, lefatshe le ka bo le rata se e leng sa lone; mme ka lo se ba lefatshe, mme nna ke lo itlhaoletse mo lefatsheng, ke ka moo lefatshe le lo tlhoileng.
15:19
1 Joh. 4:5
Joh. 17:14
20Gopolang lefoko le ke le lo reileng ka re: ‘Motlhanka ga a mogolo go morena wa gagwe.’ Fa ba mpogisitse, le lona ba tla lo bogisa; fa ba tlhokometse lefoko la me, le la lona ba tla le tlhokomela.
15:20
Joh. 13:16
21Mme dilo tsotlhe tseo ba tla di lo dira ka ntlha ya leina la me, ka ba sa itse yo o nthomileng.
15:21
Joh. 16:3
22Fa nka bo ke se ka ka tla ka bua nabo, ba ka bo ba se na sebe; mme jaanong ga ba na sepe se ba tla itatolang boleo jwa bone ka sona. 23Yo o ntlhoileng o tlhoile le ene Rre.
15:23
Joh. 5:23
24Fa nka bo ke sa dira ditiro mo gare ga bone tse di sa dirwang ke ope o sele, ba ka bo ba se na sebe; mme le fa ba di bonye, ba tlhoile nna le Rre,
15:24
Joh. 14:11
25e le gore lefoko le le kwadilweng mo molaong wa bone le dirafale le le reng: ‘Ba ntlhoile ka bomo.’
15:25
Pes. 69:5

Tshupo ya Mowa o o Boitshepo le ya badumedi ka ga Jesu

26“E tla re Mogomotsi a sena go tla, yo ke tla mo lo romelang, a tswa mo go Rara, e bong Mowa wa boammaaruri o o tswang kwa go Rara, o supe ka ga me.

15:26
Joh. 14:26
Luka 24:49
27Mme le lona lo tla supa; gonne lo ne lo ntse lo na le nna go tloga tshimologong.
15:27
Dit. 1:8
5:32

16

161“Dilo tse ke di buile le lona gore lo se ka lwa kgopega.

16:1
Joh. 14:29
2Ba tla lo kgaola mo disenagogeng; ee, nako e e tla e mongwe le mongwe yo o lo bolayang o tla itlhomang e le go direla Modimo.
16:2
Math. 24:9
3Ee, dilo tse ba tla di dira, ka gonne ga ba itse Rara le e seng nna.
16:3
Joh. 15:21
4Dilo tse ke di lo boleletse gore motlhang nako e tlang, lo gakologelwe gore ke di lo boleletse.

“Ga ke a ka ka di lo bolelela go tloga tshimologong, ka gonne ke ne ke ntse ke na le lona.

Thuso ya Mowa o o Boitshepo

5“Jaanong ke ya go ene yo o nthomileng, mme ga go ope wa lona yo o mpotsang a re: ‘O ya kae?’

16:5
Joh. 7:33
6Mme bohutsana bo tletse mo dipelong tsa lona, ka ke lo boleletse dilo tseo. 7Mme ke lo bolelela boammaaruri, fa ke re: Go molemo go lona, fa ke tsamaya; gonne fa ke sa tsamae, Mogomotsi ga a ka ke a tla go lona. Mme fa ke tsamaya, ke tla mo romela go lona.
16:7
Joh. 14:16,26
8Fa a sena go tla, o tla lemosa lefatshe boleo le tshiamo le katlholo;
16:8
1 Bakor. 14:24
9boleo, e le go sa dumeleng ga bone mo go nna;
16:9
Joh. 3:18
10tshiamo, e le fa ke ya kwa go Rre, mme lo se ne lo tlhola lo mpona;
16:10
Dit. 5:31
Baroma 4:25
11katlholo, e le fa molaodi wa lefatshe leno a atlhotswe.
16:11
Joh. 12:31
14:30

12“Ke sa na le dilo tse dintsi go di lo bolelela, mme lo palelwa ke go di itshokela jaanong.

16:12
1 Bakor. 3:1
13Fela e tla re Mowa wa boammaaruri o sena go tla, o lo gogele mo boammaaruring jotlhe; gonne ga o nke o bua ka bogaona, mme o tla bua tsotlhe tse o di utlwang; o bile o tla lo itsise dilo tse di tlang.
16:13
Joh. 14:26
1 Joh. 2:27
14Ona o tla nkgalaletsa; gonne o tla tsaya mo go tse e leng tsa me, o di lo itsise. 15Tsotlhe tse Rara o nang natso ke tsa me, ke ka moo ke rileng: ‘O tla tsaya mo go tse e leng tsa me, o di lo itsise.’
16:15
Joh. 17:10

Khutsafalo e fetoga boitumelo

16“Morago ga sebakanyana ga lo nke lo tlhola lo mpona, mme morago ga sebakanyana gape lo tla mpona; gonne ke ya kwa go Rara.”

