Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

Bolwetse jwa ga Lasaro le loso lwa gagwe

111Go ne go le motho yo o lwalang, e bong Lasaro wa Bethania, motsana wa ga gabo Maria le Maretha mogolowe.

11:1
Luka 10:38,39
2Maria yo ke ene yo o kileng a tlotsa Morena setlolo, a mo phimola dinao ka moriri. Kgaitsadie Lasaro ke ene yo o neng a lwala.
11:2
Joh. 12:3
3Jaanong bokgaitsadie ba roma go ene ba re: “Morena, bona, yo ò mo ratang o a lwala.”

4E rile Jesu a utlwa, a bua a re: “Bolwetse joo ga se jwa loso, ke jwa kgalaletso ya Modimo gore Morwa Modimo a galalediwe ka jona.”

5Jesu a bo a rata Maretha le monnawe le Lasaro. 6Jaanong ya re a sena go utlwa gore o a lwala, a nama a sa tlhotse malatsi a mabedi kwa a neng a le teng. 7Morago ga moo a raya barutwa a re: “A re yeng gape kwa Jutea.”

8Barutwa ba mo raya ba re: “Moruti, maloba Bajuta ba ne ba batla go go kgobotletsa, mme a ò boa o ya teng gape?”

11:8
Joh. 8:59
10:31

9Jesu a araba a re: “A dinako ga di 12 mo letsatsing? Fa motho a tsamaya motshegare, ga a ka ke a kgotšwa; gonne o bona lesedi la lefatshe leno.

11:9
Joh. 9:4,5
10Mme fa motho a tsamaya bosigo, o a kgotšwa, ka lesedi le se teng fa go ene.”
11:10
Joh. 12:35
11A bua jalo, mme morago ga moo a ba raya a re: “Lasaro, tsala ya rona, o robetse; mme ke ya teng go mo tsosa mo borokong.”
11:11
Math. 9:24

12Foo barutwa ba mo raya ba re: “Morena, fa a robetse, o tla fola.”

13Mme Jesu o ne a bua ka ga loso lwa gagwe; bone ba gopola gore o bua ka ga thobalo ya boroko. 14Jaanong Jesu a ba bolelela ka thanolo a re: “Lasaro o sule. 15Mme ke itumela ka ntlha ya lona, fa ke ne ke se teng, gore lo tle lo dumele. Fela a re yeng go ene.”

16Thomase yo o bidiwang Lefatlha a raya barutwa-ka-ene a re: “Le rona a re tsamaeng, re ye go swa nae.”

Tsoso ya ga Lasaro

17E rile Jesu a goroga, a fitlhela a setse a na le malatsi a le mane mo phupung. 18Bethania o ne a le gaufi le Jerusalema, e ka nna dimaele di le pedi. 19Bajuta ba bantsi ba ne ba tsile go Maretha le Maria go ba gomotsa ka ntlha ya loso lwa ga kgaitsadia-bone.

20Ya re Maretha a utlwa gore Jesu o e tla, a ya a mo kgatlhantsha; Maria ene a sala a ntse mo ntlong. 21Ke fa Maretha a raya Jesu a re: “Morena, fa o ka bo o ne o le teng, kgaitsadiake o ka bo a se ka a swa. 22Le jaanong ke itse gore tsotlhe tse o tla di kopang Modimo, Modimo o tla di go naya.”

23Jesu a mo raya a re: “Kgaitsadio o tla tsoga.”

24Maretha a mo raya a re: “Ke itse gore o tla tsoga ka letsatsi la bofelo motlhang botlhe ba tsogang.”

11:24
Joh. 5:29
6:40
Luka 14:14

25Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsogo le bophelo; yo o dumelang mo go nna o tla phela, le fa a ka swa. 26Mongwe le mongwe yo o phelang, a dumela mo go nna, ga a ka ke a swa ka motlha ope. A o dumela jalo?”

11:26
Joh. 8:51

27Ene a mo raya a re: “Ee, Morena, ke dumetse gore o Keresete, Morwa Modimo, yo o tlang mo lefatsheng.”

11:27
Joh. 6:69

Jesu o bua le Maria

28Ya re a sena go bua jalo, a ya a bitsa monnawe Maria ka sephiri a re: “Moruti o fale, o a go bitsa.” 29Yoo e rile a utlwa, a nanoga ka pele, a ya go ene. 30Jesu o ne a ise a fitlhe mo motsaneng, mme a sa le fa Maretha a mo kgatlhantshitseng teng.

