Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Jesu o tlhapisa barutwa ba gagwe dinao

131E rile Jesu a itse pele ga moletlo wa Tlolaganyo gore nako ya gagwe e tsile ya go tloga mo lefatsheng leno le go ya kwa go Rara, a rata ba gagwe ba ba mo lefatsheng ka botlalo, ba a ne a ntse a ba rata.

2Ya re go nna selalelo, Diabolo a bo a setse a tsentse mo pelong ya ga Jutase Isekariote, morwa Simone, gore a mo tshwarise;

13:2
Luka 22:3
3Jesu ene o ne a itse gore Rara o mo neetse dilo tsotlhe diatleng le gore o dule Modimong, e bile o ya kwa Modimong:
13:3
Joh. 3:35
16:28

4Ke fa a nanoga mo selalelong, a apola kobo, a tsaya sephimolo, a ikgatlha ka sona. 5Morago ga moo a tshela metsi mo mogopong, a simolola go tlhapisa barutwa dinao le go di phimola ka lesela le a ikgatlhileng ka lone. 6Jaanong ya re a tla kwa go Simone Petoro, ene a mo raya a re: “Morena, a ke wena o ka ntlhapisang dinao?”

7Jesu a mo araba a re: “Se ke se dirang wena ga o se tlhaloganye jaanong, mme o tla se lemoga morago.”

8Petoro a mo raya a re: “Ga o ka ke wa ntlhapisa dinao ka gope.”

Jesu a mo fetola a re: “Fa ke sa go tlhapise, ga o na kabelo le nna.”

9Simone Petoro a mo raya a re: “Morena, a e se nne dinao tsa me fela, mme e nne le tsona diatla le tlhogo!”

10Jesu a mo raya a re: “Yo o tlhapisitsweng mmele otlhe, ga go batlege gore a tlhapisiwe fa e se dinao fela, gonne o itshekile gotlhe; lona lo itshekile, fela e seng lotlhe.”

13:10
Joh. 15:3
11Ke go re, o ne a itse yo o tla mo tshwarisang; ke ka moo a rileng: “Ga lo a itsheka lotlhe.”
13:11
Joh. 6:64,70,71

12Jaanong e rile a sena go ba tlhapisa dinao le go apara kobo le go rapama fa dijong gape, a ba raya a re: “A lo lemogile se ke se lo diretseng? 13Lo mpitsa Moruti le Morena, mme lo bua sentle; gonne ke se ke leng sona.

13:13
Math. 23:8,10
14Jaanong he, fa nna yo ke leng Morena le Moruti ke lo tlhapisitse dinao, le lona lo tshwanetse lwa ne lo tlhapisanya dinao.
13:14
Luka 22:27
15Kana ke ne ke lo beela sekao gore le lona lo dire jaaka ke lo diretse.
13:15
Bafil. 2:5
Bakol. 3:13
16Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Motlhanka ga a mogolo go morena wa gagwe, le ene morongwi ga a mogolo go yo o mo romileng.
13:16
Math. 10:24
17Fa lo itse dilo tse, lo sego fa lo di dira.
13:17
Math. 7:24

Jutase o kgaolwa mo borutweng

(Math. 26:21-25; Mar. 14:18-21; Luka 22:21-23)

18“Ga ke bue ka ga lona lotlhe; ke itse ba ke ba itlhaoletseng. Mme Lokwalo lo tshwanetse go dirafala lo lo reng: ‘Yo o jang senkgwe sa me o ntsholeleditse serethe.’

13:18
Pes. 41:10
19Ke lo bolelela jaanong pele go ise go dirafale gore mogang go dirafalang lo dumele gore ke nna ena. 20Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o tsholang yo ke mo romang o tshola nna, mme yo o ntsholang o tshola ene yo o nthomileng.”
13:20
Math. 10:40

21E rile Jesu a sena go bua dilo tse, a huduega mo moweng, a supa a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Mongwe wa lona o tla ntswa.”

13:21
Joh. 12:27

22Barutwa ba kôbana, ba akabala gore o raya mang. 23Mongwe wa barutwa ba gagwe yo Jesu a mo ratang, o ne a rapame fa sehubeng sa ga Jesu.

13:23
Joh. 19:26
20:2
21:20
24Jaanong Simone Petoro a mo getla gore a botse gore o raya mang.

25Yoo a ba a ikaega ka sehuba sa ga Jesu, a mmotsa a re: “Morena, ke mang?”

26Jesu a araba a re: “Ke ene yo ke tla inang thathana, ke e mo naya.” Jaanong ya re a sena go ina thathana, a e naya Jutase Isekariote, morwa Simone. 27Morago ga thathana gone Satane a tsena mo go ene. Jaanong Jesu a mo raya a re: “Se o se dirang o se dire ka pele.”

13:27
Joh. 13:2
28Mme ga se ka ga nna ope wa bone ba ba rapameng fa dijong yo o neng a tlhaloganya gore o buelang nae jalo. 29Gonne e re ka Jutase a ne a tshola sekgwama, bangwe ba ne ba itlhoma gore Jesu o mo raya a re: “Reka tse re di batlelang moletlo;” gongwe a abele bahumanegi sengwe.
13:29
Joh. 12:6

30Jaanong ya re a sena go tsaya thathana, a tswa ka pele; mme go ne go le bosigo.

Taolo e ntšhwa, e bong ya go ratana

31E rile a sena go tswa, Jesu a re: “Jaanong Morwa-Motho o galaleditswe, le Modimo o galaleditswe mo go ene. 32Fa Modimo o galaleditswe mo go ene, le ene Modimo o tla mo galaletsa mo go ona, o tla akofa o mo galaletsa.

13:32
Joh. 12:23
17:1-5
33Banaka, ke sa na le lona sebakanyana. Lo tla mpatla, mme jaanong le lona ke lo raya jaaka ke reile Bajuta ka re: ‘Kwa ke yang teng, lona lo palelwa ke go fitlha teng.’
13:33
Joh. 8:21
34Ke lo naya taolo e ntšhwa ya gore lo ratane, ka e le fa ke lo ratile gore le lona lo ratane.
13:34
Joh. 15:12,13,17
35Fa lo ratana, batho botlhe ba tla lemoga ka gona moo gore lo barutwa ba me.”

Kitsiso ya gore Petoro o tla mo itatola

36Simone Petoro a mo raya a re: “Morena, o ya kae?”

Jesu a mo araba a re: “Kwa ke yang teng, o palelwa ke go ntatela jaanong, mme o tla ntatela morago.”

13:36
Joh. 7:34
21:18,19

37Petoro a mo raya a re: “Morena, ke ka ntlha ya eng, fa nka palelwa ke go go latela jaanong? Le bophelo jwa me nka bo go ntshetsa.”

38Jesu a araba a re: “A o ka nntshetsa bophelo jwa gago? Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Mokoko ga o nke o lela, o ise o intatole gararo.