16:16
Joh. 14:19

17Ke fa bangwe ba barutwa ba gagwe ba raana ba re: “Ke eng se o se re bolelelang, fa a re: ‘Morago ga sebakanyana ga lo nke lo mpona, mme morago ga sebakanyana gape lo tla mpona;’ le fa a re: ‘Ke ya kwa go Rara’?” 18Ba boa ba re: “Ke go reng, fa a re: ‘Morago ga sebakanyana’? Ga re itse se a se buang.”

19Jesu a lemoga gore ba rata go mmotsa; a ba raya a re: “A lo botsanya ka ga se ke se buileng, fa ke re: ‘Morago ga sebakanyana ga lo nke lo mpona, mme morago ga sebakanyana gape lo tla mpona’? 20Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Lo tla lela, lo tlhokofala, lefatshe lone le tla itumela. Lo tla hutsafala; mme khutsafalo ya lona e tla fetoga boitumelo. 21Mosadi, fa a belega, o na le bohutsana, ka nako ya gagwe e tlile. Mme e a re a sena go belega ngwana, a se ke a tlhole a gopola tlalelo ka ntlha ya boitumelo jwa gore motho o tsaletswe mo lefatsheng.

16:21
Jes. 26:17
22Jalo le lona lo na le bohutsana jaanong, mme ke tla boa ke lo bona; dipelo tsa lona di tla itumela, mme ga go ope yo o tla lo amogang boitumelo jwa lona.

23“Motsing oo ga lo nke lo mpotsa sepe. Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa lo kopa Rara sengwe mo leineng la me, o tla se lo naya.

16:23
Joh. 14:13,14,20
24Go fitlha nakong eno ga lo ise lo ke lo kope sepe mo leineng la me; kopang, mme lo tla amogela gore boitumelo jwa lona bo tlale.
16:24
Joh. 15:11

Taelo ya bofelo

25“Dilo tse ke di buile le lona ka diane; nako e e tla e ke se kitlang ke tlhola ke bua le lona ka yona ka diane, mme ke tla lo begela tsa ga Rara ka thanolo. 26Ka motlha oo lo tla kopa mo leineng la me, mme ga ke lo ree ke re, ke tla lo rapelela Rara; 27gonne Rara ka esi o a lo rata, ka lo nthatile, lo bile lo dumetse gore ke tswa mo Modimong.

16:27
Joh. 14:21
28Ke dule kwa go Rara, ka tla mo lefatsheng; ke bile ke tlogela lefatshe, ke ya kwa go Rara.”

29Barutwa ba gagwe ba re: “Bona, jaanong ò bua ka thanolo, ga o bue seane sepe.

16:29
Joh. 16:25
30Jaanong re itse gore o itse dilo tsotlhe, mme ga go batlege gore motho a go botse. Ke ka moo re dumelang gore o tswa mo Modimong.”

31Jesu a ba fetola a re: “A jaanong lo a dumela? 32Itseng, nako e e tla, e bile e setse e tsile, e lo tla faladiwang ka yona, mongwe le mongwe a ya ga gabo, lo ntlogela ke le nosi. Fela ga ke nosi; gonne Rara o na le nna.

16:32
Sag. 13:7
Math. 26:31
Mar. 14:27
Joh. 5:4
33Dilo tse ke di buile le lona gore lo nne le kagiso mo go nna. Lo tla nna le pitlagano mo lefatsheng, mme namatshegang, ke fentse lefatshe.”

17

Thapelo ya Moperesiti yo mogolo, e bong Jesu. Ya go ithapelela

171Dilo tseo Jesu o ne a di bua. Jaanong a tsholeletsa matlho kwa legodimong a re: “Rara, nako e tsile; galaletsa Morwao gore Morwao a go galaletse, 2jaaka o mo neile thata mo nameng yotlhe gore mongwe le mongwe yo ò mo mo neileng a mo nee bophelo jo bo sa khutleng.