11:30
Joh. 11:20
31Bajuta ba ba neng ba na nae mo ntlong, ba mo gomotsa, ya re ba bona Maria a nanoga ka pele, a tswela kwa ntle, ba mo sala morago, ka ba gopola gore o ya kwa phupung gore a lelele teng.

32Ya re Maria a fitlha kwa Jesu a leng teng, mme a mmona, a wela fa dinaong tsa gagwe a re: “Morena, fa o ka bo o ne o le teng, kgaitsadiake o ka bo a se ka a swa.”

33Jaanong ya re Jesu a mmona a lela, le Bajuta ba ba tsileng nae ba lela, a tlhabega mo moweng, a huduega

11:33
Joh. 13:21
34a re: “Lo mo laditse kae?”

Ba mo raya ba re: “Morena, tlaa o bone.”

35Jesu a tsholola dikeledi. 36Ke fa Bajuta ba re: “Bonang, o ne a mo rata jang ne!”

11:36
Luka 19:41

37Mme ba bangwe ba bone ba re: “A yo o foufolotseng matlho a sefofu o paletswe ke go dira gore ene yo a se ka a swa?”

Jesu o tsosa Lasaro

38Jaanong Jesu a ba a tlhabega, a tla fa phupung; mme ya bo e le legaga, le thibilwe ka letlapa.

11:38
Math. 27:60
39Jesu a re: “Tlosang letlapa!”

Mme Maretha, kgaitsadia yo o suleng, a mo raya a re: “Morena, o setse a na le monkgo; gonne e setse e le malatsi a mane a ntse a sule.”

40Jesu a mo raya a re: “A ga ke a ka ka go bolelela gore fa o ka dumela, o tla bona kgalalelo ya Modimo?”

11:40
Joh. 11:4,23,25,26
41Jaanong ba tlosa letlapa fa moswi a letseng teng. Jesu a lelala godimo a re: “Rara, ke a go leboga, ka o nkutlwile; 42mme ke ntse ke itse gore o nkutlwa ka gale. Ke buile jalo ka ntlha ya batho ba ba ntikanyeditseng gore ba dumele fa o nthomile.”
11:42
Joh. 12:30
43Ya re a sena go bua jalo, a goa ka lentswe le legolo a re: “Lasaro, tswela kwano!” 44Ke fa yo o neng a sule a tswa, a fapakilwe diatla le dinao ka masela a phupu, le sefatlhego sa gagwe se fapilwe ka lesela. Jesu a ba raya a re: “Mmofololeng, lo nte a tsamae.”

Polelelopele ya ga Kaifase

45Jaanong Bajuta ba bantsi ba ba neng ba tlile go Maria, ya re ba bona se Jesu o se dirileng, ba dumela mo go ene. 46Mme bangwe ba bone ba ya kwa Bafarisaing, ba ba bolelela tse Jesu a di dirileng. 47Jaanong baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba tsenya lekgotla le legolo ba re: “Re ka dirang, ka monna yoo a dira ditshupo tse dintsi? 48Fa re ka mo leseletsa jalo, botlhe ba tla dumela mo go ene, mme Baroma ba tla tla, ba re amoga lefatshe le morafe.”

49Mongwe wa bone, e bong Kaifase yo e neng e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo, a ba raya a re: “Lona ga lo itse sepe, 50le gona ga lo akanye, fa go le molemo mo go lona gore motho a le mongwe fela a swele morafe, mme go se ka ga latlhega morafe otlhe.”

11:50
Joh. 18:14
51Fela a se ka a bua jalo ka bogagagwe, mme e rile ka e ne e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo, a bolelela pele gore Jesu o tla swela morafe;
11:51
Ekes. 28:30
Num. 27:21
52e seng morafe oo fela, mme le gona e le gore a phuthe bana ba Modimo ba ba faladitsweng, a ba kopanye.
11:52
Joh. 10:16

53Go tloga ka letsatsi leo ba bo ba dumelanye gore ba mmolae. 54Ka lebaka leo Jesu a se ka a tlhola a tsamaya mo ponong ya Bajuta; a tloga teng a ya kwa nageng e e gaufi le sekaka, kwa motseng o o bidiwang Eferaime, a nna teng le barutwa ba gagwe.

55Tlolaganyo ya Bajuta ya bo e le gaufi, mme ba bantsi ba tswa kwa nageng, ba ya kwa Jerusalema pele ga Tlolaganyo gore ba iphepafatse.

11:55
2 Ditiraf. 30:17
56Jaanong ba batla Jesu, ba botsanya ba eme mo Tempeleng ba re: “Lo gopolang? A ga a nke a tla moletlong?” 57Mme baperesiti ba bagolo le Bafarisai ba bo ba laetse gore e re fa mongwe a itse kwa a leng teng, a bolele, gore ba ye go mo tshwara.

12

Maria o tlotsa Jesu dinao

(Math. 26:6-13; Mar. 14:3-9)

121E rile go sa le malatsi a marataro pele ga Tlolaganyo, Jesu a ya kwa Bethania, kwa Lasaro a neng a le teng, yo Jesu a mo tsositseng mo baswing.

12:1
Joh. 11:1,43
2Teng ba mo direla moletlo wa dijo, mme Maretha a ba tsholela, Lasaro e le mongwe wa ba ba ntseng nae fa dijong. 3Jaanong Maria a tsaya setlolo sa lookwane lwa narete lo lo sa tswakwang, sa tlhwatlhwa e kgolo sa bokete jwa ponto, a tlotsa dinao tsa ga Jesu, a ba a di phimola ka moriri; mme ntlo ya tlala monko wa setlolo seo.
12:3
Luka 7:38

4Ke fa mongwe wa barutwa ba gagwe, e bong Jutase Isekariote, morwa Simone, yo o tla mo tshwarisang, a re: 5“Naare setlolo se, se ne se sa rekisediweng ka diranta di le 100, tsa tla tsa newa bahumanegi?” 6A bua jalo, e se ka gonne a bapalela bahumanegi, mme e le ka e le legodu, a tshola sekgwama, mme a itseela tse di tsenngwang mo go sona.

12:6
Luka 8:3

7Ke fa Jesu a re: “Mo lese; o ne a se boloketse letsatsi la phitlho ya me. 8Kana bahumanegi bone lo na nabo ka gale, mme nna ga lo na le nna ka gale.”

12:8
Doit. 15:11

Maano a go bolaya Lasaro

9Ya baa gona Bajuta ba bantsi thata ba itseng gore o teng; mme ba tla, e seng ka ntlha ya ga Jesu fela, mme le gona e le gore ba bone Lasaro yo o mo tsositseng mo baswing. 10Foo baperesiti ba bagolo ba rera mmogo gore ba bolae le ene Lasaro; 11gonne Bajuta ba bantsi ba ne ba ba tlogela ka ntlha ya gagwe, ba dumela mo go Jesu.

Jesu o tsena kwa Jerusalema

(Math. 21:1-11; Mar. 11:1-10; Luka 19:29-40)

12Kamoso ya re batho ba bantsi ba ba neng ba tsile moletlong ba utlwa gore Jesu o tla kwano Jerusalema, 13ba tsaya dikala tsa mekolane, ba tswela go mo kgatlhantsha, ba tlhaba mokgosi ba re: “Hosana! Go tshegofaditswe yo o tlang ka leina la Morena, yo e leng Kgosi ya Iseraele!”

12:13
Pes. 118:25,26

14Ya re Jesu a bona eselana, a e palama, jaaka go kwadilwe ga twe:

12:14
Sag. 9:9

15“Morwadia Sione,

o se ka wa boifa;

bona, Kgosi ya gago e e tla,

e palame eselana ya esele.”

16Dilo tseo barutwa ba gagwe ga ba a ka ba di tlhaloganya pele, mme ya re Jesu a sena go galalediwa, ya baa gona ba gakologelwang gore dilo tseo di kwadilwe ka ga gagwe, le gore ba di mo diretse.

17Jaanong batho ba ba neng ba na nae, fa a bitsa Lasaro go tswa phupung, a mo tsosa baswing, ba ne ba ntse ba supa ka ga moo. 18Ke ka ntlha ya moo batho ba ileng go mo kgatlhantsha, ka ba ne ba utlwile gore ke ene yo o dirileng sesupo seo. 19Jaanong Bafarisai ba raana ba re: “Lemogang tlhe gore ga lo kgone sepe; kana lefatshe lotlhe le mo setse morago.”