17:2
Math. 11:27
3Mme botshelo jo bo sa khutleng ke fa ba go itse o le Modimo wa boammaaruri o le wesi, le Jesu Keresete yo ò mo romileng.
17:3
1 Joh. 5:20
4Ke go galaleditse mo lefatsheng ka go fetsa tiro e o e nneetseng go e dira. 5Jaanong, wena Rara, nkgalaletse mo go wena ka wesi ka kgalalelo e ke neng ke na le yona fa go wena, lefatshe le ise le nne teng.
17:5
Joh. 1:1
17:24
Bafil. 2:6

Go rapelela barutwa

6“Leina la gago ke le senoletse batho ba o ba nneileng, ba tswa mo lefatsheng; e ne e le ba gago, o ba nneile, e bile ba tlhokometse lefoko la gago.

17:6
Joh. 17:6
7Jaanong ba itse gore tsotlhe tse o di nneileng di tswa go wena. 8Gonne ke ba neile mafoko a o a nneileng, mme ba a amogetse, ba bile ba itse ruri gore ke tswa go wena, ba dumetse gore o nthomile.
17:8
Joh. 16:30

9“Ke a ba rapelela; ga ke rapelele lefatshe, mme ke rapelela ba o ba nneileng; gonne ke ba gago.

17:9
Joh. 6:37,44
10Tsotlhe tse e leng tsa me ke tsa gago, mme tse e leng tsa gago ke tsa me, mme ke galaleditswe ka bone.
17:10
Joh. 16:15
11Nna ga ke tlhole ke le mo lefatsheng, mme bone ba mo lefatsheng. Nna ke tla koo go wena. Rara yo o Boitshepo, ba femele, ba nne mo leineng la gago le o le nneileng, gore ba nne bongwefela jaaka rona.
17:11
Joh. 10:30
12E rile ke sa ntse ke na nabo mo lefatsheng, ka ba femela ka leina la gago; ba o ba nneileng ka ba disa. Ga go ope wa bone yo o latlhegileng, fa e se morwa-tatlhego, gore Lokwalo lo dirafale.
17:12
Pes. 41:10
109:8
Joh. 6:39
13Jaanong ke tla koo go wena, mme ke bua dilo tse mo lefatsheng gore ba nne le boitumelo jwa me, bo tlale mo go bone.
17:13
Joh. 15:11
14Ke ba neile lefoko la gago, mme lefatshe le ba tlhoile; gonne ga se ba lefatshe, jaaka le nna ke se wa lefatshe.
17:14
Joh. 15:19
15Ga ke kope gore o ba tlose mo lefatsheng, mme e le gore o ba femele mo go yo-o-bosula.
17:15
2 Bathes. 3:3
16Bone ga se ba lefatshe, jaaka nna ke se wa lefatshe. 17Ba itshepise ka boammaaruri; lefoko la gago ke lone boammaaruri.
17:17
Joh. 6:63
18Ke ba romile mo lefatsheng, fela jaaka o nthomile mo lefatsheng.
17:18
Joh. 20:21
19Ke iitshepisa ka ntlha ya bone gore le bone e nne ba ba itshepisitsweng ka boammaaruri.
17:19
Baheb. 10:10

Go rapelela badumedi

20“Ga ke rapelele bone fela, mme ke rapelela le ba ba tla dumelang mo go nna ka lefoko la bone, 21gore ba nne bongwefela botlhe jaaka wena Rara o le mo go nna, le nna ke le mo go wena; a le bone ba nne bongwefela mo go rona, mo lefatshe le ka dumelang, fa o nthomile.

17:21
Bagal. 3:28
22Ke ba neile kgalalelo e o e nneileng gore ba nne bongwefela jaaka rona re le bongwefela;
17:22
Dit. 4:32
23nna ke le mo go bone, le wena o le mo go nna, gore ba nne bongwefela ka botlalo, mo lefatshe le ka itseng, fa o nthomile; o bile o ba ratile jaaka o nthatile.
17:23
1 Bakor. 6:17

24“Rara, ke rata gore ba o ba nneileng le bone ba nne le nna kwa ke leng teng, gore ba bone kgalalelo ya me e o e nneileng, ka o nthatile lefatshe le ise le thaiwe.

17:24
Joh. 12:26
25Rara wa tshiamo, lefatshe ga le a ka la go itse, mme nna ke go itsile; le bone ba, ba lemogile, fa o nthomile. 26Leina la gago ke le ba itsisitse, mme ke tla fela ke le ba itsise gore lorato lo o nthatileng ka lone lo nne mo go bone, le nna ke nne mo go bone.”