12:19
Joh. 11:48

Jesu o mo Tempeleng

20Ga bo go le Bagerika bangwe mo go bone ba ba neng ba tlile go obamela mo moletlong. 21Bao ba tla go Filipo wa Betsaita wa Galelea, ba mo kopa ba re: “Morena, re batla go bona Jesu.”

12:21
Joh. 1:44

22Filipo a ya a bolelela Andrea, mme Andrea le Filipo ba ya ba bolelela Jesu. 23Jesu a ba araba a re: “Nako e tsile ya gore Morwa-Motho a galalediwe. 24Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Fa tlhaka ya mabele e sa wele mo mmung ya swa, e tla nna e le yosi; mme fa e swa, e ungwa leungo le legolo.

12:24
Baroma 14:9
25Yo o ratang bophelo jwa gagwe o bo isa tatlhegong, mme yo o tlhoileng bophelo jwa gagwe mo lefatsheng leno o tla bo bolokela bophelo jo bo se nang bokhutlo.
12:25
Math. 10:39
Luka 17:33
26Fa motho a ntirela, a a ntshale morago, mme kwa ke leng teng, modiredi wa me le ene o tla nna teng. Fa motho a ntirela, Rara o tla mo tlotla.
12:26
Joh. 14:3
17:24

Puisanyo ya ga Jesu le Bajuta

27“Jaanong mowa wa me o huduegile, mme ke tla reng? ‘Rara, nkgolole mo nakong e’? Mme kana ke tlile mo nakong e ka ntlha ya moo.

12:27
Math. 26:38
28‘Rara, galaletsa leina la gago.’ ”

Foo ga utlwala lentswe le tswa mo legodimong le re: “Ke le galaleditse, le gona ke tla boa ke le galaletsa.”

29Ya re batho ba ba emeng teng ba utlwa, ba re: “Ke tumo ya maru.” Ba bangwe ba re: “Moengele o buile nae.”

30Jesu a fetola a re: “Lentswe le ga le a tla ka ntlha ya me, mme le tlile ka ntlha ya lona.

12:30
Joh. 11:42
31Ka nako e lefatshe leno le a atlholwa; molaodi wa lefatshe leno o tla lelekelwa kwa ntle ka nako e.
12:31
Joh. 14:30
16:11
Luka 10:18
32Mme nna, e tla re fa ke sena go tlhatlosiwa mo lefatsheng, ke ikgogele batho botlhe.” 33A bua jalo go supa mokgwa wa loso lo o tla lo swang.
12:33
Joh. 8:28

34Batho ba mo fetola ba re: “Re utlwile mo molaong gore Keresete o tla nna ka bosakhutleng; mme o raya jang fa o re: ‘Morwa-Motho o tshwanetse go tlhatlosiwa’? Morwa-Motho yoo ke mang?”

12:34
Pes. 110:4
Dan. 7:14

35Jesu a ba araba a re: “Lesedi le sa ntse le na le lona ka sebaka se sekhutshwane. Tsamayang, ka lo sa ntse lo na le lesedi, gore lefifi le se ka la lo tshwara; kana yo o tsamayang mo lefifing ga o itse kwa a yang teng.

12:35
Joh. 8:12
11:10
36A e re ka lo sa ntse lo na le lesedi, dumelang mo leseding gore lo nne bana ba lesedi.”

Jesu a bua dilo tseo, a ba a ya a ba iphitlhela.

12:36
Baef. 5:9

Go sa dumeleng ga Baiseraele

37Le fa a ne a dira ditshupo tse dintsi fa pele ga bone, ga ba a ka ba dumela mo go ene, 38gore go dirafale lefoko la moporofeti Jesaya le a le buileng a re:

“Morena, ke mang

yo o dumetseng thero ya rona,

letsogo la Morena

le senoletswe mang?”

12:38
Jes. 53:1
Baroma 10:16

39Ka ntlha ya moo ba paletswe ke go dumela; gonne Jesaya o buile gape a re:

12:39
Jes. 6:9,10
Math. 13:14,15

40“O foufaditse matlho a bone,

a thatafatsa dipelo tsa bone

gore ba se bone ka matlho

le e seng go tlhaloganya ka pelo,

ba tloga ba sokologa,

mme ka ba fodisa.”

41Dilo tse Jesaya o ne a di bua, ka a bona kgalalelo ya gagwe, mme a bua ka ga gagwe.

12:41
Jes. 6:1

42Le fa go ntse jalo ba bantsi ba balaodi le bone ba dumela mo go ene; fela ba ne ba sa ipolele ka ntlha ya Bafarisai gore e se re gongwe ba kgaolwa mo senagogeng.

12:42
Joh. 9:22
43Gonne ba ne ba rata go tlotlwa ke batho bogolo go go tlotlwa ke Modimo.
12:43
Joh. 5:44

Jesu o a pholosa, ga a atlhole

44Foo Jesu a bua ka lentswe le legolo a re: “Yo o dumelang mo go nna ga a dumele mo go nna, o dumela mo go yo o nthomileng. 45Yo o mponang o bona ene yo o nthomileng.

12:45
Joh. 14:19
46Nna lesedi, ke tlile mo lefatsheng gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go nna a se ka a nna mo lefifing.
12:46
Joh. 12:35
47Fa mongwe a utlwa mafoko a me, a sa a tshegetse, nna ga ke mo atlhole; gonne ga ke a tla go atlhola lefatshe, ke tsile go le pholosa.
12:47
Joh. 3:17
Luka 9:56
48Yo o nnyatsang, a sa amogele mafoko a me, o na le se se tla mo atlholang: Lefoko le ke le buileng ke lone le le tla mo atlholang ka letsatsi la bofelo. 49Gonne nna ga ke a ka ka bua ka bogame, mme Rara yo o nthomileng ke ene yo o nneileng taolo ya gore ke bue eng, ke bolele eng. 50Ke itse gore taolo ya gagwe ke bophelo jo bo sa khutleng; jaanong tse ke di buang ke di bua fela, jaaka Rara a mpoleletse.”

13

Jesu o tlhapisa barutwa ba gagwe dinao

131E rile Jesu a itse pele ga moletlo wa Tlolaganyo gore nako ya gagwe e tsile ya go tloga mo lefatsheng leno le go ya kwa go Rara, a rata ba gagwe ba ba mo lefatsheng ka botlalo, ba a ne a ntse a ba rata.

2Ya re go nna selalelo, Diabolo a bo a setse a tsentse mo pelong ya ga Jutase Isekariote, morwa Simone, gore a mo tshwarise;

13:2
Luka 22:3
3Jesu ene o ne a itse gore Rara o mo neetse dilo tsotlhe diatleng le gore o dule Modimong, e bile o ya kwa Modimong:
13:3
Joh. 3:35
16:28

4Ke fa a nanoga mo selalelong, a apola kobo, a tsaya sephimolo, a ikgatlha ka sona. 5Morago ga moo a tshela metsi mo mogopong, a simolola go tlhapisa barutwa dinao le go di phimola ka lesela le a ikgatlhileng ka lone. 6Jaanong ya re a tla kwa go Simone Petoro, ene a mo raya a re: “Morena, a ke wena o ka ntlhapisang dinao?”

7Jesu a mo araba a re: “Se ke se dirang wena ga o se tlhaloganye jaanong, mme o tla se lemoga morago.”

8Petoro a mo raya a re: “Ga o ka ke wa ntlhapisa dinao ka gope.”

Jesu a mo fetola a re: “Fa ke sa go tlhapise, ga o na kabelo le nna.”

9Simone Petoro a mo raya a re: “Morena, a e se nne dinao tsa me fela, mme e nne le tsona diatla le tlhogo!”

10Jesu a mo raya a re: “Yo o tlhapisitsweng mmele otlhe, ga go batlege gore a tlhapisiwe fa e se dinao fela, gonne o itshekile gotlhe; lona lo itshekile, fela e seng lotlhe.”

13:10
Joh. 15:3
11Ke go re, o ne a itse yo o tla mo tshwarisang; ke ka moo a rileng: “Ga lo a itsheka lotlhe.”
13:11
Joh. 6:64,70,71

12Jaanong e rile a sena go ba tlhapisa dinao le go apara kobo le go rapama fa dijong gape, a ba raya a re: “A lo lemogile se ke se lo diretseng? 13Lo mpitsa Moruti le Morena, mme lo bua sentle; gonne ke se ke leng sona.

13:13
Math. 23:8,10
14Jaanong he, fa nna yo ke leng Morena le Moruti ke lo tlhapisitse dinao, le lona lo tshwanetse lwa ne lo tlhapisanya dinao.
13:14
Luka 22:27
15Kana ke ne ke lo beela sekao gore le lona lo dire jaaka ke lo diretse.
13:15
Bafil. 2:5
Bakol. 3:13
16Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Motlhanka ga a mogolo go morena wa gagwe, le ene morongwi ga a mogolo go yo o mo romileng.
13:16
Math. 10:24
17Fa lo itse dilo tse, lo sego fa lo di dira.
13:17
Math. 7:24

Jutase o kgaolwa mo borutweng

(Math. 26:21-25; Mar. 14:18-21; Luka 22:21-23)

18“Ga ke bue ka ga lona lotlhe; ke itse ba ke ba itlhaoletseng. Mme Lokwalo lo tshwanetse go dirafala lo lo reng: ‘Yo o jang senkgwe sa me o ntsholeleditse serethe.’

13:18
Pes. 41:10
19Ke lo bolelela jaanong pele go ise go dirafale gore mogang go dirafalang lo dumele gore ke nna ena. 20Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Yo o tsholang yo ke mo romang o tshola nna, mme yo o ntsholang o tshola ene yo o nthomileng.”
13:20
Math. 10:40

21E rile Jesu a sena go bua dilo tse, a huduega mo moweng, a supa a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Mongwe wa lona o tla ntswa.”

13:21
Joh. 12:27

22Barutwa ba kôbana, ba akabala gore o raya mang. 23Mongwe wa barutwa ba gagwe yo Jesu a mo ratang, o ne a rapame fa sehubeng sa ga Jesu.

13:23
Joh. 19:26
20:2
21:20
24Jaanong Simone Petoro a mo getla gore a botse gore o raya mang.

25Yoo a ba a ikaega ka sehuba sa ga Jesu, a mmotsa a re: “Morena, ke mang?”

26Jesu a araba a re: “Ke ene yo ke tla inang thathana, ke e mo naya.” Jaanong ya re a sena go ina thathana, a e naya Jutase Isekariote, morwa Simone. 27Morago ga thathana gone Satane a tsena mo go ene. Jaanong Jesu a mo raya a re: “Se o se dirang o se dire ka pele.”

13:27
Joh. 13:2
28Mme ga se ka ga nna ope wa bone ba ba rapameng fa dijong yo o neng a tlhaloganya gore o buelang nae jalo. 29Gonne e re ka Jutase a ne a tshola sekgwama, bangwe ba ne ba itlhoma gore Jesu o mo raya a re: “Reka tse re di batlelang moletlo;” gongwe a abele bahumanegi sengwe.
13:29
Joh. 12:6

30Jaanong ya re a sena go tsaya thathana, a tswa ka pele; mme go ne go le bosigo.

Taolo e ntšhwa, e bong ya go ratana

31E rile a sena go tswa, Jesu a re: “Jaanong Morwa-Motho o galaleditswe, le Modimo o galaleditswe mo go ene. 32Fa Modimo o galaleditswe mo go ene, le ene Modimo o tla mo galaletsa mo go ona, o tla akofa o mo galaletsa.

13:32
Joh. 12:23
17:1-5
33Banaka, ke sa na le lona sebakanyana. Lo tla mpatla, mme jaanong le lona ke lo raya jaaka ke reile Bajuta ka re: ‘Kwa ke yang teng, lona lo palelwa ke go fitlha teng.’
13:33
Joh. 8:21
34Ke lo naya taolo e ntšhwa ya gore lo ratane, ka e le fa ke lo ratile gore le lona lo ratane.
13:34
Joh. 15:12,13,17
35Fa lo ratana, batho botlhe ba tla lemoga ka gona moo gore lo barutwa ba me.”

Kitsiso ya gore Petoro o tla mo itatola

36Simone Petoro a mo raya a re: “Morena, o ya kae?”

Jesu a mo araba a re: “Kwa ke yang teng, o palelwa ke go ntatela jaanong, mme o tla ntatela morago.”

13:36
Joh. 7:34
21:18,19

37Petoro a mo raya a re: “Morena, ke ka ntlha ya eng, fa nka palelwa ke go go latela jaanong? Le bophelo jwa me nka bo go ntshetsa.”

38Jesu a araba a re: “A o ka nntshetsa bophelo jwa gago? Ammaaruri, ammaaruri ke go raya ke re: Mokoko ga o nke o lela, o ise o intatole gararo.